Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Номер[Filter]
Дата[Filter]
Правно основание за издаване[Filter]
Собственост[Filter]
Заповед на кмета[Filter]
Вид и описание на имот[Filter]
Местонахождение[Filter]
Граници на имота[Filter]
Номер и дата на съставени по-рано актове[Filter]
Предоставени права[Filter]
Отдаден под наем[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
335723.3.2017 г.Чл. 60, ал. 1 от ЗОС и Решение № 479/09.03.2017г. на Общински съвет - Аврен.Публична Урегулиран поземлен имот с площ 5450 /пет хиляди четиристотин и петдесет/ кв.м., отреден за парк.с. Царевци, кв. 69, УПИ I - за парк, съгласно регулационния план, одобрен със Заповед № 569/20.10.1929г. за улична регулация, Заповед № 2879/26.10.1929г. за дворищна регулация, последната изменена със Заповед № 920/21.06.2016г. на Кмета на Община Аврен.Север: улица; Изток: улица; Юг: улица; Запад: улица.АОС № 2034/06.06.2012г.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
335823.3.2017 г.Чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Публична Поземлен имот с площ 597 /петстотин деветдесет и седем/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - за път от републиканската пътна мрежа; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Близнаци, местност ,,Кантона', ПИ № 04426.78.43 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 000208ПИ № 04426.78.42; ПИ № 04426.89.1Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
335122.3.2017 г.чл.59, ал.1 от ЗОС и АОС №440/11.11.2003г.Частна Поземлен имот с площ 1213 /хиляда двеста и тринадесет/ кв.м. Трайно предназначение на територията - Урбанизирана; Начин на трайно ползване - Ниско застрояване.с.Близнаци, Лонгоз 27, ПИ №04426.502.495 по кадастралната карта и кадастрални регистри на селото, одобрени със Заповед №РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор : кв.83, УПИ Х-679ПИ №04426.502.497; ПИ №04426.502.496; ПИ №04426.502.493; ПИ №04426.502.474; ПИ №04426.502.494.АОС №440/11.11.2003г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
335222.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 1353 /хиляда триста петдесет и три/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Чамурлията', ПИ № 04426.1.5 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 001005ПИ № 04426.504.1; ПИ № 04426.1.9; ПИ № 04426.1.6; ПИ № 04426.1.4; ПИ № 04426.1.3; ПИ № 04426.1.2Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
335422.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 634 /шестстотин тридесет и четири/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Чамурлията', ПИ № 04426.1.46 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 001046ПИ № 04426.1.45; ПИ № 04426.1.21; ПИ № 04426.1.17; ПИ № 04426.1.468Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
335322.3.2017 г.чл.59, ал.1 от ЗОС и АОС №398/03.04.2003г.Частна Поземлен имот с площ 1380 /хиляда триста и осемдесет/ кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване - Ниско застрояване.с. Близнаци, ул. Лонгоз 25, ПИ № 04426.502.494 по кадастралната карта и кадастрални регистри на селото, одобрени със Заповед №РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор : кв.83, УПИ ХI-680.ПИ №04426.502.495; ПИ №04426.502.496; ПИ №04426.502.493; ПИ №04426.502.488; ПИ №04426.502.474; ПИ №04426.502.487.АОС №398/03.04.2003Г.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
335522.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 898 /осемстотин деветдесет и осем/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Дик емач', ПИ № 04426.2.28 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 002028ПИ № 04426.2.35; ПИ № 04426.26.92; ПИ № 04426.2.27; ПИ № 04426.2.26; ПИ № 04426.2.25Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
335622.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 2013 /две хиляди и тринадесет/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Дик емач', ПИ № 04426.2.15 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 002015ПИ № 04426.2.20; ПИ № 04426.2.36; ПИ № 04426.2.22; ПИ № 04426.2.21; ПИ № 04426.2.14; ПИ № 04426.2.13; ПИ № 04426.2.37; ПИ № 04426.2.16Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
334421.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 313 /триста и тринадесет/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Чамурлията', ПИ № 04426.1.37 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 001037ПИ № 04426.1.36; ПИ № 04426.1.38; ПИ № 04426.58.11; ПИ № 04426.1.64Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
334521.3.2017 г.чл.59, ал.1 от ЗОС и АОС №330/17.10.2002г.Частна Поземлен имот с площ 915 /деветстотин и петнадесет/кв.м. Трайно предназначение на територията - Урбанизирана; Начин на трайно ползване - Ниско застрояване.Близнаци, улица 'Теменуга' №3, ПИ №04426.503.64, по кадастралната карта и кадастрални регистри на селото, одобрени със Заповед №РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор - кв.9, УПИ XXI-общ.ПИ №04426.503.58; ПИ №04426.503.65; ПИ №04426.503.63; ПИ №04426.503.61; ПИ №04426.503.60.АОС №330/17.10.2002г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на общна Аврен.Не
334621.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 438 /четиристотин тридесет и осем/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Чамурлията', ПИ № 04426.1.36 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 001036ПИ № 04426.1.40; ПИ № 04426.1.41; ПИ № 04426.1.38; ПИ № 04426.1.37; ПИ № 04426.1.64; ПИ № 04426.1.35Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
334721.3.2017 г.чл.59, ал.1 от ЗОС и АОС №441/11.11.2003г.Частна Поземлен имот с площ 874 /осемстотин седемдесет и четири/ кв.м. Трайно предназначение на територията - Урбанизирана; Начин на трайно ползване - Ниско застрояване.с.Близнаци, ул.'Теменуга'№13, ПИ № 04426.503.71 по кадастралната карта и кадастрални регистри на селото , одобрени със Заповед №РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор - кв.9, УПИ ХVI.ПИ №04426.503.74; ПИ №04426.503.531; ПИ №04426.503.530; ПИ №04426.503.70; ПИ №04426.503.58.АОС №441/11.11.2003г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
334821.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 327 /триста двадесет и седем/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Чамурлията', ПИ № 04426.1.35 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 001035ПИ № 04426.1.40; ПИ № 04426.1.41; ПИ № 04426.1.36; ПИ № 04426.1.64; ПИ № 04426.1.34; ПИ № 04426.1.33Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
335021.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 1137 /хиляда сто тридесет и седем/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Дик емач', ПИ № 04426.2.17 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 002017ПИ № 04426.4.87; ПИ № 04426.2.19; ПИ № 04426.2.37; ПИ № 04426.2.43Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
334921.3.2017 г.чл.59, ал.1 от ЗОС и АОС 408/30.06.2003г.Частна Поземлен имот с площ 982 /деветстотин осемдесет и два/ кв.м. Трайно предназначение на територията - Урбанизирана; Начин на трайно ползване - Ниско застрояване.с.Близнаци, ул.'Лонгоз'№50, ПИ №04426.502.588 по кадастралната карта и кадастрални регистри на селото, одобрени със Заповед №РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор - кв.91, УПИ IVПИ №04426.502.589; ПИ №04426.55.171; ПИ №04426.55.172; ПИ №04426.502.587; ПИ №04426.502.573.АОС №408/30.06.2003г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
333620.3.2017 г.Чл.59, ал.2 от ЗОС, АчОС №2820/06.07.2016г. и АчОС №3327/07.03.2017г.Частна Земеделска земя с площ 7.292 /седем декара двеста деветдесет и два кв.м. /дка. Начин на трайно плзване - нива Категория на земята при неполивни условия - петас. Садово, местност 'Край села', имот № 037086Имот №037085 - нива; Имот №037007 - нива; Имот №000146 - местет път; Имот №000182 - полски път; Имот №037077 - нива;АчОС №2820/06.07.2016г. и АчОС №3327/07.03.2017г.На основание чл. 12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община АвренНе
333720.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 536 /петстотин тридесет и шест/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - петас. Близнаци, местност ,,Чамурлията', ПИ № 04426.1.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 001001ПИ № 04426.1.2; ПИ № 04426.504.1; ПИ № 04426.1.3; ПИ № 04426.1.4; ПИ № 04426.1.6; ПИ № 04426.1.65; ПИ № 04426.24.59Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
333820.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 514 /петстотин и четиринадесет/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - петас. Близнаци, местност ,,Чамурлията', ПИ № 04426.1.28 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 001028ПИ № 04426.1.29; ПИ № 04426.58.11; ПИ № 04426.1.27; ПИ № 04426.1.65Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
333920.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 2000 /две хиляди/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Дик емач', ПИ № 04426.2.5 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 002005ПИ № 04426.2.6; ПИ № 04426.2.33; ПИ № 04426.2.7; ПИ № 04426.2.43Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
334020.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 615 /шестстотин и петнадесет/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Чамурлията', ПИ № 04426.1.40 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 001040ПИ № 04426.1.63; ПИ № 04426.1.41; ПИ № 04426.1.36; ПИ № 04426.1.35; ПИ № 04426.1.33; ПИ № 04426.1.39Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
334120.3.2017 г.Чл.2, ал.1 т.2 от ЗОС, Протокол №3/06.02.2009г. одобрен със Заповед РД 09-38/09.02.2009г на Директора на ОД'Земеделие' гр. ВарнаЧастна Поземлен имот с площ 749/ седемстотин четиридесет и девет/ кв. м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: Петас. Близнаци, местност 'Чамурлията', имот № 04426.1.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на селото одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК - гр. Варна Стар идентификатор: 001039Съседи: Имот №04426.1.63, Имот №04426.1.40, Имот №04426.1.33, Имот №04426.1.54НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
334320.3.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 410 /четиристотин и десет/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Чамурлията', ПИ № 04426.1.38 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 001038ПИ № 04426.1.41; ПИ № 04426.58.11; ПИ № 04426.1.37; ПИ № 04426.1.36Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
334220.3.2017 г.чл.59, ал.1 от ЗОС и АОС №396/03.04.2003г.Частна Поземлен имот с площ 1009 /хиляда и девет/ кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана; Начин на трайно ползване - Ниско застрояване.Близнаци, улица 'Лонгоз ' №48, имот № 04426.502.589, по кадастралната карта и кадастрални регистри на селото, одобрени със Заповед №РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор - кв.91, УПИ III- общ.Имот №04426.502.590; Имот №04426.55.170; Имот №04426.55.171; Имот №04426.502.588; Имот №04426.502.573.АОС №396/03.04.2003г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
333015.3.2017 г.чл.59, ал.2 , чл.60, ал.1 от ЗОС и Решение №480/09.03.2017г. на Общински съвет - АвренЧастна Земеделска земя с площ 10.000 дка. /десет декара/. Начин на трайно ползване - Нива. Категория на земята при неполивни условия - Четвърта.Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност 'Боеви ниви', имот №001232Имот №001231 - Нива; Имот №001196 - Полски път; Имот №066055 - Полски път.АОС №3234/17.01.2017г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
333115.3.2017 г.чл.59, ал.2 , чл.60, ал.1 от ЗОС и Решение №480/09.03.2017г. на Общински съвет - Аврен.Частна Земеделска земя с площ 10.002 дка. /десет декара и два кв.м./. Начин на трайно ползване - Нива; Категория на земята при неполивни условия - Четвърта.с. Аврен, местност 'Боеви ниви', имот № 001228Имот №001230- Нива; Имот №065092 - Полски път; Имот №001227 - Нива; Имот №039013 - Полски път.АОС №3234/17.01.2017г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
333315.3.2017 г.чл.59, ал.2, чл.60, ал.1 от ЗОС и Решение №480/09.03.2017г. на Общински съвет - Аврен.Частна Земеделска земя с площ 20.000 дка. /двадесет декара/. Начин на трайно ползване - Нива; Категория на земята при неполивни условия - Четвърта.Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност Боеви ниви, имот № 001227Имот №001228 - Нива; Имот №039013 - Полски път; Имот №001197 - Др.селск.тер.; Имот №065092 - Полски път.АОС №3234/17.01.2017г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
333215.3.2017 г.чл.59, ал.2, чл.60, ал.1 от ЗОС и Решение №480/09.03.2017г. на Общински съвет - Аврен.Частна Земеделска земя с площ 10.399 дка. /десет декара триста деветдесет и девет кв.м./. Начин на трайно ползване - Нива; Категория на земята при неполивни условия - Четвърта.Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност' Боеви ниви', имот №001230Имот №001228 - Нива; Имот №039013 - Полски път; Имот №001231 - Нива; Имот №066055 - Полски път; имот №065092 - Полски път.АОС №3234/17.01.2017г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
333415.3.2017 г.чл.59, ал.2, чл.60, ал.1 от ЗОС и Решение №480/09.03.2017г. на Общински съвет - Аврен.Частна Земеделска земя с площ 7.277дка. /седем декара двеста седемдесет и седем кв.м./; Начин на трайно ползване - Нива; Категория при неполивни условия - Четвърта.Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност 'Боеви ниви', имот № 001231Имот №001232 - Нива; Имот №066055- Нива; Имот №001230 - нИВА; Имот №039013 - Полски път; Имот №001196 - полски път.АОС №3234/17.01.2017г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
333515.3.2017 г.чл.59, ал.2, чл.60, ал.1 от ЗОС и Решение №480/09.03.2017г. на Общински съвет - Аврен.Частна Земеделска земя с площ 3.561дка. /три декара петстотин шестдесет и един кв.м./. Начин на трайно ползване - др.селск.тер. Категория на земята при неполивни условия - Четвърта.Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност 'Боеви ниви', имот № 001197,Имот №001227- Нива; Имот №065092 - Полски път; Имот №001157 - Населено място; Имот №039013 - Полски път.АОС №3234/17.01.2017г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
332813.3.2017 г.Чл.60, ал.3 от ЗОС и АчОС №392/21.03.2003г.Частна Урегулиран позеимлен имот с площ 2050 /две хиляди и петдесет / кв.м. - Няма промяна Масивна зграда Кметство и Здравна служба със ЗП - 110 кв.м.- Има промяна Санитарен възел със ЗП - 15,84 кв.м.с. БенковскиI, кв. 7, имот VII - Няма промянаСевер: - УПИ VI - 12; Изток:- улица; Юг: - улица; Запад: - УПИ XVI и IX-116; Няма промяна392/21.03.2003 г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община АвренНе
332913.3.2017 г.Чл. 59, ал. от ЗОС и Нотариален акт №73, том I, рег. №2135, дело 79, от 2001 г.Частна Площ на имота - 572 /петстотин седемдесет и два / кв.м. Трайно предназначение на територията : Територия заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Водоем Категория на земята при неполивни условия: шестас. Близнаци, местност 'Корията', имот № 04426. 29.44, по кадастралната карта и кадастралните регистри на селото одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015г. на Изпълнителен Директор на АГКК гр. Варна Стар идентификатор:029044Съседи: Имот №04426.29.78; Имот №04426.29.77, Имот №04426.29.32АчОС №60410.10.2005г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община АвренНе
332707.3.2017 г.Чл.2, ал.1, т.7 и Договор за покупко продажба , вх. рег. №3194, Акт №72, т.VII, д.№533, имотна партида: дв.вх. д.3213 от 16.02.2017г.Частна Земеделска земя с площ 4.292 / четири хиляди двеста деветдесет и два кв.м. / Начин на трайно ползване: нива Категория на земята при неполивни условия: Петас. Садово, местност 'Край села', имот № 037008Имот №037007 - нива; Имот №000146 - местен път; Имот №000182 - полски п ът; Имот №037084 - нива; Имот №037085 - нива;НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община АвренНе
332528.2.2017 г.чл. 59, ал.2 от ЗОС и АОС № 2983/08.09.2016 г.Частна Земеделска земя с площ 4.864 дка. /четири декара осемстотин шестдесет и четири квадратни метра/; Начин на трайно ползване - др. изост. ливада; Категория на земята при неполивни условия - шеста.с. Аврен, местност ,,Каваците', ЕКАТТЕ 00084, имот №001168Имот № 001167 - др. изост. ливада; Имот № 001165 - др. изост. ливада; Имот № 000905 - изоставена нива; Имот № 001166 - дере; Имот № 003103 - път III кл.Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
332628.2.2017 г.чл.59, ал.2 от ЗОС и АОС №2983/08.09.2016г.Частна Земеделска земя с площ 3.900 дка. /три декара и деветстотин кв.м./. Начин на трайно ползване - Др.изост.ливада; Категория при неполивни условия - Шеста.Област Варна, община Аврен, с. Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност Каваците, имот №001167Имот №001168 - др.изост. ливада; Имот №001165 - др.изост.ливада; Имот №001161 - др.изост.ливада; Имот №003103- път IIIкл.АОС №2983/08.09.2016г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на община Аврен.Не
331824.2.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 128 /сто двадесет и осем / кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Дълбокия път"", ПИ № 04426.5.39 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 005039ПИ № 04426.503.455; ПИ № 04426.5.158; ПИ № 04426.5.38; ПИ № 04426.503.454Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
331924.2.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 461 /четиристотин шестдесет и един / кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Дълбокия път"", ПИ № 04426.5.29 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 005029ПИ № 04426.5.31; ПИ № 04426.5.77; ПИ № 04426.5.28; ПИ № 04426.5.64Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
332024.2.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 2671 /две хиляди шестстотин седемдесет и един / кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Аша чешма', ПИ № 04426.17.464 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 017464ПИ № 04426.17.1; ПИ № 04426.17.2; ПИ № 04426.33.170; ПИ № 04426.17.3; ПИ № 04426.16.10Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
332124.2.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 259 /двеста петдесет и девет / кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Кантона', ПИ № 04426.18.10 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 018010ПИ № 04426.18.14; ПИ № 04426.18.12; ПИ № 04426.43.29; ПИ № 04426.43.35; ПИ № 04426.18.9Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
332224.2.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 466 /четиристотин шестдесет и шест / кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Близнаци, местност ,,Тумбата', ПИ № 04426.12.86 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 012086ПИ № 04426.12.84; ПИ № 04426.12.85; ПИ № 04426.12.87; ПИ № 04426.36.28Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
332324.2.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 117 /сто и седемнадесет / кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Чамурлията', ПИ № 04426.1.34 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 001034ПИ № 04426.1.33; ПИ № 04426.1.35; ПИ № 04426.1.64Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
332424.2.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 567 /петстотин шестдесет и седем / кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Чамурлията', ПИ № 04426.1.33 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 001033ПИ № 04426.1.54; ПИ № 04426.1.39; ПИ № 04426.1.40; ПИ № 04426.1.35; ПИ № 04426.1.34; ПИ № 04426.1.64; ПИ № 04426.1.23Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
330723.2.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 817 /осемстотин и седемнадесет / кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - гори и храсти в земеделска земя; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Байрям бей', ПИ № 04426.20.44 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 020044ПИ № 04426.20.99; ПИ № 04426.600.858; ПИ № 04426.20.43Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
330823.2.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 1482 /хиляда четиристотин осемдесет и два / кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - изоставена орна земя; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Мерджемека', ПИ № 04426.22.38 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 022038ПИ № 04426.22.94; ПИ № 04426.22.125; ПИ № 04426.22.37; ПИ № 04426.22.82Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
330923.2.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 371 /триста седемдесет и един / кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Близнаци, местност ,,Аша чешма', ПИ № 04426.17.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 017001ПИ № 04426.502.771; ПИ № 04426.502.772; ПИ № 04426.17.16; ПИ № 04426.17.17; ПИ № 04426.17.9; ПИ № 04426.17.2; ПИ № 04426.17.464; ПИ № 04426.16.10Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
331023.2.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 181 /сто осемдесет и един / кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Близнаци, местност ,,Тумбата', ПИ № 04426.12.18 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 012018ПИ № 04426.12.17; ПИ № 04426.12.25; ПИ № 04426.12.22; ПИ № 04426.12.19; ПИ № 04426.12.12Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
331123.2.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 191 /сто деветдесет и един / кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Дик емач', ПИ № 04426.11.9 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 011009ПИ № 04426.11.16; ПИ № 04426.11.30; ПИ № 04426.11.3; ПИ № 04426.5.76Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
331223.2.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 363 /триста шестдесет и три / кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Дик емач', ПИ № 04426.11.6 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 011006ПИ № 04426.11.29; ПИ № 04426.11.37; ПИ № 04426.11.5; ПИ № 04426.11.3Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
331323.2.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 159 /сто петдесет и девет / кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Мерлък под село', ПИ № 04426.7.7 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 007007ПИ № 04426.7.22; ПИ № 04426.7.8; ПИ № 04426.503.264; ПИ № 04426.7.45; ПИ № 04426.503.263; ПИ № 04426.7.6Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
331423.2.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 172 /сто седемдесет и два / кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Мерлък под село', ПИ № 04426.7.34 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 007034ПИ № 04426.7.33; ПИ № 04426.7.35; ПИ № 04426.503.207; ПИ № 04426.503.206; ПИ № 04426.7.39Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
331523.2.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Поземлен имот с площ 40 /четиридесет / кв.м.; Трайно предназначение на територията - земеделска; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Близнаци, местност ,,Мерлък под село', ПИ № 04426.7.33 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план 007033ПИ № 04426.7.22; ПИ № 04426.7.1; ПИ № 04426.7.35; ПИ № 04426.7.34; ПИ № 04426.7.39Няма.На основание ч. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
65
66
67
Next
[Condition]Създай филтър