ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се Д. А. С., всички заинтересовани лица, че на 25.07.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Д. А. С., чрез подадено заявление с вх. № М-1210/17.07.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1 092 кв.м., съставляващ УПИ XI – 105, кв. 9 по регулационния план на с. Китка, община Аврен, област Варна,одобрен със Указ на Царя № 586 от 20.11.1931 г. - за улична и с Указ на Царя № 1933/02.12.1931 г. - за дворищна регулация .

Със Заповед № 13/17.01.1995 г. е одобрено сливането на парцели III – 105 и IV – 105 от квартал 9 по плана на с. Китка, община Аврен, област Варна, в един и неговото разделяне на пет нови парцела -  III –  105, IV – 105,  XI – 105, XII – 105 и XIII – 105 в квартал 9 по плана на същото село.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Китка, община Аврен, област Варна,  за УПИ XI - 105 от квартал  9, като собственик е вписано трето лице.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението  се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 26.07.2019 г.

 

 

 

    

 

      

       


Потърсете в сайта
Общинска избирателна комисия Аврен
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове