Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”

 

СЪОБЩЕНИЕ  ЗА  МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

 УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

 

     Във  връзка с лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, НАПОМНЯМЕ че следва да  подават данъчна декларация по образец, в която се декларира  до 31 януари на текущата година обстоятелства, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
     Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация  и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
  
    Лицата, които подлежат на облагане с туристически данък подават декларация по образец  до 30 януари  на  всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

 

    Срокове за плащане на данъци и такси!

 

 Данък върху недвижимите имоти , такса смет , данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски както следва :

  От 1 март до 30 юни

  От 1 юли  до 30 октомври на годината, за която е дължим

 На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 

  Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

1. за първото тримесечие - до 31 януари;

2. за второто тримесечие - до 30 април;

3. за третото тримесечие - до 31 юли;

4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

Телефон за повече информация 05106 2774


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове