ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
БЧК

 

 

Общински съвет на БЧК – Аврен  ще раздава хранителни продукти

 

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода от 05.02.2019 год.   до 28.02.2019 год. включително, състава на Общински съвет на БЧК – Аврен съвместно с кметовете по населени места на територията на Община Аврен ще раздават индивидуални пакети с хранителни продукти.

Групите правоимащи лица, подлежащи на подпомагане по хранителната програма са:

  1. лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 год. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 год.) за отоплителен сезон 2016/2017 год.;
  2. майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал. 5 от ЗСПД през месец 06.2018 год.;
  3. лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а на ЗСПД за учебната 2017/2018 год.;
  4. лица с трайни увреждания с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи (до 321,00 лв.) и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ през месец 06.2018 год.;
  5. лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д на ЗСПД през месец 06.2018 год.;
  6. лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) през месец 06.2018 год., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2018 год. до 30.06.2018 год.;
  7. лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), на основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2018 год. до 30.06.2018 год.

 

Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане ще получат по 24,070 кг.  от 16 вида хранителни продукти, както следва: спагети– 1,5 кг., говеждо - 0,300 кг.,  леща – 3 кг., захар – 3 кг., гювеч – 1,6 кг., зелен фасул – 2,4 кг., лютеница – 0,500 кг., грах – 1,6 кг., домати стерилизирано – 1,6 кг., говежди кюфтета в бял сос – 0,600 кг., риба херинга – 0,170 кг., пиле фрикасе – 0,300 кг.,  зрял боб – 2 кг., конфитюр – 0,500 кг.,  ориз – 2 кг. и олио – 3 л.
 
Продуктите ще се получават срещу документ за самоличност и подпис при спазване на всички изисквания на Регламента за защита на личните данни.

 


     

Национален съвет на БЧК

Състав на Общински съвет на БЧК –Аврен:

Председател – Даниела Петрова, тел. 05106/ 77 77; GSM 0895 77 04 16.

Зам.-Председател: Христина Кондова, тел. 0894497077

 

Принципи

 

ХУМАННОСТ
Червеният кръст, роден от желанието да оказва помощ без дискриминация на ранените по бойните полета, се стреми чрез своите международни и национални форми на проявление да предотвратява и облекчава при всички обстоятелства човешките страдания. Неговата цел е да закриля живота и здравето на човека, както и да изисква уважение към човешката личност. Той способства за установяването на взаимно разбирателство, дружба, сътрудничество и траен мир между всички народи.

БЕЗПРИСТРАСТНОСТ
Червеният кръст не проявява предпочитание по отношение на националност, раса, религия, социално положение или политически убеждения. Неговият стремеж е единствено да подпомага хората в зависимост от степента на страданието им и да осигури предимство на онези, които се намират в най-голяма беда и се нуждаят от най-бърза помощ.

НЕУТРАЛНОСТ
За да запази доверието на всички, Червеният кръст се въздържа да взема участие във враждебни действия и никога не влиза в спорове от политически, расов, религиозен и философски характер.

НЕЗАВИСИМОСТ
Червеният кръст е независим. Националните дружества, помощници на държавната власт в нейната хуманитарна дейност и подчиняващи се на действащите закони в съответните страни, трябва при все това да запазят своята независимост, която им дава възможност да действат винаги в съответствие с принципите на Червения кръст.

ДОБРОВОЛНОСТ
Червеният кръст оказва доброволна и безкористна помощ.

ЕДИНСТВО
Във всяка страна може да съществува само едно дружество на Червения кръст. То трябва да бъде достъпно за всички и да разпростира своята хуманна дейност по цялата територия на страната.

УНИВЕРСАЛНОСТ
Червеният кръст е световно движение, в което всички дружества имат равни права и задължението взаимно да се подпомагат.

 

История на БЧК - изтегли
             Емблема - изтегли 

Нормативна уредба - Закон; Устав; Стратегия

Структура на Секретариата на НС на БЧК - изтегли

 


           

 

 


Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове