СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

 

       

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомяват се ***, ***, ***, чрез упълномощеното лице *** и всички заинтересовани лица, че на 07.03.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***,  чрез подадено заявление с вх. № М-313/28.02.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ дворно място, цялото с площ 1110 кв.м. съставляващо УПИ IІ-общ. в квартал 96 по регулационния план на с. Царевци, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 569/20.10.1929 г. за улична и Указ на Царя № 2879/26.10.1929 г. за дворищна регулация, ведно с жилищна сграда.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 07.03.2019 г.

           

 

            

      

       


Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове