Инвестиционни предложения

 
На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), уведомяване засегнатото население, че Земеделски производител Яна Благоева Иванова, със следното инвестиционно предложение за:  „Увеличаване на стопанството си чрез увеличаване площите с черешови насаждения“, в землището на село Приселци, община Аврен, област Варна /научете повече/
 
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, "Хидрострой България" ЕООД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Извършвне на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци, разположени на територията на области Варна и Добрич"/научете повече/
 
 

 
 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, "Електроразпределение Север" АД, съобщава на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на подземно кабелно трасе за електрозахранване на жилищна сграда в имот № 301.34 по плана на с. Здравец, община Аврен, местност "Зайкова чука и горчивата чешма"/научете повече/

 
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, Община Аврен, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на нов гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 00084.65.84 по КК на с. Аврен, община Аврен, област Варна“/научете повече/
 

 
На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал.2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", съобщава за инвестиционното си предложение за  „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа (СУВР) в ДП НКЖИ, включително Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение (СМКППЖСД)“/научете повече/
 
 
 
  
 

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове