ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Актуална информация

 

ДО ВСИЧКИ ХОТЕЛИЕРИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН

Информираме Ви, че Министерството на икономиката и енергетиката извърши актуализиране на образците по чл. 116 от Закона за туризма, а именно на:

Регистъра за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма  изтегли

Справката-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма  изтегли

Справката - декларация за броя на реализираните нощувки следва да се подава в актуализирания й вариант при отчитане на м. септември 2014 г. и занапред.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

Общинска администрация Аврен уведомява всички хотелиери и ресторантьори, които извършват дейност на територията на Общината, че на основание чл. 133, ал. 2 от Закона за туризма / обн. в ДВ бр. 30 от26.03.2013г./ срокът на издадените удостоверения за определена категория на туристически обекти е 5 /пет/ години.

В изпълнение на § 5 от Предходните и заключителни разпоредби от Закона за туризма, подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на Закона туристически обекти, в изпълнение на чл. 133, ал. 2 се извършва, както следва:

1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005г. – през 2014г.

2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007г. – през 2015г.

3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009г. – през 2016г.

4. за категоризираните туристически обекти през 2010г.– през 2017г.

5. за категоризираните туристически обекти през 2011г.– през 2018г.

6. за категоризираните туристически обекти през 2012г.– през 2019г. УКАЗАНИЯ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ


ДОКУМЕНТИ:

 

Образци на документи за категоризиране на места за настаняване клас „А“ и клас „Б“.

Образци на документи за категоризиране на заведения за хранене и развлечения.

Образци на документи за вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и заведения за хранене и разлечения.
Образец на заявление за повишаване на категория на място за настаняване

 
За допълнителна информация

Телефони: 0885 925 847 - Туризъм към Дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности”

e-mail: turizam@avren.bg


Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове