Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Актуална информация

 
Във връзка с Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена от Министерството на туризма Ви уведомяваме, че крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО) е 30 септември 2019 година. Считано от 1 октомври 2019 година всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма. Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реална среда в ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран).
 
Като първа стъпка към заявяване на профил в реалната среда на ЕСТИ и за улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на системата, Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ. Препоръчително е всички хотелиери да преминат през период на запознаване и изработване на функционалностите на системата. Подадените в тестовата среда данни не ви ангажират по никакъв начин. В този смисъл, те не се считат за  валидни по отношение изпълнението на изискванията на Закона за туризма, свързани с подаването на данни за реализирани нощувки към ЕСТИ и всеки хотелиер е длъжен да подава съответната информация по установените към момента канали до момента, в който прецените, че сте придобили нужните познания и преминете към подаването на данни в реалната система.
 
Адресът на тестовата среда е:  https://estitest.tourism.government.bg.
 
За Ваше улеснение Министерството на туризма предоставя видео инструкции за работа със системата ЕСТИ, видео инструкциите са публикувани и на сайта на Министерството на туризма в секция ЕСТИ

 

                                                              

 


ДО ВСИЧКИ ХОТЕЛИЕРИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН

Информираме Ви, че Министерството на икономиката и енергетиката извърши актуализиране на образците по чл. 116 от Закона за туризма, а именно на:

Регистъра за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма  изтегли

Справката-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма  изтегли

Справката - декларация за броя на реализираните нощувки следва да се подава в актуализирания й вариант при отчитане на м. септември 2014 г. и занапред.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

Общинска администрация Аврен уведомява всички хотелиери и ресторантьори, които извършват дейност на територията на Общината, че на основание чл. 133, ал. 2 от Закона за туризма / обн. в ДВ бр. 30 от26.03.2013г./ срокът на издадените удостоверения за определена категория на туристически обекти е 5 /пет/ години.

В изпълнение на § 5 от Предходните и заключителни разпоредби от Закона за туризма, подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на Закона туристически обекти, в изпълнение на чл. 133, ал. 2 се извършва, както следва:

1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005г. – през 2014г.

2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007г. – през 2015г.

3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009г. – през 2016г.

4. за категоризираните туристически обекти през 2010г.– през 2017г.

5. за категоризираните туристически обекти през 2011г.– през 2018г.

6. за категоризираните туристически обекти през 2012г.– през 2019г. УКАЗАНИЯ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ


ДОКУМЕНТИ:

 

Образци на документи за категоризиране на места за настаняване клас „А“ и клас „Б“.

Образци на документи за категоризиране на заведения за хранене и развлечения.

Образци на документи за вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и заведения за хранене и разлечения.
Образец на заявление за повишаване на категория на място за настаняване

 
За допълнителна информация

Телефони: 0885 925 847 - Туризъм към Дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности”

e-mail: turizam@avren.bg


Потърсете в сайта
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове