Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Инвестиционни предложения

 
Oбява за среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Разработване на открит способ на находище за подземни богатства „Дервент” участък Юг, за добив на кварцов пясък в землището на с. Дъбравино и с. Юнак, община Аврен,област Варна”, с възложител: "Темос ГМ"ЕООД. /научете повече/
публикувана на 02.09.2019 г.
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (НУРИОВОС), РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, за следното инвестиционно предложение: "Изграждане на комплекс за алтернативен туризъм", разположен в село Здравец, община Аврен, област Варна. /научете повече/
публикувано на 22.08.2019 г.

Потърсете в сайта
Общинска избирателна комисия Аврен
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове