Инвестиционни предложения

 На основание чл. 6, ал, 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда Вилхелм Якоб Х. Кройш, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за искане за преценяване на необходимостта от (ОВОС) за инвестиционно предложение "Изработване на проект за подробен устройствен план - план план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Аврен, общ, Аврен, обл. Варна, одобрен със заповед №73 от 23. 02.1989 г. от Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет -  Аврен, изменена със Заповед №728 от 12.05.2017 г. на Кмета на община Аврен, в часта за УПИ № XX - 675, 680 от кв. 94, във връзка с установяване на застроителен режим за УПИ № XX - 675, 680 от кв. 94 и отреждане за имота " За безвредни производствени дейности - дестилерия за етерични масла", без промяна на устройствената зона"  /научете повече/


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Настоящото съобщение се изготвя на основание чл. 62а от Закона за водите (ЗВ), във връзка с постъпило заявление от „ВАРНА ФИШИНГ” АД за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Здравец” разположен в поземлен имот №001138 в землището на с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна, с цел - аквакултури и свързаните с тях дейности.

С настоящото съобщение, ви уведомявам за започната процедура по издаване на разрешително за водовземане и водоползване за воден обект язовир „Здравец”, разположен на територията на с. Здравец, общ. Аврен с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

 В 14-дневен срок от датата на поставяне на интернет страницата на Общинска администрация – Аврен и поставяне на таблото за съобщения, ви се предоставя възможност за изразяване на становища, предложения и възражения, които следва да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Аврен на адрес : с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8.

публикувано на 09.11.2018 г.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове