Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 02.12.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез  подадено заявление с вх. № М-2439 от 20.11.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ 4 704 кв. м. ид. ч. от поземлен имот, целият с площ 10 001 кв. м. включени в поземлен имот № 73393.19.66 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД–18-194 от 24.01.2018 г. на ИД на АГКК, находящ се в селоТръстиково, община Аврен, област Варна, страйно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – деградирала орна земя, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 019066, при съседи: 73393.19.60, 73393.19.59, 73393.19.96, 73393.19.114, 73393.19.65.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението  се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 02.12.2019 г.УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 1 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *** и ***, чрез упълномощеното лице адвокат **** и всички заинтересовани лица, че на 20.11.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на *** и ***, чрез  подадено заявление с вх. № М-2223 от 07.11.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ПИ), представляващ 136 кв.м. ид.ч. от поземлен имот, целият с площ 736 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята – пета, съставляващ ПИ с идентификатор № 58445.112.535 находящ се в местност „Азман дере” по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, община Аврен, област Варна, предходен идентификатор: 58445.112.359; 58445.112.360, номер по предходен план: 112359, квартал 0, при съседи: 58445.203.233, 58445.112.359, 58445.112.437, 58445.112.536, 58445.112.360.

Съгласно  Н.А. № 69, том I, рег. № 1534, дело № 69 от 08.02.2018 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Варна, с вх. рег. № 2832 от 08.02.2018 г., акт № 99, том № VII, дело № 1333 от 2018 г., дв.вх.р. 2837, *** и *** са собственици на ПИ № 58445.112.535, находящ се в село Приселци с площ 600 кв. м., съгласно удостоверение за ползване и оценителен протокол, а съгласно скица № 15-771310 от 23.08.2019 г. издадена от АГКК – гр. Варна е с площ 736 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 1 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 20.11.2019 г.УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

  Уведомява се *** и *** и всички заинтересовани лица, че на 18.11.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на *** и ***, чрез подадено заявление с вх. № М-2387 от 14.11.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) с площ 1560 кв.м., съставляващ УПИ ХII-254 в кв. 27 по действащия регулационен план на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 73 от 23.02.1989 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общинския народен съвет-Аврен за улична и дворищна регулация, идентичен с УПИ XIII-254 в кв. 16 по предходен план на село Аврен, одобрен със Заповед № 2871 от 09.05.1967 г. за улична и дворищна регулация.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Аврен за  УПИ ХII-254 в кв.27, като собственици са вписани *** и ***.

Съгласно нотариален акт № 191, том LXV, вх. рег. № 16155, дело № 16017 от 24.12.1993 г. и Договор № 123 от 11.07.2006 г., вписан в СВ-Варна с вх. рег. № 19628 от 08.08.2006 г. под акт № 138, том XII *** и ***  са собственици на УПИ XII-254 в кв. 27 по плана на село Аврен, община Аврен с площ 1 165 кв. м., а мерено графически по регулационния план на същото село УПИ XII-254 в кв. 27 е с площ от 1560 кв. м.

Със Заповед № 714 от 30.05.2006 г. на Кмета на Община Аврен е одобрено попълването в частта на УПИ XI-254 и УПИ XII-254 в кв. 27 по плана на село Аврен, община Аврен за промяна на вътрешна регулационна линия, като от УПИ XII-254 към УПИ XI-254 се придават 120 кв. м., при което УПИ XI-254 е с  площ 1740 кв. м., а УПИ XII-254 е с площ 980 кв. м.

Със Заповед № 1102 от 30.08.2006 г. на Кмета на Община Аврен е одобрено изменението на регулационната линия на имот с пл. № 254 в кв. 27 по плана на село Аврен, община Аврен, като старите имотни граници станат регулационни за УПИ XII-254 в кв. 27.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 18.11.2019 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице адвокат *** и всички заинтересовани лица, че на 13.11.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-2246 от 08.11.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) с площ 700 кв.м., съставляващ УПИ II-445 в квартал 67 кв.м. по сега действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общинския народен съвет – Аврен за улична и дворищна регулация на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, ведно с прилежащи сгради с площ 118 кв.м. и 53 кв.м. и стопанска постройка с площ 24 кв.м.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-445 в квартал  67 по сега действащия регулационен  план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общинския народен съвет – Аврен за улична и дворищна регулация, отговаря на УПИ II-497 в квартал 98 по предходен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 151 от 21.03.1930 г.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, за УПИ II-445 в квартал 67, като собственик е вписано трето лице различно от заявителя.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 13.11.2019 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 13.11.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-2245 от 08.11.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) с площ 830 кв. м., съставляващ УПИ XV-535, кв. 74 по регулационния план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общинския народен съвет – Аврен за улична и дворищна регулация, ведно с построените в него сгради – масивна жилищна сграда 95 кв. м., масивна жилищна сграда – 78 кв. м., масивна сграда – 44 кв. м., масивна сграда – 9 кв. м., масивна сграда – 9 кв. м. и масивна сграда – 6 кв. м.

УПИ XV-535 в кв. 74 отговаря на УПИ XV-459 в кв. 105 по предходен план на село Дъбравино, одобрен с Указ на Царя № 151 от 21.03.1930 г.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, за УПИ XV-535 в кв. 74, като собственик е вписано трето лице, различно от заявителя.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 13.11.2019 г.


Потърсете в сайта
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове