Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Проведе се начална пресконференция по проект „Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация“
16.04.2014

На  15.04.2014 г. от 11:00 ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска Администрация - Аврен се проведе първа пресконференция по проект „Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация“ по Договор №13-22-56/05.12.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“,съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Ръководителят на проекта-  Деница Тодорова –  запозна присъстващите с приоритетните цели и очаквани резултати по проектното предложение. Подробно бяха разяснени етапите  на развитие на дейностите  по реализирането му.

 

По време на пресконференцията присъстваха представители на екипа на управление на проекта и служители  на  Общинска администрация – Аврен.

 

 

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация”, по Договор№13-22-56/05.12.2013 г.  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове