Програми
ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АВРЕН ЗА 2018 г.
 
 
 
 
 
 
 


ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА АВРЕН 2014 г. - 2020 г.

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА АВРЕН 2018 -2020 г.


МЕХАНИЗЪМ ЗА МОНИТОРИНГ,  КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА
ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА АВРЕН

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА АВРЕН 2014 г. – 2020 г.

 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА АВРЕН 2018 - 2020 г., ведно с ДЕЙНОСТИ ПО ПЛАНА

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА АВРЕН В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ OT РОМСКИ ПРОИЗХОД В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И ДРУГИ ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНИ НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ (2015 – 2020)
Потърсете в сайта
Областни информационни центрове