Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Номер[Filter]
Дата[Filter]
Правно основание за издаване[Filter]
Собственост[Filter]
Заповед на кмета[Filter]
Вид и описание на имот[Filter]
Местонахождение[Filter]
Граници на имота[Filter]
Номер и дата на съставени по-рано актове[Filter]
Предоставени права[Filter]
Отдаден под наем[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
356723.6.2017 г.Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Протокол №3/06.02.2009г. и Заповед №РД-09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр.ВарнаЧастна Земеделска земя с площ: 2.608 дка. /два декара шестстотин и осем кв.м./; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Шейтана"", ЕКАТТЕ 00084, Имот № 053038.Имот № 053037 - нива; Имот № 053116 - нива; Имот № 053114 - полски път.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
356622.6.2017 г.чл. 59, ал. 1 от ЗОС и АОС № 3374/29.03.2017г.Частна Поземлен имот с площ 83 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, ведно с построена сграда със ЗП - 11 кв.м. /единадесет квадратни метра/, с предназначение ,,Сграда за енергопроизводство' с идентификатор: 04426.503.264.1 /нула четири четири две шест точка пет нула три точка две шест четири точка едно/.с. Близнаци, улица ,,Лилия' № 5-7, ПИ № 04426.503.264 по кадастралната карта и кадастралните регистри на селото, одобрени със Заповед № РД - 18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: кв. 22, парцел IVПИ № 04426.7.45; ПИ № 04426.503.263; ПИ № 04426.7.7АОС № 3374/29.03.2017г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
356220.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 2.583 дка. /два декара петстотин осемдесет и три квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: пета (1.085); трета (1.498).с. Аврен, местност ,,Кърчанлъка"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 038208.Имот № 038207; Имот № 038211; Имот № 036017; Имот № 038221.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
356320.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 3.000 дка. /три декара/. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: трета.с. Аврен, местност ,,Кърчанлъка"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 038083.Имот № 038220; Имот № 038084; Имот № 038079; Имот № 038078; Имот № 038082.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
356420.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 1.500 дка. /един декар и петстотин квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: седма.с. Аврен, местност ,,Ибрямова нива"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 042062.Имот № 042044; Имот № 042051; Имот № 042050; Имот № 042070; Имот № 042043.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
356520.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 2.900 дка. /два декара и деветстотин квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Каваците', ЕКАТТЕ 00084, имот № 049017.Имот № 049016; Имот № 049011; Имот № 049014; Имот № 049042; Имот № 049018.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
355219.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 6.900 дка. /шест декара и деветстотин квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: седма.с. Аврен, местност ,,Душева чешма"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 024009.Имот № 001061; Имот № 024010; Имот № 001348; Имот № 024008.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
355319.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 1.086 дка. /един декар и осемдесет и шест квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Мечи камак"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 030032.Имот № 001020; Имот № 010108; Имот № 030002; Имот № 030001.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
355419.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 7.800 дка. /седем декара и осемстотин квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Мечи камък"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 030007.Имот № 001020; Имот № 030043; Имот № 030008; Имот № 030013.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
355519.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 6.999 дка. /шест декара деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с Аврен, местност ,,Мечи камък"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 030006.Имот № 030005; Имот № 030002; Имот № 001027; Имот № 030043.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
355619.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 2.899 дка. /два декара осемстотин деветдесет и девет квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: седма.с. Аврен, местност ,,Топлицата"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 035101.Имот № 035098; Имот № 035100; Имот № 001039; Имот № 035068.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
355719.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 1.288 дка. /един декар двеста осемдесет и осем квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: седма.с. Аврен, местност ,,Топлицата"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 035089.Имот № 035100; Имот № 001051; Имот № 001039.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
355819.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 2.100 дка. /два декара и сто квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: седма.с. Аврен, местност ,,Топлицата"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 035090.Имот № 035102; Имот № 035103; Имот № 035096; Имот № 035061; ИМот № 037005.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
355919.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 3.012 дка. /три декара и дванадесет квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: седма.с. Аврен, местност ,,Топлицата"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 035086.Имот № 035094; Имот № 021036; Имот № 021061; Имот № 020122; ИМот № 001335.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
356019.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 2.800 дка. /два декара и осемстотин квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: седма.с. Аврен, местност ,,Топлицата"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 035015.Имот № 001348; Имот № 035008; Имот № 035009; Имот № 035010; Имот № 035016; Имот № 035087.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
356119.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 3.105 дка. /три декара сто и пет квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: седма (3.098); трета (0.007).с. Аврен, местност ,,Кърчанлъка"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 038115.Имот № 001348; Имот № 038222; Имот № 002147; Имот № 003110; Имот № 002110.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
355116.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 6.459 дка. /шест декара четиристотин петдесет и девет квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: седма (6.442), шеста (0.016).с. Аврен, местност ,,Душева чешма"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 024001.Имот № 001344; Имот № 000357; Имот № 024002; Имот № 001347; Имот № 001157; Имот № 001106; Имот № 051050.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
355015.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 1.800 дка. /един декар и осемстотин квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: седма.с. Аврен, местност ,,Драганова чешма"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 022055.Имот № 022043; Имот № 022052; Имот № 022061; Имот № 022044.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
354814.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 1.500 дка. /един декар и петстотин квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Драганова чешма"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 022008.Имот № 001058; Имот № 022007; Имот № 022010; Имот № 022009.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
354914.6.2017 г.чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС и Заповед №355/09.03.2017г. на Кмета на община АвренЧастна Урегулиран поземлен имот с площ 690 /шестстотин и деветдесет/ кв.м.Равна гора, кв. 14, УПИ IX-312, съгласно регулационния план на селото, одобрен със Заповед №123/05.02.1930 г. за улична регулация, заповед №753/14.03.1930 г. за дворищна регулация, последната изменена със Заповед №355/09.03.2017г. на Кмета на община Аврен.Север: улица; Изток:улица; Юг:УПИ VIII- 296; Запад:земеделска земя.НямаНа основание чл.12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
354213.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 4.874 дка. /четири декара осемстоти седемдесет и четири квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Под село"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 155003.Имот № 002166; Имот № 155006; Имот № 155002; Имот № 155010; Имот № 000605; Имот № 000604.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
354313.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 2.190 дка. /два декара сто и деветдесет квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: трета.с. Аврен, местност ,,Крушките"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 156019.Имот № 156017; Имот № 064060; Имот № 064062; Имот № 156018.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
354413.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 2.000 дка. /два декара/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: щеста.с. Аврен, местност ,,Кумпищата"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 162009.Имот № 162008; Имот № 001025; Имот № 003330; Имот № 003452.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
354513.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 4.000 дка. /четири декара/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Под бучето"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 020106.Имот № 020088; Имот № 020121; Имот № 020086; Имот № 020130.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
354613.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 4.501 дка. /четири декара петстотин и един квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Под бучето"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 020077.Имот № 020120; Имот № 125005; Имот № 125004; Имот № 125003; Имот № 125002; Имот № 020076; Имот № 020121.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
354713.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 5.400 дка. /пет декара и четиристотин квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: седма.с. Аврен, местност ,,Бучето"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 021037.Имот № 021038; Имот № 021033; Имот № 021036; Имот № 021063.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
353712.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 6.001дка. /шест декара и един квадратен метар/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Нухова торница"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 151007.Имот № 151006; Имот № 079041; Имот № 151008; Имот № 151028; Имот № 151027; Имот № 151026.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
353812.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 2.500 дка. /два декара и петстотин квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: девета.с. Аврен, местност ,,Юрта"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 152003.Имот № 152009; Имот № 152002; Имот № 152040; Имот № 152004; Имот № 152011; Имот № 152010.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
353912.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 0.917 дка. /деветстотин седемнадесет квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: девета.с. Аврен, местност ,,Юрта"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 152032.Имот № 001435; Имот № 152030; Имот № 152031.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
354012.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 1.595 дка. /един декар петстотин деветдесет и пет квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Под село"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 153011.Имот № 001501; Имот № 001169; Имот № 000514; Имот № 153012.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
354112.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 1.500 дка. /един декар и петстотин квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Под село"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 154012.Имот № 154009; Имот № 154010; Имот № 154020; Имот № 001174.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
353209.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 1.000 дка. /един декар/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: девета.с. Аврен, местност ,,Бялата пръст"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 148018.Имот № 148052; Имот № 001306; Имот № 001373; Имот № 148020.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
353309.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 2.501 дка. /два декара петстотин и един квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Емиров вратник"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 150026.Имот № 150027; Имот № 150005; Имот № 150025; Имот № 150071.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
353409.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 7.003 дка. /седем декара и три квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Емиров вратник"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 150019.Имот № 150018; Имот № 150016; Имот № 150017; Имот № 150071; Имот № 150036; Имот № 091092.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
353509.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 9.604 дка. /девет декара шестстотин и четири квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Емиров вратник"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 150041.Имот № 150040; Имот № 150071; Имот № 150042; Имот № 150052; Имот № 150051; Имот № 150050.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
353609.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 5.999 дка. /пет декара деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Емиров вратник"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 150054.Имот № 150053; Имот №150043; Имот № 150044; Имот № 150055; Имот № 150070.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
352808.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 2.200 дка. /два декара и двеста квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Волски места"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 138127.Имот № 138117; Имот № 138143; Имот № 138096; Имот № 138034.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
352908.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 3.000 дка. /три декара/. Начин на трайно ползване: Затревена нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Сухия дол"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 139034.Имот № 139033; Имот № 001242; Имот № 139035; Имот № 138142.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
353008.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 1.402 дка. /един декар четиристотин и два квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Сухия дол"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 140005.Имот № 140060; Имот № 140004; Имот № 001242; Имот № 140006.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
353108.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 1.326 дка. /един декар триста двадесет и шест квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: седма.с. Аврен, местност ,,Под пръдла"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 142011.Имот № 000635; Имот № 142012; Имот № 001225; Имот № 142002; ИМот № 000637; Имот № 000636.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
352307.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 0.620 дка. /шестстотин и двадесет квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.с. Аврен, местност ,,Чешмите"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 131026.Имот № 131018; Имот № 131022; Имот № 131021; Имот № 131017; Имот № 131040.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
352407.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 0.579 дка. /петстотин седемдесет и девет квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.с. Аврен, местност ,,Тахиров припек"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 131018.Имот № 131019; Имот № 131022; Имот № 131026; Имот № 131040.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
352507.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 1.000 дка. /един декар/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.с. Аврен, местност ,,Тахиров припек"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 131016.Имот № 131002; Имот № 131040; Имот № 131015; Имот № 131042.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
352607.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 3.000 дка. /три декара/. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Волски места"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 138040.Имот № 138038; Имот № 138121; Имот № 138039; Имот № 138141.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
352707.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 2.800 дка. /два декара осемстотин квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Волски места"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 138094.Имот № 138140; Имот № 138141; Имот № 138093; Имот № 138097.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
351106.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 5.200 дка. /пет декара двеста квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Под бучето"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 125004.Имот № 125005; Имот № 125031; Имот 125003; Имот №020077.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
351206.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 8.000 дка. /осем декара двеста/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Под бучето"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 125010.Имот №125031; ИМот № 125030; Имот № 125009; Имот № 125008.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
351306.6.2017 г.чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС и удостоверение №47/30.07.2007г. за въвеждане в експлоатация на строеж, издадено от гл.архитект при община Аврен.Частна Сграда със застроена площ 137 /сто тридесет и седем/ кв.м. с идентификатор № 04426.102.178.1 / нула четири четири две шест точка едно нула две точка едно седем осем точка едно/ разположена в поземлен имот с идентификатор № 04426.102.178 / нула четири четири две шест точка едно нула две точка едно седем осем/. Предназначение - др.вид обществена сграда.Област Варна, община Аврен , с.Близнаци, КК 'Камчия', идентификатор № 04426.102.178.1Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 04426.102.178 .НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
351406.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 2.999 дка. /два декара деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.с. Аврен, местност ,,Под бучето"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 125012.Имот № 020126; Имот № 125011; Имот № 125030; Имот № 125013.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
351506.6.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС. Протокол 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 4.000 дка. /четири декара/. Начин на трайно ползване: Изоставено трайно насаждение. Категория на земята при неполивни условия: седма.с. Аврен, местност ,,Под бобата"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 128024.Имот № 128053; Имот № 128023.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
69
70
71
Next
[Condition]Създай филтър