Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Новини
Спешни мерки във връзка със заболяването Африканска чума по свинете
31.07.2019
Информираме всички собственици, които отглеждат свине за собствени нужди, че е получено писмо от Областния управител на област Варна, с което ни информира за взетите решения и мерки на заседание на „Централния епизоотичен съвет“, а именно: определена е 20 км зона от индустриалните свиневъдни комплекси, в която не трябва да има лични стопанства в които се отглеждат свине.
 
В горепосочената 20 км зона попадат всички населени места на територията на Община Аврен, с изключение на с. Круша и с. Дъбравино, от което следва всички собственици на прасета тип „заден двор“ в срок до 31.07.2019 г. да умъртвят животните си.
 
След изтичане на горепосочения срок се пристъпва към умъртвяване на животните от компетентния орган – ОДБХ, съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
 
Собствениците на свине от обекти тип „заден двор“ следва да бъдат уведомени, че добитото месо от собствени животни може да се съхранява продължително време само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70 градуса, достигнати във вътрешността на късовете месо, предвид факта, че вирусът на АЧС е изключително устойчив при изсушаване, осоляване, пушене, охлаждане и замразяване на месото.
Потърсете в сайта
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове