„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“

                                                                                             assets/PSV/logo (2).jpg


 
 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО В ОБЩИНА АВРЕН“ изтегли

 
 
 
Проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“
– модел за хармонизиране на обществено – икономическото развитие.

 

               На 13.06.2018 год. кметът на Община Аврен г- н Емануил Манолов подписа договор с Министерство на труда и социалната политика за финансиране на дейностите по Проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
               Основната цел на проекта  „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“ е: озеленяване и благоустройство на общински обекти и площи, почистване на домове, дворове и градини и извършване на дребни текущи ремонти на частни и бизнес клиенти, чрез създаване на заетост и преодоляване на социалната изолация на лицата от уязвимите групи.
По проекта ще бъде осигурена трудова заетост на 32 лица в неравностойно социално положение  – 10 лица ще бъдат включени в обучение по професия „Работник в озеленяването“ с продължителност 300 учебни часа, с цел усвояване на основните теоретични и практически знания в озеленяването и цветарството, след което ще им бъде осигурена трудова заетост за период от 10 месеца. Другите 10 лица, които вече са преминали обучение за професия "Работник в озеленяването" по предходно реализирани проекти ще влязат в директна заетост за период от 12 месеца.  За същият период ще бъдат назначени и 7 лица на позиция "Чистач/хигиенист" и 5 лица на позиция "Общ работник поддръжка на сгради". Четири наставника ще подпомагат дейността на новоназначените лица от целевата група за период от 6 месеца. 
Предприятието ще се ръководи от „Директор" и „Счетоводител".  
 
Срок за изпълнение на дейностите:  01.08.2018 год. - 31.12. 2019 година.
 
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 390 789, 18 лв.

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове