Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

                  

 

                 УВЕДОМЛЕНИЯ

 

 


     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице адв. *** и всички заинтересовани лица, че на 14.11.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1734/12.10.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 616 кв. м. съставляващ ПИ № 304.94 по плана на новообразуваните имоти на местност „Зайкова чука и Горчивата чешма“,  землище на с. Здравец, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № РД–09-7706-60/12.03.2009 г. на Областния управител на област Варна, находящ се в с. Здравец, община Аврен, област Варна, вид на територията: земеделска територия, начин на трайно ползване: трайни насаждения, при съседи на имота: имот № 304.93, 304.95, 304.18 и улица (попадаща в строителните граници на с. Здравец, общ. Аврен)

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

 На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

  


          На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице адв. *** и всички заинтересовани лица, че на 13.11.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1842/23.10.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1 350 кв.м., съставляващ УПИ XIV – 406, кв. 48 по регулационния план на с. Здравец, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 386/27.06.1990 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Аврен.

Със Заповед № 371/14.12.1994 г. е одобрено разделянето на парцел XII – общ., XIII – общ. и XIV – 406 от квартал 48 по плана на с. Здравец, община Аврен, област Варна на парцели XXIII – общ., XXIV – общ., XIII – 406 и  XIV – 406 от квартал 48 по плана на с. Здравец, община Аврен, област Варна.

 По разписен лист към действащия регулационен план на село Здравец, за планоснимачен № 406, включен в УПИ XIII от квартал 48, като собственик е вписано трето лице.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 


                                                                                                                                                            

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомяват се *** и *** и всички заинтересовани лица, че на 13.11.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на *** и ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1923/06.11.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ  урегулиран поземлен имот с площ 1 170 кв.м., съставляващ УПИ VIII – 485 в квартал 69 кв.м. по сега действащия  регулационен план на с. Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7/04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общинския народен съвет – Аврен за улична и дворищна регулация на с. Дъбравино, община Аврен, област Варна, ведно с масивна жилищна сграда на два етажа с РЗП – 209.56 кв.м. и навес с площ – 39 кв.м.

Към урегулиран поземлен имот VIII – 485 в кв. 69 по плана на с. Дъбравино, община Аврен, област Варна има придаваема част от улица с площ 10 кв. м.

Съгласно § 7, ал.1, т. 4 от ЗМСМА общинските пътища, улиците, булевардите, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване с общинска собственост, а съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост за тях не се съставят Актове за общинска собственост.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI – 485 в квартал  99 по предходен план на с. Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 151 от 21.03.1930 г., отговаря на УПИ VIII – 485 в квартал 69 по плана на с. Дъбравино, община Аврен, област Варна.

По разписен лист към сега действащия регулационен план на с. Дъбравино, община Аврен, област Варна, за планоснимачен № 485, включен в УПИ VIII-485 от кв. 69, като собственик е вписано друго лице.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 


          

                                                                                                                                        

 

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице адв. *** и всички заинтересовани лица, че на 13.11.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1843/23.10.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1 130 кв.м., съставляващ УПИ XIII – 613, кв. 48 по регулационния план на с. Здравец, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 386/27.06.1990 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Аврен.

Със Заповед № 371/14.12.1994 г. е одобрено разделянето на парцел XII – общ., XIII – общ. и XIV – 406 от квартал 48 по плана на с. Здравец, община Аврен, област Варна на парцели XXIII – общ., XXIV – общ., XIII – 406 и  XIV – 406 от квартал 48 по плана на с. Здравец, община Аврен, област Варна.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Здравец, за планоснимачен № 406, включен в УПИ XIII от квартал 48, като собственик е вписано трето лице.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 

         


Протоколи от 10.07.2018 г. относно изземване на имоти - частна общинска собственост изтегли

       


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове