Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Номер[Filter]
Дата[Filter]
Правно основание за издаване[Filter]
Собственост[Filter]
Заповед на кмета[Filter]
Вид и описание на имот[Filter]
Местонахождение[Filter]
Граници на имота[Filter]
Номер и дата на съставени по-рано актове[Filter]
Предоставени права[Filter]
Отдаден под наем[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
398919.4.2018 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Частна Площ на имота: 500 кв. м. /петстотин квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: Пета.с. Аврен, местност ,,Хутола"", ПИ № 00084.102.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Аврен, одобрени със Заповед РД-18-186/24.01.2018 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: 102033.ПИ № 00084.102.25; ПИ № 00084.102.30; ПИ № 00084.102.26; ПИ № 00084.102.29.АчОС № 3498/01.06.2017 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
399019.4.2018 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Частна Площ на имота: 3000 кв. м. /три хиляди квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта.с. Аврен, местност ,,Черкезки път"", ПИ № 00084.104.119 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Аврен, одобрени със Заповед РД-18-186/24.01.2018 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: 104119.ПИ № 00084.104.142; ПИ № 00084.104.120; ПИ № 00084.103.23; ПИ № 00084.103.22; ПИ № 00084.104.118.АчОС № 3499/01.06.2017 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
399119.4.2018 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Частна Площ на имота: 1000 кв. м. /хиляда квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: Девета.с. Аврен, местност ,,Некова чешма', ПИ № 00084.117.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Аврен, одобрени със Заповед РД-18-186/24.01.2018 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: 117007.ПИ № 00084.117.6; ПИ № 00084.117.8; ПИ № 00084.117.110.АчОС № 3500/01.06.2017 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
399219.4.2018 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Частна Площ на имота: 500 кв. м. /петстотин квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: Шеста.с. Аврен, местност ,,Заминека"", ПИ № 00084.119.80 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Аврен, одобрени със Заповед РД-18-186/24.01.2018 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: 119080.ПИ № 00084.119.18; ПИ № 00084.119.19; ПИ № 00084.118.53.АчОС № 3507/05.06.2017 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
399319.4.2018 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Частна Площ на имота: 2437 кв. м. /две хиляди четиристотин тридесет и седем квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта.с. Аврен, местност ,,КАРА АСАН', ПИ № 00084.123.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Аврен, одобрени със Заповед РД-18-186/24.01.2018 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: 123011.ПИ № 00084.56.118; ПИ № 00084.59.33; ПИ № 00084.59.110; ПИ № 00084.3.602; ПИ № 00084.123.12.АчОС № 3509/05.06.2017 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
399419.4.2018 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Частна Площ на имота: 1299 кв. м. /хиляда двеста деветдесет и девет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: Пета.с. Аврен, местност ,,Мечата стока', ПИ № 00084.130.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Аврен, одобрени със Заповед РД-18-186/24.01.2018 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: 130009.ПИ № 00084.130.8; ПИ № 00084.130.2; ПИ № 00084.130.131; ПИ № 00084.130.10.АчОС № 3520/06.06.2017 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
398718.4.2018 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Частна Площ на имота: 2899 кв. м. /две хиляди осемстотин деветдесет и девет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: Пета.с. Аврен, местност ,,Кьосерлика"", ПИ № 00084.120.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Аврен, одобрени със Заповед РД-18-186/24.12.2018 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: 120026.ПИ № 00084.120.261; ПИ № 00084.120.40; ПИ № 00084.120.27; ПИ № 00084.120.25АчОС № 3625/14.07.2017 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
398818.4.2018 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Частна Площ на имота: 3699 кв. м. /три хиляди шестстотин деветдесет и девет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: Пета.с. Аврен, местност ,,Кьосерлика"", ПИ № 00084.120.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Аврен, одобрени със Заповед РД-18-186/24.01.2018 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: 120049.ПИ № 00084.120.61; ПИ № 00084.120.62; ПИ № 00084.120.121; ПИ № 00084.120.50; ПИ № 00084.120.261.АчОС № 3508/05.06.2017 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
398405.4.2018 г.Чл. 59, ал. 2 от ЗОС и Заповед № 18-846/30.01.2018 г. на Началник на СГКК - ВарнаЧастна Поземлен имот с площ 456 кв. м. /четиристотин петдесет и шест квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - Урбанизирана. Начин на трайно ползване - Ниско застрояване (до 10 м.).с. Близнаци, ул. ,,Камчия' № 101, ПИ № 04426.502.786 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед № РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор: 04426.502.8; 04426.502.7 Номер по предходен план: кв.45А, УПИ ХХIII- общ.ПИ № 04426.502.14; ПИ № 04426.502.791; ПИ № 04426.502.787 и ПИ № 04426.502.6АчОС № 3306/22.02.2017 г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
398305.4.2018 г.чл. 59, ал. 2 от ЗОС и Заповед 18-846-30.01.2018 г. на Началник на СГКК-Варна.Частна Поземлен имот с площ - 424 кв.м /четиристотин двадесет и четири квадратни метра/ Трайно предназначение на територията - урбанизирана Начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10)с. Близнаци, ПИ № 04426.502.787, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор: ПИ № 04426.502.684; ПИ № 04426.502.638; ПИ № 04426.502.8; ПИ № 04426.502.7. Номер по предходен план: квартал 45А, парцел XXIV-общ.ПИ № 04426.502.786; ПИ № 04426.502.791; ПИ № 04426.507.1; ПИ № 04426.502.6АОС № 3948/26.02.2018 г.; АОС № 3305/22.02.2017 г.; АОС № 3306/22.02.2017 г.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
398505.4.2018 г.Чл. 59, ал. 2 от ЗОС и Заповед № 18-846/30.01.2018 г. на Началник на СГКК - Варна.Частна Поземлен имот с площ 499 кв. м. /четиристотин деветдесет и девет квадратни метра/. Трайно предназначение: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.).Близнаци, ПИ № 04426.502.788 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед № РД-18-18/06.03.2015 г. НА ИД на АГКК. Стар идентификатор: 04426.502.688; 04426.502.686; 04426.639. Номер по предходен план: парцел ХХVІІ-общ., квартал 45.ПИ № 04426.502.789; ПИ № 04426.502.779; ПИ № 04426.507.1; ПИ № 04426.502.791.АОС № 3291/26.01.2017 г. и 3304/21.02.2017 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
398605.4.2018 г.чл. 59, ал. 2 от ЗОС и Заповед 18-846-30.01.2018 г. на Началник на СГКК-Варна.Частна Поземлен имот с площ - 529 кв.м /петстотин двадесет и девет квадратни метра/ Трайно предназначение на територията - урбанизирана Начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10)с. Близнаци, ПИ № 04426.502.790, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор: ПИ № 04426.502.689; ПИ № 04426.502.638; ПИ № 04426.502.8. Номер по предходен план: 45, парцел XXV-общ.ПИ № 04426.502.14; ПИ № 044426.502.9; ПИ № 04426.502.789; ПИ № 04426.502.791.АОС № 2479/05.12.2015 г.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
397803.4.2018 г.Чл. 59, ал.1 от ЗОС.Публична Поземлен имот с площ - 18 256 кв.м / осемнадесет хиляди двеста петдесет и шест квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - земеделска. Начин на трайно ползване - дере. Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Аврен, местност 'МЕШЕЛИКА', ПИ № 00084.78.145 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-186/24.01.2018 г. на ИД на АГКК. номер по предходен план: 001145.ПИ № 00084.78.97; ПИ № 00084.81.20; ПИ № 00084.78.98; ПИ № 00084.81.1; ПИ № 00084.78.100; ПИ № 00084.78.266; ПИ № 00084.78.203; ПИ № 00084.78.303;АОС № 2261/29.10.2013 г.На основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
397903.4.2018 г.Чл. 59, ал.1 от ЗОС.Публична Поземлен имот с площ - 2 126 кв.м / две хиляди сто двадесет и шест квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - земеделска. Начин на трайно ползване - пасище. Категория на земята при неполивни условия - трета.с. Аврен, местност 'СТАРИТЕ ЛОЗЯ', ПИ № 00084.163.600 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-186/24.01.2018 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: 001600.ПИ № 00084.163.4; ПИ № 00084.163.16; ПИ № 00084.163.20; ПИ № 00084.163.5; ПИ № 00084.62.188; ПИ № 00084.163.17;АОС № 1726/25.03.2010 г.На основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
398003.4.2018 г.Чл. 59, ал.1 от ЗОС.Частна Поземлен имот с площ - 52 942 кв.м / петдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и два квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - земеделска. Начин на трайно ползване - изоставена орна земя. Категория на земята при неполивни условия - девета.с. Аврен, местност 'БЯЛАТА ВОДА', ПИ № 00084.26.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-186/24.01.2018 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: 026002.ПИ № 00084.35.139; ПИ № 00084.26.3; ПИ № 00084.26.31; ПИ № 00084.26.1;АОС № 2737/10.05.2016 г.На основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
398103.4.2018 г.Чл. 59, ал.1 от ЗОС.Публична Поземлен имот с площ - 3 550 кв.м. /три хиляди петстотин и петдесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - земеделска. Начин на трайно ползване - пасище. Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Аврен, местност 'ИБРЯМОВА НИВА', ПИ № 00084.42.165 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-186/24.01.2018 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: 001065.ПИ № 00084.42.163; ПИ № 00084.42.70; ПИ № 00084.42.168; ПИ № 00084.42.40;АОС № 2580/09.02.2016 г.На основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
398203.4.2018 г.Чл. 59, ал.1 от ЗОС.Частна Поземлен имот с площ - 3 799 кв.м. /три хиляди седемстотин седемдесет и седем квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - земеделска. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Аврен, местност 'ВЪЛКОВ ДОЛ', ПИ № 00084.78.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-186/24.01.2018 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: 078060.ПИ № 00084.78.52; ПИ № 00084.78.53; ПИ № 00084.78.61; ПИ № 00084.78.102; ПИ № 00084.78.59;АОС № 2258/29.10.2013 г.На основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
397402.4.2018 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Публична Земеделска земя с площ 30777 кв. м. /тридесет хиляди седемстотин седемдесет и седем квадратни метра/. Начин на трайно ползване: пасище. Категория при неполивни условия: четвърта.Аврен, местност ,,Речките"", ПИ №00084.59.136 по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед № РД-18-186/24.01.2018 г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 001136.ПИ № 00084.59.34; ПИ № 00084.59.148; ПИ № 00084.60.92; ПИ № 00084.60.92; ПИ № 00084.60.91; ПИ № 00084.3.137; ПИ № 00084.3.269; ПИ № 00084.3.602; ПИ № 00084.59.24.АОС № 1721/25.03.2010 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен-Не
397302.4.2018 г.чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Публична Поземлен имот с площ - 11751 кв.м /единадесет хиляди седемстотин петдесет и един квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - земеделска. Начин на трайно ползване - пасище. Категория на земята при неполивни условия - трета.с. Аврен, местност ,,Старите лозя"", ПИ № 00084.62.167, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-186/24.01.2018 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план № 062167.ПИ № 00084.62.180; ПИ № 00084.63.194; ПИ № 00084.88.41; ПИ № 00084.888.9901.АОС № 1695/11.12.2009 г.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
397502.4.2018 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Частна Площ на имота: 1000 кв. м. /хиляда квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: Пета.с. Аврен, местност ,,Беджене', ПИ № 00084.77.67, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Аврен, одобрени със Заповед РД-18-186/24.02.2018 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: 077067.ПИ № 00084.29.190; ПИ № 00084.77.66; ПИ № 00084.77.106АОС № 2257/29.10.2013 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
397602.4.2018 г.чл. 59, ал.1 от ЗОС.Публична Поземлен имот с площ - 1912 кв.м /хиляда деветстотин и дванадесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - земеделска. Начин на трайно ползване - пасище. категория на земята при неполивни условия - трета.с. Аврен, местност ,,Картала"", ПИ № 00084.96.212, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-186/24.01.2018 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план № 001212.ПИ № 00084.108.71; ПИ № 00084.96.215; ПИ № 00084.95.120; ПИ № 00084.94.174.АОС № 1722/25.03.2010 г.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
397702.4.2018 г.чл. 60, ал. 3 от ЗОС и Заповед № 1533/12.10.2017 г. на Кмета на община Аврен.Частна Урегулиран поземлен имот с площ 6001 кв. м /шест хиляди и един квадратни метра/ - отреден за разсадник.с. Царевци, кв. 109, УПИ XII-ОБЩ.Север: улица. Изток: улица. Юг: улица. Запад: улица.АОС № 3845/16.11.2017 г.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
397230.3.2018 г.Чл. 59, ал.1 от ЗОС.Частна Поземлен имот с площ - 4 615 кв.м /четири хиляди шестстотин и петнадесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - земеделска. Начин на трайно ползване - изоставена орна земя. Категория на земята при неполивни условия - девета.с.Аврен, местност 'ГЬОЧЕКЛИК', ПИ № 00084.90.143 по кадастраните карти и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-186/24.02.2018 г. на ИД на АГКК.ПИ № 00084.90.113; ПИ № 00084.90.115; ПИ № 00084.90.136; ПИ № 00084.90.134; ПИ № 00084.90.61; ПИ № 00084.90.74; ПИ № 00084.90.142; ПИ № 00084.90.122;АОС № 2687/28.03.2016 г.На основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
396929.3.2018 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ.Частна Площ на имота: 106509 кв.м. /сто и шест хиляди петстотин и девет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Напоителен канал.с. Близнаци, ПИ № 04426.49.136, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 000418.ПИ № 04426.49.101; ПИ № 04426.49.123; ПИ № 04426.47.99; ПИ № 49.35; ПИ № 04426.49.124; ПИ № 04426.49.138; ПИ № 04426.49.37; ПИ № 04426.49.54; ПИ № 04426.804.5; ПИ № 04426.49.38; ПИ № 04426.49.39; ПИ № 04426.49.117; ПИ № 04426.49.40; ПИ № 04426.49.90; ПИ № 04426.49.41; ПИ № 04426.49.118; ПИ № 04426.49.42; ПИ № 04426.49.43; ПИ № 04426.49.44; ПИ № 04426.49.52; ПИ № 04426.49.45; ПИ № 04426.49.46; ПИ № 04426.04426.49.51 и др....Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
397129.3.2018 г.Чл. 59, ал.1 от ЗОСПублична Площ на имота - 819 кв.м. /осемстотин и деветнадесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - земеделска. Начин на трайно ползване - пасище. Категория на земята при неполивни условия - трета.с. Аврен, местност 'БАДЕМОВА ГРАДИНА', ПИ № 00084.63.297 по кадастраните карти и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-186/24.02.2018 г. на ИД на АГККПИ № 00084.60.128; ПИ № 00084.63.185; ПИ № 00084.60.94;АОС № 1725/25.03.2010 г.На основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
397029.3.2018 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Публична Площ на имота: 19343 кв. м. /деветнадесет хиляди триста четиридесет и три квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване - Дере.с. Аврен, местност ,,Беджене', ПИ № 00084.85.189, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Аврен, одобрени със Заповед РД-18-186/24.02.2018 г. на ИД на АК. Номер по предходен план: 001089ПИ № 00084.69.306; ПИ № 00084.69.187; ПИ № 00084.75.91; ПИ № 00084.69.51; ПИ № 00084.69.188; ПИ № 00084.69.49; ПИ № 00084.69.193; ПИ № 00084.69.50; ПИ № 00084.85.20; ПИ № 00084.85.3; ПИ № 00084.85.5; ПИ № 00084.85.4; ПИ № 00084.85.2; ПИ № 00084.85.1; ПИ № 00084.85.275; ПИ № 00084.77.219; ПИ № 00084.77.220; ПИ № 00084.77.217; ПИ № 00084.77.205; ПИ № 00084.77.274; ПИ № 00084.77.102; ПИ № 00084.69.887 И ПИ № 00084.69.63.АпОС № 2265/29.10.2013 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
396827.3.2018 г.чл. 60, ал. 3 от ЗОС и Заповед 85/23.01.2018 г. на Кмета на Община Аврен.Частна Урегулиран поземлен имот с площ - 11 377 кв.м /единадесет хиляди триста седемдесет и седем квадратни метра/ - отреден за разсадник.с. Царевци, кв. 111, парцел II-ОБЩ.УПИ I - за трафопост и улица от всички страни3937/20.02.2018 г.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
396723.3.2018 г.Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Частна Урегулиран поземлен имот с площ 1710 кв. м. /хиляда седемстотин и десет квадратни метра/.Аврен, кв. 4, УПИ VІІ-общ., по регулационен план, одобрен със Заповед № 73/23.02.1989 г. на Кмета на Общината за улична и дворищна регулация.Север Земеделска земя; Изток: УПИ VІІІ-28; Юг: Улица; Запад: УПИ VІ-27.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
396519.3.2018 г.чл. 59, ал. 2 от ЗОС, Заповед № 937/22.07.2005 г. и АОС № 2708/08.04.2016 г.Публична Урегулиран поземлиен имот с площ 2845 кв.м /двехиляди осемстотин четиридесет и пет квадратни метра/. Административна двуетажна сграда с застроена площ 180 кв.м. /сто и осемдесет квадратни метра/., РЗП - 360 кв.м /триста и шестдесет квадратни метра/. Година на строеж - 1952 г. - изградена от масивна каменна зидария със скатен покрив на дървен гредоред. В Административната сграда се помещават Кметство, Пенсионерски клуб и Читалище. Първи етаж: - Предверие с полезна площ - 4.12 кв.м - Маза с полезна площ - 7.00 кв.м - Коридор с полезна площ - 29.65 кв.м - Сервизни помещения с полезна площ - 73.43 кв.м - Външно инвентарно помещение с полезна площ - 10.00 кв.м Втори етаж: - Входно помещение с полезна площ - 7.63 кв.м - Кабинет на секретаря с полезна площ - 10.55 кв.м - Кметски кабинет с полезна площ - 28.22 кв.м - Пенсионерски клуб с полезна площ - 22.88 кв.м. - Коридор с полезна площ - 1.64 кв.м. - WC помещение с полезна площ - 2.12 кв.м. - Битова стая с полезна площ - 15.50 кв.м. - Галерия с полезна площ - 12.46 кв.м. - Библиотека с полезна площ - 50.82 кв.м. - Обща полезна площ за двата етажа - 321.88 кв.м.с Болярци, кв. 29, имот № I-160,, Заповед ул. рег. № 605/05.12.1931 г. и Заповед двор. рег. № 5190/22.12.1931 г., изменена и допълнена със Заповед 937/22.07.2005 г. на Кмета на община Аврен.Север: улица Изток: УПИ I-161; УПИ II-162 Юг: УПИ IV-158 Запад: улицаАОС № 2708/08.04.2016 г.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
396619.3.2018 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ.Частна Поземлен имот с площ 2551 кв.м. /две хиляди петстотин петдесет и един квадратни метра/, ведно с разположена сграда за енергопроизводство със ЗП-31 кв. м., брой етажи - 1 с идентификатор № 04426.53.430.1 и сграда за енергопроизводство със ЗП-8 кв. м., брой етажи - 1 с идентификатор № 04426.53.430.2. В имота е разположен и кладенец. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: За водостопанство, хидромелиоративно съоръжение.с. Близнаци, ПИ № 04426.53.430 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 000430.ПИ № 04426.53.4Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
396415.3.2018 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС.Частна Площ на имота 15.634 дка. /петнадесет декара и шестстотин тридесет и четити квадратни метра/. Начин на трайно ползване - дървопроизв. пл. отдел / подотдел: 375 / и - 0.002 дка. - иглолистна гора; 375 / п - 15.632 дка. - широколистна гора.с. Равна гора, местност ,,Равна гора"", имот № 690003, ЕКАТТЕ 61128.Имот № 690004 - дървопроизв. пл.; Имот № 690005 - дървопроизв. пл.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
395713.3.2018 г.Чл. 59 ал.1 от ЗОС и АчОС № 1261/07.11.2008 г.Частна Поземлен имот с площ - 1406 кв.м / хиляда четиристотин и шест квадратни метра/. Трайно предназначение на територията – горска. Начин на трайно ползване – поляна.с. Аврен, местност 'БЯЛАТА ВОДА', ПИ № 00084.3.508, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-186/24.12.2018 г. на ИД на АКГГ. Номер по предходен план: 003508ПИ № 00084.3.234; ПИ № 00084.3.230;АчОС № 1261/07.11.2008 г.На основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
395813.3.2018 г.Чл. 59 ал.1 от ЗОС и АчОС № 1617/03.07.2009 г.Частна Поземлен имот с площ - 109 311 кв.м / сто и девет хиляди триста и единадесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - горска. Начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора.с. Аврен, местност 'ВЕТРИОЛ', ПИ № 00084.3.234, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-186/24.12.2018 г. на ИД на АКГГ. Номер по предходен план: 003234ПИ № 00084.3.508; ПИ № 00084.3.1115; ПИ № 00084.3.358; ПИ № 00084.3.233; ПИ № 00084.3.231; ПИ № 00084.3.230; ПИ №АчОС № 1617/03.07.2009 г.На основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
395913.3.2018 г.Чл. 59 ал.1 от ЗОС и АчОС № 1623/20.07.2009 гЧастна Поземлен имот с площ - 217 612 кв.м / двеста и седемнадесет хиляди шестстотин и дванадесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - горска. Начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора.с. Аврен, местност 'БЯЛАТА ВОДА', ПИ № 00084.3.233, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-186/24.12.2018 г. на ИД на АКГГ. Номер по предходен план: 003233.ПИ № 00084.3.234; ПИ № 00084.3.358; ПИ № 03719.46.12; ПИ № 03719.46.11; ПИ № 03719.46.10; ПИ № 03719.46.9; ПИ № 03719.46.8; ПИ № 03719.46.7; ПИ № 03719.46.6; ПИ № 03719.46.5; ПИ № 03719.46.4; ПИ № 03719.46.377; ПИ № 03719.806.1; ПИ № 00084.3.507; ПИ № 00084.3.232; ПИ № 00084.3.506; ПИ № 00084.3.231; ПИ № ПИ №АчОС № 1623/20.07.2009 г.На основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
396013.3.2018 г.Чл. 59 ал.1 от ЗОС и АчОС № 1624/20.07.2009 г.Частна Поземлен имот с площ - 95 820 кв.м / деветдесет и пет хиляди осемстотин и двадесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - горска. Начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора.с. Аврен, местност 'БЯЛАТА ВОДА', ПИ № 00084.3.231, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-186/24.12.2018 г. на ИД на АКГГ. Номер по предходен план: 003231.ПИ № 00084.3.230; ПИ № 00084.3.234; ПИ № 00084.3.233; ПИ № 00084.3.232; ПИ № 00084.3.506;АчОС № 1624/20.07.2009 г.На основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
396113.3.2018 г.Чл. 59 ал.1 от ЗОС и АчОС № 1625/20.07.2009 г.Частна Поземлен имот с площ - 186 484 кв.м / сто осемдесет и шест хиляди четиристотин осемдесет и четири квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - горска. Начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора.с. Аврен, местност 'БЯЛАТА ВОДА', ПИ № 00084.3.230, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-186/24.12.2018 г. на ИД на АКГГ. Номер по предходен план: 003230.ПИ № 00084.44.1; ПИ № 00084.42.70; ПИ № 00084.42.163; ПИ № 00084.3.1115; ПИ № 00084.3.508; ПИ № 00084.3.234; ПИ № 00084.3.231; ПИ № 00084.3.506; ПИ № 00084.3.229; ПИ № 00084.3.228; ПИ № 00084.3.227; ПИ № 00084.42.72;АчОС № 1625/20.07.2009 г.На основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
396213.3.2018 г.Чл.59, ал.2 от ЗОС и Заповед № 1385/16.09.2016 г. на Кмета на Община Аврен.Частна Поземлен имот с площ - 411 кв.м. / четиристотин и единадесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс.с. Приселци, ПИ № 58445.502.723, по кадастралните карти и кадастралните регисстри , одобрени със Заповед № РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК Стар идентификатор: 58445.502.87 Номер по предходен план: 177, квартал:18, палцел: XI - 719ПИ № 58445.502.722; ПИ № 58445.502.264; ПИ № 58445.502.724; ПИ № 58445.502.86; ПИ № 58445.502.79; ПИ № 58445.502.78;АОС № 1908/29.08.2011 г.На основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
396313.3.2018 г.Чл.59, ал.2 от ЗОС и Заповед № 1385/16.09.2016 г. на Кмета на Община Аврен.Частна 563 /петстотин шестдесет и три/ кв. м. от поземлен имот № 58445.502.722, целият с площ 671/шестстотин седемдесет и един/ кв.м Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс.с.Приселци, ПИ № 58445.502.722, по кадастралните карти и кадастралните регисстри , одобрени със Заповед № РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК Стар идентификатор: 58445.502.87 Номер по предходен план: 177, квартал:18, палцел: X - 718ПИ № 58445.502.264; ПИ № 58445.502.88; ПИ № 58445.502.724; ПИ № 58445.502.723;АОС № 1908/29.08.2011 г.На основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
395412.3.2018 г.Чл.60, ал.3 от ЗОС.Частна Земеделска земя с площ - 844 кв.м. /осемстотин четиридесет и четири квадратни метра/. Начин на трайно ползване - лозе. Категория на земята при неполивни условия - пета.с.Приселци, местност 'КОМЛУКА', ПИ № 58445.104.1, по кадасталната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед № РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК. Няма промянаПИ № 58445.104.345; ПИ № 58445.103.223; ПИ № 58445.104.7; ПИ № 58445.104.6; ПИ № 58445.104.5;Няма Няма промянаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
395512.3.2018 г.Чл.60, ал.3 от ЗОС.Частна Земеделска земя с площ - 1006 кв. м. /хиляда и шест квадратн метра/. Начин на трайно ползване - лозе. Категория на земята при неполивини условия - пета.с.Приселци, местност 'КОМЛУКА', ПИ № 58445.102.184, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК.ПИ № 58445.201.49; ПИ № 58445.201.51; ПИ № 58445.102.183; ПИ № 58445.102.157; ПИ № 58445.102.175; няма промянаНямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
395612.3.2018 г.Чл.60, ал.3 от ЗОС.Частна Земеделска земя с площ - 1271кв.м. /хиляда двеста седемдесет и един квадратни метра/. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при неполивни условия - пета.с.Приселци, местност 'АЗМАН ДЕРЕ', ПИ № 58445.112.375, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК. Няма промянаПИ № 58445.112.379; ПИ № 58445.225.153; ПИ № 58445.112.374; ПИ № 58445.107.225;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
395302.3.2018 г.Чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС.Частна Урегулиран поземлен имот с площ - 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра/.с. Болярци, кв. 20, УПИ VIII, съгласно одобрен регулационен план на селото със Заповед № 605/05.12.1931 г. за улична регулация и Заповед № 5190/25.12.1931 г. за дворищна регулация.Север: УПИ XI - 112; Изток: УПИ X - 114; Юг: улица; Запад: улица;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
394928.2.2018 г.Чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС.Частна Урегулиран поземлен имот с площ - 2100 кв.м. / две хиляди и сто квадратни метра/.с. Царевци, кв. 30, УПИ I, съгласно одобрен регулационен план на селото със Заповед № 569/20.10.1929 г. за улична регулация и Заповед № 2879/26.10.1929 г. за дворищна регулация.Изток: УПИ III; Запад: улица; Север: улица; Юг: УПИ II;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
395028.2.2018 г.Чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС.Частна Урегулиран поземлен имот с площ - 1860 кв.м. /хиляда осемстотин и шестдесет квадратни метра/.с. Царевци, кв. 30, УПИ II, съгласно одобрен регулационен план на селото със Заповед № 569/20.10.1929 г. за улична регулация и Заповед № 2879/26.10.1929 г. за дворищна регулация.Север: УПИ I; Изток: УПИ IV; Юг: улица; Запад: улица;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
395128.2.2018 г.Чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС.Частна Урегулиран поземлен имот с площ - 1810 кв.м. /хиляда осемстотин и десет квадратни метра/.с. Царевци, кв. 30, УПИ III, съгласно одобрен регулационен план на селото със Заповед № 569/20.10.1929 г. за улична регулация и Заповед № 2879/26.10.1929 г. за дворищна регулация.Север: улица; Изток: УПИ V; Юг: УПИ IV; Запад: УПИ I;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
395228.2.2018 г.Чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС.Частна Урегулиран поземлен имот с площ - 2230 кв.м. /две хиляди двеста и тридесет квадратни метра/.с. Царевци, кв. 30, УПИ IV, съгласно одобрен регулационен план на селото със Заповед № 569/20.10.1929 г. за улична регулация и Заповед № 2879/26.10.1929 г. за дворищна регулация.Север: УПИ III; Изток: УПИ V; Юг: улица; Запад: УПИ II;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
394326.2.2018 г.Чл.59, ал.2 от ЗОС и Заповед № 86/23.01.2018 г. на Кмета на Община Аврен.Публична Урегулиран поземлен имот с площ - 14 988 кв.м. /четиринадесет хиляди деветстотин осемдесет и осем квадратни метра/, отреден за гробищен парк, ведно с изградена сграда със ЗП - 24 кв.м.с. Дъбравино, кв. 55, парцел I, планоснимачен № 559Поземлен имот в кв.55 - предназначен за почивна база и озеленяванеАОС № 3871/08.12.2017 г.На основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
394426.2.2018 г.Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС.Частна Поземлен имот с площ - 4374 кв.м /четири хиляди триста седемдесет и четири квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе. Категория на земята при неполивни условия: пета.с. Приселци, местност 'АЗМАН ДЕРЕ', ПИ № 58445.110.412, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК. Номер по предходен план: 412ПИ № 58445.110.344; ПИ № 58445.110.274; ПИ № 58445.110.410; ПИ № 58445.110.411; ПИ № 58445.110.238; ПИ № 58445.110.408; ПИ № 58445.110.373;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
394526.2.2018 г.Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС.Частна Поземлен имот с площ - 1516 кв.м /хиляда петстотин и шестнадесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе. Категория на земята при неполивни условия: пета.с. Приселци, местност 'АЗМАН ДЕРЕ', ПИ № 58445.110.225, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК. Номер по предходен план: 110225.ПИ №58445.110.230; ПИ № 58445.110.344; ПИ № 58445.110.386; ПИ № 58445.15.9;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
394626.2.2018 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол №3/06.02.2009г. и Заповед №РД-09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. ВарнаЧастна Площ на имота - 11.447 дка. /единадесет декара четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/. Начин на трайно ползване - дърв. и храсти. Категория на земята при неполивни условия - втора.с. Тръстиково, местност 'ЗЕБИЛЯ', Имот № 000360, ЕКАТТЕ 73393.Имот № 000356 - водостоп. съор.; Имот № 000362 - пасище, мера; Имот № 000308 - полски път; землищна границаНямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
78
79
80
Next
[Condition]Създай филтър