Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Общинска администрация

Официален адрес за кореспонденция:

с.Аврен 9135, област Варна,ул."Тодор Ноев" № 8,

Булстат 000093378, ИН по ЗДДС BG000093378

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯТА АВРЕН

Понеделник -Петък

От 08:00 до 12:00 часа
От 12:30 до 16:30 часа

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ

Понеделник -Петък

От 08:00 до16:30 часа

Кмет на Община Аврен  

Емануил Манолов

05106 2226 

 kmet@avren.bg

 Гл. специалист “Канцелария на кмета”

Ивелина Йорданова

05106 2226 
 
факс:
05106 2208
052 608 858
 

 kmet@avren.bg

Секретар 

Даниела Петрова

05106 7777 

 sekretar@avren.bg 

Заместник кмет на Община Аврен

с ресор "Инвестиционна политика, устройство на територията, общинска собственост, транспорт"

Боян Георгиев

   

Заместник кмет на Община Аврен

с ресор "Образование, култура, туризъм, здравеопазване, спорт, социални и младежки дейности"

Живка Костадинова  05106 2395  zam_kmet@avren.bg
Общински съвет Аврен- Председател

Светлана Георгиева

05106 2292

obsavet@avren.bg

Главен юрисконсулт

Киркор Нишанян

 05106 2739

jurist@avren.bg

Старши
юрисконсулт

Снежана Мирова 

   

Финансов контрольор

Ивелина Илиева 

 05106 2323

finansi@avren.bg

Директор Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и счетоводство"

Зорница Стаматова

  05106 2323

finansi@avren.bg

Началник отдел “Административно-правно обслужване”

Кичка Събева

 05106 2495

apo@avren.bg

Гл. специалист “ЕСГРАОН”

Александра Йорданова

 05106 2726

grao@avren.bg

Гл.специалист “Гражданско състояние”

Светла Кателиева

 05106 2726

grao@avren.bg

Гл. специалист “Деловодител”

Веска Великова

 05106 2258

office@avren.bg

Специалист “Деловодител”

Пенка Узунова

05106 2258

office@avren.bg

Началник отдел "Финанси и счетоводство”

Теодора Георгиева

 

 05106 2323

 

finansi@avren.bg

Гл. експерт„Финанси и бюджет”

Мария Русанова

 05106 2323

finansi@avren.bg

Главни специалисти “Счетоводители”

Катя Желева

Иванка Стойкова

Иванка Янакиева

Гергана Димитрова

 05106 2323

finansi@avren.bg

Гл. специалист - касиер

Гина Дончева

 05106 2311

 finansi@avren.bg

Гл. експерт “Човешки ресурси“

Светла Василева

 05106 2728

chr@avren.bg

Директор Дирекция “Инфраструктура и инвестиционна политика”

Елена Бойчева 

 05106 2739

 eu@avren.bg

Началник отдел  „Европрограми и инвестиционна политика”

Галина Янева

 05106 2739

eu@avren.bg

Мл. експерт “Екология и опазване на околната среда”

Даниела Стратева 


05106 2320

ekologia@avren.bg 

Гл. специалист “Обществени поръчки”

Светла Димитрова

 05106 2739

zop@avren.bg

Началник отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”

Галина Янева

 05106 2260

g.yaneva@avren.bg

Главни специалисти “Общинска собственост, земеделие и гори”

 

Нериман Исмаилова

Полина Люцканова

 05106 2260

oszg@avren.bg

Архитект на Община

Александър  Тричков 

 

 ut@avren.bg

Началник отдел "Устройство на територията

Петър Петров

 05106 2710

 ut@avren.bg

Главни специалисти “Устройство на територията”
Атанаска Добрева

 05106 2711

ut@avren.bg

Мартин Зафиров

05106 2710

Албена Иванова

 05106 2790

Соня Борисова

 05106 2711

Гл. специалист “Незаконно строителство”

Димитринка Вълкова

 05106 2790

 ut@avren.bg


Главен специалист "Устройство на територията" в Информационен център - Аврен

 

Миглена Димитрова 

 05106 2393

 ut@avren.bg

Началник отдел “Местни данъци и такси”

Юлия Илиева

 05106 2774

 mdt@avren.bg

Гл. специалисти “Местни данъци и такси”

Анна Ганчева

Десислава Пеева

Розалина Костадинова

Невяна Иванова

 05106 2774

mdt@avren.bg

Гл. специалист  "Транспорт"

Миглена Нури

 05106 2730

transport@avren.bg  

Директор дирекция „Образование, култура, туризъм и социални  дейности”

Светла Стойкова   05106 2377 obrazovanie@avren.bg

Гл. специалист „Счетоводител – култура”

Иринка Грошева

 05106 2377

kultura@avren.bg

Гл. специалист "Туризъм, младежки дейности и спорт"

  05106 2377

turizam@avren.bg

Гл. специалист „Образование”

Галина Петрова 05106 2377

obrazovanie@avren.bg

Гл. специалист
“Здравеопазване и социални дейности”

Христина Кондова

 05106 2377

zdraveopazvane@avren.bg

Гл. специалист "Програми и заетост"

Божанка Йовчева

 05106 2227

programi@avren.bg

Гл. специалист „Сигурност на информацията”

Павел Стоянов

 05106 2223

si_avren@abv.bg

Оперативни дежурни

Иван Георгиев

Цветан Москович

Джанино Даскалов

Иван  Добрев

Георги Георгиев

05106 2250

Факс:

052 608 858

 

Инспектор "Гражданска защита"

Бранимир Славов

0895501596

 gr_zashtita@avren.bg

 

 

 


Потърсете в сайта
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове