СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Комисия за детето

ВСЯКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО НА:

 • ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ
 • ЗДРАВЕ
 • ГРИЖА
 • ЗАКРИЛА
 • ОБРАЗОВАНИЕ

Комисията за детето е консултативен орган към община Аврен, създадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.20а от Закона за закрила на детето. Комисията е обединяващо звено на политиките за всички деца на територията на общината, формира и осигурява осъществяването на местната политика по закрила на детето.

 Комисията:

 1. Разработва общинска програма за закрила на детето съобразно потребностите на децата и техните семейства в община Аврен.
 2. Осъществява сътрудничество, координация и подпомага обмена на информация между компетентните органи и юридическите лица при осъществяване на дейностите по закрила на детето на общинско ниво.
 3. Осъществява и други дейности, възложени с нормативен акт.
 4. Съставът на комисията се определя със заповед на кмета на община Аврен.
 5. За  участие в заседанията на комисията могат да бъдат поканени и лица с обществен авторитет, учени, както и представители на медиите в община Аврен.
 6. Комисията за детето провежда редовни заседания най-малко на два месеца по предварително установен дневен ред.
 7. Всяка комисия за детето изработва и приема правила за реда и организацията на своята работа.
 8. Материално-техническото и финансово осигуряване на работата на комисията се осъществява от общинската администрация.

 

      -  ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2013г.

-  ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ДЕТЕТО

-  КОНТАКТИ


     АКТУАЛНО

   - ПРИЕМНА ГРИЖА

  - ДНЕВЕН РЕД


            Държавна агенция за закрила на детето


Национален център за безопасен интернет: www.safenet.bg

Гореща линия за борба с вредното и незаконно съдържание в българското интернет пространство: web112.net


ПОТЪРСИ СЪВЕТ, ИЗБЕРИ РЕШЕНИЕ - БЪЛГАРСКА ЛИНИЯ ЗА ОНЛАЙН БЕЗОПАСНОСТ  НА ТЕЛ.: 124 123

www.blob.bg


На    08.11.2012г.   в заседателна  зала „Просвета” се проведе редовно-разширено заседание на Комисията за закрила на детето към община Аврен - към новини


Безплатна гореща телефонна линия 116 000 за изчезнали деца


Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове