СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
БЧК

 

 

Общински съвет на БЧК – Аврен

ще раздава хранителни продукти

 

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на  най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода от 12.04.2018 год.  до 04.05.2018 год. включително, състава на Общински съвет на БЧК – Аврен съвместно с кметовете по населени места на територията на Община Аврен ще раздават индивидуални пакети с хранителни продукти.

Групите правоимащи лица, подлежащи на подпомагане по хранителната програма са:

 1. лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през  отоплителен сезон 2015/2016 год.;
 2. майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 год.;
 3. лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017 год.;
 4. лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м. октомври 2016 год.;
 5. лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м. октомври 2016 год.;
 6. лица с установени 90 %трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 год.;
 7. лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец февруари 2017 год. 

          Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане ще получат по 16,320 кг. от 7 вида хранителни продукти, както следва: леща - 7 кг.; рибна консерва – 1,120 кг.; мед – 1кг.; бисквити - 1,200 кг.; лютеница - 2 кг.; доматено пюре – 0,800 кг. и грах – 3,200 кг.

 
 

 
Общински съвет на БЧК – Аврен ще раздава хранителни продукти
 
В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица от 1 ноември 2016 г. Общински съвет на БЧК – Аврен съвместно с кметовете по населени места на територията на Община Аврен започват поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти.

Раздаването ще продължи до 11 ноември, като всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане ще получат по 13,360 кг.  хранителни продукти, както следва: грах, гювеч, ориз, булгур, зрял фасул, пчелен мед, месна консерва, рибна консерва, лютеница,  доматено пюре,  бисквити и вафли.


Общински съвет на БЧК – Аврен ще раздава хранителни продукти

          От 12 май 2016 год. състава на Общински съвет на БЧК – Аврен съвместно с кметовете по населени места на територията на Община Аврен ще раздадат останалите от Първи транш /м.януари/ продукти по Оперативна програма  „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2015“, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица.
Нераздадените по време на Първия транш продукти ще получат 146 лица, определени от РДСП – Варна, съгласно Наредба № РД-07-1 от 4.04.2016 год. на Министерството на труда и социалната политика:
          „1. лица и семейства, които поради нисък доход или липса на доход не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени потребности, в т. ч. и лица и семейства в тежка социална ситуация и с ниски доходи, които са получили еднократна помощ по реда на чл. 16 ППЗСП за задоволяване на инцидентно възникнали потребности;

           2. лица и/или групи от лица, ползващи социални услуги по реда на ППЗСП – в общността или резидентен тип.“

          
Всички правоимащи, включени в списъците ще получат 14.880 кг. хранителни продукти - 5 кг. брашно, 3 кг. леща, 3 кг. спагети, 1.6 кг. компот консерва, 1 кг. конфитюр, 0.280 кг. локум и 1 л. нектар.

 

БЧК има четири степенна организационна структура:

 • Дружествено ниво;
 • Общинско ниво;
 • Областно, съответно Столично ниво - 28 областни организации;
 • Национално ниво - Общо събрание - Върховен орган на БЧК; Национален съвет - главен изпълнителен и разпоредителен орган.


     На национално и областно ниво организацията има щатен състав, Административно-изпълнителен орган(Секретариат)

 

Национален съвет на БЧК

Състав на Общински съвет на БЧК –Аврен:

Председател – Даниела Петрова, тел. 05106/ 77 77; GSM 0895 77 04 16.

Зам. Председател: Марина Тодорова, тел. 05106/227 95; GSM  0895 77 04 48.

Членове:    Светослав Баев

                              Недялка Димитрова

                              Тоню Драгнев

Принципи

 

ХУМАННОСТ
Червеният кръст, роден от желанието да оказва помощ без дискриминация на ранените по бойните полета, се стреми чрез своите международни и национални форми на проявление да предотвратява и облекчава при всички обстоятелства човешките страдания. Неговата цел е да закриля живота и здравето на човека, както и да изисква уважение към човешката личност. Той способства за установяването на взаимно разбирателство, дружба, сътрудничество и траен мир между всички народи.

БЕЗПРИСТРАСТНОСТ
Червеният кръст не проявява предпочитание по отношение на националност, раса, религия, социално положение или политически убеждения. Неговият стремеж е единствено да подпомага хората в зависимост от степента на страданието им и да осигури предимство на онези, които се намират в най-голяма беда и се нуждаят от най-бърза помощ.

НЕУТРАЛНОСТ
За да запази доверието на всички, Червеният кръст се въздържа да взема участие във враждебни действия и никога не влиза в спорове от политически, расов, религиозен и философски характер.

НЕЗАВИСИМОСТ
Червеният кръст е независим. Националните дружества, помощници на държавната власт в нейната хуманитарна дейност и подчиняващи се на действащите закони в съответните страни, трябва при все това да запазят своята независимост, която им дава възможност да действат винаги в съответствие с принципите на Червения кръст.

ДОБРОВОЛНОСТ
Червеният кръст оказва доброволна и безкористна помощ.

ЕДИНСТВО
Във всяка страна може да съществува само едно дружество на Червения кръст. То трябва да бъде достъпно за всички и да разпростира своята хуманна дейност по цялата територия на страната.

УНИВЕРСАЛНОСТ
Червеният кръст е световно движение, в което всички дружества имат равни права и задължението взаимно да се подпомагат.

 

История на БЧК - изтегли
            Емблема - изтегли 

Нормативна уредба - Закон; Устав; Стратегия

Структура на Секретариата на НС на БЧК - изтегли

Актуална информация

БЮЛЕТИН НА БЧК ОТ 03-09.05

 

НОВИНИ
            Помощи от БЧК           

Социална приемна в Аврен

пчелите и пчеларите

ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА АВРЕН ДАРИХА КРЪВ

Хранителни помощи от БЧК

8 май – Световен ден на Червения кръст и Червения полумесец

 


Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове