ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Инвестиционни предложения

 Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), РИОСВ - Варна, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че СОК "КАМЧИЯ" ЕАД има следното искане за преценяване на необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение свързано с "Вътрешно преустройство и промяна предназначението на помещения в Спален корпус на Детски оздравителен лагер "Черноморский", в поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 04426.102.340 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Близнаци, община Аврен, област Варна /научете повече/

публикувано на 10.05.2019 г.

 
 
 
  
 

Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове