Конкурси

 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АВРЕН
на основание  чл. 5, ал. 2 от Закона за устройството на територията, чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 7, ал.12 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, § 1 от Преходни и заключителни разпоредби от същата и във връзка със заповед № 1186/03.09.2018 г. на кмета на Община Аврен обявява конкурс:
за длъжност: ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
 
публикувано на 05.09.2018 г.

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, публикуван на 15.10.2018 г. 

 


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АВРЕН

на основание  чл.10а, ал.1 и ал.2  от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и във връзка със заповед №  345/15.03.2018 год. на Кмета на Община Аврен обявява конкурс :
за длъжност Главен юрисконсулт в Община Аврен
за срок: до завръщане на титуляра, научете повече...
 
публикувано на 16.03.2018 г.
 
 
 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АВРЕН

на основание  чл.10а, ал.1 и ал.2  от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и във връзка със заповед №  346/15.03.2018 год. на Кмета на Община Аврен обявява конкурс:

за длъжност Директор Дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности“

за срок: до завръщане на титуляра, научете повече...
 
публикувано на 16.03.2018 г.
 

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове