ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 17.05.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез  подадено заявление с вх. № М-722/09.05.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ 917 кв.м съставляващ поземлен имот с идентификатор № 04426.503.285 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – 194, квартал – 26, парцел VІ, при съседи ПИ № 04426.503.284, ПИ № 04426.503.391, ПИ № 04426.503.390, ПИ № 04426.503.286, по документ за собственост НА № 192, том ХVІІ, дело 6060/26.06.1966 г. – 700 кв. м.

УПИ VI-62 от квартал 6, по стар регулационен план на с. Близнаци, одобрен с Указ на Царя № 254 от 18.06.1927 г. за улична регулация и Указ на Царя № 1668 от 24.06.1927 г. за дворищна регулация, отговаря на УПИ VI-194 от квартал 81 по предходен план на с. Близнаци, одобрен със Заповед № 8105 от 13.11.1972 г. на Кмета на Община Аврен и УПИ VІ-194 от квартал 26 по действащия регулационен план на селото, одобрен със Заповед № 204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, който отговаря на поземлен имот № 04426.503.285 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015 г. на ИД на АГКК.

По скица за ПИ № 04426.503.285 като собственик е вписан ***.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 17.05.2019 г.

 

 

 


            

           УВЕДОМЛЕНИЕ

 

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомяват се *** и всички заинтересовани лица, че на 17.05.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-777/15.05.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ 2690 кв.м., съставляващ УПИ І-150 от квартал 49 по регулационния план на с. Садово, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 490/10.10.1930 г. за улична регулация и Указ на Царя № 3332/21.10.1930 г. за дворищна регулация,  при граници:  изток – улица, запад – улица, север – улица, юг – УПИ ІІІ-150, ведно с построените в мястото жилищна сграда с площ  64 кв. м., сграда – баня с площ 6 кв. м. и навес с оградни стени с площ 21 кв. м.

В Община Аврен няма данни за одобрявани предходни, кадастрални и регулационни планове за село Садово, община Аврен, област Варна.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Садово, за УПИ І-150 от квартал 49, като собственик е вписано трето лице, различно от заявителите.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 17.05.2019 г.

 

 


            УВЕДОМЛЕНИЕ

 

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 22.04.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-577/15.04.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 900 кв.м., съставляващ УПИ І – 226, кв. 11 по регулационния план на с. Синдел, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 6240/09.07.1957 г. за улична и дворищна регулация на Заместник-министъра на Министерството на комуналното стопанство и благоустройството.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Синдел, за планоснимачен № 226, включен в УПИ І от квартал 11, като собственик е вписано трето лице, различно от заявителя.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 22.04.2019 г.

    

 

            

      

       


Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове