Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

 

                   УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се И. С. Й., чрез упълномощеното лице адв. Е. К. Е. и всички заинтересовани лица, че на 10.05.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на И. С. Й., чрез подадено заявление с вх. № М-600/04.05.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ 870 кв. м., съставляващо УПИ X – 238, кв. 30  по сега действащия регулационен план на  с. Тръстиково, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 3972/20.07.1971 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет – Варна, който отговаря на част от УПИ VIII  в квартал 26 по стар план на селото, одобрен с Указ на Царя № 3325 от 25.12.1928 г. за дворищна и улична регулация, при съседи на имота: изток – УПИ XI – парк, запад – УПИ IX – 237, север – улица, юг – земеделска земя.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Тръстиково, за планоснимачен № 238, включен в УПИ X от квартал 30, като собственик е вписан  М. А. К.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 

публикувано на 10.05.2018 г.


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове