Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Номер[Filter]
Дата[Filter]
Правно основание за издаване[Filter]
Собственост[Filter]
Заповед на кмета[Filter]
Вид и описание на имот[Filter]
Местонахождение[Filter]
Граници на имота[Filter]
Номер и дата на съставени по-рано актове[Filter]
Предоставени права[Filter]
Отдаден под наем[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
338724.4.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС и § 26, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗЧастна Поземлен имот с площ 340 /триста и четиридесет/ кв.м. Вид територия: селищно образувание. Начин на трайно ползване: индивидуално застрояване.с. Бенковски, ЕКАТТЕ 03811, имот № 90.339, по плана на новообразуваните имоти на местност ,,Терасите', одобрен със Заповед № РД-04-7706-66/06.08.2004г. на Областния управител на област Варна.1. Имот № 90.149; Имот № 90.340; Имот № 90.429; 2. Път № 90.384.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
338824.4.2017 г.Чл. 59, ал. 2 от ЗОСЧастна Земеделска земя с площ 17.677 дка. /седемнадесет декара шестстотин седемдесет и седем квадратни метра/. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Аврен, местност ,,Боеви ниви', ЕКАТТЕ 00084, имот № 001237Имот № 039013 - полски път; Имот № 001196 - полски път; Имот № 001232 - нива; Имот № 066055 - полски път; Имот № 065092 - полски път; Имот № 001228 - нива.АОС № 3332/15.03.2017г. и АОС № 3334/15.03.2017г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
338924.4.2017 г.Чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, Чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Договор за замяна № 20/09.02.2017г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна с вх. рег. № 4904, Акт № 16, том XI, дело № 750 на 07.03.2017г.Публична Земеделска земя с площ 10.261 дка. /десет декара двеста шестдесет и един квадратни метра/; Начин на трайно ползване - пасище с храсти; Категория на земята при неполивни условия - шеста.с. Садово, ЕКАТТЕ 65125, местност ,,Нови места"", имот № 061024Имот № 061030 - пасище с храсти; Имот № 000039 - нива; Имот № 000038 - нива; Имот № 000037 - нива; Имот № 000077 - жил. територия.Няма.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
338419.4.2017 г.чл.60, ал.3 от ЗОСЧастна Земеделска земя с площ 2.001 дка. /два декара и един кв.м./. Начин на трайно ползване - Лозе; Категория на земята при неполивни условия - девета.Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност бялата пръст, имот № 001369 Няма промянаИмот №001368 - Лозе; Имот №001306- Път IV кл.; Имот №001370-Лозе; Имот №001373 - Полски път. Няма промянаАОС №844/12.05.2006г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
338619.4.2017 г. ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС и АОС № 356/10.12.2002г.Поземлен имот с площ 692 /шестстотин деветдесет и два/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - урбанизирана; Начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 m).с. Близнаци, улица ,,Ропотамо' № 2, ПИ № 04426.502.79 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: кв. 52, парцел I - общ.ПИ № 04426.502.80; ПИ № 04426.502.78; ПИ № 04426.502.74; ПИ № 04426.502.27АОС № 356/10.12.2002г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
338519.4.2017 г.Чл.59, ал.1 от ЗОС и АОС №412/30.06.2003г.Частна Поземлен имот с площ 991кв.м. /деветстотин деветдесет и един квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м )с.Близнаци, улица ,,Хаджи Димитър"" № 25, ПИ № 04426.503.336 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Близнаци одобрен със Заповед РД - 18 - 18/06.03.2015г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план : кв. 31 , парцел I - общ.ПИ № 04426.5.11; ПИ № 04426.5.12; ПИ № 04426.503.337; ПИ № 04426.5.88; ПИ № 04426.503.342.АОС № 412/30.06.2003г.На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
338318.4.2017 г.чл.60 ал.1 от ЗОС с Решение № 492/29.03.2017г.Частна Урегулиран позенлен имот с площ - 2535 кв.м./две хиляди петстотин тридесет и пет квадратни метра/, отреден за парк.Тръстиково, кв. 21, парцел IX- парк, одобрен със Заповед № 3972/20.07.1971г. за улична и дворищна регулизация.Север: УПИ VI- 136 и УПИ VIII- 17; Изток: Улица; Юг: УПИ XI- 305 и УПИ X- 304 - механичен цех; Запад: УПИ XII- 128 и УПИ V- 135;№ 2648/08.03.2016г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
337931.3.2017 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС и АОС № 897/07.11.2006г.Частна Поземлен имот с площ 761 /седемстотин шестдесет и един/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - урбанизирана; Начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 m).с. Близнаци, улица ,,Незабравка' № 7, ПИ № 04426.503.119 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: 278, кв. 11, парцел IIIПИ № 04426.503.118; ПИ № 04426.7.22; ПИ № 04426.503.120; ПИ № 04426.503.104АОС № 897/07.11.2006г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
338031.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 713 /седемстотин и тринадесет/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с.Близнаци, местност ,,Дик емач', ПИ № 04426.2.23 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 002023ПИ № 04426.4.88; ПИ № 04426.4.89; ПИ № 04426.4.91; ПИ № 04426.2.24; ПИ № 04426.2.36Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
338131.3.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, Чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗПублична Земеделска земя с площ 387 дка./триста осемдесет и седем квадратни метра/; Начин на трайно ползване - пасище; Категория на земята при неполивни условия - пета..с. Приселци, местност ,,Корията"", ПИ № 58445.115.479 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Приселци, одобрени със Заповед РД-18-6 от 06.02.2006 г. на ИД на АК.ПИ № 58445.115.2; ПИ № 58445.115.4; ПИ № 58445.115.481; ПИ № 58445.115.488;Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
338231.3.2017 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС и Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 197/01.06.2009г.Частна Поземлен имот с площ 7727/седем хиляди седемстотин двадесет и седем/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - изоставена орна земя; Категория на земята при неполивни условия - пета;с. Близнаци, местност ,,Долицата"", ПИ № 04426.49.89 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: 049089ПИ № 04426.804.2; ПИ № 04426.51.165; ПИ № 04426.49.99; ПИ № 04426.49.136;АОС № 1707/22.12.2009г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
337229.3.2017 г.чл.59, ал.2 от ЗОС и Заповед №914/21.06.2016г. на Кмета на община Аврен.Публична Урегулиран поземлен имот с площ 432 кв.м. /четиристотин тридесет и два кв.м./, отреден 'За парк'.с. Круша, кв. 2, УПИ ХV - за парк, сагласно регулационния план на селото, одобрен със Заповед №72/ 12.08.1929г. за улична, Заповед № 512/21.03.1929г. за дворищна регулация, последната изменена със Заповед № 914/21.06.2016г. на Кмета на община Аврен.Север: УПИ III- за жил.нужди ; Изток: УПИ ХVIII- - за парк; Юг: Улица; Запад: УПИ ХХI - за кметство и здравна служба.АОС №813/21.03.2006г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
337329.3.2017 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС и АОС № 1427/26.03.2009г.Частна Поземлен имот с площ 123 /сто двадесет и три/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - урбанизирана; Начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс;с. Близнаци, улица ,,Дунав', ПИ № 04426.502.729 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: кв. 71, парцел XXIV - общ.ПИ № 04426.502.386; ПИ № 04426.502.382; ПИ № 04426.502.162; ПИ № 04426.502.385АОС № 1427/26.03.2009г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
337429.3.2017 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС и АОС № 2059/11.10.2012г. и Акт за поправка № 2095/06.12.2012г.Частна Поземлен имот с площ 83 /осемдесет и три/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - урбанизирана; Начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс.с. Близнаци, улица ,,Лилия' № 5-7, ПИ № 04426.503.264 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: кв. 22, парцел IVПИ № 04426.7.45; ПИ № 04426.503.263; ПИ № 04426.7.7АОС № 2059/11.10.2012г. и Акт за поправка № 2095/06.12.2012г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
337529.3.2017 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС и АОС № 1425/26.03.2009г.Частна Поземлен имот с площ 53 /петдесет и три/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - урбанизирана; Начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс.с. Близнаци, улица ,,Хан Аспарух"", ПИ № 04426.502.386 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: кв. 71, парцел XXIIIПИ № 04426.502.363; ПИ № 04426.502.729; ПИ № 04426.502.385; ПИ № 04426.502.162АОС № 1425/26.03.2009г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
337629.3.2017 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС и АОС № 1774/17.05.2010г.Частна Поземлен имот с площ 1526 /хиляда петстотин двадесет и шест/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - урбанизирана; Начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 m).с. Близнаци, улица ,,Струма' № 9, ПИ № 04426.502.493 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: 677, кв. 83, парцел VПИ № 04426.502.494; ПИ № 04426.502.495; ПИ № 04426.502.496; ПИ № 04426.502.499; ПИ № 04426.502.492; ПИ № 04426.502.489; ПИ № 04426.502.488АОС № 1774/17.05.2010г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
337729.3.2017 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС и АОС № 497/17.05.2004г.Частна Поземлен имот с площ 949 /деветстотин четиридесет и девет/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - урбанизирана; Начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 m).с. Близнаци, улица ,,Струма' № 17, ПИ № 04426.502.245 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: 675, кв. 66, парцел XVIIIПИ № 04426.502.428; ПИ № 04426.502.260; ПИ № 04426.502.246; ПИ № 04426.502.244АОС № 497/17.05.2004г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
337829.3.2017 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС и АОС № 484/26.02.2004г.Частна Поземлен имот с площ 1090 /хиляда и деветдесет/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - урбанизирана; Начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 m).с. Близнаци, улица ,,Искър' № 5, ПИ № 04426.502.244 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: кв. 66, парцел XXI - общ.ПИ № 04426.502.245; ПИ № 04426.502.428; ПИ № 04426.502.246; ПИ № 04426.502.247; ПИ № 04426.502.248; ПИ № 04426.502.243АОС № 484/26.02.2004г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
336527.3.2017 г.Чл. 59, ал. 2 от ЗОС и АОС № 171/02.01.2002г.Частна Урегулиран поземлен имот с площ 490 /четиристотин и деветдесет/ кв.м.;с. Болярци, кв. 2, УПИ XIV-1, съгласно регулационния план, одобрен със Заповед № 605/05.12.1931г. за улична регулация, Заповед № 5190/25.12.1931г. за дворищна регулация, последната изменена със Заповед № 915/21.06.2016г. на Кмета на Община Аврен.Север: улица ; Изток: УПИ V-4; Юг: УПИ III-3; Запад: УПИ XIII-1;АОС № 171/02.01.2002г. Не
336427.3.2017 г.чл.59, ал.2 от ЗОС и Заповед №911/21.06.2016г. на Кмета на община АвренПублична Урегулиран поземлен имот с площ 436,40 кв.м. /четиристотин тридесет и шест кв.м. и четиридесет см./, отреден 'За парк'.с. Круша, кв. 2, УПИ ХVIII - за парк, сагласно регулационния план на селото, одобрен със Заповед №72/12.08.1929г. за улична, Заповед №512/21.03.1929г. за дворищна регулация, последната изменена със Заповед №911/21.06.2016г. на Кмета на община Аврен.Север: УПИ III- за жил.нужди ; Изток: УПИ ХIХ - за параклис Юг:улица Запад: УПИ ХV - за парк.АОС №1877/21.06.2011г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
336627.3.2017 г.Чл. 59, ал. 2 от ЗОС и АОС № 171/02.01.2002г.Частна Урегулиран поземлен имот с площ 480 /четиристотин и осемдесет/ кв.м.;с. Болярци, кв. 2, УПИ XII-1, съгласно регулационния план, одобрен със Заповед № 605/05.12.1931г. за улична регулация, Заповед № 5190/25.12.1931г. за дворищна регулация, последната изменена със Заповед № 915/21.06.2016г. на Кмета на Община Аврен.Север: улица; Изток: УПИ XIII-1; Юг: УПИ III-3; Запад: УПИ I-2;АОС № 171/02.01.2002гНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
336727.3.2017 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС и АОС № 442/11.11.2003г.Частна Поземлен имот с площ 511 /петстотин и единадесет/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - урбанизирана; Начин на трайно ползване - ниско застрояване до (10m);с. Близнаци, улица ,,Петко Напетов' № 4, ПИ № 04426.503.439 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: 690, кв. 42, парцел IIПИ № 04426.503.438; ПИ № 04426.503.440; ПИ № 04426.503.449; ПИ № 04426.503.436АОС № 442/11.11.2003г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
336827.3.2017 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС и АОС № 403/30.06.2003г.Частна Поземлен имот с площ 664 /шестстотин шестдесет и четири/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - урбанизирана; Начин на трайно ползване - ниско застрояване до (10m);с. Близнаци, улица ,,Доспад', ПИ № 04426.502.251 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: кв. 66, парцел VII - общ.ПИ № 04426.502.242; ПИ № 04426.502.249; ПИ № 04426.502.250; ПИ № 04426.502.252; ПИ № 04426.502.241АОС № 403/30.06.2003г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
336927.3.2017 г.Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Протокол №3 от 06.02.2009г. одобрен със Заповед РД 09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД'Земеделие' гр. ВарнаЧастна Поземлен имот с площ: 2423 /две хиляди четиристотин двадесет и три / кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Лозе Категория на земята при неполивни условия: Петас. Близнаци, местност 'ДИК ЕМАЧ', имот № 04426.2.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Близнаци одобрени със Заповед РД 18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК гр. ВарнаСъседи: Имот №04426.2.33, Имот №04426.2.6, Имот №04426.2.43НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община АвренНе
337027.3.2017 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС и АОС № 498/17.05.2004г.Частна Поземлен имот с площ 1147 /хиляда сто четиридесет и седем/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - урбанизирана; Начин на трайно ползване - ниско застрояване до (10m);с. Близнаци, улица ,,Искър' № 3, ПИ № 04426.502.243 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: кв. 66, парцел XIX - общ.ПИ № 04426.502.244; ПИ № 04426.502.428; ПИ № 04426.502.248; ПИ № 04426.502.249; ПИ № 04426.502.242АОС № 498/17.05.2004г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
337127.3.2017 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС и АОС № 1681/24.11.2009г.Частна Поземлен имот с площ 1043 /хиляда четиридесет и три/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - урбанизирана; Начин на трайно ползване - ниско застрояване до (10m);с. Близнаци, улица ,,Георги Бенковски' № 12, ПИ № 04426.503.2 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: 25, кв. 1, парцел IIПИ № 04426.503.42; ПИ № 04426.503.3; ПИ № 04426.4.94; ПИ № 04426.503.482; ПИ № 04426.503.1АОС № 1681/24.11.2009г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
335924.3.2017 г.чл.59, ал.1 от ЗОС и АОС №405/30.06.2003г.Частна Поземлен имот с площ 904 /деветстотин и четири/ кв.м. Трайно предназначение на територията - Урбанизирана; Начин на трайно ползване - Ниско застрояване.с. Близнаци, ул. Лонгоз 62, ПИ № 04426.502.582 по кадастралната карта и кадастрални регистри на селото, одобрени със Заповед №РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор : кв.90, УПИ IV-общ.ПИ №04426.502.573; ПИ №04426.502.583; ПИ №04426.33.171; ПИ №04426.33.137; ПИ №04426.502.581.АОС №405/30.06.2003г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
336024.3.2017 г.Чл. 59, ал. 1 от ЗОС и АОС № 1678/11.11.2009 г.Частна Поземлен имот с площ 1924 /хиляда деветстотин двадесет и четири/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - урбанизирана; Начин на трайно ползване - за друг вид озеленени площи;с. Близнаци, улица ,,Камчия' № 106, ПИ № 04426.502.700 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план кв. 76, парцел IIIПИ № 04426.502.14; ПИ № 04426.502.427; ПИ № 04426.502.429АОС № 1678/11.11.2009г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
336124.3.2017 г.Чл. 59, ал.1 от ЗОС и АчОС №1782/16.08.2010 г.Частна Поземлен имот с площ 750 /седемстотин и петдесет / кв.м.с. Близнаци, ул. 'Лонгоз', №21, ПИ № 04426.502.465, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на селотоу одобрени със Заповед №РД 18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК Номер по предходен план: кв.81, парцел XIIСъседи: Имот №04426.502.728, Имот №04426.502.474, Имот №04426.502.464, Имот №04426.502.466АчОС №1782/16.08.2010 г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
336224.3.2017 г.чл.59, ал.1 от ЗОС и АОС 1679/11.11.2009г.Частна Поземлен имот с площ 2228 /две хиляди двеста двадесет и осем/ кв.м. Трайно предназначение на територията - Урбанизирана; Начин на трайно ползване -За друг обществен обект, комплекс.с. Близнаци, ул. ,,Камчия' 104, ПИ № 04426.502.427 по кадастралната карта и кадастрални регистри на селото, одобрени със Заповед №РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор - кв.76, УПИ II.ПИ №04426.502.429; ПИ №04426.502.700; ПИ №04426.502.14; ПИ №04426.502.428;АОС 1679/11.11.2009г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
336324.3.2017 г.Чл. 59, ал. 2 от ЗОС и АОС № 171/02.01.2002г.Частна Урегулиран поземлен имот с площ 480 /четиристотин и осемдесет/ кв.м.;с. Болярци, кв. 2, УПИ XIII-1, съгласно регулационния план, одобрен със Заповед № 605/05.12.1931г. за улична регулация, Заповед № 5190/25.12.1931г. за дворищна регулация, последната изменена със Заповед № 915/21.06.2016г. на Кмета на Община Аврен.Север: улица; Изток: XIV - 1; Юг: УПИ III - 3; Запад: XII - 1;АОС № 171/02.01.2002г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
335723.3.2017 г.Чл. 60, ал. 1 от ЗОС и Решение № 479/09.03.2017г. на Общински съвет - Аврен.Публична Урегулиран поземлен имот с площ 5450 /пет хиляди четиристотин и петдесет/ кв.м., отреден за парк.с. Царевци, кв. 69, УПИ I - за парк, съгласно регулационния план, одобрен със Заповед № 569/20.10.1929г. за улична регулация, Заповед № 2879/26.10.1929г. за дворищна регулация, последната изменена със Заповед № 920/21.06.2016г. на Кмета на Община Аврен.Север: улица; Изток: улица; Юг: улица; Запад: улица.АОС № 2034/06.06.2012г.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
335823.3.2017 г.Чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Публична Поземлен имот с площ 597 /петстотин деветдесет и седем/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - за път от републиканската пътна мрежа; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Близнаци, местност ,,Кантона', ПИ № 04426.78.43 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 000208ПИ № 04426.78.42; ПИ № 04426.89.1Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
335122.3.2017 г.чл.59, ал.1 от ЗОС и АОС №440/11.11.2003г.Частна Поземлен имот с площ 1213 /хиляда двеста и тринадесет/ кв.м. Трайно предназначение на територията - Урбанизирана; Начин на трайно ползване - Ниско застрояване.с.Близнаци, Лонгоз 27, ПИ №04426.502.495 по кадастралната карта и кадастрални регистри на селото, одобрени със Заповед №РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор : кв.83, УПИ Х-679ПИ №04426.502.497; ПИ №04426.502.496; ПИ №04426.502.493; ПИ №04426.502.474; ПИ №04426.502.494.АОС №440/11.11.2003г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
335222.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 1353 /хиляда триста петдесет и три/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Чамурлията', ПИ № 04426.1.5 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 001005ПИ № 04426.504.1; ПИ № 04426.1.9; ПИ № 04426.1.6; ПИ № 04426.1.4; ПИ № 04426.1.3; ПИ № 04426.1.2Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
335422.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 634 /шестстотин тридесет и четири/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Чамурлията', ПИ № 04426.1.46 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 001046ПИ № 04426.1.45; ПИ № 04426.1.21; ПИ № 04426.1.17; ПИ № 04426.1.468Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
335322.3.2017 г.чл.59, ал.1 от ЗОС и АОС №398/03.04.2003г.Частна Поземлен имот с площ 1380 /хиляда триста и осемдесет/ кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване - Ниско застрояване.с. Близнаци, ул. Лонгоз 25, ПИ № 04426.502.494 по кадастралната карта и кадастрални регистри на селото, одобрени със Заповед №РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор : кв.83, УПИ ХI-680.ПИ №04426.502.495; ПИ №04426.502.496; ПИ №04426.502.493; ПИ №04426.502.488; ПИ №04426.502.474; ПИ №04426.502.487.АОС №398/03.04.2003Г.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
335522.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 898 /осемстотин деветдесет и осем/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Дик емач', ПИ № 04426.2.28 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 002028ПИ № 04426.2.35; ПИ № 04426.26.92; ПИ № 04426.2.27; ПИ № 04426.2.26; ПИ № 04426.2.25Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
335622.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 2013 /две хиляди и тринадесет/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Дик емач', ПИ № 04426.2.15 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 002015ПИ № 04426.2.20; ПИ № 04426.2.36; ПИ № 04426.2.22; ПИ № 04426.2.21; ПИ № 04426.2.14; ПИ № 04426.2.13; ПИ № 04426.2.37; ПИ № 04426.2.16Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
334421.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 313 /триста и тринадесет/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Чамурлията', ПИ № 04426.1.37 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 001037ПИ № 04426.1.36; ПИ № 04426.1.38; ПИ № 04426.58.11; ПИ № 04426.1.64Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
334521.3.2017 г.чл.59, ал.1 от ЗОС и АОС №330/17.10.2002г.Частна Поземлен имот с площ 915 /деветстотин и петнадесет/кв.м. Трайно предназначение на територията - Урбанизирана; Начин на трайно ползване - Ниско застрояване.Близнаци, улица 'Теменуга' №3, ПИ №04426.503.64, по кадастралната карта и кадастрални регистри на селото, одобрени със Заповед №РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор - кв.9, УПИ XXI-общ.ПИ №04426.503.58; ПИ №04426.503.65; ПИ №04426.503.63; ПИ №04426.503.61; ПИ №04426.503.60.АОС №330/17.10.2002г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на общна Аврен.Не
334621.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 438 /четиристотин тридесет и осем/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Чамурлията', ПИ № 04426.1.36 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 001036ПИ № 04426.1.40; ПИ № 04426.1.41; ПИ № 04426.1.38; ПИ № 04426.1.37; ПИ № 04426.1.64; ПИ № 04426.1.35Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
334721.3.2017 г.чл.59, ал.1 от ЗОС и АОС №441/11.11.2003г.Частна Поземлен имот с площ 874 /осемстотин седемдесет и четири/ кв.м. Трайно предназначение на територията - Урбанизирана; Начин на трайно ползване - Ниско застрояване.с.Близнаци, ул.'Теменуга'№13, ПИ № 04426.503.71 по кадастралната карта и кадастрални регистри на селото , одобрени със Заповед №РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор - кв.9, УПИ ХVI.ПИ №04426.503.74; ПИ №04426.503.531; ПИ №04426.503.530; ПИ №04426.503.70; ПИ №04426.503.58.АОС №441/11.11.2003г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
334821.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 327 /триста двадесет и седем/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Чамурлията', ПИ № 04426.1.35 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 001035ПИ № 04426.1.40; ПИ № 04426.1.41; ПИ № 04426.1.36; ПИ № 04426.1.64; ПИ № 04426.1.34; ПИ № 04426.1.33Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
335021.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 1137 /хиляда сто тридесет и седем/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Дик емач', ПИ № 04426.2.17 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 002017ПИ № 04426.4.87; ПИ № 04426.2.19; ПИ № 04426.2.37; ПИ № 04426.2.43Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
334921.3.2017 г.чл.59, ал.1 от ЗОС и АОС 408/30.06.2003г.Частна Поземлен имот с площ 982 /деветстотин осемдесет и два/ кв.м. Трайно предназначение на територията - Урбанизирана; Начин на трайно ползване - Ниско застрояване.с.Близнаци, ул.'Лонгоз'№50, ПИ №04426.502.588 по кадастралната карта и кадастрални регистри на селото, одобрени със Заповед №РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор - кв.91, УПИ IVПИ №04426.502.589; ПИ №04426.55.171; ПИ №04426.55.172; ПИ №04426.502.587; ПИ №04426.502.573.АОС №408/30.06.2003г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
333620.3.2017 г.Чл.59, ал.2 от ЗОС, АчОС №2820/06.07.2016г. и АчОС №3327/07.03.2017г.Частна Земеделска земя с площ 7.292 /седем декара двеста деветдесет и два кв.м. /дка. Начин на трайно плзване - нива Категория на земята при неполивни условия - петас. Садово, местност 'Край села', имот № 037086Имот №037085 - нива; Имот №037007 - нива; Имот №000146 - местет път; Имот №000182 - полски път; Имот №037077 - нива;АчОС №2820/06.07.2016г. и АчОС №3327/07.03.2017г.На основание чл. 12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община АвренНе
333720.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 536 /петстотин тридесет и шест/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - петас. Близнаци, местност ,,Чамурлията', ПИ № 04426.1.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 001001ПИ № 04426.1.2; ПИ № 04426.504.1; ПИ № 04426.1.3; ПИ № 04426.1.4; ПИ № 04426.1.6; ПИ № 04426.1.65; ПИ № 04426.24.59Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
333820.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 514 /петстотин и четиринадесет/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - петас. Близнаци, местност ,,Чамурлията', ПИ № 04426.1.28 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 001028ПИ № 04426.1.29; ПИ № 04426.58.11; ПИ № 04426.1.27; ПИ № 04426.1.65Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
333920.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 2000 /две хиляди/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Дик емач', ПИ № 04426.2.5 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 002005ПИ № 04426.2.6; ПИ № 04426.2.33; ПИ № 04426.2.7; ПИ № 04426.2.43Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
66
67
68
Next
[Condition]Създай филтър