Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Документ №[Filter]
Регистрирана на[Filter]
Име на процедура[Filter]
Срок за подаване на оферти[Filter]
Резултат от процедурата[Filter]
Спечелил[Filter]
URL адрес[Filter]
Правно основание[Filter]
Файл[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
ОБП-1330.11.2016 г.'Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на свободно договорени цени за нуждите на община Аврен'21.12.2016 г.   чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 
ОБП-1427.12.2016 г.'Предоставяне на услуги на Община Аврен по предварително третиране на смесени битови отпадъци и 'зелени' отпадъци, генерирани на територията на община Аврен'01.2.2017 г.   чл.73, ал.1 от ЗОП 
ОБП-1530.12.2016 г.:'Специализиран превоз на служители на общинска администрация в Община Аврен и ученици до учебните заведения на територията на община Аврен' по обособени позиции20.1.2017 г.   чл.18, ал.1, т.12 
ОП-Т-101.7.2015 г.Тестова ОП     Свали файла
ОБП-313.2.2017 г.Доставка на 1 (един) брой лек автомобил за нуждите на Община Аврен20.3.2017 г.   чл. 18, ал. 1, т. 1 
ПП-108.7.2015 г.'Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на общинска администрация Аврен' по обособени позиции: Обособена позиция № 1: 'Доставка на канцеларски материали по предварителна заявка'; Обособена позиция № 2: 'Доставка по заявка на офис консумативи за принтери и копирни машини'17.7.2015 г.   чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП 
ПП-357017.11.2015 г.Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Аврен 2015/2016 г. - по обособени позиции26.11.2015 г.     
ОП-1624.11.2015 г.Доставка на хранителни продукти, необходими за нуждите на Целодневни детски градини и Социално предприятие за обществено хранене на територията на община Аврен по обособени позиции22.12.2015 г.     
ОП-1707.12.2015 г.Доставка на електрическа енергия за нуждите на обекти общинска собственост и уличното осветление на територията на община Аврен, област Варна за срок от 12 (дванадесет) месеца      
ПП-129.7.2015 г.'Ремонтни работи на обект: Народно читалище 'Христо Смирненски - 1919', с. Царевци, Община Аврен'07.8.2015 г.  Посети връзкатачл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП 
ОБП-417.2.2017 г.'Изработване на инвестиционни проекти за обекти на територията на община Аврен' по обособени позиции24.2.2017 г.   чл.20, ал.3, т.2 
ОП-1814.12.2015 г.'Специализиран превоз на служители на общинска администрация в община Аврен и ученици до учебните заведения на територията на община Аврен' по обособени позиции11.1.2016 г.     
ОП-1921.12.2015 г.'Техническа извънгаранционна поддръжка на интегрирана информационна система за управление на община ИМЕОН, касаеща функционалностите 'Местни данъци и такси'05.1.2016 г.   чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП 
ОБП-323.3.2016 г.'Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания за нуждите на община Аврен' по проект 'Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим живот в община Аврен' по договор № BG05M90P001-2.002-0136-С001, финансиран по Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси' 2014-2020 г.01.4.2016 г.     
ОбП-508.4.2016 г.'Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на Община Аврен'09.5.2016 г.   чл. 16, ал. 8 във връзка с чл. 14, ал. 3, т.2 от ЗОП 
ОБП-612.4.2016 г.'СМР по проект 'Красива България' на обект: Ремонт на здравен дом - с. Аврен'22.4.2016 г.   чл.14, ал.4, т. 1, чл. 101а, ал. 2 и следващите от ЗОП 
ОБП-714.4.2016 г.'Изработване на инвестиционни проекти за обекти на територията на община Аврен'25.4.2016 г.   чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и следващите от ЗОП 
ОБП-151421.4.2016 г.: 'Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалността 'Основни и довършителни работи', с код по СППОО 5820801, професия по СППОО 582080 'Помощник в строителството' за придобиване на Първа квалификационна степен'27.4.2016 г.тестова страница  чп. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП 
ОбП-188326.5.2016 г.'СМР по проект 'Красива България' на обект: Ремонт на здравен дом - с. Аврен'10.6.2016 г.   чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП 
ОБП-902.6.2016 г.'Изработване на инвестиционни проекти за обекти: 'Реконструкция на част от водопроводната мрежа в селата Тръстиково, Синдел и Царевци' на територията на община Аврен'09.6.2016 г.   чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП 
ОБП-1101.9.2016 г.Доставка на един брой лек автомобил /употребяван/ за нуждите на община Аврен08.9.2016 г.   чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 
ОБП-1101.9.2016 г.Доставка на един брой лек автомобил /употребяван/ за нуждите на община Аврен08.9.2016 г.   чл.20, ал.3, т.2 
ОБП-1214.11.2016 г.'Доставка на хранителни продукти, необходими за нуждите на Детски градини и Социално предприятие за обществено хранене на територията на община Аврен'Обособена позиция № 1: Доставка на хляб; Обособена позиция № 2: Доставка на мляко и млечни продукти; Обособена позиция № 3: Доставка на месо, месни изделия, риба и яйца; Обособена позиция № 4: Доставка на пресни и замразени плодове и зеленчуци, консерви; Обособена позиция № 5: Доставка на бакалски стоки (пакетаж, зърнени изделия, подправки и др.);19.12.2016 г.   чл.18, ал.1, т.1 
ОБП-728.3.2017 г.Доставка на питейна вода за нуждите на Община Аврен    чл.191, ал. 1, т. 2 
ОБП-1017.3.2017 г.Доставка на един брой Комбиниран багер - товарач за нуждите на Община Аврен21.4.2017 г.   чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП 
ОБП-1229.3.2017 г.'Реконструкция на водоснабдяването от разклона за КК 'Камчия' до ПС 'Близнаци' - ПЕВП -Ф 280, 10 атмосфери, дължина 3000м, община Аврен' по обособени позиции: Обособена позиция № 1: 'Рехабилитация напорен водопровод от ПС 'Червения мост' до водоеми с. Близнаци - III-ти етап - от км 2+800 до км 3+980'. Обособена позиция № 2: 'Рехабилитация напорен водопровод от ПС 'Червения мост' до водоеми с. Близнаци - III-ти етап - от км 3+980 до км 5+780'26.4.2017 г.   чл.18, ал.1, т.12 
ОБП-1310.4.2017 г.'Специализиран превоз на служители на общинска администрация в Община Аврен и ученици до учебните заведения на територията на община Аврен' по обособени позиции17.4.2017 г.   чл.18, ал.1, т.13 
ОБП-1806.6.2017 г.Доставка на един брой лек автомобил тип Джип за нуждите на Община аврен11.7.2017 г.   чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗОП 
ОБП-1923.6.2017 г.'Сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на територията на Община Аврен'14.7.2017 г.   чл.18, ал.1, т.12 
ОБП-2114.7.2017 г.Пазарни консултации за обзавеждане и оборудване на обект: 'Основен ремонт, реконструкция и надстройка на Целодневна детска градина 'Щурче' в с. Приселци'.21.7.2017 г.     
ОБП-2331.7.2017 г.'Доставка на един брой лек автомобил тип Джип за нуждите на Община Аврен'04.8.2017 г.   чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП 
ОБП-2610.10.2017 г.Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на свободно договорени цени за нуждите на община Аврен31.10.2017 г.   чл.18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 
ТСТ-ОП202.7.2015 г.Тестова ОП2      
ОБП-151421.4.2016 г.: 'Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалността 'Основни и довършителни работи', с код по СППОО 5820801, професия по СППОО 582080 'Помощник в строителството' за придобиване на Първа квалификационна степен'27.4.2016 г.   чл.20, ал. 
ПЗКон-101.9.2016 г.Тестова пазарна консултация      
ОБП-1410.4.2017 г.'Ремонт на НЧ 'Искра-1927 г.'- с. Равна гора, находящ се в УПИ Х, кв. 20 по регулационния план на с. Равна гора' по проект 'КРАСИВА БЪЛГАРИЯ'25.4.2017 г.   чл.20, ал. 3, т. 2 
ОБП-2803.11.2017 г.Доставка на един брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на Община Аврен08.12.2017 г.   чл.18, ал.1, т. 1 
ОБП-6717.2.2015 г.'Сервизно и техническо обслужване на автомобили, собственост на Община Аврен, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности към тях'26.2.2015 г.   чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 101а от ЗОП 
ОБП-2703.11.2017 г.Изработване на инвестиционни проекти за обекти на територията на Община Аврен10.11.2017 г.   чл. 20, ал.3, т.2 
ОБП-2917.11.2017 г.'Специализиран превоз на служители на общинска администрация в Община Аврен и ученици до учебните заведения на територията на община Аврен' по обособени позиции08.12.2017 г.   чл. 18, ал. 1, т. 12 
ОБП-3128.12.2017 г.'РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АБРЕН', ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ25.1.2018 г.   чл. 18, ал. 1, т. 12 
ОБП-3326.1.2018 г.Поддръжка, чрез абонаментно обслужване, на улично осветление във всички населени места на територията на Община Аврен02.2.2018 г.   чл.20, ал.3, т. 2 от ЗОП 
ОБП-3506.2.2018 г.Доставка на горива, гориво-смазочни материали и консумативи, необходими за зареждане на моторни превозни средства, собственост на Община Аврен и звената на бюджетна издръжка към нея    чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП 
ОБП-3620.2.2018 г.'Изработване на инвестиционни проекти за обекти на територията на община Аврен' по обособени позиции27.2.2018 г.   чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 
ОБП-33824.1.2011 г.'Доставка на мобилни услуги' възложенаВиваком чл.2 от НВМОП 
ОБП022.10.2009 г.шеяш22.10.2009 г.fgfgfОбщина Аврен оажожажаож 
ОБП419.11.2009 г.'Рехабилитация на напорен водопровод от ПС 'Червения мост' до водоеми с.Близнаци - 2 етап' Избран изпълнител'Ескана' АДПосети връзкатаНВМОП 
ОБП525.11.2009 г.'Изработка на работни проекти за четири читалища, находящи се в с.Аврен, с.Синдел, с.Равна гора, с.Близнаци, община Аврен'25.6.2009 г.Избран изпълнител'Химпроект Девня' ООДПосети връзкатаНВМОП - открит конкурс 
ОБП823.12.2009 г.'Изработка на работни проекти за четири читалища, находящи се в с.Аврен, с.Синдел, с.Равна гора, с.Близнаци, община Аврен'23.12.2009 г.избран изпълнител извършена услуга'Химпроект Девня' ООДПосети връзкатаНаредба за възлагане на малки обществени поръчки 
ОБП-1108.1.2010 г.'Ремонт пенсионерски клуб с.Здравец' Възложена  НВМОП 
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
[Condition]Създай филтър