Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Номер[Filter]
Дата[Filter]
Правно основание за издаване[Filter]
Собственост[Filter]
Заповед на кмета[Filter]
Вид и описание на имот[Filter]
Местонахождение[Filter]
Граници на имота[Filter]
Номер и дата на съставени по-рано актове[Filter]
Предоставени права[Filter]
Отдаден под наем[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
383016.11.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСППЗЗ.Публична Земеделска земя с площ - 35.546 дка. / тридесет и пет декара петстотин четиридесет и шест кв. м./. Начин на трайно ползване - пасище,мера. Категория на земята при не поливни условия - пета.с. Равна гора, местност 'ТЮТЮНЛЪКА', Имот № 000215, ЕКАТТЕ 61128.Имот № 000218 - пасище,мера; Имот № 000051 - гора в зем.земи; Имот № 000219 - пасище,мера; Имот № 000052 - гора в зем.земи; Имот № 000218 - пасище,мера; Имот № 000157 - дере,овраг,яма; Имот № 000144 - пасище,мера; Имот № 019054 - полски път; Имот № 000074 - др.жил.терен; Имот № 000142 - др.жил.терен; Имот № 000248 - пасище,мера; Имот № 020072 - полски път; Имот № 000156 - стопански двор;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
383216.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 0.231/двеста тридесет и един квадратни метра/ дка.; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Казашка река, местност ,,Ангелова чешма"", имот № 019037, ЕКАТТЕ 35208.Имот № 000192 - дере; Имот № 019036 - нива; Имот № 069005 - изоставена нива; Имот № 069004 - изоставена нива.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
383116.11.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСППЗЗ.Публична Земеделска земя с площ - 63.093 дка. / шестдесет и три декара деветдесет и три кв. м./. Начин на трайно ползване - пасище,мера. Категория на земята при не поливни условия - пета.с. Равна гора, местност 'ГЮРЛЮНДЖИК', Имот № 000243, ЕКАТТЕ 61128.Имот № 000252 - пасище,мера; Имот № 000435 - дървопроизв.пл.; Имот № 000227 - пасище,мера; Имот № 027015 - нива; Имот № 027016 - нива; Имот № 027017 - нива; Имот № 027022 - нива; Имот № 027023 - нива; Имот № 027005 - нива; Имот № 027006 - нива; Имот № 027007 - нива; Имот № 000259 - пасище,мера; Имот № 000087 - изостав.тр.нас.; Имот № 000432 - полски път;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
383316.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 0.377 /триста седемдесет и седем квадратни метра/ дка.; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - шеста (0.224), четвърта (0.153).с. Казашка река, местност ,,Ангелова чешма"", имот № 019035, ЕКАТТЕ 35208.Имот № 019036 - нива; Имот № 000192 - дере; Имот № 000190 - пасище, мера; Имот № 069005 - изоставена нива.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
383416.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" - Варна.Частна Земеделска земя с площ - 1.481 дка. /един декар четиристотин осемдесет и един квадратни метра/. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Казашка река, местност ,,Баева чешма', парцел 073011, ЕКАТТЕ 35208.Имот № 073010 - наводнена нива; Имот № 000209 - полски път; Имот № 000426 - полски път; Имот № 000425 - полски път.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
383516.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол №3/06.02.2009г. и Заповед №РД-09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. ВарнаЧастна Земеделска земя с площ - 0.255 дка. / двеста петдесет и пет кв. м./. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при не поливни условия - шеста /0.038 дка./, четвърта /0.217 дка./с. Казашка река, местност 'АНГЕЛОВА ЧЕШМА', Имот № 019036, ЕКАТТЕ 35208.Имот № 019037 - нива; Имот № 000192 - дере; Имот № 019035 - нива; Имот № 069005 - изоставена нива;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
383716.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 1.755 /един декар седемстотин петдесет и пет квадратни метра/ дка.; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Казашка река, местност ,,Картала', имот № 061002, ЕКАТТЕ 35208.Имот № 061003 - нива; Имот № 061001 - нива; Имот № 000424 - полски път; Имот № 061004 - нива.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
383616.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол №3/06.02.2009г. и Заповед №РД-09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. ВарнаЧастна Земеделска земя с площ - 1.003 дка. / един декар и три кв. м./. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при не поливни условия - пета.с. Равна гора, местност 'ПОД СЕЛО', Имот № 012030, ЕКАТТЕ 61128.Имот № 012022 - полски път; Имот № 019001 - нива; Имот № 012029 - нива; Имот № 012028 - нива;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
384016.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" - Варна.Частна Земеделска земя с площ - 3.309 дка. /три декар триста и девет квадратни метра/. Начин на трайно ползване - изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Равна гора, местност ,,Юртеница"", парцел 035031, ЕКАТТЕ 61128.Имот № 035032 - полски път; Имот № 035030 - изоставена нива.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
383816.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 1.070 /един декар и седемдесет квадратни метра/ дка.; Начин на трайно ползване - наводнена нива; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Казашка река, местност ,,Баева чешма', имот № 073009, ЕКАТТЕ 35208.Имот № 073008 - наводнена нива; Имот № 000206 - пасище, мера; Имот № 000209 - полски път.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
384116.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД 'Земеделие' - гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 0.331 дка. /триста тридесет и един кв. м./. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: трета.Казашка река, местност ' Караорман', ЕКАТТЕ 35208, Имот №055012.Имот № 055011 - нива; Имот № 055013 - нива; Имот № 000062 - полски път; Имот № 000071 - водоем.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
384216.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол №3/06.02.2009г. и Заповед №РД-09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. ВарнаЧастна Земеделска земя с площ - 3.081 дка. / три декара осемдесет и един кв. м./. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при не поливни условия - пета.с. Равна гора, местност 'ОТСРЕЩА', Имот № 022100, ЕКАТТЕ 61128.Имот № 022099 - нива; Имот № 022074 - нива; Имот № 022016 - нива; Имот № 022033 - нива;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
384316.11.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС.Публична Площ на имота - 2.295 дка. / два декара двеста деветдесет и пет кв. м./. Начин на трайно ползване - дере. Категория на земята при неполивни условия -десетас. Китка, местност 'ЧЕРНИТЕ НИВИ', Имот № 000222, ЕКАТТЕ 37068.Имот № 045010 - нива; Имот № 000221 - изостав.тр.нас.; Имот № 000616 - полски път; Имот № 000612 - полски път; Имот № 000219 - полски път; Имот № 001042 - лозе;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
384416.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" - Варна.Частна Земеделска земя с площ - 0.599 дка. /петстотин деветдесет и девет квадратни метра/. Начин на трайно ползване - изостав. тр. нас. Категория на земята при неполивни условия - девета.с. Китка, местност ,,Черните ниви"", парцел 000221, ЕКАТТЕ 37068Имот № 000616 - полски път; Имот № 045010 - нива; Имот № 000222 - дере.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
384716.11.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС.Публична Площ на имота - 81.858 дка. / осемдесет и един декара осемстотин петдесет и осем кв. м./. Начин на трайно ползване - дере. Категория на земята при неполивни условия -шеста.с. Болярци, местност 'ХАМАМ ДЕРЕ', Имот № 000049, ЕКАТТЕ 05311.Имот № 023014 - овощна градина; Имот № 023013 - овощна градина; Имот № 023012 - овощна градина; Имот № 023001 - нива; Имот № 000025 - врем.неизп.нива; Имот № 000508 - полски път; Имот № 021004 - нива; Имот № 021005 - нива; Имот № 000544 - полски път; Имот № 021018 - нива; Имот № 021017 - нива; Имот № 021016 - нива; Имот № 021019 - врем.неизп.нива; Имот № 021023 - пасище,мера; Имот № 021019 - врем.неизп.нива; Имот № 021021 - нива; Имот № 000050 - полски път; Имот № 000031 - изоставена нива; Имот № 000513 - полски път; Имот № 000026 - изоставена нива; Имот № 000513 - полски път;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
384516.11.2017 г.чл. 59, ал. 2 от ЗОС и Заповед № 1533/12.10.2017 г. на Кмета на Община Аврен.Частна Урегулиран поземлен имот с площ 6001 кв. м. /шест хиляди и един квадратни метра/.с. Царевци, кв. 109, УПИ XII - общ., съгласно Заповед № 569/20.10.1929г. за улична и Заповед № 2879/26.10.1929г. за дворищна регулация, последната изменена със Заповед № 1533/12.10.2017 г. на Кмета на Община Аврен.Север: улица. Изток: улица. Юг: улица. Запад: улица.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
384616.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" - Варна.Частна Земеделска земя с площ - 3.122 дка. /три декара сто и двадесет и два квадратни метра/. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при неполивни условия - осма.с. Дъбравино, местност ,,Кърчанлъка"", парцел 012978, ЕКАТТЕ 24400.Имот № 012278 - нива; Имот № 049047 - нива; Имот № 049048 - нива; Имот № 049049 - нива; Имот № 000113 - др. ЖП територия.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
384816.11.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС.Публична Площ на имота - 23.694 дка. / двадесет и три декара шестстотин деветдесет и четири кв. м./. Начин на трайно ползване - дере. Категория на земята при неполивни условия -пета.с. Китка, местност 'ЧЕШМЕ ДЕРЕ', Имот № 000118, ЕКАТТЕ 37068.Имот № 000124 - полски път; Имот № 000105 - полски път; Имот № 036001 - нива; Имот № 036002 - нива; Имот № 000105 - полски път; Имот № 006013 - нива; Имот № 006012 - нива; Имот № 006011 - нива; Имот № 000243 - жил.територия; Имот № 007237 - нива; Имот № 007238 - нива; Имот № 007239 - нива; Имот № 007240 - нива; Имот № 000122 - нива;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
382815.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" - Варна.Частна Земеделска земя с площ - 1.682 дка. /един декар шестстотин осемдесет и два квадратни метра/. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при неполивни условия - осма.с. Тръстиково, местност ,,Герена"", парцел 028050, ЕКАТТЕ 73393.Имот № 028060 - нива; Имот № 000413 - полски път; Имот № 000232 - канал.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
382715.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ' Земеделие ' - гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 2.160 дка. /два декара сто и шестдесет кв. м./. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: втора и осма.Тръстиково, местност ' Герена', ЕКАТТЕ 73393, Имот № 028057.Имот № 000235 - водостоп. съор.; Имот № 028056 - нива; Имот № 000232 - канал; Имот № 028058 - нива; Имот № 000315 - полски път; Имот № 028056 - нива.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
382915.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" - Варна.Частна Земеделска земя с площ - 2.102 дка. /два декар сто и два квадратни метра/. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при неполивни условия - втора.с. Тръстиково, местност ,,Парцелите"", парцел 036003, ЕКАТТЕ 73393.Имот № 036002 - нива; Имот № 000250 - канал; Имот № 036004 - нива; Имот № 000416 - полски път.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
382214.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ' Земеделие ' - гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 6.441 дка. /шест декара четиристотин четиридесет и един кв. м./. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: трета.Дъбравино, местност ' Обрашките', ЕКАТТЕ 24400, Имот № 012391.Имот № 012392 - нива; Имот № 012404 - нива; Имот № 012384 - нива; Имот № 012390 - нива; Имот № 012397 - нива; Имот № 012992 - нива.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
382414.11.2017 г.Чл. 60, ал. 3 от ЗОС.Частна 58 /петдесет и осем/ кв.м. ид.ч. от поземлен имот № 58445.140.443, целият с площ 618 /шестстотин и осемнадесет/ кв.м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване (до10 м).с. Приселци, местност ,,Пазарлията I', ПИ № 58445.140.443 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Приселци, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК. Стар идентификатор 58445.140.394. Номер по предходен план: 1400437, квартал: 0ПИ № 58445.39.291; ПИ № 58445.140.303; ПИ № 58445.140.488; ПИ № 58445.140.290; ПИ № 58445.140.475. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
382514.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол №3/06.02.2009г. и Заповед №РД-09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. ВарнаЧастна Земеделска земя с площ - 5.543 дка. / пет декара петстотин четиридесет и три кв. м./. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при не поливни условия - осма /0.026/, трета /5.517/с.Дъбравино, местност 'ОБРАШКИТЕ', Имот № 012390, ЕКАТТЕ 24400.Имот № 012391 - нива; Имот № 012384 - нива; Имот № 012887 - нива; Имот № 012787 - нива; Имот № 012388 - нива; Имот № 012389 - нива; Имот № 012397 - нива;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
382314.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" - Варна.Частна Площ на имота - 7.633 дка. /седем декара шестстотин тридесет и три квадратни метра/. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при неполивни условия - осма (3.164), трета (4.469).с. Дъбравино, местност ,,Обрашките"", парцел 012401, ЕКАТТЕ 24400.Имот № 000170 - др. ЖП територия; Имот № 012402 - нива; Имот № 012400 - нива; Имот № 012900 - нива; Имот № 012399 - нива.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
382614.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол №3/06.02.2009г. и Заповед №РД-09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. ВарнаЧастна Земеделска земя с площ - 28.189 дка. / двадесет и осем декара сто осемдесет и девет кв. м./. Начин на трайно ползване - храсти. Категория на земята при не поливни условия - четвърта.с. Дъбравино, Имот № 000163, ЕКАТТЕ 24400.Имот № 000254 - вътрешна река; Имот № 000167 - канал; Имот № 057001 - нива; Имот № 057002 - нива; Имот № 057003 - нива; Имот № 057004 - нива; Имот № 057005 - нива; Имот № 057019 - нива; Имот № 057006 - нива; Имот № 057007 - нива; Имот № 057008 - нива; Имот № 057009 - нива; Имот № 057010 - нива; Имот № 057011 - нива; Имот № 057012 - нива; Имот № 057013 - нива; Имот № 057014 - нива; Имот № 057015 - нива; Имот № 057016 - нива; Имот № 057017 - нива; Имот № 057018 - нива; Имот № 057020 - нива; Имот № 057021 - нива; Имот № 057022 - нива; Имот № 057023 - нива; Имот № 057024 - нива; Имот № 057025 - нива; Имот № 057026 - нива; Имот № 057027 - нива; Имот № 057028 - нива; Имот № 057029 - нива; Имот № 057030 - нива; Имот № 057031 - нива; Имот № 057032 - нива; Имот № 057033 - нива; Имот № 057034 - нива; Имот № 057035 - нива; Имот № 057038 - нива; Имот № 003108 - полски път землищна границаНямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
381213.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол №3/06.02.2009г. и Заповед №РД-09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. ВарнаЧастна Земеделска земя с площ - 1.171 дка. / един декар сто седемдесет и един кв. м./. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при не поливни условия - четвърта.с. Синдел, местност 'НАД ЛИНИЯТА', Имот № 037071, ЕКАТТЕ 66490.Имот № 037068 - нива; Имот № 000527 - полски път; Имот № 037072 - нива; Имот № 037070 - нива;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
381313.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол №3/06.02.2009г. и Заповед №РД-09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. ВарнаЧастна Земеделска земя с площ - 0.955 дка. / деветстотин петдесет и пет кв. м./. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при не поливни условия - осма.с. Синдел, местност 'САНЪР ДЕРЕ', Имот № 026031, ЕКАТТЕ 66490.Имот № 000505 - полски път; Имот № 000512 - полски път; Имот № 026032 - нива; Имот № 026015 - нива;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
381413.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД 'Земеделие' - гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 2.508 дка. /два декара петстотин и осем кв. м./. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия:пета.Синдел, местност 'Под баира', ЕКАТТЕ 66490, Имот №014058.Имот № 000049 - полски път; Имот № 014057 - нива; Имот № 014053 - нива; Имот № 014065 - нива ; Имот № 014074 - нива; Имот № 014075 - нива.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
381513.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол №3/06.02.2009г. и Заповед №РД-09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. ВарнаЧастна Земеделска земя с площ - 2.948 дка. / два декара деветстотин четиридесет и осем кв. м./. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при не поливни условия - четвърта.с. Синдел, местност 'ЯМАК ЧАИР', Имот № 012026, ЕКАТТЕ 66490.Имот № 012028 - нива; Имот № 012029 - нива; Имот № 012030 - нива; Имот № 012031 - нива; Имот № 012014 - нива; Имот № 012027 - нива;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
381613.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол №3/06.02.2009г. и Заповед №РД-09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. ВарнаЧастна Земеделска земя с площ - 0.620 дка. / шестстотин и двадесет кв. м./. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при не поливни условия - трета.с. Дъбравино, местност 'КЪРЧАНЛЪКА', Имот № 011254, ЕКАТТЕ 24400.Имот № 011253 - нива; Имот № 000126 - полски път; Имот № 011260 - нива; Имот № 011257 - нива; Имот № 011255 - нива;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
381713.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" - Варна.Частна Площ на имота - 0.309 дка. /триста и девет квадратни метра/. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при неполивни условия - трета.с. Дъбравино, местност ,,Кърчанлъка"", парцел 011256, ЕКАТТЕ 24400.Имот № 011255 - нива; Имот № 011257 - нива; Имот № 000113 - др. ЖП територия.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
381813.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД 'Земеделие' - гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 0.440 дка. /четиристотин и четиридесет кв. м./. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: трета.Дъбравино, местност ,,Кърчанлъка"", ЕКАТТЕ 24400, Имот № 011255.Имот № 011253 - нива; Имот № 011254 - нива; Имот № 011256 - нива; Имот № 000113 - др. ЖП територия.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
381913.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД 'Земеделие' - гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 0.301 дка. /триста и един кв. м./ Начин на трайно ползване: нива Категория на земята при неполивни условия: трета.Дъбравино, местност ,,Кърчанлъка"", ЕКАТТЕ 24400, Имот № 011259.Имот № 011258 - нива; Имот № 011257 - нива; Имот № 011260 - нива; Имот № 011261 - нива; Имот № 011262 - нива; Имот № 000113 - др. ЖП територия.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
382013.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" - Варна.Частна Площ на имота - 6.553 дка. /шест декара петстотин петдесет и три квадратни метра/. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при неполивни условия - осма.с. Дъбравино, местност ,,Обрашките"", парцел 012379, ЕКАТТЕ 24400Имот № 012376; Имот № 016021; Имот № 016008; Имот № 016013; Имот № 016018; Имот № 016017; Имот № 000245; Имот № 000267; Имот № 012381.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
382113.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД 'Земеделие' - гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 7.252 дка. /седем декара двеста петдесет и два кв. м./. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: трета.Дъбравино, местност ' Обрашките', ЕКАТТЕ 24400, Имот № 012404.Имот № 012398 - нива; Имот № 053001 - нива; Имот № 012384 - нива; Имот № 012391 - нива; Имот № 012392 - нива.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
379909.11.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСППЗЗ.Публична Земеделска земя с площ - 4.877 дка. / четири декара осемстотин седемдесет и седем кв. м./. Начин на трайно ползване - пасище,мера. Категория на земята при не поливни условия - десета.с. Синдел, Имот № 000002, ЕКАТТЕ 66490.Имот № 000007 - полски път; землищна граница Имот № 000500 - полски път; Имот № 025028 - нива; Имот № 025029 - нива; Имот № 000501 - полски път;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
380009.11.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСППЗЗ.Публична Земеделска земя с площ - 1.802 дка. / един декар осемстотин и два кв. м./. Начин на трайно ползване - пасище,мера. Категория на земята при не поливни условия - четвърта.с. Синдел, Имот № 000187, ЕКАТТЕ 66490.Имот № 000519 - полски път; Имот № 000225 - ЖП транспорт; Имот № 000182 - пасище,мера; Имот № 000181 - рем. ЖП трансп.; Имот № 000182 - пасище,мера; Имот № 000192 - ЖП транспорт;НамаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
380109.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД- 09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ' Земеделие' - гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 4.341 дка./ четири декара триста четиридесет и един кв. м./. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: четвърта и пета.Синдел, местност ' Буджака', ЕКАТТЕ 66490, Имот № 021356.Имот № 021357 - нива; Имот № 000159 - полски път; Имот № 000400 - полски път; Имот № 000533 - полски път.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
380209.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД- 09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ' Земеделие' - гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 5.449 дка. /пет декара четиристотин четиридесет и девет кв. м. /. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: четвърта.Синдел, местност ' Буджака', ЕКАТТЕ 66490, Имот №021349.Имот № 021348 - нива; Имот № 021346 - нива; Имот № 021351 - нива; Имот № 021352 - нива; Имот № 000533 - полски път.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
380309.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол №3/06.02.2009г. и Заповед №РД-09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ - 3.498 дка. / три декара четиристотин деветдесет и осем кв. м./. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при не поливни условия - четвърта.с. Синдел, местност ' Буджака', Имот № 210351, ЕКАТТЕ 66490.Имот № 021346 - нива; Имот № 021333 - нива; Имот № 021362 - нива; Имот № 021352 - нива; Имот № 021351 - нива;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
380409.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол №3/06.02.2009г. и Заповед №РД-09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ - 4.193 дка. / четири декара сто деветдесет и три кв. м./. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при не поливни условия - пета.с. Синдел, местност 'ПОД БАИРА', Имот № 014065, ЕКАТТЕ 66490.Имот № 014058 - нива; Имот № 014053 - нива; Имот № 014052 - нива; Имот № 014078 - нива; Имот № 014068 - нива; Имот № 014074 - нива;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
380509.11.2017 г.Чл. 60, ал. 3 от ЗОС.Частна Урегулиран поземлен имот с площ - 835 кв.м. /осемстотин тридесет и пет квадратни метра/с. Дъбравино, кв. 74, парцел IV-ОБЩ.,Изток: улица Запад: парцел XV-533 Север: парцел III-общ. Юг: парцел V-общ.АКТ № 78/08.11.2000 г.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
380609.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол №3/06.02.2009г. и Заповед №РД-09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. ВарнаЧастна Земеделска земя с площ - 1.399 дка. / един декар триста деветдесет и девет кв. м./. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при не поливни условия - трета.с. Дъбравино, местност 'КЪРЧАНЛЪКА', Имот № 011252, ЕКАТТЕ 24400.Имот № 011251 - нива; Имот № 000126 - полски път; Имот № 011253 - нива; Имот № 000113 - др.ЖП територия;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
380709.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол №3/06.02.2009г. и Заповед №РД-09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. ВарнаЧастна Земеделска земя с площ - 2.619 дка. / два декара шестстотин и деветнадесет кв. м./. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при не поливни условия - четвърта.с. Дъбравино, местност 'КАРАДАЛ', Имот № 010106, ЕКАТТЕ 24400.Имот № 048068 - нива; Имот № 010108 - нива; Имот № 000409 - стопански двор; Имот № 010805 - нива; Имот № 010105 - нива; Имот № 010905 - нива; Имот № 048069 - нива;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
380809.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол №3/06.02.2009г. и Заповед №РД-09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. ВарнаЧастна Земеделска земя с площ - 1.611 дка. / един декар шестстотин и единадесет кв. м./. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при не поливни условия - трета.с. Дъбравино, местност 'КЪРЧАНЛЪКА', Имот № 011260, ЕКАТТЕ 24400.Имот № 011257 - нива; Имот № 011254 - нива; Имот № 000126 - полски път; Имот № 011261 - нива; Имот № 011259 - нива;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
380909.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол №3/06.02.2009г. и Заповед №РД-09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. ВарнаЧастна Земеделска земя с площ - 0.193 дка. / сто деветдесет и три кв. м./. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при не поливни условия - трета.с. Дъбравино, местност 'КЪРЧАНЛЪКА', Имот № 011262, ЕКАТТЕ 24400.Имот № 011259 - нива; Имот № 011261 - нива; Имот № 011263 - нива; Имот № 000113 - др.ЖП територия.НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
381009.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД- 09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ' Земеделие' - гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 0.558 дка. /петстотин петдесет и осем кв. м./. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.Синдел, местност 'Под баира', ЕКАТТЕ 66490, Имот № 014057.Имот № 000049 - полски път; Имот № 014053 - нива; Имот № 014058 - нива.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
381109.11.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД- 09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ' Земеделие' - гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 3.267 дка. /три декара двеста шестдесет и седем кв. м./. Начин на трайно ползване: нива. Категория при неполивни условия: пета.Синдел, местност 'Под баира', ЕКАТТЕ 66490, Имот №014047.Имот № 000049 - полски път; Имот № 000099 - полски път; Имот № 014048 - нива.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
379807.11.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСППЗЗПублична Земеделска земя с площ - 2.199 дка. / два декара сто деветдесет и девет кв. м./. Начин на трайно ползване - пасище,мера. Категория на земята при не поливни условия - пета.с.Синдел, Имот № 000004, ЕКАТТЕ 66490.Имот № 000099 - полски път; землищна граница Имот № 013001 - нива; Имот № 013002 - нива;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
75
76
77
Next
[Condition]Създай филтър