Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 12.09.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1764 от 09.09.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за поземлен имот, представляващ:

  - 70 кв. м. (седемдесет квадратни метра) идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІV-112  в квартал 6 (шест), целият с площ 1 600 кв.м. (хиляда и шестстотин квадратни метра) по регулационния план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общинския народен съвет – Аврен за улична и дворищна регулация, последно изменена със Заповед № 844 от 24.01.2004 г. на Кмета на Община Аврен за промяна на вътрешната регулационна линия между УПИ ХІV-112 и УПИ ХV-112 от квартал 6 по регулационния план на село Дъбравино.

УПИ ХІV-112 в квартал 6 по сега действащия регулационен план на село Дъбравино, отговаря на част от УПИ VІ-89 и част от УПИ Х-89 в квартал 26 по предходен план на село Дъбравино, одобрен с Указ на Царя № 151 от 21.03.1930 г.

Съгласно нотариален акт № 72, том ХІ, дело № 3441 от 07.10.1987 г. *** е собственик на УПИ ХІV-112 в квартал 6 по регулационния план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна.

По документ за собственост УПИ ХІV-112 в квартал 6 по плана на село Дъбравино е с площ 1 530 кв. м. (хиляда петстотин и тридесет квадратни метра), а мерено графически по регулационния план на същото село е с площ 1 600 кв. м. (хиляда и шестстотин квадратни метра).

  По разписен лист към действащия регулационен план на село Дъбравино за УПИ ХІV-112 в квартал 6, като собственик е вписан ***.

  На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

  На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 12.09.2019 г.

 


УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

     Уведомява се *** чрез упълномощеното лице ***  и всички заинтересовани лица, че на 02.09.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молби- декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1672/28.08.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ 1 090 кв. м., съставляващ УПИ V-290, кв. 79 по регулационния план на с. Садово, община Аврен, област Варна,одобрен с Указ на Царя № 490/10.10.1930 г. за улична и с Указ на Царя № 3332/21.10.1930 г. за дворищна регулация, изменени със Заповед № 1259 от 05.08.1986 г., при граници: изток – УПИ І-290, запад –улица, север – улица, юг – УПИ VІ-297, ведно със жилищна сграда със ЗП 60 кв. м.

    Към УПИ V-290 в кв. 79 по плана на с. Садово, община Аврен, има придаваема част от улица с площ 10 кв. м.

    Със Заповед № 1259 от 05.08.1986 г. на Председателя на изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет – Варна, е одобрено попълването на кадастралната основа за парцел І-290 в кв. 79 по плана на с. Садово, община Аврен, като за двор 326 се образува парцел V-326 в кв. 79.

    Парцел V-326 в кв. 79 по плана на с. Садово, община Аврен е идентичен с УПИ V-290 в кв. 79 по действащия регулационен план на с. Садово, община Аврен, област Варна.

    По разписен лист към действащия регулационен план на с. Садово за  УПИ V-290 в кв. 79, няма вписан собственик, а за парцел V-326 в кв. 79 по плана на същото село са вписани трети лица, различни от заявителя.

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

    На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 02.09.2019 г.

 


                УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *** чрез упълномощеното лице ***  и всички заинтересовани лица, че на 29.08.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молби- декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1673/28.08.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1 400 кв.м., съставляващ УПИ VІ-297, кв. 79 по регулационния план на с. Садово, община Аврен, област Варна,одобрен с Указ на Царя № 490/10.10.1930 г. за улична и с Указ на Царя № 3332/21.10.1930 г. за дворищна регулация, изменени със Заповед № 75 от 11.06.1987 г., при граници: изток – УПИ ІІ-297 и УПИ VІІ-297, запад –улица, север –УПИ V-290, юг – УПИ ІІІ-296.

Съгласно нотариален акт № 67, том ХІ, дело № 4751 от 01.11.1974 г., наследници на *** са собственици на 1 500 кв. м. идеална част от дворно място, цялото с площ 2 675 кв. м., включени в парцел ІІ-297 в кв. 79 по плана на с. Садово, община Аврен.

Със Заповед № 75 от 11.06.1987 г. на Варненски окръжен народен съвет, е одобрено разделянето на парцел ІІ-297 в кв. 79 по плана с. Садово, община Аврен, като се образуват парцел ІІ-297, VІ-297 и VІІ-297 в кв. 79.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Садово за  УПИ VІ-297 в квартал 79, като собственик е вписан ***.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 29.08.2019 г.

 

 


            

  УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомяват се ***, ***, ***, ***, чрез упълномощеното лице *** и всички заинтересовани лица, че на 29.08.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***,  чрез подадено заявление с вх. № М-1663/27.08.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ 1 300 кв.м. съставляващо УПИ I-91 в квартал 3 по регулационния план на с. Здравец, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 386/27.06.1990 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Аврен, при граници изток – имоти извън регулация, запад – улица, север – имоти извън регулация, юг – УПИ ІІ-92, ведно с полумасивна жилищна сграда със застроена площ 35 кв. м., стопанска постройка, трайни и временни насаждения.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-91 в кв. 3 по сега действащия регулационен план на с. Здравец, отговаря на УПИ V-общ. в кв. 7 по предходен план на селото, одобрен със Заповед № 411 от 08.08.1931 г.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 29.08.2019 г.

 

      

       


Потърсете в сайта
Общинска избирателна комисия Аврен
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове