Проектодокументи

Проектодокументи

 
Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4  от Закона за нормативните актове, в законо-установения срок от 30 дни, Община Аврен чрез настоящото публикуване предоставя възможност на всички заинтересовани лица и организации да направят предложения и становища, които следво да се предоставят в деловодството на Община Аврен в информационен център - Аврен на адрес: с. Аврен, ул. "Тодор Ноев" № 8, Община Аврен, Област Варна или на адрес: avren_kmet@abv.bg , по следните проектодокументи:
 
 № 
ПРОЕКТОДОКУМЕНТИ
дата на публикуване
 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за защита на животните, овладяване популацията на безстопанствени кучета, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Аврен 

 

 

08.05.2018 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Аврен, Област Варна и за издаване на сертификат клас В, ведно с приложение 1 и приложение 2

Справка за постъпили предложения и /или становища към проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Аврен и издаване на сертификат клес В, публикувано на 11.06.2018 г.

 

 

04.05.2018 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Аврен за периода 2014-2020 г. 

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Аврен за периода 2014-2020 г., публикувана на 31.01.2018 г.

 

 

 

28.12.2017 г.

 

Доклад

Проект ведно с мотиви за изменение и допълнение на Правилник за дейността и организацията на ОбС и неговите комисии

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект за изменение и допълнение на Правилник за дейността на ОбС-Аврен и неговите комисии, публикувана на 12.12.2017г.

 

 

 

11.11.2017г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Справка за постъпили предложения и/или становища по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, публикувана на 14.12.2017 г.

 

 

 

 

 

09.11.2017г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви относно приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна.

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна, ведно с:

Приложение 1

Приложение 2

Справка за постъпили предложения и/или становища по проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна, публикувана на 14.08.2017 г.

 

 

 

 

 

14.07.2017г.

 

Доклад

Предварителна оценка на въздействие

Мотиви относно приемане на Наредба за условията и реда за организиране и финансиране на почасови, съботно-неделни и сезонни услуги по отглеждане на децата в общинските детски градини на Община Аврен

Проект на Наредба за условията и реда за организиране и финансиране на почасови, съботно-неделни и сезонни услуги по отглеждане на децата в общинските детски градини на Община Аврен

Справка за постъпили предложения и/или становища по проект на Наредба за условията и реда за организиране и финансиране на почасови, съботно-неделни и сезонни услуги по отглеждане на децата в общинските детски градини на Община Аврен, публикувана на 17.08.2017 г.

 

 

 

 

14.07.2017г.

 

Доклад

Предварително оценка на въздействие

Мотиви относно изменение на Наредба за символиката и отличията на Община Аврен

Проект на Наредба за изменение на Наредба за символиката и отличията на Община Аврен

Справка за постъпили предложения и/или становища по проект на Наредба за изменение на Наредбата за символиката и отличията на Община Аврен., публикувана на 08.08.2017 г.

 

 

07.07.2017г.

  Програма за управление на отпадъците на територията на Община Аврен за периода 2014-2020 г. - Проект
Резюме
20.03.2017г. 
 
 
  

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АВРЕН ВЕДНО С МОТИВИ.

05.11.2016г.
  Приемане на Наредба за условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Аврен.
Мотиви
Проект на Наредба за условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Аврен  19.10.2016г.
  Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Аврен.
Мотиви
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Аврен 
19.10.2016г.Потърсете в сайта
Областни информационни центрове