СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
ОСК

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО КУЛТУРА
ОБЩИНА АВРЕН – ОБЛАСТ ВАРНА


Общественият съвет по култура е създаден през 2013 година в изпълнение на решение №530 от 31.07.2013 година на Общински съвет - Аврен.
Той е консултативен орган и има за цел да съдейства на общинска администрация при разработване и реализиране на приоритетите в областта на културата и при решаване на проблеми в тази сфера.
    
В състава на Обществения съвет са  включени представители на културните институти, читалища, творчески формации, медии и граждани. Членовете му са 31 души.
     
Правилата за дейността на Обществения съвет са описани в Правилник за дейността, структурата и организацията на работа  в Обществения съвет по култура, който е приет от Общински съвет – Аврен и е утвърден от Кмета на Общината.

Дейност

Основни документи

Контакти

Акуално

Заповед 990/02.09.2013г.

Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет по култура


Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове