Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Номер[Filter]
Дата[Filter]
Правно основание за издаване[Filter]
Собственост[Filter]
Заповед на кмета[Filter]
Вид и описание на имот[Filter]
Местонахождение[Filter]
Граници на имота[Filter]
Номер и дата на съставени по-рано актове[Filter]
Предоставени права[Filter]
Отдаден под наем[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
330421.2.2017 г.чл.59, ал.1 от ЗОСЧастна Поземлен имот с площ 356 /триста петдесет и шест/ кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване : За друг обществен обект, комплекс.Област Варна, община Аврен, с.Близнаци, ПИ № 04426.502.639, по кадастралната карта и кадастралните регистри на селото, одобрени със Заповед №РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор: кв.45, УПИ I.ПИ №04426.502.688, ПИ № 04426.502.640, ПИ №04426.507.1 и ПИ №04426.502.686АОС №461/01.12.2003г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
330320.2.2017 г.Чл. 60, ал..3 он ЗОС и АОС №170/17.12.2001 г.Частна Урегулиран поземлен имот с площ 1760 / хиляда седемстотин и шестдесет кв.м. /с.Добри дол, кв. 14, парцел V-общ. по регулационния планСевер: УПИ III-105; Изток: Улица; Юг: Улица; Запад: УПИ Vобщ.АОС №170/17.12.2001 г.На основание чл.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
330110.2.2017 г.Чл.59, ал.1 от ЗОСЧастна Поземлен имот с площ 2514 /две хиляди петстотин и четиринадесет / кв.м. Трайно предназначение на територията : Земеделска Начин на трайно ползване : Нивас. Близнаци, местност 'Старите лозя' , имот № 04426.55.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК гр. Варна. Стар идентификатор: 055001Съседи: Имот №04426.78.42, Имот №04426.55.183, Имот №04426.55.46, Имот №04426.55.2, Имот №04426.502.653, Имот №04426.502.654АОС №1699/15.12.2009 г.На основание чл.12, ал.5 от З$ОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
330209.2.2017 г.Чл.59, ал.1 от ЗОСЧастна Поземлен имот с площ: 3899 /три хиляди осемстотин деветдесет и девет / кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване : Друг вид земеделска земяс. Близнаци, местност 'Сметището', ПИ № 04426,60.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2005 г. на ИД на АГКК гр. Варна. Стар идентификатор: 000440Съседи: Имот №04426.60.3, Имот №04426.70.14, Имот №04426.38.116АОС №1975/20.02.2012г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
329931.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 1004 /хиляда и четири / кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя; Категория на земята при неполивни условия - девета.с. Близнаци, местност ,,Ченгене тарла', ПИ № 04426.40.108 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 000347ПИ № 04426.40.107; ПИ № 04426.40.106Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
330031.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 232 /двеста тридесет и два / кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Дълбокия път"", ПИ № 04426.10.4 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 010004ПИ № 04426.10.24; ПИ № 04426.10.5; ПИ № 04426.10.3Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
329830.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 483 /четиристотин осемдесет и три / кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Близнаци, местност ,,Батаклара', ПИ № 04426.25.53 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 025053ПИ № 04426.25.54; ПИ № 04426.25.84; ПИ № 04426.25.52Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
329227.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 943 /деветстотин четиридесет и три/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Чамурлията', ПИ № 04426.1.32 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 001032ПИ № 04426.1.64; ПИ № 04426.58.11; ПИ № 04426.1.31; ПИ № 04426.1.65; ПИ № 04426.1.23Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
329327.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 22 /двадесет и два/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Близнаци, местност 'Тумбата', ПИ № 04426.12.71 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 012071ПИ № 04426.502.23; ПИ № 04426.12.142; ПИ № 04426.12.99; ПИ № 04426.12.137Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
329427.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 158 /сто петдесет и осем/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Близнаци, местност 'Тумбата', ПИ № 04426.12.37 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 012037ПИ № 04426.12.46; ПИ № 04426.12.23; ПИ № 04426.12.39Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
329527.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 1332 /хиляда триста тридесет и два/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Под военните блокове', ПИ № 04426.9.15 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 009015ПИ № 04426.9.16; ПИ № 04426.10.24; ПИ № 04426.9.38; ПИ № 04426.9.14Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
329627.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 399 /триста деветдесет и девет/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Кантона', ПИ № 04426.18.12 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 018012ПИ № 04426.18.10; ПИ № 04426.43.29; ПИ № 04426.18.14; ПИ № 04426.18.13Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
329727.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 207 /двеста и седем / кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Близнаци, местност 'Тумбата', ПИ № 04426.12.29 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 012029ПИ № 04426.12.30; ПИ № 04426.12.41; ПИ № 04426.12.4; ПИ № 04426.12.16Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
329126.1.2017 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС и АОС № 838/28.04.2006 г.Частна Поземлен имот с площ 531 /петстотин тридесет и един/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - урбанизирана; Начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс;с. Близнаци, ПИ № 04426.502.688 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план кв. 45, УПИ VIII общ.ПИ № 04426.502.689; ПИ № 04426.502.9; ПИ № 04426.502.640; ПИ № 04426.502.639; ПИ № 04426.502.686; ПИ № 04426.502.8АОС № 838/28.04.2006 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
329025.1.2017 г.чл.59, ал.2 от ЗОСЧастна Поземлен имот с площ 891 /осемстотин деветдесет и един/ кв.м. Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - Нива; Категория при неполивни условия - Пета.Приселци, ПИ № 58445.112.426, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри на селото, одобрени със Заповед №РД-18-6/06.02.2006г. на ИД на ААК, последно изменена със Заповед №КД-14-03-3499/29.12.2016г. на Началника на СГКК- Варна; Стар идентификатор ПИ № 58445.112.426ПИ №№: 58445.112.534; 58445.112.227; 58445.112.432; 58445.112.435АОС №1863/02.05.2011г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
328624.1.2017 г.Чл.59, ал.2 от ЗОСЧастна Горски фонд с площ 10.031 /десет хиляди тридесет и един / кв.м. Начин на трайно ползване:Гор.стоп. терен Имота попада в: Отдел/подотдел 399/г - широколистна горас. Аврен, местност 'Дълг. било', имот № 003360Имот №001204 - нива; Имот №001207 - полски път; Имот №001200 - турист. хижа; Имот №003252 - гор. стоп. терен; Имот №003361 - гор. стоп. терен; Землищна границаНямаНа основание чл.12. ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
328724.1.2017 г.чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие’’ гр. Варна.Публична Поземлен имот с площ 3353 /три хиляди триста петдесет и три/ кв.м. Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - пасище; Категория на земята при неполивни условия - пета.Приселци, ПИ №58445.116.494 по кадастралната карта и кадастрални регистри на селото, одобрени със Заповед №РД-18-6/06.02.2006г. на ИД на АК.ПИ №№58445.116.244; 58445.116.495; 58445.116.581; 58445.116.518; 58445.116.582; 58445.116.570; 58445.116.578; 58445.116.999; 58445.116.998; 58445.116.997.НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община АвренНе
328824.1.2017 г.Чл.59, ал.2 от ЗОСЧастна Горски фонд с площ 18.534 /осемнадесет хиляди петстотин тридесет и четири кв.м. / дка. Начин на трайно ползване: Гор.стоп. терен Имота попада в Отдел/подотдел: 399/г - широколистна горас. Аврен, местност 'Дълг. било', имот № 003361,Имот №003360 - гор.стоп.терен; Имот №003252 - гор.стоп.терен; Имот №003250 - просека; Зечмлищна границаАОС №1602/02.07.2009г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
328924.1.2017 г.чл.59, ал.1 от ЗОСПублична Поземлен имот с площ 1560 /хиляда петстотин и шестдесет/ кв.м. Трайно предназначение на територията- урбанизирана; Начин на трайно ползване - За друг вид озеленени площи.Близнаци, ПИ № 04426.503.557 по кадастралната карта и кадастралните регистри на селото, одобрени със Заповед №РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед №18-9637-01.12.2016г. на началника на СГКК- Варна. Стар идентификатор- кв.10, УПИ Х-общ.ПИ №№ : 04426.503.121; 04426.503.521; 04426.503.114; 04426.503.104; 04426.503.116; 04426.503.117; 04426.503.519; 04426.503.124.АОС №1621/14.07.2009г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
327320.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 582 /петстотин осемдесет и два/кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Старо село', ПИ № 04426.8.90 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 008090ПИ № 04426.8.99; ПИ № 04426.8.91; ПИ № 04426.8.49; ПИ № 04426.8.50; ПИ № 04426.8.51; ПИ № 04426.8.52Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
327220.1.2017 г.Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и Протокол №3/06.02.2009г. одобрен със Заповед РД 09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД'Земеделие' гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 694 /шестстотин деветдесет и ченири / кв.м. Трайно предназначение на територията:Земеделска Начин на трайно ползване:Нива Категория на земята при неполивни условия - петас. Близнаци, местност 'Чамурлията', имот № 04426.1.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК гр. Варна. Стар идентификатор: 001029Съседи: Имот №04426.1.30, Имот №04426.58.11, Имот №04426.1.28, Имот №04426.1.65НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
327520.1.2017 г.Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и Протокол №3/06.02.2009г. одобрен със Заповед РД 09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД'Земеделие' гр. ВарнаЧастна Поземлен имот с площ 664 /шестстотин шестдесет и четири / кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване:Нива Категория на земята при неполивни условия: петас. Близнаци, местност 'Чамурлията', имот №04426. 1.30,Съседи: Имот №04426.1.31, Имот №04426.58.11, Имот №04426.1.29, Имот №04426.1.65НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
327620.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие’’ гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 639 кв.м. /шестстотин тридесет и девет кв.м./. Трайно предназначение на територията - Земеделска. Начин на трайно ползване - Нива. Категория на земята при неполивни условия - Пета.Област Варна, Близнаци, местност ,,Старо село', ПИ № 04426.8.95 по кадастралната карта и кадастрални регистри на селото, одобрени със Заповед №РД- 18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор - 008095ПИ №04426.8.96; ПИ №04426.8.105; ПИ № 04426.8.94; ПИ №04426.8.93.НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
327420.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 690 /шестстотин и деветдесет/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Старо село', ПИ № 04426.8.96 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 008096ПИ № 04426.8.105; ПИ № 04426.8.97; ПИ № 04426.8.95; ПИ № 04426.8.93; ПИ № 04426.8.99Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
327720.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 994 /деветстотин деветдесет и четири/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Близнаци, местност ,,Старо село', ПИ № 04426.8.7 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 008007ПИ № 04426.8.17; ПИ № 04426.8.40; ПИ № 04426.8.41; ПИ № 04426.8.15; ПИ № 04426.8.8; ПИ № 04426.8.102Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
327920.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 666 /шестстотин шестдесет и шест/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Близнаци, местност ,,Старо село', ПИ № 04426.8.64 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 008064ПИ № 04426.8.65; ПИ № 04426.8.67; ПИ № 04426.8.27; ПИ № 04426.8.26; ПИ № 04426.8.25; ПИ № 04426.37.53Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
327820.1.2017 г.чл.59, ал.1 от ЗОСЧастна Поземлен имот с площ 12 398 /дванадесет хиляди триста деветдесет и осем/ кв.м. Трайно предназначение на територията - Земеделска. Начин на трайно ползване - Изоставена орна земя. Категория на земята при неполивни условия - Пета.Близнаци, местност 'Кюле дере', ПИ № 04426. 43.34 по кадастралната карта и кадастрални регистри на селото, одобрени със Заповед №18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор - 043034.ПИ №№: 04426.43.33; 04426.43.1; 04426.18.1; 04426.43.35; 04426.43.29; 04426.43.7; 04426.43.38; 04426.43.2 и 04426.70.17АОС №1692/09.12.2009г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
328020.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 427 /четиристотин двадесет и седем/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Близнаци, местност ,,Старо село', ПИ № 04426.8.69 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 008069ПИ № 04426.8.68; ПИ № 04426.8.72; ПИ № 04426.8.70; ПИ № 04426.8.88; ПИ № 04426.8.61; ПИ № 04426.8.67; ПИ № 04426.8.66Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
328120.1.2017 г.чл.59, ал.1 от ЗОСЧастна Поземлен имот с площ 5 999 /пет хиляди деветстотин деветдесет и девет/ кв.м. Трайно предназначение на територията - Земеделска. Начина на нтрайно ползване- Изоставена орна земя. Категория на земята при неполивни условия - Пета.Близнаци, местност 'Кюле дере', ПИ № 04426.43.35 по кадастралната карта и кадастрални регистри на селото , одобрени със Заповед № РД №18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК. Стар идетификатор - 043035.ПИ №№ : 04426.18.1; 04426.18.2; 04426.18.5; 04426.18.3; 04426.18.4; 04426.18.9; 04426.18.10; 04426.43.29; 04426.43.34.АОС №1691/09.12.2009г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
328220.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 1272 /хиляда двеста седемдесет и два/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Близнаци, местност ,,Старо село', ПИ № 04426.8.4 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 008004ПИ № 04426.8.21; ПИ № 04426.8.22; ПИ № 04426.8.20; ПИ № 04426.8.101; ПИ № 04426.8.19; ПИ № 04426.8.5; ПИ № 04426.8.3; ПИ № 04426.8.2Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
328320.1.2017 г.Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и Протокол №3/06.02.2009г. одобрен със Заповед РД 09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД'Земеделие' гр. ВарнаЧастна Поземлен имот с площ 884 /осемстотин осемдесет и четири / кв.м. Трайно предназначение на територията:Земеделска Начин на трайно ползване:Нива Категория на земята при неполивни условия - петас. Близнаци, местност 'Чамурлията', имот №04426.1.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК гр. Варна. Стар идентификатор: 001031Съседи:04426.1.32, Имот №04426.58.11, Имот №04426.1.30, Имот №04426.1.65НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
328520.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 1402 /хиляда четиристотин и два/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Близнаци, местност ,,Тумбата', ПИ № 04426.12.26 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 012026ПИ № 04426.12.135; ПИ № 04426.12.25; ПИ № 04426.12.17; ПИ № 04426.12.4Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
328420.1.2017 г.Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и Протокол №3/06.02.2009г. одобрен от Директора на ОД'Земеделие'Частна Поземлен имот с площ 935 /деветстотин тридесет и пет / кв.м. Трайно предназначение3 на територията: Земеделска Начин на трайно ползване - Лозе Категория на земята при неполивни условия - петас. лизнаци, местност 'Чаморлията' , имот №04426.1.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД -18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК гр. Варна. Стар идентификатор:001027Съседи: Имот №04426.1.28, Имот №04426.58.11, Имот №04426.27.73, Имот №04426.1.65НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община АвренНе
325819.1.2017 г.Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и Протокол №3/06.02.2009г. одобрен със Заповед РД 09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД'Земеделие' гр. ВарнаЧастна Поземлен имот с прлощ 650 /шестстотин и петдекет / кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване :Нива Категория на земята при неполивни условия - петас. Близнаци, местност 'Дълбокия път', имот №04426. 5.23 по кадастралния план и кадастралните карти одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК гр. Варна.Съседи: ПИ №04426.5.25, И №04426.5.24, ПИ №04426.5.71, ПИ №04426.5.60, ПИ №04426.5.22НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
326019.1.2017 г.Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и Протокол №3/06.02.2009г. одобрен със Заровед РД 09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД 'Земеделие' гр. ВарнаЧастна Поземлен имот с площ 947 /деветстотин четиридесет и седем / кв.м. Трайно предназначение на земята: Земеделска Начин на трайно ползване: Лозе Категория на земята при неполивни условия - петас. Близнаци, местност 'Дик емач', имот №04426. 11.27 по кадастралната карта и кадастралните регистр одобрени със Заровед РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК гр. Варна. Стар идентификатор: 011027Съседи: Имот №04426.11.36, Имот №04426.11.26, Имот №04426.11.18, Имот №04426.5.76НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
325919.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 289 /двеста осемдесет и девет/кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Близнаци, местност ,,Старо село', ПИ № 04426.8.62 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 008062ПИ № 04426.8.53; ПИ № 04426.8.100; ПИ № 04426.8.38; ПИ № 04426.8.101; ПИ № 04426.8.20Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
326119.1.2017 г.Чл.2, ал.1 т.2 от ЗОС и Протокол №3/06.02.2009г. одобрен със Заповед РД 09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД'Земеделие' гр. ВарнаЧастна Поземлен имот с площ 1380 /хиляда триста осемдесет / кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на зимята при неполивни условия - петас. Близнаци, местност 'Дълбокия път' имот №04426. 5.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД -18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК гр. Варна. Стар идентификатор: 005012Съседи: Имот №04426.503.335, Имот №04426.503.342, Имот №04426.503.336, Имот №04426.5.11, Имот №04426.5.87, Имот №04426.5.7, Имот №04426.503.334НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
326219.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 446 /четирирстотин четиридесет и шест/кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Близнаци, местност ,,Старо село', ПИ № 04426.8.17 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 008017ПИ № 04426.8.18; ПИ № 04426.8.39; ПИ № 04426.8.40; ПИ № 04426.8.7; ПИ № 04426.8.102; ПИ № 04426.8.6Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
326319.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 728 /седемстотин двадесет и осем/кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Близнаци, местност ,,Старо село', ПИ № 04426.8.39 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 008039ПИ № 04426.8.37; ПИ № 04426.8.103; ПИ № 04426.8.40; ПИ № 04426.8.17; ПИ № 04426.8.18; ПИ № 04426.8.101Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
326419.1.2017 г.Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и Протокол №3/06.02.2009г. одобрен със Заповед РД 09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД 'Земеделие' гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 629 /шестстотин двадесет и девет / кв.м. Трайно предназначение на територията:Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия - четвъртас. Близнаци, местност 'Тумбата', имот № 04426.12.34 по кадастралната карта и кадасдтралните регистри одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК гр. Варна.Съседи: Имот №04426.12.14, Имот №04426.12.15, Имот №04426.12.13НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
326519.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 697 /шестстотин деветдесет и седем/кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Близнаци, местност ,,Старо село', ПИ № 04426.8.28 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 008028ПИ № 04426.8.67; ПИ № 04426.8.61; ПИ № 04426.8.34; ПИ № 04426.8.100; ПИ № 04426.8.32; ПИ № 04426.8.20; ПИ № 04426.8.27Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
326619.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 273 /двеста седемдесет и три/кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Старо село', ПИ № 04426.8.48 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 008048ПИ № 04426.8.49; ПИ № 04426.8.91; ПИ № 04426.8.46; ПИ № 04426.8.104Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
326719.1.2017 г.Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и Протокол №3/06.02.2009г. одобрен със Заповед РД 09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД 'Земеделие' гр. ВарнаЧастна Поземлени мот с площ 1012 /хиляда и дванадесет / кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване : Лозе Категория на земята при неполивни условия - четвъртас. Близнаци, местност 'Тумбата', имот № 04426.12.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК гр. Варна. Стар идентификатор :012085Съседи: Имот №04426.12.84, Имот №04426.12.87, Имот №04426.12.86НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
326819.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 240 /двеста и четиридесет/кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Старо село', ПИ № 04426.8.49 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 008049ПИ № 04426.8.90; ПИ № 04426.8.91; ПИ № 04426.8.48; ПИ № 04426.8.46; ПИ № 04426.8.50Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
326919.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 316 /триста и шестнадесет/кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Близнаци, местност ,,Старо село', ПИ № 04426.8.61 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 008061ПИ № 04426.8.69; ПИ № 04426.8.88; ПИ № 04426.8.100; ПИ № 04426.8.34; ПИ № 04426.8.28; ПИ № 04426.8.67Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
327019.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 1210 кв.м. /хиляда двеста и десет кв.м./. Трайно предназначение на територията - Земеделска; Начин на трайно ползване - Нива. Категория при неполивни условия - Четвърта.Близнаци, местност ,,Старо село', ПИ № 04426.8.66, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри на селото, одобрени със Заповед №РД- 18 - 18/06.03.2015г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор - 008066ПИ № 04426.37.1; ПИ № 04426.8.68; ПИ №04426.8.67; ПИ №04426.8.65; ПИ №04426.37.53НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община АвренНе
327119.1.2017 г.Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и Протокол №3/06.02.2009г. одобрен със Заповед РД09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД'Земеделие' гр. ВарнаЧастна Поземлен имот с площ 1007 /хиляда и седем / кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: нива Категория на земята при неполивни условия - петас. Близнаци, местност 'Мерлък под села', имот № 04426.7.20 по кадастралната карата и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015г на ИД на АГКК гр. Варна.Съседи: Имот №04426.7.21, Имот №04426.7.11, Имот №04426.7.19, Имот №04426.7.22НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
324618.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 302 /триста и два/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Мерлъци', ПИ № 04426.4.15 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 004015ПИ № 04426.503.14; ПИ № 04426.503.163; ПИ № 04426.4.16; ПИ № 04426.4.17; ПИ № 04426.4.11; ПИ № 04426.4.12Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
324718.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 46 /четиридесет и шест/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Мерлъци', ПИ № 04426.4.46 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 004046ПИ № 04426.4.47; ПИ № 04426.4.36; ПИ № 04426.4.93; ПИ № 04426.4.45Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
324818.1.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 39 /тридесет и девет/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Мерлъци', ПИ № 04426.4.45 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 004045ПИ № 04426.4.46; ПИ № 04426.4.93; ПИ № 04426.4.36Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
64
65
66
Next
[Condition]Създай филтър