Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Номер[Filter]
Дата[Filter]
Правно основание за издаване[Filter]
Собственост[Filter]
Заповед на кмета[Filter]
Вид и описание на имот[Filter]
Местонахождение[Filter]
Граници на имота[Filter]
Номер и дата на съставени по-рано актове[Filter]
Предоставени права[Filter]
Отдаден под наем[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
370019.9.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 3.235 дка./три декара двеста тридесет и пет квадратни метра/. Начин на трайно ползване: из. нива-жп. кан. Категория на земята при неполивни условия: осма (0.638), четвърта (2.482), втора (0,115).с. Тръстиково, местност ,,Под воденицата"", имот № 000214, ЕКАТТЕ 73393.Имот № 000228 - канал; Имот № 000241 - път IV кл.; Имот № 000185 - предпазна дига; Имот № 000223 - ливада; Имот № 000219 - вътрешна река.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
370119.9.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 0.574 дка./петстотин седемдесет и четири квадратни метра/. Начин на трайно ползване: лозе. Категория на земята при неполивни условия: пета.с. Тръстиково, местност ,,Лозята"", имот № 010020, ЕКАТТЕ 73393.Имот № 010021 - Лозе; Имот № 000196 - Полски път; Имот № 010019 - Лозе; Имот № 010025 - Лозе.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
369914.9.2017 г.Чл. 60, ал. 3 от ЗОС.Частна Земеделска земя с площ 14.092 дка. /четиринадесет декара деветдесет и два кв.м./. Начин на трайно ползване - Овощна градина. Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Юнак, ЕКАТТЕ 86057, местност ,,Сазлък бою"", имот № 032010.Имот № 032009 - Изоставена нива; Имот № 000851 - Полски път; Имот № 032011 - Изоставена нива; Имот № 000117 - Полски път; Имот № 032008 - Изоставена нива;Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
369705.9.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.Частна Урегулиран поземлен имот с площ 890 кв.м /осемстотин и деветдесет квадратни метра/.с. Дъбравино, кв. 74, УПИ VII-543, съгласно регулациония план на селото, одобрен със заповед № 7/04.01.1986г. Номер по предходен план VII, кв. 105.Север: УПИ VI-544 Изток: улица. Запад: УПИ XII-538; УПИ X-540 Юг: УПИ IX-541; УПИ VIII-542Няма.С Договор от 03.03.1973 г. се отстъпва право на строеж на Руфет Сабриев Ахмедов.Не
369805.9.2017 г. ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС и § 26, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.196 /сто деветдесет и шест идеални части/, от поземлен имот № 58445.140.365 целият с площ 622 /шестстотин двадесет и два/ кв.м. Трайно предназначение на територрията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м.. )Приселци, местност ,,Пазарлията I', ПИ 58445.140.365, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Приселци, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006г на ИД на АК. стар идентификатор: 58445.140.394. Номер по предходен план: няма.ПИ № 58445.140.351; ПИ № 58445.140.300; ПИ № 58445.140.557; ПИ № 58445.140.350; ПИ № 58445.140.475.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
369401.9.2017 г. ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС и § 26, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.Поземлен имот с площ 1698 /хиляда шестстотин деветдесет и осем/ кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м. ).Приселци, местност ' Пазарлията ІІ', ПИ № 58445.140.650, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Приселци, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006г. на ИД на АК. Стар идентификатор: 58445.140.337; 58445.140.563. Номер по предходен план: квартал: 0ПИ № 58445.140.651; ПИ № 58445.140.337; ПИ № 58445.140.696; ПИ № 58445.140.2; ПИ № 58445.140.1; ПИ № 58445.140.3.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
369501.9.2017 г. ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД 'Земеделие' гр. Варна.Земеделска земя с площ: 535 /петстотин тридесет и пет/ кв.м. Начин на трайно ползване: лозе. Категория на земята при неполивни условия: пета.Тръстиково, местност ' Лозята', ЕКАТТЕ 73393, Имот № 010084.Имот № 010085 - лозе; Имот № 000100 - полски път; Имот № 010091 - лозеНяма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
369601.9.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 0.269 дка./двеста шестдесет и девет квадратни метра/. Начин на трайно ползване: лозе. Категорич на земята при неполивни условия: пета.с. Тръстиково, местност ,,Лозята"", имот № 010066, ЕКАТТЕ 73393.Имот № 000290; Имот № 000209; Имот № 010065; Имот № 010067.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
369229.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС и § 26, ал 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.Частна Поземлен имот с площ 1369 кв.м /хиляда триста шестдесет и девет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).с. Приселци, местност ,,Пазарлията I', ПИ № 58445.140.510, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК. Стар идентификатор: 58445.40.773; 58445.140.394. Номер по предходен план: 1400430.ПИ № 58445.40.773; ПИ № 58445.140.432; ПИ № 58445.140.479; ПИ № 58445.140.511; ПИ № 58445.140.509.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
369329.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС и § 26, ал 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.Частна Поземлен имот с площ 1235 кв.м /хиляда двеста тридесет и пет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).с. Приселци, местност ,,Пазарлията I', ПИ № 58445.140.721, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК. Стар идентификатор: 58445.140.563. Номер по предходен план: 1.ПИ № 58445.140.725; ПИ № 58445.140.11; ПИ № 58445.140.5; ПИ № 58445.140.696; ПИ № 58445.140.7.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
368125.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС и § 26, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.Частна Поземлен имот с площ 614 /шестстотин и четиринадесет/ кв.м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване (до10 м).с. Приселци, местност ,,Пазарлията I', ПИ № 58445.140.274 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Приселци, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК. Стар идентификатор 58445.40.773; 58445.140.394. Номер по предходен план: 452, квартал: 0ПИ № 58445.140.275; ПИ № 58445.140.479; ПИ № 58445.140.512; ПИ № 58445.40.773.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
368225.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС и § 26, ал 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.Частна Поземлен имот с площ 1009 кв.м /хиляда и девет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).с.Приселци, местност ,,Пазарлията I', ПИ № 58445.140.511, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК. Стар идентификатор: 58445.140.394. Номер по предходен план: 1400431.ПИ № 58445.140.510; ПИ № 58445.140.432; ПИ № 58445.140.479; ПИ № 58445.140.509.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
368325.8.2017 г. ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС и § 26, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.Поземлен имот с площ 2898 /две хиляди осемстотин деветдесет и осем/ кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м. ).Приселци, местност ,,Пазарлията I', ПИ № 58445.140.528, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Приселци, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006г. на ИД на АК. Стар идентификатор: 58445.140.394. Номер по предходен план: 1400429, квартал: 0ПИ № 58445.140.259; ПИ № 58445.140.473; ПИ № 58445.140.257; ПИ № 58445.140.549; ПИ № 58445.140.427; ПИ № 58445.140.248; ПИ № 58445.140.426.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
368425.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС и § 26, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.Частна Поземлен имот с площ 2004 /две хиляди и четири/ кв.м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване (до10 м).с. Приселци, местност ,,Пазарлията I', ПИ № 58445.140.549 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Приселци, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК. Стар идентификатор 58445.140.394. Номер по предходен план: 1400529, квартал: 0ПИ № 58445.140.254; ПИ № 58445.140.252; ПИ № 58445.140.251; ПИ № 58445.140.427; ПИ № 58445.140.472; ПИ № 58445.140.528; ПИ № 58445.140.257; ПИ № 58445.140.473.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
368525.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС и § 26, ал 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.Частна Поземлен имот с площ 1178 кв.м /хиляда сто седемдесет и осем квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).с. Приселци, местност ,,Пазарлията I', ПИ № 58445.140.548, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК. Стар идентификатор: 58445.38.297; 58445.140.394. Номер по предходен план: 1400446.ПИ № 58445.140.306; ПИ № 58445.140.305; ПИ № 58445.140.362; ПИ № 58445.140.324; ПИ № 58445.38.297; ПИ № 58445.140.363; ПИ № 58445.140.307Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
368725.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС и § 26, ал 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.Частна Поземлен имот с площ 1151 кв.м /хиляда сто петдесет и един квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).с. Приселци, местност ,,Пазарлията I', ПИ № 58445.140.555, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК. Стар идентификатор: 58445.140.394 Номер по предходен план: 1400392.ПИ № 58445.140.168; ПИ № 58445.140.470; ПИ № 58445.140.169; ПИ № 58445.140.170; ПИ № 58445.140.171; ПИ № 58445.140.391.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
368925.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС и § 26, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.Частна Поземлен имот с площ 1398 /хиляда триста деветдесет и осем/ кв.м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване (до10 м).с. Приселци, местност ,,Пазарлията I', ПИ № 58445.140.552 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Приселци, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК. Стар идентификатор 58445.140.394. Номер по предходен план: квартал: 0ПИ № 58445.140.479; ПИ № 58445.140.433; ПИ № 58445.140.434; ПИ № 58445.140.355; ПИ № 58445.140.553.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
368825.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС и § 26, ал 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.Частна Поземлен имот с площ 1123 кв.м /хиляда сто двадесет и три квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).с. Приселци, местност ,,Пазарлията I', ПИ № 58445.140.556, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК. Стар идентификатор: 58445.140.394 Номер по предходен план: 1400440.ПИ № 58445.140.292; ПИ № 58445.140.291; ПИ № 58445.140.350; ПИ № 58445.140.557; ПИ № 58445.140.478; ПИ № 58445.140.265; ПИ № 58445.140.293.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
368625.8.2017 г. ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС и § 26, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.Поземлен имот с площ 5032 / пет хиляди тридесет и два / кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м. ).Приселци, местност ,,Пазарлията I', ПИ № 58445.140.545, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Приселци, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006г. на ИД на АК. Стар идентификатор 58445.140.394. Номер по предходен план: 1400422, квартал: 0ПИ № 58445.140.226; ПИ № 58445.140.225; ПИ № 58445.140.457; ПИ № 58445.140.230; ПИ № 58445.140.223; ПИ № 58445.140.475; ПИ № 58445.140.222; ПИ № 58445.140.229; ПИ № 58445.140.221; ПИ № 58445.140.220; ПИ № 58445.140.477; ПИ № 58445.140.228; ПИ № 58445.140.219; ПИ № 58445.140.219; ПИ № 58445.140.218; ПИ № 58445.140.227; ПИ № 58445.140.217; ПИ № 58445.140.216; ПИ № 58445.140.215; ПИ № 58445.140.214; ПИ № 58445.140.213; ПИ № 58445.140.493;Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
369025.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС и § 26, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.Частна 67 /шестдесет и седем/ кв.м. ид.ч. от имот, целият с площ 1419 /хиляда четиристотин и деветнадесет/ кв.м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване (до10 м).с. Приселци, местност ,,Пазарлията I', ПИ № 58445.140.493 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Приселци, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК. Стар идентификатор 58445.27.494; 58445.140.394. Номер по предходен план: 1400419, квартал: 0ПИ № 58445.140.475; ПИ № 58445.140.545; ПИ № 58445.140.213; ПИ № 58445.140.212; ПИ № 58445.27.494; ПИ № 58445.140.211; ПИ № 58445.140.209.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
369125.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС.Частна Площ на имота - 50.657 дка. /петдесет декара петстотин петдесет и седем квадратни метра/. Начин на трайно ползване - гор. стоп. тер. отдел / подотдел: 456 / 1 - 0.886 дка. - поляна; 456 / с - 18.690 дка. - широколистна гора; 456 / т - 30.814 дка. - иглолистна гора; 456 / у - 0.276 дка. - широколистна гора.с. Синдел, местност ,,Боаза"", Имот № 000635, ЕКАТТЕ 66490.Имот № 000607; Имот № 000640; ИМот № 000634; Имот № 000633; Имот № 000632; Имот № 000148; Имот № 000608.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
367624.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС и 26, ал 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.Частна Поземлен имот с площ 909 кв.м /деветстотин и девет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Упбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).с. Приселци, местност ,, Пазарлията I"", ПИ № 58445.140.496, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ПД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК. Стар идентификатор: 58445.140.394. Номер по предходен план: 1400450.ПИ № 58445.140.497; ПИ № 58445.140.495; ПИ № 58445.140.475; ПИ № 58445.140.479.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
367524.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС и § 26, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.Частна 113 кв.м. ид.ч. от имот, целият с площ 421 /четиристотин двадесет и един/ кв.м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване (до10 м).с. Приселци, местност ,,Пазарлията I', ПИ № 58445.140.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Приселци, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК. Стар идентификатор 58445.140.394, квартал: 0ПИ № 58445.140.475; ПИ № 58445.140.228; ПИ № 58445.140.545; ПИ № 58445.140.230.НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
367824.8.2017 г.чл.59, ал. 2 от ЗОС и Решение №710/20.12.2013г. на Общински съвет - АвренПублична Урегулран поземлен имот с площ 2 832 кв.м. /две хиляди осемстотин тридесет и два кв.м./, отреден за спортна площадка.Царевци, кв. 44, УПИ III - за спортна площадка, съгласно регулационния план на селото, одобрен със Заповед №569/20.10.1929г. за улична регулация, Заповед №2879/26.10.1929г. за дворищна регулация, последната изменена с Решение № 710/20.12.2013г. на ОбС-Аврен.Север: УПИ II - за детска площадка; Изток: улица; Юг:улица; Запад:улица.АОС №2228/10.09.2013г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
367724.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС и § 26, ал 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.Частна Поземлен имот с площ 1828 кв.м /хиляда осемстотин двадесет и осем квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).с. Приселци, местност ,,Пазарлията I', ПИ № 58445.140.504, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК. Стар идентификатор: 58445.140.394. Номер на предходен план: 1400443.ПИ № 58445.140.481; ПИ № 58445.140.482; ПИ № 58445.140.501; ПИ № 58445.140.314; ПИ № 58445.140.483; ПИ № 58445.140.318; ПИ № 58445.140.477; ПИ № 58445.140.370.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
368024.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС и § 26, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.Частна Поземлен имот с площ 1113 /хиляда сто и тринадесет/ кв.м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване (до10 м).с. Приселци, местност ,,Пазарлията I', ПИ № 58445.140.559 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Приселци, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК. Стар идентификатор 58445.140.394. Номер по предходен план: 1400435, квартал: 0ПИ № 58445.140.479; ПИ № 58445.140.284; ПИ № 58445.140.354; ПИ № 58445.140.353; ПИ № 58445.140.464; ПИ № 58445.140.352Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
367924.8.2017 г.Чл. 59, ал. 2 от ЗОС и Решение № 710/20.12.2013 г. на Общински съвет - Аврен.Публична Урегулиран поземлен имот с площ 1000 /хиляда/ кв.м., отреден за детска площадка.с. Царевци, кв. 44, УПИ II - за детска площадка, съгласно регулационен план, одобрен със Заповед № 569/20.10.1929 г. за улична регулация и Заповеди № 2879/26.10.1929 г. и № 710/20.12.2013 г. за дворищна регулация.Север: улица; Изток: улица; Юг: улица; Запад: улица.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
367023.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС.Частна Площ на имота - 278.861 дка. /двеста седемдесет и осем декара осемстотин шестдесет и един квадратни метра/. Начин на трайно ползване - широколист. гора. отдел / подотдел: 440 / н - 1.185 дка. - широколистна гора; 440 / п - 5.262 дка. - широколистна гора; 440 / р - 0.530 дка. - широколистна гора.с. Садово, местност ,,Беджеровия дол"", имот № 072009, ЕКАТТЕ 65125.Имот № 072007 - Нискостъбл. гора; Имот № 049022 - Др. изост. нива; Имот № 000189 - Полски път; Имот № 049020 - Гора в зем. земи; Имот № 000187 - Полски път; Имот № 000195 - Полски път; Имот № 072010 - Нискостъбл. гора; Имот № 052013 - Гора в зем. земи; Имот № 072011 - Нискостъбл. гора.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
367123.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС.Частна Площ на имота - 14.559 дка. /четиринадесет декара петстотин петдесет и девет квадратни метра/. Начин на трайно ползване - др. селскост. т. Категория на земята при неполивни условия: шеста. отдел / подотдел: 446 / к - 14.558 дка. - широколистна гора;с. Юнак, местност ,,Чобан чешме"", имот № 063002, ЕКАТТЕ 86057.Имот № 000085 - Вътрешна река; Имот № 000058 - Населено място; Имот № 015002 - Жил. територия; Имот № 015001 - Нива; Имот № 063004 - Пасище, мера.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
367223.8.2017 г. ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС и § 26, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.Поземлен имот с площ 221 /двеста двадсет един/ кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м.).Приселци, местност ,,Пазарлията I', ПИ № 58445.140.517, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Приселци, одобрени със Заповед РД - 18-6/06.02.2006г. на ИД на АК. Стар идентификатор: 58445.140.394. Номер по предходен план: квартал: 0ПИ № 58445.140.515; ПИ № 58445.140.554; ПИ № 58445.140.497; ПИ № 58445.140.479.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
367323.8.2017 г.Чл. 59, ал. 2 от ЗОС.Частна Площ на имота - 69.639 дка. /шестдесет и девет декара шестстотин тридесет и девет квадратни метра/. Начин на трайно ползване - др. селскост. т. Категория на земята при неполивни условия: шеста (66.354), четвърта (1.330), трета (1.954). отдел /подотдел: 446 / к - 32.710 дка. - широколистна гора.с. Юнак, местност ,,Чобан чешме"", имот № 063007, ЕКАТТЕ 86057.Имот № 063006; Имот № 018013; Имот № 018012; Имот № 018011; Имот № 018010; Имот № 018009; Имот № 018008; Имот № 018007; Имот № 018005; Имот № 018003; Имот № 018002; Имот № 000843; Имот № 063001; Имот № 000085; Имот № 063005; Имот № 063004; Имот № 000140; Имот № 063015; Имот № 063011; Имот № 063010; Имот № 063009; Имот № 000881; Имот № 063012; Имот № 063013.АОС № 2467/14.10.2015г. за поправка на АОС 704/23.01.2006г.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
367423.8.2017 г.Чл. 60, ал. 3 и АОС № 2485/14.12.2015 г.Частна Площ на имота - 40.517 дка. /четиридесет декара петстотин седемнадесет квадратни метра/. Начин на трайно ползване - изостав. тр. нас. Категория на земята при неполивни условия: осма. отдел /подотдел: 453 / н - 10.520 дка. - широколистна гора;с. Дъбравино, имот № 000034, ЕКАТТЕ 24400.Имот № 000039; Имот № 000049; Имот № 000045.АОС № 2485/14.12.2015 г.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
366522.8.2017 г. ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС.Площ на имота - 7.641 дка. / седем декара шестстотин четиридесет и един квадратни метра /. Начин на трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта Имота попада в отдел/подотдел: 382/а - широколистна гора.Равна гора, местност ,,Чокешка пътека', ЕКАТТЕ 61128, имот № 000452.№ 000253 - пасище с храсти; № 014024 - полски път; № 000453 - пасище с храсти.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
366722.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС.Частна Площ на имота - 8.368 дка. /осем декара триста шестдесет и осем квадратни метра/. Начин на трайно ползване - др. сел. ст. тер. Категория на земята при неполивни условия - девета (3.593), четвърта (4.775). отдел / подотдел: 411 / л - 8.367 дка. - широколистна гора.с. Добри дол, имот № 000050, ЕКАТТЕ 21419.Имот № 022004 - Нива; Имот № 000029 - Пасище с храсти; Имот № 022003 - Нива; Имот № 000044 - Път IV кл.; Имот № 000054 - Пасище, мери; Имот № 000061 - Пасище с храсти; Имот № 022009 - Нива; Имот № 022008 - Нива.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
366622.8.2017 г. ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС.Площ на имота - 10.710 дка. /десет декара седемстотин и десет квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Залесена територия. Имота попада в отдел/подотдел: 455/5 - 9.977 дка. - поляна; 455/н - 0.734 дка. - широколистна гора.Синдел, местност 'Сакар баир', ЕКАТТЕ 66490, имот № 000643.№ - 000642 - улица; № - 000148 - полски път; № - 000138 - дере; № - 000150 - дере; № - 000151 - индивид. застр.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
366822.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС.Частна Площ на имота - 181.793 дка. /сто осемдесет и един декара седемстотин деветдесет и три квадратни метра/. Начин на трайно ползване - нискостъбл. гора. отдел / подотдел: 436 / а - 48.122 дка. - широколистна гора; 440 / р - 104.470 дка. - широколистна гора; 440 / с - 3.293 дка. - широколистна гора; 440 / т - 22.762 дка. - широколистна гора; 440 / х - 1.755 дка. - широколистна гора; 440 / ц - 1.391 дка. - иголистна гора.с. Садово, местност ,,Комаровата локва"", имот № 072007, ЕКАТТЕ 65125.Имот № 072020 - широколистна гора; Имот № 072003 - широколистна гора; Имот № 072005 - иголистна гора; Имот № 072003 - широколистна гора; Имот № 047015 - др. изост. нива; Имот № 000189 - полски път; Имот № 049017 - др. изост. нива; Имот № 049021 - др. изост. нива; Имот № 049022 - др. изост. нива; Имот № 072009 - широколистна гора; Имот № 072011 - нискостъбл. гора; Имот № 072021 - горски път.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
366922.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС.Частна Площ на имота - 53.077 дка. /петдесет и три декара седемдесет и седем квадратни метра/. Начин на трайно ползване - нискостъбл. гора. отдел / подотдел: 427 / а - 11.279 дка. - широколистна гора; 427 / б - 3.233 дка. - широколистна гора; 427 / г - 9.266 дка. - широколистна гора; 437 / д - 29.299 дка. - широколистна гора.с. Садово, местност ,, Побити камъни"", имот № 072024, ЕКАТТЕ 65125.Имот № 072022 - широколистна гора; Имот № 072015 - горски път; Имот № 072023 - поляна.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
366321.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС.Частна Площ на имота - 32.323 дка. /тридесет и два декара триста двадесет и три квадратни метра/. Начин на трайно ползване - гор. стоп. тер. отдел / подотдел: 406 / в - 32.323 дка. - широколистна гора.с. Аврен, местност ,,Студеното кладенче"", имот № 003311, ЕКАТТЕ 00084.Имот № 003312 - Гор. стоп. тер.; Имот № 003477 - Поляна; Имот № 003478 - Поляна; Имот № 003422 - Дере, овраг, яма; Имот № 061084 - Полски път; Имот № 003476 - Поляна; Имот № 055092 - Полски път; Имот № 003310 - Гор. стоп. тер.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
366421.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС.Частна Площ на имота - 1008.088 дка. /хиляда и осем декара осемдесет и осем квадратни метра/. Начин на трайно ползване - дървопроиз. пл. отдел / подотдел: 401 / 1 - 54.169 дка. - голина. 402 / 2 - 0.721 дка. - голина. 402 / а - 4.635 дка. - иголистна гора. 402 / б - 114.788 дка. - широколистна гора 402 / в - 33.879 дка. - широколистна гора 402 / г - 78.070 дка. - иголистна гора 402 / д - 7.597 дка. - иголистна гора 402 / е - 131.414 дка. - широколистна гора 402 / ж - 9.525 дка. - иголистна гора 402 / з - 90.413 дка. - широколистна гора 402 / и - 163.423 дка. - широколистна гора 402 / к - 43.851 дка. - широколистна гора 402 / л - 0.981 дка. - иголистна гора 402 / у - 12.473 дка. - иголистна гора 402 / ф - 130.135 дка. - широколистна гора 402 / х - 114.709 дка. - широколистна гора 402 / ц - 14.789 дка. - широколистна гора 403 / а - 0.280 дка. - широколистна гора 403 / ж - 0.260 дка. - иголистна гора 403 / и - 1.982 дка. - широколистна горас. Аврен, местност ,,Юмер. бостан"", имот № 003602, ЕКАТТЕ 00084.Имот № 003601 - Дървопроизв. пл.; Имот № 001010 - Горски път; Имот № 059024 - Нива.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
366115.8.2017 г.Чл. 59, ал. 2 от ЗОС и Заповед № 812/30.05.2017 г.Частна Урегулиран поземлен имот с площ - 2535 кв.м./две хиляди петстотин тридесет и пет квадратни метра/с. Тръстиково, кв. 21, парцел IX-127.Север: УПИ VI-136 и УПИ VIII-17; Изток: Улица; Юг: УПИ XI-305 и УПИ X-304 - механичен цех; Запад: УПИ XII-128 и УПИ V-135.3383/18.04.2017 г.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
366215.8.2017 г.Чл. 59, ал. 2 от ЗОС и Заповед № 1044/18.07.2016 г.Частна Урегулиран поземлен имот с площ - 324 кв.м/ триста двадесет и четири квадратни метра/с. Дъбравино, кв. 27, парцел VI- общ.Запад: УПИ V - 301; Изток: улица; Север: улица; Юг: улица.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
366014.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС.Частна Площ на имота - 0.590 дка. /петстотин деветдесет квадратни метра/. Начин на трайно ползване - дървопроизв. пл. Имота попада в: отдел / подотдел 402 / а / 0.590 дка. - иголистна гора.с. Аврен, местност ,,Юмер. бостан"", имот № 003601, ЕКАТТ 00084.Имот № 003602 - дървопроизв. пл.; Имот № 001124 - нива; Имот № 001010 - горски път.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
365711.8.2017 г. ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС.Площ на имота - 26.611 дка. /двадесет и шест декара шестстотин и единадесет квадртни метра/. Начин на трайно ползване - Гор. стоп. територия. Имота попада в отдел/подотдел: 406/а - широколистна гора.Аврен, местност ' Тер. дере', ЕКАТТЕ 00084, имот № 003307.№ 003299- гор. стоп. тер.; № 003308 - гор. стоп. тер.; № 003305 - гор. стоп. тер.; № 003306 - гор. стоп. тер.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
365811.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС.Частна Площ на имота - 63.524 дка. /шестдесет и три декара петстотин двадесет и четири квадратни метра/. Начин на трайно ползване - гор. стоп. тер. Имота попада в: отдел / подотдел 406 / а - широколистна гора.с. Аврен, местност ,,Тер. дере"", имот № 003305, ЕКАТТЕ 00084.Имот № 003303 - Гор. стоп. тер.; Имот № 003306 - Гор. стоп. тер.; Имот № 003307 - Гор. стоп. тер.; Имот № 003308 - Гор. стоп. тер.; Имот № 055092 - Полски път.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
365911.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС.Частна Площ на имота - 149.441 дка. /сто четиридесет и девет декара и четиристотин четиридесет и един квадратни метра/. Начин на трайно ползване - гор. стоп. тер. Имота попада в: отдел / подотдел 468 / 1 / 1.336 дка. - голина; 468 / г / 145.704 дка. - широколистна гора.; 468 / ч / 2.402 дка. - широколистна гора.с. Аврен, местност ,,Генкова пещера"", имот № 003215, ЕКАТТЕ 00084.Имот № 003216 - Гор. стоп. тер.; Имот № 003217 - Гор. стоп. тер.; Имот № 003218 - Гор. стоп. тер.; Имот № 003467 - Поляна; Имот № 003214 - Гор. стоп. тер.; Имот № 003359 - Гор. стоп. тер.; Имот № 003211 - Дере, овраг, яма; Имот № 003212 - Гор. стоп. тер.; Имот № 003407 - Горски път.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
365110.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС.Частна Площ на имота - 3.244 дка. /три декара двеста четиридесет и четири/ Начин на трайно ползване - гор. стоп. тер. отдел / подотдел: 406 / в - широколистна гора.с. Аврен, местност ,,Студеното кладенче"", ЕКАТТЕ 00084, имот № 003310.Имот № 003311; Имот № 003309; Имот № 055092.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
365210.8.2017 г. ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС.Площ на имота - 86.584 дка. /осемдесет и шест декара петстотин осемдесет и четири/. Начин на трайно ползване - Гор. стоп. територия. Имота попада в отдел/подотдел: 406/а - широколистна гора.Аврен, местност 'Тер. дере', ЕКАТТЕ 00084 , имот №003308.№ 003307, Гор. стоп. тер. ; № 003299, Гор. стоп. тер. ; № 003313, Гор. стоп. тер. ; № 003312, Гор. стоп. тер. ; № 003309, Гор. стоп. тер.; № 055092, Полски път; № 003305, Гор. стоп. тер.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
365310.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС.Частна Площ на имота - 75.748 дка. /седемдесет и пет декара седемстотин четиридесет и осем квадратни метра/ Начин на трайно ползване - гор. стоп. тер. Имота попада в : отдел / подотдел 407 / а - 75.747 дкр. - широколистна гора.с. Аврен, местност ,,Кумпищата"", имот № 003314, ЕКАТТ 00084.Имот № 003315 - Гор. стоп. тер. Имот № 003316 - Гор. стоп. тер. Имот № 003422 - Дере, овраг, яма Имот № 003313 - Гор. стоп. тер.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
365410.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС.Частна Площ на имота - 17.351 дка. /седемнадесет декара триста петдесет и един квадратни метра/ Начин на трайно ползване - гор. стоп. тер. Имота попада в: отдел / подотдел 406 / в - широколистна гора.с. Аврен, местност ,,Студеното кладенче"", имот № 003309, ЕКТТЕ 00084.Имот № 003308 - Гор. стоп. тер. Имот № 003312 - Гор. стоп. тер. Имот № 003310 - Гор. стоп. тер. Имот № 055092 - Полски път.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
365510.8.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС.Частна Площ на имота - 99.245 дка. /деветдесет и девет декара двеста четиридесет и пет квадратни метра/ Начин на трайно ползване - гор. стоп. тер. Имота попада в: отдел / подотдел 406 / в - широколистна гора.с. Аврен, местност ,,Студеното кладенче"", имот № 003312, ЕКАТТЕ 00084.Имот № 003313 - Гор. стоп. тер. Имот № 003422 - Дере, овраг, яма. Имот № 003478 - Поляна Имот № 003311 - Гор. стоп. тер. Имот № 003477 - Поляна Имот № 003309 - Гор. стоп. тер. Имот № 003308 - Гор. стоп. тер.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
72
73
74
Next
[Condition]Създай филтър