Общинска администрация

Официален адрес за кореспонденция:

с.Аврен 9135, област Варна,ул."Тодор Ноев" № 8,

Булстат 000093378, ИН по ЗДДС BG000093378

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯТА АВРЕН

Понеделник -Петък

От 08:00 до 12:00 часа
От 12:30 до 16:30 часа

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ

Понеделник -Петък

От 08:00 до16:30 часа

Кмет на Община Аврен  

Емануил Манолов

05106 2226 

 avren_kmet@abv.bg

 Гл. специалист “Канцелария на кмета”

Ивелина Йорданова

05106 2226 
 
факс:
05106 2208
052 608 858
  avren_kmet@abv.bg

Секретар на Община

Даниела Петрова

05106 7777 

 sekretar_avren@abv.bg 

Заместник кмет на Община

с ресор "Инвестиционна политика, устройство на територията, общинска собственост, транспорт"

Боян Георгиев

   

Заместник кмет на Община

с ресор "Образование, култура, туризъм, здравеопазване, спорт, социални и младежки дейности"

Живка Костадинова  05106 2395  zh.kostadinova_avren@abv.bg

Общински съвет Аврен-Председател

Гл. специалист „Обслужване канцелария на ОбС”


Светлана Георгиева


Мелек Таир

 

 

0884711615 

obsavet_avren@abv.bg

Главен юрисконсулт

Киркор Нишанян

 05106 2739

 jurist_avren@abv.bg

Финансов контрольор

Ивелина Илиева

 05106 2360

 avren@abv.bg

Директор Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и счетоводство"

Зорница Стаматова

  05106 2495

 avren@abv.bg

Началник отдел “Административно-правно обслужване”

Кичка Събева

 05106 2495

 apo_avren@abv.bg

Юрисконсулт

Станислава Калчева

05106 2739

jurist_avren@abv.bg

Гл. специалист “ЕСГРАОН”

Александра Йорданова

 05106 2726

 esgraon_avren@b-trust.org

Гл.специалист “Гражданско състояние”

Светла Кателиева

 05106 2726

 avren_grao@ssi.bg

Гл. специалист “Деловодител”

Веска Великова

 05106 2258

 delovodstvo_avren@abv.bg

Началник отдел "Финанси и счетоводство”

Теодора Георгиева

 

 05106 2360

 

 avren@abv.bg

Гл. експерт„Финанси и бюджет”

Мария Русанова

 05106 2323

 avren@abv.bg

Главни специалисти “Счетоводители”

Катя Желева

Иванка Стойкова

Иванка Янакиева

Гергана Димитрова

Мария Славова

 05106 2323

 avren@abv.bg

Гл. специалист - касиер

Гина Дончева

 05106 2311

 

Гл. експерт “Човешки ресурси“

Светла Василева

 05106 2728

 chr_avren@abv.bg

Директор Дирекция “Инфраструктура и инвестиционна политика”

Петя Иванова

 05106 2766

ivanova.avren@gmail.com

Началник отдел  „Европрограми и инвестиционна политика”

Галина Янева

 05106 2739

 avren.eu@gmail.com

 Гл. специалист “Проекти и програми”

Елена Иванова

 05106 2739

 avren.eu@gmail.com

Гл. специалист “Обществени поръчки”

Светла Димитрова

 05106 2739

 avren.eu@gmail.com

Гл. специалист
"Инвестиционна политика”

Галина Лефтерова

 

 avren.eu@gmail.com

Началник отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”

Галина Янева

 05106 2260

 oszg_avren@abv.bg

Главни специалисти “Общинска собственост, земеделие и гори”

Румяна  Йоргакиева

Садие Хюсеин

Нериман Исмаилова

Полина Люцканова

 05106 2260

 oszg_avren@abv.bg

Инспектор "Гражданска защита"

 

   

Архитект на Община

Александър Тричков

 05106 2711

 avren_ut@abv.bg

Началник отдел "Устройство на територията

Петър Петров

 05106 2710

 avren_ut@abv.bg

Главни специалисти “Устройство на територията”
Атанаска Добрева

 05106 2711

 avren_ut@abv.bg

Мартин Зафиров

05106 2710

Албена Иванова

 05106 2790

Соня Борисова

 05106 2711

Димитринка Иванова

 05106 2790

 

 05106 2710

Гл. специалист “Незаконно строителство”

Марин Булашиков

 05106 2710

 avren_ut@abv.bg


Главен специалист "Устройство на територията" в Информационен център - Аврен

 

Миглена Димитрова 

 05106 2393

 avren_ut@abv.bg

Началник отдел “Местни данъци и такси”

Юлия Илиева

 05106 2774

 avren_mdt@abv.bg

Гл. специалисти “Местни данъци и такси”

Анна Ганчева

Десислава Пеева

Розалина Костадинова

Малина Колева

 05106 2774

 avren_mdt@abv.bg

Гл. специалист “Транспорт”

Живко Димов

 05106 2730

  

Директор дирекция „Образование, култура, туризъм и социални  дейности”

Светла Стойкова      

Гл. специалист „Образование”

Христина Кондова

 05106 2377

obrazovanie_avren@abv.bg

Гл. специалист „Счетоводител – култура”

Иринка Грошева

 05106 2377

 okmds_avren@dir.bg

Специалист „Култура”

Невена  Михайлова  05106 2377

 kultura_avren@abv.bg

 Гл. специалист „Туризъм и социални услуги”

Добромира

Иванова-Радева

 05106 2397   turizam_avren@abv.bg

Гл. специалист
“Здравеопазване и социални дейности”

Анна Ненова

 05106 2397

 zsd_avren@abv.bg

Гл. специалист "Програми и заетост"

Божанка Йовчева

 05106 2227

 bobi_avren@abv.bg

Гл. специалист „Сигурност на информацията”

Павел Стоянов

05106 2223

 si_avren@abv.bg

Оперативни дежурни

Иван Георгиев

Цветан Москович

Джанино Даскалов

Иван  Добрев

Георги Георгиев

05106 2250

Факс:

05105 9930

 

 

 

 


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове