ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 17.07.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез  подадено заявление с вх. № М-1198/16.07.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти представляващи:

    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 13 696 кв.м. - трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – пета, стар идентификатор - няма, номер по предходен план - 020030, съставляващ поземлен имот № 61128.20.30, находящ се в местност „Кумлуци” в с. Равна гора, община Аврен, област Варна по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД–18-635/07.03.2018 г. на ИД на АГКК, при съседи: 61128.20.132, 61128.20.31, 61128.20.8, 61128.20.83 и 61128.20. Като собственик на имота е записан *** –13 699 кв. м. от правото на собственост с Решение на ПК по чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ /чл. 27 от ППЗСПЗЗ/ за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № Р-02 от 15.06.1999 г., издаден от ОСЗГ – с. Аврен, съгласно представена скица № 15-235057/18.03.2019 г. издадена от АГКК;

     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 9998 кв.м. - трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, стар идентификатор - няма, номер по предходен план - 030016, съставляващ поземлен имот № 61128.30.16, находящ се в местност „Големи ниви” в с. Равна гора, община Аврен, област Варна по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД–18-635/07.03.2018 г. на ИД на АГКК, при съседи: 61128.30.23, 61128.30.44, 61128.30.15 и 61128.31.98. Като собственик на имота е записан *** –10 000 кв. м. от правото на собственост с Решение на ПК по чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ /чл. 27 от ППЗСПЗЗ/ за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № Р-02 от 15.06.1999 г., издаден от ОСЗГ – с. Аврен, съгласно представена скица № 15-235055/18.03.2019 г. издадена от АГКК.

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

    На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 17.07.2019 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомяват се ***, ***, ***, чрез упълномощеното лице *** и всички заинтересовани лица, че на 16.07.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***,  чрез подадени заявления с вх. № 313 от 28.02.2019 г. и № М-313/2/ от 12.07.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 1110 кв.м., съставляващо УПИ IІ-общ. в квартал 96 по регулационния план на с. Царевци, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 569/20.10.1929 г. за улична и Указ на Царя № 2879/26.10.1929 г. за дворищна регулация, ведно със жилищна сграда със застроена площ 95 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 16.07.2019 г.

 

 

                 

            

 

    

 

      

       


Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове