ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Новини
ОБЯВЛЕНИЕ
14.11.2018

 

              На основание чл. 90, ал.1 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 9, ал.2 от Правилник за  устройството и дейността на общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“, както и във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.010-0309-С01 по проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г., съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд.

 

              Община Аврен, обявява конкурс за длъжността „Директор на  общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“, при следните условия:

 

 1. Място на работа: общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“.
 2. Характер на работата: директора е отговорен за цялостната дейност на общинско социалното предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“, като ръководи и отговоря за организирането, разпределянето, координирането и контролиране на всички дейности в него при спазване на изискванията на действащото законодателство, Правилник за устройството и дейността на общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен, наредбите, решенията на Общински съвет - Аврен и заповедите на Кмета на община Аврен.
 3. Минимални изисквания за заемане на длъжността: висше образование, образователна степен – бакалавър, общ трудов стаж – три години, професионален опит не се изисква, кандидатът да не е лишен от правото да заема длъжността директор на  общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“, отлично да познава нормативната уредба в областта на местната администрация и местното управление,  Кодекса на труда, Наредбите на Община Аврен и всички други нормативни уредби свързани с дейността на общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“, както и да притежава компютърни умения.
 4. Начин на провеждане на конкурса:
  • Първи етап - допускане по документи
  • Втори етап - събеседване с одобрените на първи етап кандидати
 5. Необходими документи: следва да бъдат предоставени лично от кандидатите или упълномощени от тях лица.
  • Заявление за участие по образец /приложение/.
  • Автобиография – европейски формат.
  • Копия на документи за придобита образователно - квалификационна степен.
  • Копия на документи доказващи трудов стаж.
  • Копие на допълнителни документи за квалификация /ако е приложимо/
  • Копие на експертно решение на ТЕЛК – за кандидати с трайни увреждания /ако е приложимо/
 6. Място и срок за подаване на документи: деловодството на Община Аврен лично или чрез упълномощено лице, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” №50 в срокот 30 – дни от датата на публикуване в запечатан плик с надпис:

 

Име на проект: „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“

 

Длъжността за която се кандидатства:„Директор на  общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“

Име  и адрес на кандидата:

 1. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официален сайт на община Аврен, рубрика „Новини“ и рубрика „Проекти и програми“ в секция проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“

              Заявление:   изтегли  

              Декларация: изтегли

Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове