Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Потърсете в сайта
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове