Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 13.11.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-2245 от 08.11.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) с площ 830 кв. м., съставляващ УПИ XV-535, кв. 74 по регулационния план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общинския народен съвет – Аврен за улична и дворищна регулация, ведно с построените в него сгради – масивна жилищна сграда 95 кв. м., масивна жилищна сграда – 78 кв. м., масивна сграда – 44 кв. м., масивна сграда – 9 кв. м., масивна сграда – 9 кв. м. и масивна сграда – 6 кв. м.

УПИ XV-535 в кв. 74 отговаря на УПИ XV-459 в кв. 105 по предходен план на село Дъбравино, одобрен с Указ на Царя № 151 от 21.03.1930 г.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, за УПИ XV-535 в кв. 74, като собственик е вписано трето лице, различно от заявителя.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 13.11.2019 г.


Потърсете в сайта
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове