Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Име[Filter]
Документ №[Filter]
Сигнатура[Filter]
Начална дата[Filter]
Срок кандидатстване[Filter]
Програма[Filter]
Изпълнител[Filter]
Място на изпълнение[Filter]
Цел[Filter]
Резултати[Filter]
Регистриран на[Filter]
Вид финансиране[Filter]
Статус[Filter]
Вид обществена поръчка[Filter]
Консултант[Filter]
Ръководител[Filter]
Кратко описание[Filter]
Срок[Filter]
Файл[Filter]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
'Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в 4 читалища в община Аврен'ПР-1 03.2.2009 г.18.6.2008 г.ОПРРОбщина Авренс. Аврен, с. Близнаци, с. Синел и с. Равна гораДа допринесе за подобряване на културната инфраструктура в община Аврен, отговаряйки на съвременните изисквания и осигурявайки качество на жизнената среда, способстващо за обогатяване на културния и социален живот на местното население и повишаващо привлекателността на населените места на територията на общината. 22.10.2009 г.оперативна програмаВ процес на изпълнениеИнфрастуктурен'АВП КОНСУЛТ ' ООД Предвидените дейности по проекта са в съществуващите сгради да се извършат следните СМР - подмяна на покривните конструкции, подмяна на дограмите /които не са сменени/, външни фасадни мазилки, вътрешна и външна топлоизолации, подмяна на подовите настилки, подмяна на ел. и В и К иинсталации, отоплителни инсталации, вентилации, външно и вътрешно боядисване, окачени тавани и други ремонтни работи; също и доставка на необходимо оборудване, като са включени слънчеви колектори, сценично оборудвани и други.02.2.2011 г. 
'Рехабилитация на пътен участък Равна гора - Бенковски, част от общинската пътна мрежа в община Аврен'ПР-3 23.9.2008 г.22.6.2008 г.ОПРРОбщина Авренс. Равна гора и с. БенковскиДа допринесе за подобряване на достъпността на територията на община Аврен, както и целия агломерационен ареал чрез реконструкция на част от общинската пътна мрежа за повишаване на социално-икономическите възможности и осигуряване на устойчиво развитие. 23.10.2009 г.оперативна програмаКандидатстване за финансиранеИнфрастуктурен'АВП КОНСУЛТ ' ООД Предвидено е да се извърши пълно преасфалтиране на съществуващите пътни настилки, обновяване на банкети, канавки и други прилежащи съоръжения към пътния участък, също хоризонтарна и вертикална маркировки.22.9.2010 г. 
Възстановяване на биологичното разнообразие в защитена местност 'Лимана', Община АвренОПОС-58-2 01.5.2009 г.03.2.2009 г.ОПОСОбщина Аврен  Възстановяване на биологичното разнообразие в защитена местност 'Лимана' в Община Аврен26.10.2009 г.оперативна програмаКандидатстване за финансиранеОколна среда'Екооб' ЕООД Дейностите са: създаване на интернет-страница, наръчник, изграждане на посетителска инфраструктура, възстановяване на антропогенно повлияно местообитаване езерото в 'Лимана', проучвания на видовете и други.01.5.2010 г. 
'Реконструкция и модернизация на ГПСОВ, канализационна и водоснабдителна мрежа и водоснабдяване на к.к 'Камчия'ПР-2 12.1.2009 г.08.5.2008 г.ОПОСОбщина АвренКС 'Камчия'Подготовка на проектно предложение за изготвяне на качествен и пълен инвестиционен проект за 'Реконструкция и модернизация на ГПСОВ, канализационната и водоснабдителната мрежа и водоснабдяване на к.к. 'Камчия'', с който да се кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП 'Околна среда 2007-2013 г.' 22.10.2009 г.оперативна програмаВ процес на изпълнениеТехническа помощ'Екооб' ЕООД Дейностите по проекта са за изготвяне на работни проекти за модернизация, реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадни води в КС 'Камчия', цялата водоснабдителна и канализационна мрежа в курорта, както и отклонение от главен водопровод от 'Камчийски пясъци', който ще осигури необходимите количества вода за бъдещо развитие на курортния комплекс.12.6.2010 г. 
Рехабилитация на улични мрежи и зони за обществен отдих в Община АвренПР-4 20.7.2010 г.08.1.2010 г.ОПРРОбщина Авренс. АвренОбщата цел на проекта е постигане на дългосрочни, икономически и социални ползи за населението на община Аврен и бизнес средата, чрез рехабилитация на главните пътни артерии и зоните за обществен отдих за подобряване транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка, повишаване качеството на живот на населението и гостите на общината, осигуряване на най-добри условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на уличната мрежа. Чрез рехабилитирането на главните пътни артерии и зоните за обществен отдих, разположени в централните части на двете главни населените места на територията на общината ще се реши общият проблем свързан с достъпността на населението до центъра с общински административни сгради, медицински комплекси, поща, училища, детски градини, читалища и пенсионерски клубове. 23.10.2009 г.Собствено финансиране и оперативна програмаВ процес на изпълнениеИнфрастуктурен'АВП КОНСУЛТ ' ООД Предвидено е да се извърши пълно преасфалтиране на съществуващите улични настилки, обновяване на тротоари, канавки и други прилежащи съоръжения към уличните платна, също хоризонтарна и вертикална маркировки, както и обновяване на парк в с. Аврен22.12.2010 г. 
'Ръка за ръка децата променят света'ОПРЧР-837-2 18.9.2009 г.09.1.2009 г.ОПРЧРОбщина АвренАврен, Дъбравино, Приселци, Синдел, Тръстиково, ЦаревциПостигане на по-добра среда за личностно и социално развитие на учениците, чрез допълване на образователния процес с извънкласни и извънучилищни форми. 23.10.2009 г.оперативна програмаВ процес на изпълнениеЧовешки ресурси'Екооб' ЕООД Основните дейности по проекта: Организация, управление и мониторинг на проекта; Доставка на оборудване, материали и консумативи; Провеждане на междуучилищни конкурси за интегриране на децата от етническите малцинства; Изграждане на система за стимулиране на децата за постигане на по- добри постижения в извънкласните дейности; Занятия в свободното време на учениците от Община Аврен; общо ще бъдат организирани 37 кръжоци и клубове за ученици от 1 до 11 клас, Информация и публичност; Одит и отчитане на проекта.17.8.2010 г. 
'Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ 'Радост' в с.Аврен, СОУ 'Св.св.Кирил и Методий'в с.Синдел, ОУ 'Петър Берон' в с.Приселци в община Аврен'ПР-2 23.8.2008 г.22.3.2008 г.ОПРРОбщина Авренс. Аврен, с. Синдел и с. ПриселциДа се осигури подходяща и модерна образователна инфраструктура, отговаряща на очакванията и изискванията на населението и осигуряваща възможности за устойчивото развитие на община Аврен и утвърждаването й като привлекателно място за живеене и инвестиции. 23.10.2009 г.оперативна програмаКандидатстване за финансиранеИнфрастуктурен'АВП КОНСУЛТ ' ООД Предвидените дейности по проекта са в съществуващите сгради да се извършат следните СМР - подмяна на покривните конструкции, подмяна на дограмите /които не са сменени/, външни фасадни мазилки, вътрешна топлоизолация, подмяна на подовите настилки, подмяна на ел. и В и К инсталации, отоплителни инсталации, вътрешно боядисване, окачени тавани, видеонаблюдение и други ремонтни работи; благоустройствени дейности в прилежащо дворно пространство: подмяна на тротоарните плочи, ремонт на спортни площадки, ремонт ограда и районно ел. осветление; доставка на училищното оборудване, свързано с предназначението на сградите.22.8.2010 г. 
Интегриран проект за подобряване на водния сектор на с.ДъбравиноОПОС-58-3 05.6.2009 г.05.3.2009 г.ОПОСОбщина Авренс. ДъбравиноПодобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. Изграждане на канализация. Рехабилитация на водопроводна мрежа. Изграждане на ПСОВ и други. 26.10.2009 г.оперативна програмаКандидатстване за финансиранеОколна среда'Екооб' ЕООД Дейностите са: 1. Изграждане на канализация 2. Рехабилитация на водопроводна мрежа 3. Изграждане на ПСОВ и други.01.5.2010 г. 
Изграждане на канализация в ромската махала и ПСОВ в с. ДъбравиноПР-5 01.10.2008 г.04.6.2008 г.Програм ФАРОбщина Авренс. ДъбравиноИзграждане на улична канализационна мрежа, канализационни колектори и пречиствателна станция за отпадните води в с.Дъбравино, общ. Аврен. 26.10.2009 г.Финансирани от други международни програмиКандидатстване за финансиранеИнфрастуктурен  Проекта предвижда изграждане на канализационната мрежа за битови отпадни води в ромската махала и доизграждане на пречиствателна станция за отпадните води в с. Дъбравино, като общинския имот, отреден за ПСОВ се намира на брега на р. Камчия (в реката е предвидено да бъдат зауствани пречистените води).01.10.2010 г. 
Ремонт на уличната мрежа в с. БлизнациПР-11 24.10.2006 г.28.1.2004 г.САПАРДОбщина Авренс. БлизнациОсновната цел на проекта с предвидените ремонтни мероприятия да се постигне подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване. С проекта са постигнати техническите елементи, отговарящи на нормативите за съответната проектна скорост (40 и 50 км/час - в зависимост от улицата), гарантирана е носимоспособността и равността на настилката, доброто й отводняване и безопасност на движението.Подобрени са условията на живот в с. Близнаци посредством реализирането на предвидените мероприятия по проекта: постигне подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване.29.10.2009 г.Финансирани от други международни програмиЗавършенИнфрастуктурен' Пътища и мостове' ЕООД По проекта е предвидено да се изпълненят следните СМР: в населеното място да се рехабилитират седем улици с обща дължина 5,5 км, в това число главната улица, която свързва Долен и Горен Близнак с дължина 3,295 км и прилежащите към нея. Да се направи ремонт на повредите по асфалтовата настилка, да се подменят или поставят нови бордюри , преасфалтиране на улиците с плътен асфалтобетон тип А, да се подменят тротоарните настилки с бетонови плочи, да се направят нова вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.31.3.2008 г. 
Дом за стари хора в с.КиткаПР-6 10.5.2009 г.10.2.2009 г.Красива БългарияОбщина Авренс. КиткаПо мярка 02-02 'Спешно подпомагане на Социални домове' по програма 'Красива България' Община Аврен кандидатства с проект 'Дом за стари хора в с. Китка', който ще осигури възможност на хората в напреднала възраст и хората в неравностойно положение да изживеят остатъка от живота си в благоприятни за тях условия, обусловени от възможността да пребивават в стаи, удобно обзаведени и уютни, намиращи се в населено място с прекрасни природни дадености. Целта на настоящия проект е да се изпълни със съдържание и подобри качеството и условията на предоставяне на специализирани грижи за хора в неравностойно положение и самотни стари хора. 26.10.2009 г.Финансирани от други международни програмиКандидатстване за финансиранеИнфрастуктурен  Предвидените дейности по проекта са в съществуващите сгради да се извърши преустройство на цялата сграда и основен ремонт: частично събаряне на зидовете, изграждане на преградни стени 'Кнауф' в бившите класни стаи с цел обособяване на спални, изграждане на нови тоалетни и бани, вътрешни мазилки, РVС настилки, теракот и гранитогрес по подовете, фаянсови облицовки, гипсови шпакловки, боядисване с латекс, топлоизолационни системи 'Баумит', монтаж на РVС дограма и вътрешни и външни врати, хидро и топлоизолации, разпокриване и покриване на покрив с керемиди, пристройка за асансъор, кофражни работи, армировъчни работи, бетонни работи, вътрешни водопроводни и канализационни инсталации, вентилационни инсталации - смукателна инсталация в топла кухня, вътрешни електрически инсталации, технологично оборудване, доставка на асансъор и други строителни и монтажни работи.10.5.2010 г. 
Спортен комплекс в с. Синдел, Община АвренПР-7 26.5.2009 г.26.2.2009 г.ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТАОбщина Авренс. СинделПодобряване на спортните съоръжения на стадиона в с. Синдел, създаване на по-добри условия за занятия със спорт на младежи и деца в населеното място. 26.10.2009 г.Републикански бюджетКандидатстване за финансиранеСпортни дейности  Ремонт на спортен комплекс в с. Синдел25.5.2010 г. 
Рехабилитация на Напорен водопровод Червения мост до водоеми БлизнациПР-8 24.1.2011 г.22.10.2010 г.ПРСРОбщина Авренземлището на с. БлизнациПодаване на необходимите количества вода и създаване на по-добри условия за живот в населените места Приселци и Близнаци . 26.10.2009 г.оперативна програмаКандидатстване за финансиранеИнфрастуктурен'АВП КОНСУЛТ ' ООД Основната дейност, която ще се извършва по този проект е рехабилитация на съществуващият водопровод - трети етап за близо 4 400 м. Старите етернитови тръби ще бъдат подменени с полагане на нови ПЕВП тръби ф 280/16 атмосфери .22.12.2010 г. 
Залесяване на неземеделски земи в землището на с.АвренПРСР-1 11.6.2010 г.25.3.2009 г.ПРСРОбщина Авренс. АвренСъздаване и поддръжка на горски култури върху общинските имоти с цел подобряване на условията на живот в общината. 26.10.2009 г.оперативна програмаВ процес на изпълнениеОбщински гори'АВП КОНСУЛТ ' ООД Основните дейности, които ще се извършват по този проект са създаване на горски култури, поддръжка на създадените горски култури, която включва попълване (презасяване или презасаждане) и отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването на имоти в землището на Аврен.22.12.2010 г. 
Поддръжка на новозалесени земи в землището на с.Садово и с.Юнак, община АвренПРСР-2 25.6.2009 г.25.3.2009 г.ПРСРОбщина Аврен Поддръжка на новозалесени земи в землището на с.Садово и с.Юнак в община Аврен, които са засадени по програма САПАРД с цел отглеждане на горските култури до 5 години след залесяването им. 26.10.2009 г.оперативна програмаКандидатстване за финансиранеОбщински гори'АВП КОНСУЛТ ' ООД Основните дейности, които ще се извършват по този проект са почвоподготовка, закупуване и залесяване с посадъчен материал, ограждане на залесената територия и отглеждане на новозалесените горски култури до 5 години след залесяването на имоти в землището на Садово и Юнак, община Аврен.25.6.2010 г. 
Залесяване на изоставени земеделски и ерозирани земиПРСР-4 13.8.2008 г.10.1.2006 г.САПАРДОбщина Авренземлището на с. Садово и с. ЮнакС реализирането на този проект за залесявания ще доведе до подобряване на условията за устойчиво икономическо и екологично стопанисване на общинските гори, подобряване на тяхното състояние. Същевременно е ограничена възможността за протичане и развитие на ерозионните процеси.Залесени са 404 дка изоставени земеделски земи, собственост на община Аврен в землището на с. Садово и с. Юнак. Реализирането на тези залесявания доведе до подобряване на условията за устойчиво икономическо и екологично стопанисване на общинските гори, подобряване на тяхното състояние. Същевременно е ограничена възможността за протичане и развитие на ерозионните процеси.29.10.2009 г.Финансирани от други международни програмиЗавършенОбщински гори'Господинов 'оод Предвидено е по проекта да се създадат устойчиви горски култури върху изоставени земеделски земи, собственост на община Аврен на обща площ 404 дка. Съгласно технологичните планове залесяването да се извърши върху следните имоти : 1. Имот №05001, находящ се в землището на с. Юнак върху площ 47 дка са засадени 5170 бр. тополи; 2. Имот №051003, находящ се в землището на с. Юнак върху площ 70 дка са засадени 23100 бр. черен бор; 3. Имот №056012, находящ се в землището на с. Садово върху площ 95 дка са засадени 38000 бр. акации; 4. Имот №061001 находящ се в землището на с. Садово върху площ 192 дка са засадени 95000 бр. акации.31.7.2008 г. 
Ремонт административна сграда и изграждане на рампа за хора с уврежданияПР-9 03.2.2009 г.13.10.2008 г.Красива БългарияОбщина Авренс. АвренДа се подобрят условия за обслужване на хора с увреждания, да се ремонтира административна сграда, общинска собственост, с цел подобряване на енергийна ефективност.Ремонтирана е дминистративна сграда, общинска собственост, постигнати са показатели за подобряване на енергийната ефективност.Изградена е рампа за хора с увреждания, подобрени са условия за обслужване на инвалиди.26.10.2009 г.Собствено финансиране и оперативна програмаЗавършенИнфрастуктурен  Дейностите по проекта : ремонт на административна сграда, външна топлоизолация с минерална мазилка, ремонт на фасада на вътрешен двор, подмяна на настилка на площадка и външно стълбище и изграждане на рампа за хора с увреждания, изграждане на новия борд откъм покрива.15.7.2009 г. 
'Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен'ОП РЧР 14.12.2011 г.01.8.2011 г.ОП РЧРОбщина Аврен Социална интеграция, осигуряване на заетост и активност на лица от рисковите групи в община Аврен. Специфична цел: 1. Създаване на социално предприятие за обществено хранене предоставящо социални услуги чрез домашен социален патронаж и обществени трапезарии. 2. Насърчаване на представителите от рисковите групи към трудова активност, преодоляване на социалната изолация и реинтеграция.след приключване на проекта дейността на новосъздадено социално предприятие ще се финансира от бюджета на общината и от потребителската такса. За предоставянето на услугите от домашния социален патронаж се събира потребителска такса в размер определен от общинският съвет. Потребителите на обществените трапезарии не заплащат такса. след приключване на проекта дейността на новосъздадено социално предприятие ще се финансира от бюджета на общината и от потребителската такса. За предоставянето на услугите от домашния социален патронаж се събира потребителска такса в размер определен от общинският съвет. Потребителите на обществените трапезарии не заплащат такса. В институционално отношение социалното предприятие ще продължава да съществува като общинско предприятие съобразно разпоредбите на Закона за общинската собственост. Щатната численост ще бъде 14 човека, като девет са след приключване на проекта дейността на новосъздадено социално предприятие ще се финансира от бюджета на общината и от потребителската такса. За предоставянето на услугите от домашния социален патронаж се събира потребителска такса в размер определен от общинският съвет. Потребителите на обществените трапезарии не заплащат такса. В институционално отношение социалното предприятие ще продължава да съществува като общинско предприятие съобразно разпоредбите на Закона за общинската собственост. Щатната численост ще бъде 14 човека, като девет са от персонала на предприятието, а останалите пет от представители на целевите групи по проекта. Поради намалената численост на персонала след приключване на проекта, поддържане на трудовите досиета и изготвянето на ведомостите за работните заплати ще бъде възложено на финансиста от СП.11.6.2012 г.оперативна програмаВ процес на изпълнениеСоциални дейности  Проекта предвижда създаване на социално предприятие за обществено хранене - домашен социален патронаж и обществени трапезарии в с. Синдел и Дъбравино. Социални услуги от домашния социален патронаж ще бъдат предоставяни в населени места Аврен, Дъбравино, Синдел. В предприятието ще бъдат заети 21 лица от целевите групи за срок от 12 месеца. Персонал от 9 лица, ще насърчава социалната интеграция на наетите лица от целевите групи. Пет от тези лица ще продължат трудовата си заетост в предприятието след приключване на проекта.01.8.2013 г. 
Допълнително водоснабдяване до с. Аврен от ПС 'Повеляново-І'ПР-14 01.4.2011 г.31.12.2010 г.ПРСРОбщина Авренс. Разделна и с. АвренПодобряване на водоснабдяване в с. Аврен, Здравец и Бенковски. 04.11.2009 г.оперативна програмаРазработка на проектно предложениеИнфрастуктурен  Изграждане на водопровод от помпена станция 'Повеляново-І' до водоема, находящ се в землището на с. Аврен. Обща дължина на трасето е 8739м, водопроводът ще доведе необходимите количества вода за неселените места Аврен, Здравец и Бенковски.03.1.2010 г. 
'Рехабилитация на напорен водопровод от ПС Червения мост до водоеми Близнаци'- ІІ етап от км 0+800 до 1+600.ПР-10 01.4.2009 г.01.3.2008 г.ПУДООСОбщина Авренземлището на с. БлизнациПодобряване водоснабдяване в района на населените места Близнаци и Приселци.Извършена е рехабилитация на част от 800 м на съществуващия напорен водопровод, на който участък често са ставали аварии, подобрено е водоснабдяване в района на населените места Близнаци и Приселци.27.10.2009 г.Републикански бюджетЗавършенИнфрастуктурен  Основната дейност е рехабилитация на съществуващият водопровод - втори етап 800 м. Старите етернитови тръби са подменени с полагане на нови ПЕВП тръби ф 280/16 атмосфери .31.7.2009 г. 
Полски път в землището на с.АвренПР-12 01.4.2010 г.07.10.2009 г.капиталови разходи на Министерство на земеделието и хранитеОбщина Авренземлището на с. АвренОчакван ефект от изграждането на обекта-в дългосрочен план да се осигури подходящ начин за обслужване полския път, с което ще се улесни достъпа на земеделските производители, до обработваемите земи и изнасянето на готовата продукция. 29.10.2009 г.Републикански бюджетКандидатстване за финансиранеИнфрастуктурен  По проекта е предвидено изготвяне на работен проект, провеждане на процедура по ЗОП, изпълнение на СМР : изграждане на пътната настилка върху два полски пътя в землището на с.Аврен : да се направи изкоп, да се подготви легло, да се подравни и валира трошено каменна настилка, да се насипи каменно брашно и да се направят два водостока .Общата дължина на двата пътя е 7,820 км. и обслужват общо 5350 дк. обработваеми земеделски земи.31.12.2010 г. 
Реконструкция на захранващ напорен водопровод и разпределителен уличен водопровод от ОТ458 до ОТ486 по ул. 'Иордан Ноев' - с. АвренПР-16 25.1.2010 г.25.2.2009 г.ПУДООСОбщина Авренс. АвренПодмяна на етернитови тръби, които са с изтекъл срок на годност и са карцерогенни ще предотврати чести аварии със значителни загуби на питейна вода. Създаване условия за цялостно екологосъобразно благоустройство на района и последващо по-интензивно развитие, като добра рекреационна зона в близост до черноморското крайбрежие, включително и за посещение на български и чуждестранни летовници. 05.11.2009 г.Републикански бюджетКандидатстване за финансиранеИнфрастуктурен  Изграждане на захранващ напорен водопровод от ОТ458 до ОТ486 с обща дължина 453м и изграждане на разпределителен хранителен уличен водопровод от ОТ458 до ОТ486 с обща дължина 453м по ул. 'Иордан Ноев' - с. Аврен25.10.2010 г. 
Център на изкуство и занаяти в с. БлизнациПР-13 01.4.2010 г.31.12.2009 г.ПРСР, мярка 313Община Авренс. БлизнациНасърчаване на растежа и доходите и създаването на заетост в с. Близнаци чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм посредством разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони. 29.10.2009 г.оперативна програмаРазработка на проектно предложениеИнфрастуктурен'АВП КОНСУЛТ ' ООД Проекта предвижда изграждането на 5 малки къщи в с. Близнаци, намиращо се в непосредствена близост до КС 'Камчия', които ще служат за разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура.Останалите дейности по проекта предвиждат създаване на информационни табла, разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали.31.3.2012 г. 
'Подобряване стойността на горите в община Аврен, чрез осветления и прочистки'ПРСР-8 03.5.2010 г.18.12.2009 г.Програма за развитие на селските райониОбщина Аврен Създаване на високостъблени широколистни гори 15.12.2009 г.оперативна програмаКандидатстване за финансиранеОбщински гори'АВП КОНСУЛТ ' ООД Основните дейности, които ще се извършват по този проект са: Осветление на семенен естествен подраст за подобряване възобновяването с цел създаване на високостъблени широколистни гори03.5.2011 г. 
Допълнително водоснабдяване на с. БлизнациПР-1 11.3.2004 г.10.12.2003 г.ПУДООСОбщина Аврен Подобряване на водоснабдяване на с. БлизнациПодобрено е водоснабдяване на с. Близнаци11.1.2010 г.Републикански бюджетЗавършенИнфрастуктурен  Допълнително водоснабдяване на с. Близнаци включва изграждането на хранителен водопровод и отток за с. Долен Близнак, тласкател от водоем 2500 куб. м в КК 'Камчия' и ел. оборудване на помпена станция до този водоем.23.8.2004 г. 
Изграждане на битова канализация и ПСОВ в АвренПР-15 31.3.2011 г.31.12.2010 г.ПРСРОбщина Авренс. АвренПодобряване на условията за живот в с. Аврен, опазване на околната среда. 05.11.2009 г.оперативна програмаРазработка на проектно предложениеИнфрастуктурен  Изграждане на битова канализационна система в с. Аврен с обща дължина 3174 м за събиране и отвеждане на водите за пречистване в пречиствателна станция. ПСОВ ще бъде с капацитет около 1000 еквивалентни жители с биологични реактори.31.3.2012 г. 
Изграждане на водоем 500 куб.м. в с. БлизнациПР-3 12.2.2005 г.11.12.2004 г.'Публични инвестиционни проекти' ЕАД - СофияОбщина Аврен Изграждане на водоем 500 куб.м. в с. Близнаци цели подобряване на водоснабдяване.Подобряване на водоснабдяване след изграждане на водоем 500 куб.м. в с. Близнаци.12.1.2010 г.Републикански бюджетЗавършенИнфрастуктурен  Изграждане на стоманобетонов подземен резервоар за водоем 500 куб.м. в близост до съществуващи водоеми до с. Близнаци и изграждане на отток от водоема.13.12.2005 г. 
Доизграждане на целодневна детска градина в с. БлизнациПР-2 11.2.2005 г.10.12.2004 г.Социално инвестиционен фондОбщина Аврен Изграждане на целодневна детска градина в с. Близнаци, тъй като в това населено място няма ЦДГ.Изградена е целодневна детска градина в с. Близнаци, която се посещава от около 30 деца от с. Близнаци и от съседните села.11.1.2010 г.Републикански бюджетЗавършенИнфрастуктурен  Доизграждане на сграда - изградена в груб строеж на два етажа за целодневна детска градина в с. Близнаци. Извършване на всички строителните работи, включая покрив, поставяне на дограма, измазване вътрешно и външно, монтаж на всички инсталации ел., ВиК и ОВ, изграждане на котелното и други. Освен довършителните работи се изгради и пристройка за кухненски блок на два етажа,12.12.2005 г. 
Насърчаване на заетостта сред младежитеОПРЧР-837-1 11.1.2005 г.10.8.2004 г.Програма ФАРОбщина Аврен Да се обучат 15 трайно безработни младежи на специалност строителни работници. Да се извършат СМР - довършителни работи на сграда в КС 'Камчия', построена в груб строеж на два етажа - общинска собственост, за да служи за информационен център.Да се обучат 15 трайно безработни младежи на специалност строителни работници. Да се извършат СМР - довършителни работи на сграда в КС 'Камчия', построена в груб строеж на два етажа - общинска собственост, за да служи за информационен център.11.1.2010 г.Финансирани от други международни програмиЗавършенЧовешки ресурси  По проекта да се извършат СМР - довършителни работи на сграда в КС 'Камчия', построена в груб строеж на два етажа - общинска собственост, информационен център. 15 младежи трайно безработни да се обучат на специалност строителни работници.12.12.2005 г. 
Рехабилитация на път в КС 'Камчия'.ПР-4 12.3.2005 г.11.11.2004 г.'ПИП' ЕАД СофияОбщина Аврен Рехабилитация на път в КС 'Камчия' подобряване на достъпа към курортното селище .С рехабилитация на път в КС 'Камчия' е подобрен достъпа към курортното селище .12.1.2010 г.Републикански бюджетЗавършенИнфрастуктурен  Рехабилитация на общински четвъртокласен асфалтов път с обща дължина 4,5 км в курортно селище 'Камчия'.26.3.2010 г. 
Откриване на природните богатства във вътрешността на АвренПР-5 02.1.2006 г.11.10.2005 г.програма ФАР по Пилотна интегрирана грантова схема за Североизточен планов регионОбщина Аврен Общата цел на проекта 'Откриване на природните богатства във вътрешността на Аврен' е да се развие туристическата инфраструктура и в некрайморската част на общината, да се рекламира региона като туристическа дестинация, така че да привлече туристи от крайбрежието за краткосрочни визити във вътрешната част.Проектът постигна развитието на черноморската вътрешност на община Аврен и привличането на туристи, които да открият непознатите места с висок туристически потенциал, подобряването на туристическата инфраструктура, реконструкцията на два информационни центъра в района на съществуващия комплекс Камчия и в землището на село Близнаци, колоездачна пътека в Района на комплекс Камчия, пикник място в района на село Юнак, познавателен маршрут в комплекс Камчия и два освежителни пункта . Центровете подпомагат частната инициатива, което гарантира дълготрайния ефект.12.1.2010 г.Финансирани от други международни програмиЗавършенИнфрастуктурен  Проект'Откриване на природните богатства във вътрешността на Аврен' включва изграждане на два туристически информационни центъра в КС 'Камчия', строителство, рехабилитация и ремонт на съществуващата туристическа инфраструктура чрез изграждане на ел. осветление по колоездачна пътека, познавателен маршрут в лонгозната гора, пунктове за освежаване в КС 'Камчия' и анимация-такива като Рибарската хижа и освежителен пункт в обсерваторията в с. Аврен.30.6.2007 г. 
Осигуряване топъл обяд за децаОПРЧР-837-11 01.2.2007 г.31.12.2006 г.БЧКОбщина Авренс. АвренПодпомагане на семейства в затруднено материално положение с цел осигуряване на обяд от пълноценна и качествена храна на техните деца, съобразена с нуждите на подрастващия детски организъм - млечни и месни продукти, плодове и зеленчуци.Разширяване съвместната дейност на училищата с донори и спонсори в лицето на БЧК, неправителствени и стопански организации, занимаващи се с благотворителна дейност.Създаване на предпоставки за по-успешна социализация на децата в неравностойно положение.Подобрено качество на храненето на подрастващите.Създадени предпоставки за снижаване на процента на заболяванията, свързани с непълноценното и нередовно хранене.Снижен процент на напусналите училище ученици.Принос в подобряване на учебните резултати, което ще рефлектира и в един по-добър старт в последващо образователно ниво.Повишено доверие на училищните ръководства и уязвимата група към БЧК и в бъдеще готовност от тяхна страна за включване като партньори или доброволци и в други дейности на БЧК.15.1.2010 г.Републикански бюджетЗавършенЧовешки ресурси  Осигуряване топъл обяд за деца включва дейности:назначаване на обслужващ персонал, състоящ се от един готвач, домакин и едно лице, обслужващо децата, изготвяне на седмично меню от здравния специалист в училище, като се използва рецептурника за училищно хранене, доставка на хранителните продукти, приготвяне на топла храна за 50 ученици за период през учебната година - 92 дни, контрол за изпълнение на проекта.30.6.2007 г. 
Земята на КамчияОПОС-58-1 01.12.2006 г.11.12.2005 г.Програма ФАР към МИЕОбщина Аврен Проектът 'Земята на Камчия' цели подобряване на публично-частно партньорство.'Земята на Камчия' подобри публично-частно партньорство в района.12.1.2010 г.Финансирани от други международни програмиЗавършенОколна среда  'Земята на Камчия 'включва следните дейности: проект за озеленяване паркинг за 38 места с пешеходен достъп до плажната ивица; проект за управление, контрол и превенция на комарите; създаване на ръководство за оценка на съотношение качество-цена; идентификация и анализ на добри и лоши практики по публично-частно партньорство; превод на ЕС практики; брошура за ПЧП; листовка за резултатите от проекта; създаване на Уеб сайт; Мултимедийна презентация на проекта; наръчник 'Оценка на качествената стойност при ПЧП'; Организиране на кръгла маса.31.7.2007 г. 
Разпределяне на продукти от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лицаПР-6 12.5.2009 г.11.5.2009 г.БЧКОбщина Аврен Проект'Разпределяне на продукти от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица' цели да бъдат подпомогнати социално слаби семейства на територията на общината.Проект 'Разпределяне на продукти от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица' подпомогна социално слаби семейства на територията на общината за подобряване на социалния им статус. Постигнати са следните индикатори 17 кмета са предоставили на 550 нуждаещи се лица от социално слаби семейства в 17 населени места в общината.12.1.2010 г.Финансирани от други международни програмиЗавършенСоциални дейности  Разпределяне на продукти на 550 нуждаещи се лица от социално слаби семейства обект на подпомагане за отоплителен сезон, обхващащ периода 01.11.2008г. до 31.03.2009г. всеки бенефициент получи 2 кг брашно, 3 кг захар, 3 кг ориз и 2,6 кг. макаронени изделия.31.5.2009 г. 
Разпределяне на продукти на нуждаещи се лица от социално слаби семействаПР-7 12.5.2007 г.11.1.2007 г.БЧКОбщина Аврен Разпределяне на продукти на 630 нуждаещи се лица от социално слаби семейства цели подпомагане и подобряване на социален статус.Разпределяне на продукти на 630 нуждаещи се лица от социално слаби семейства подпомогна и подобри социалния им статус.12.1.2010 г.Финансирани от други международни програмиЗавършенСоциални дейности  Разпределяне на продукти на 630 нуждаещи се лица от социално слаби семейства обект на подпомагане за отоплителен сезон, обхващащ периода 01.11.2007г. до 31.03.2008г. всеки бенефициент получи 2 кг брашно.31.5.2008 г. 
Изграждането на двете чешми в с. Синдел.ПР-8 12.3.2005 г.11.2.2005 г. Община Аврен 'Изграждането на двете чешми в с. Синдел' цели подобряването на жизнения стандарт на живущите в населеното място.С проект 'Изграждането на двете чешми в с. Синдел' реализиран строежа на чешмите - едната е в регулация и още една извън селото.12.1.2010 г.Републикански бюджетЗавършенИнфрастуктурен  Изграждането на двете чешми в с. Синдел включвва строителството на стоманобетонови чешми - едната е в регулация срещу средното училище и е близо до стадиона за ползване от хора и още една извън селото за животните.13.12.2005 г. 
Благоустрояването на детската площадка в с. АвренПР-9 12.3.2005 г.11.1.2005 г. Община Аврен 'Благоустрояването на детската площадка в с. Аврен' цели подобряването на детските съоръжения в детската градина, осигуряващи безопасност и добри условия за игра.С проект 'Благоустрояването на детската площадка в с. Аврен' се подобриха детските съоръжения в детската градина, осигуряващи безопасност и добри условия за игра.12.1.2010 г.Републикански бюджетЗавършенИнфрастуктурен  Благоустрояването на детската площадка включва ремонт на съществуващите съоръжения за игра на деца от детската градина в с. Аврен13.12.2005 г. 
Православен храм в с. БлизнациПР-10 12.5.2005 г.11.1.2005 г. Община Аврен Проект 'Православен храм в с. Близнаци' цели изграждането на църква в с. Долен Близнак, защото там няма изградена такава.Проект 'Православен храм в с. Близнаци' реализира изграждането на православна църква в с. Долен Близнак с цел предоставяне на населението на религиозни услуги.12.1.2010 г.Републикански бюджетЗавършенИнфрастуктурен  Проект 'Православен храм в с. Близнаци ' включва играждането на грубия строеж и част от довършителните работи13.12.2005 г. 
Православен храм в с. КрушаПР-11 12.3.2005 г.11.1.2005 г. Община Аврен Проект 'Православен храм в с. Круша' цели изграждането на църква в това населено място, защото досега там няма изградена такава.Проект 'Православен храм в с. Круша' след реализацията като резултат е изградена православна църква, която населението може да посещава не само по повод на религиозните празници.12.1.2010 г.Републикански бюджетЗавършенИнфрастуктурен  'Православен храм в с. Круша' включва изграждането на монолитна едноетажна сграда от тухли и стоманобетон.31.12.2005 г. 
Изграждане на парно отопление в ЦДГ с. ДъбравиноПР-12 12.3.2005 г.11.12.2004 г. Община Аврен Проект 'Изграждане на парно отопление в ЦДГ с. Дъбравино' цели монтаж на централно отопление в целодневна детска градина в с. Дъбравино, тъй като досега няма изградено таково и се отоплява на печки с дърва.Проект'Изграждане на парно отопление в ЦДГ с. Дъбравино' подобри условията на отглеждането на децата в елодневна детска градина.12.1.2010 г.Републикански бюджетЗавършенИнфрастуктурен  Изграждане на парно отопление в ЦДГ с. Дъбравино включва доставка и монтаж на котел, радиатори и тръбни разводки и други строителните работи по изграждането на ценрално отопление.13.12.2005 г. 
Основен ремонт на съблекалните на стадиона в с. АвренПР-13 12.4.2005 г.11.12.2004 г. Община Аврен Проект 'Основен ремонт на съблекалните на стадиона в с. Аврен' цели подобряване на спортна материално-техническата база в общинския център, където се провеждат всички местни състезания по футбол и други игри на открито.Реализирането на проект 'Основен ремонт на съблекалните на стадиона в с. Аврен' подобри спортна материално-техническата база в общинския център.12.1.2010 г.Републикански бюджетЗавършенСпортни дейности  Основен ремонт на съблекалните на стадиона в с. Аврен предвижда да се ремонтират помещенията на съблекалните на стадиона, които са в лошо състояние и е необходимо да се извършат всички довършителни работи като ел. и В и К инсталации, подмяна на дограма, изкърпване на външни и вътрешни мазилки, боядисване, подновяване на подовите настилки.13.12.2005 г. 
Основен ремонт на читалището в с. ПриселциПР-14 01.3.2005 г.10.1.2005 г. Община Аврен Проект 'Основен ремонт на читалището в с. Приселци' цели подобряване на материалната база за предоставяне на населението за реализацията в областта на култура.Реализацията на проект 'Основен ремонт на читалището в с. Приселци' подобри материалната база за предоставяне на населението за реализацията в областта на култура.12.1.2010 г.Републикански бюджетЗавършенИнфрастуктурен  Проект 'Основен ремонт на читалището в с. Приселци' включва следните дейности: ремонт на всички помещения в двуетажна сграда на читалището-подмяна на дограма с РVС, подмяна на ел. и водопроводни инсталации, покривни работи, подмазване и изкърпване на външни и вътрешни стени, подмяна на подовите настилки, боядисване и други.30.6.2006 г. 
Основен ремонт на младежкия дом в с. ДъбравиноПР-15 01.6.2005 г.01.1.2005 г. Община Аврен Проект 'Основен ремонт на младежкия дом в с. Дъбравино' цели да се подобри материалната база за предоставяне на населението за културни прояви.След реализацията на проект 'Основен ремонт на младежкия дом в с. Дъбравино' се подобри материалната база за предоставяне на населението за културни прояви.12.1.2010 г.Републикански бюджетЗавършенИнфрастуктурен  Проект 'Основен ремонт на младежкия дом в с. Дъбравино' включва строителните ремонтни работи по покрива и на всички помещения, по фасади и вътре, подмяна на дограма и други.31.12.2005 г. 
Асистенти на хора с уврежданияОПРЧР-837-2 01.1.2009 г.20.11.2008 г.НП АХУОбщина Авренс. АвренАсистенти на хора с увреждания цели постигане на социална адаптация на лицата с увреждания в семейна среда .Проект 'Асистенти на хора с увреждания' осигурявва заетост на трайно безработни лица за задовляване на потребностите от първа необходимост и социализацията на хора с увреждания.14.1.2010 г.Републикански бюджетЗавършенЧовешки ресурси  Асистенти на хора с увреждания осигурява качествена семейна среда на лица с увреждания и тежкоболни самотни стари хора чрез приготвяне на топла храна, закупуване на продукти от първа необходимост, поддържане на хигиенно-битови условия в дома, придружаване до личен лекар и закупуване на медикаменти.31.12.2009 г. 
Социални услуги в семейна средаОПРЧР-837-3 28.1.2009 г.20.12.2008 г.НП СУССОбщина Авренс. Аврен, Близнаци, Бенковски, Дъбравино, Казашка река, Китка, Приселци, Равна гора, Садово, СиСоциални услуги в семейна среда цели постигане на социална адаптация на лицата с увреждания и тежкоболни и самотни стари хора в семейна среда .Социални услуги в семейна среда осигурявва заетост на трайно безработни 26 лица за задовляване на потребностите им от първа необходимост и социализацията на хора с увреждания, тежкоболни и самотни стари хора .14.1.2010 г.Републикански бюджетЗавършенЧовешки ресурси  Социални услуги в семейна среда осигурява качествена семейна среда на лица с увреждания и тежкоболни и самотни стари хора чрез приготвяне на топла храна, закупуване на продукти от първа необходимост, поддържане на хигиенно-битови условия в дома, придружаване до личен лекар и закупуване на медикаменти. Проекта е насочен в две дейности: домашен помощник и социален патронаж. В проекта са включени 26 лица от с. с. Аврен, Близнаци, Бенковски, Дъбравино, Казашка река, Китка, Приселци, Равна гора, Садово, Синдел, Тръстиково, Царевци. Общия брой на обгрижените лица е 82.15.3.2010 г. 
Национална програма от социални помощи към осигуряване на заетостОПРЧР-837-4 13.1.2009 г.10.11.2009 г.НПСПОЗОбщина АвренАврен, Бенковски, Болярци, Близнаци, Дъбравино, Синдел, Приселци, Тръстиково, Царевци, Здравец,Национална програма от социални помощи към осигуряване на заетост цели намаляване на безработица и социално напрежение сред безработните лица, живущи на територията на Община Аврен. Мотивиране на лицата, обект по Програмата за трудова заетост във връзка с изграждане на трудови навици и дисциплина.Проект'Национална програма от социални помощи към осигуряване на заетост' осигури заетост на 24 лица, обект на месечно подпомагане и лица над 50-годишна възраст, решени проблеми от социален, икономически и инфраструктурен характер за подобряване на европейски облик на населените места и превръщането им в привлекателен център.14.1.2010 г.Републикански бюджетЗавършенЧовешки ресурси  Национална програма от социални помощи към осигуряване на заетост обхваща населените места на територията на Община Аврен и включва следните дейности: поддръжка на улици, гробищни паркове, тротоари, стадиони, косене на тревни площи, прекопаване на зелените площи, поддържане- дребни частични ремонти на общинските сгради , почистване и рекултивация на нерегламентирани сметища, канавки и дерета. Общо заети 24 безработни лица - обект на месечно подпомагане и лица над 50-годишна възраст, извършващи дейност в 14 населени места на територията на Община Аврен: Аврен, Бенковски, Болярци, Близнаци, Дъбравино, Синдел, Приселци, Тръстиково, Царевци, Здравец, Садово, Юнак, Равна гора и Круша.31.12.2009 г. 
Регионална програма 'Ръка за ръка да помогнем заедно'ОПРЧР-837-5 01.4.2009 г.28.12.2008 г.Регионална програма МТСПОбщина Авренс. с. Аврен, Дъбравино, Казашка река и СинделРегионална програма 'Ръка за ръка да помогнем заедно' цели повишаване на социалния статус и възвръщане на икономическата независимост на безработните лица и активно търсещи работа в Община Аврен. Повишаване конкурентоспособността на лицата и формиране на нови трудови навици. Повишаване капацитета и качеството на човешките ресурси в Община Аврен.Регионална програма 'Ръка за ръка да помогнем заедно' осигури се заетост на 10 безработни лица, които преминаха курс на обучение за озеленители за срок 2 месеца, връчени са сертификати за нова професия и през следващите 7 месеца бяха назначени на работа към общината.14.1.2010 г.Републикански бюджетЗавършенЧовешки ресурси  Регионална програма 'Ръка за ръка да помогнем заедно' е да бъде осигурена заетост на 10 безработни лица, които да преминат курс на обучение за озеленители за срок 2 месеца, с връчване на сертификати за нова професия и през следващите 7 месеца да се реализират като бъдат назначени с новата си професия и да допринесат за подобряване на облика на населените места с. Аврен, Дъбравино, Казашка река и Синдел. През този период да извършват дейности по озеленяване в паркове и градини на горепосочените села.31.12.2009 г. 
Национална програма от социални помощи към осигуряване на заетост в Община АвренОПРЧР-837-7 01.1.2010 г.19.11.2009 г.Национална програма от социални помощи към осигуряване на заетостОбщина Авренс. Аврен, Бенковски, Китка, Близнаци, Тръстиково, Дъбравино,Синдел, Садово, Болярци.Основната цел на проекта е намаляване на безработицата и социалното напрежение на територията на Община Аврен. Мотивиране на лицата, обект по Програмата за трудова заетост. Социална интеграция на безработните лица, обект на месечно социално подпомагане безработни и лица притежаващи специфични знания и умения необходими, за изпълнението на дейностите по проекта.Като резултат от проекта са решени проблеми от социален, икономически и инфраструктурен характер, за подобряване европейския облик на населените места в Община Аврен и превръщането им в привлекателен център. Всичко това ще доведе до повишаване на общата култура на населението и придобиване на елементарни битови и хигиенни навици сред населението. Ще бъдат подпомогнати мероприятия, насочени към ромските квартали; консултиране на ромски семейства за възможности за включването им в различни програми, за въпроси, свързани със социалните услуги, здравното осигуряване и ползването на доболнична помощ, издирване на подходящи хора от общността за оказване помощ на социалните работници при извършване на социални анкети, грижи за безнадзорни деца от ромската общност и други.14.1.2010 г.Републикански бюджетВ процес на изпълнениеЧовешки ресурси  Проект обхваща населените места на територията на Община Аврен и се планират следните дейности: Поддръжка на улици в населените места, гробищни паркове, тротоари и стадиони, косене на тревни площи. Поддържане на общински обекти. Текуща поддръжка и почистване на улици, пътища и други обществени терени - с. Аврен; Освежаване и ремонт на детски площадки, градинки и други обществени терени - с. Аврен; Освежаване и ремонт на детски площадки, градинки и други обществени терени - с. Бенковски; Освежаване и ремонт на детски площадки, градинки и други обществени терени - с. Китка; Освежаване и ремонт на детски площадки, градинки и други обществени терени - с. Близнаци; Освежаване и ремонт на детски площадки, градинки и други обществени терени - с.Тръстиково ; Освежаване и ремонт на детски площадки, градинки и други обществени терени - с. Дъбравино. Освежаване и ремонт на детски площадки, градинки и други обществени терени - с. Синдел; Оказване на помощ в работа с ромската щност - с. Садово; Оказване на помощ в работа с ромската общност - с. Болярци; Оказване на помощ в работа с ромската общност - с. Дъбравино; оказване на помощ в работа с ромската общност - с. Синдел; Поддържане на сгради (училища,детски градини,обществени сгради,складове и дрруги) - с. Аврен.31.12.2010 г. 
'Чисти селца'ОПРЧР-837-6 01.4.2010 г.27.10.2009 г.Регионална програма към МТСПОбщина Аврен Повишаване на социализацията и възвръщане на икономическата независимост на безработните лица над 50 годишна възраст и лицата без работа, нерегистрирани в бюрата по труда и не търсещи работа, тъй като считат, че не биха си намерили такава, чрез осигуряване на заетост и обучение, в съответствие с потребностите на пазара на труда и подобряване европейския облик на населените места в Община Аврен.Да бъде осигурена заетост за 19 безработни лица за срок до 9 месеца; Да се подобрят жизнената среда и облика на населените места на територията на Община Аврен; Да се подобри средата за развлечение на децата от детските градини и желанието им за редовно посещаване; Да се повиши желанието на децата да играят на вън, да изпитват комфорт и удовлетворение от играта; Да се осигури видимост и безопасно движение по пътищата от четвъртокласната пътна мрежа ; Да се подобри европейския облик на населените места в Община Аврен.14.1.2010 г.Републикански бюджетВ процес на изпълнениеЧовешки ресурси  Обект на програмата са трудоспособни безработните лица над 50 годишна възраст и лицата без работа, нерегистрирани в бюрата по труда и не търсещи работа, тъй като считат, че не биха си намерили такава. Планирани дейности :Почистване на канавки от двете страни на четвъртокласните пътища и около пътните знаци; Почистване на пътни банкети с косачка; Поддържане в добро състояние на улици, тротоари и зелените площите около тях; Поддържане на зелените площи около кръстовищата; Поддържане и боядисване на пейки, парапети, детски люлки, пързалки и катерушки; Поддържане и хигиенизиране на паркове и алеи.31.12.2010 г. 
Неотложни действия за предотвратяване и/или преодоляване на последствия от тежките зимни условияОПРЧР-837-8 01.11.2009 г.15.10.2009 г.НПОСПОЗОбщина Авренс. Аврен; Бенковски, Болярци, Дъбравино, Здравец, Казашка река, Китка, Садово; Синдел; ТрОсновната цел на проекта предотвратяване и/или преодоляване на последствия от тежките зимни условия на територията на 12 населени места в Община Аврен и осигуряване на заетост на 20 безработни лица.Резултатите от изпълнението на проекта са :предотвратяване и/или преодоляване на последствия от тежките зимни условия на територията на 12 населени места в Община Аврен и осигуряване на заетост на 20 безработни лица.14.1.2010 г.Републикански бюджетВ процес на изпълнениеЧовешки ресурси  Основните дейности по проекта предвиждат създаване на аварийно-спасителна група за работа на 20 безработни лица за почистване на улични, тротоарни настилки и паркове от сняг и лед, опесъчаване през зимния период, обхващащ месеците ноември-март 2009-2010г.31.3.2010 г. 
Страница
Prev
[1]
2
Next
[Condition]Създай филтър