СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Закрила на деца с изявени дарби

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА

СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

 

І. Редът и условията за стимулиране на деца с изявени дарби са уредени с Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (Приета с ПМС №298 от 17.12.2003г., обн., ДВ, бр.111 от 22.12.2003г., в сила от 01.01.2001г.; изм., бр.51 от21.06.2005г., в сила от 21.06.2005г.; бр14 от 14.02.2006г., в сила от 12.02.2006г.; изм. и доп., бр.37 от 05.05.2006г., в сила от 05.05.2006г.; изм. ДВбр.79/06.10.2009; изм. ДВ бр.107 от 31.12.2011г.

Неразделна част от Наредбата е Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби, която се приема всяка година от Министерския съвет и се публикува на електронната страница на Министерството на образованието и науката. Програмата включва националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които се прилагат мерки за закрила на деца с изявени дарби по наредбата, чрез еднократно финансово подпомагане и стипендии.

 

ІІ. Комплектът документи, с който се кандидатства за специална закрила на дете с изявени дарби се подава до Кмета на Община Аврен и се завежда в деловодството на общината.

 

ІІІ. Специалната закрила на деца с изявени дарби се предоставя по искане на:

1. Детето.

2. Родител, настойник/попечител или лице,полагащо грижи за детето.

ІV. Необходими документи:

1. Искане за предоставяне на специална закрила  на дете с изявени дарби по образец, съгласно Приложение №1, което задължително се мотивира.

2. Копие от удостоверение за раждане или лична карта на детето.

3. Документ, удостоверяващ класирането на детето.

4. Служебна бележка.

5. За предоставяне на стипендия се попълва и декларация, съгласно Приложения №2.

V. Условията и реда, и необходимите документи са подробно описани в Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от училищата на територията на община Аврен.

 

 

 

-Общинска програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2013 година
- ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

-Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от училищата на територията на община Аврен

- Искане за предоставяне на специална закрила на дете с изявени дарби (Приложение №1)

- Декларация за отпускане на стипендия (Приложение №2)

 

 

 


Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове