Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията"

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Приселци, община Аврен, одобрен със Заповед №216 от 16.06.1992 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за урегулиран поземлен имот (УПИ) III366 от квартал: 40, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.501.427 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Приселци, община Аврен, във връзка с поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастралната карта, установяване на застроителен режим за УПИ XVI427 в квартал: 40 по регулационния план на село Приселци, община Аврен и отреждане на имота „За жилищно строителство“, без промяна на устройствена зона.

Съгласно разпоредбите на чл. 128, ал 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план (ПУП) до общинска администрация - Аврен, отдел „Устройство на територията”.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план - план за  застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37068.43.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Китка, находящ се в местност ДЕРЕ ДЕРМЕН, землище на село Китка, община Аврен, област Варна, във връзка с установяване на застроителен режим за имота, при устройствена зона „Пп” (предимно производствена).

Съгласно разпоредбите на чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план (ПУП) до общинска администрация - Аврен, отдел „Устройство на територията”.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Съгласно разпоредбите на чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, преминаващ през поземлен имот (ПИ) №92 и №162 в кадастрален район 304 по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) за местност ЗАЙКОВА ЧУКА И ГОРЧИВАТА ЧЕШМА, землище на село Здравец, община Аврен, област Варна, за присъединяване към водопреносната мрежа на потребител на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД на ПИ №160 в кадастрален район 304 по ПНИ за същата местност, отговарящ на урегулиран поземлен имот (УПИ) II88 от квартал: 304 по одобрен проект на ПУП - ПРЗ, находящ се в местност ЗАЙКОВА ЧУКА И ГОРЧИВАТА ЧЕШМА, землище на село Здравец, община Аврен.

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“, брой 2 от 4-ти Януари 2019 година.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, заинтересувани лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) до общинска администрация - Аврен, отдел Устройство на територията.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №1990 от 21.12.2018 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Приселци, община Аврен, одобрен със Заповед №216 от 16.06.1992 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII242 от квартал: 36, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 058445.501.343 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, община Аврен, във връзка с поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастралната карта и установяване на застроителен режим за УПИ XXII242 и УПИ XIV241 в квартал: 36 по регулационния план на село Приселци, община Аврен, без промяна на устройствена зона.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

 


 

 

Решение №98 от 16.02.2018г. на Министерския съвет  и Решение 197 на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ за предоставяне на концесии


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове