СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Обществен съвет за социално подпомагане

 

Обществен съвет
за съдействие и помощ при извършване на дейности по социално подпомагане и обществен контрол върху тяхното осъществяване

Общински съвет –Аврен с Решение № 122 на заседание № 6, проведено на 23.03.2016 г. променя  състава на Обществен съвет, който контролира системата  в областта на социалните помощи и социалните услуги.
 
Функции на Обществения съвет, съгласно чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане:
 1. Съдейства за провеждане на политиката по социално подпомагане в общината.
 2. Обсъжда регионални стратегии, програми и проекти, свързани със социалното подпомагане.
 3. Съдейства за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги на физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридическите лица.
 4. Осъществява контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти.
 5. Дава становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги на територията на общината.
Състав:
Председател: Живка Костадинова – Директор дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности“, към Община Аврен.
Членове:
 1. Ивелина Томова – общински съветник в Общински съвет Аврен;
 2. Полина Люцканова - социален работник от Д СП- гр.Долни чифлик;
 3. Стойчо Лефтеров – Председател на общинското ръководство на пенсионерите в община Аврен;
 4. Айше Османова – Директор на С ПОХ, към Община Аврен;
 5. Жулияна Кисимова – Управител на Защитено жилище с. Близнаци;
 6. Марина Тодорова – Зам. председател на БЧК, за община Аврен.

Контакти

Основни документи 

Закон за социално подпомагане

Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане

Методика на процедурата по осъществяване на обществен контрол на системата за социално подпомагане от обществените съвети  

Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове