Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Номер[Filter]
Дата[Filter]
Правно основание за издаване[Filter]
Собственост[Filter]
Заповед на кмета[Filter]
Вид и описание на имот[Filter]
Местонахождение[Filter]
Граници на имота[Filter]
Номер и дата на съставени по-рано актове[Filter]
Предоставени права[Filter]
Отдаден под наем[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
390819.1.2018 г.Чл. 3, ал. 2 и чл. 59, ал. 2 от ЗОС.Публична Земеделска земя с площ - 8.415 дка. /осем декара четиристотин и петнадесет квадратни метра/. Начин на трайно ползване - пасище, мера.с. Дъбравино, имот № 000661, ЕКАТТЕ 24400.Имот № 000660; Имот № 000226; Имот № 000159; Имот № 054005.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
390718.1.2018 г.чл. 3, ал.2, т.3 и чл. 59, ал. 2 от ЗОС .Публична Земеделска земя с площ - 7.989 дка. /седем декара и деветстотин осемдесет и девет квадратен метър/. Начин на трайно ползване - гробищес. Синдел, имот № 000126, ЕКАТТЕ 66490.Имот № 000134; Имот № 000107; Имот № 000382; Имот № 000105.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
390617.1.2018 г.чл. 59, ал. 2 от ЗОС.Частна Земеделска земя с площ - 0.560 дка. /петстотин и шестдесет квадратни метра/. Начин на трайно ползване - др. селскост. т. Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Аврен, местност ,,Боеви ниви"", имот № 001248, ЕКАТТЕ 00084.Имот № 039013; Имот № 001249; Имот № 001157.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
389916.1.2018 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 2.836 /два декара осемстотин тридесет и шест квадратни метра/ дка.; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - седма.с. Аврен, местност ,,Кърчанлъка"", Имот № 025025, ЕКАТТЕ 00084.Имот № 025030 - полски път; Имот № 001347 - полски път; Имот № 025026 - жил. територия; Имот № 025034 - др. жил. терен; Имот № 025035 - др. терен - ул. мр.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
390216.1.2018 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ - 2.660 дка. / два декара шестстотин шестдесет и шест кв. м./. Начин на трайно ползване - лозе. Категория на земята при не поливни условия - девета.с. Аврен, местност 'БЯЛАТА ПРЪСТ', Имот № 000659, ЕКАТТЕ 00084.Имот № 001226 - полски път; Имот № 000658 - нива; Имот № 001321 - полски път; Имот № 000660 - лозе;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
390016.1.2018 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 0.776 /седемстотин седемдесет и шест квадратни метра/ дка.; Начин на трайно ползване - изоставена нива; Категория на земята при неполивни условия - трета.с. Аврен, местност ,,Кърчанлъка"", Имот № 001346, ЕКАТТЕ 00084.Имот № 001348 - полски път; Имот № 001338 - скала; Имот № 038129 - нива; Имот № 038127 - нива; Имот № 038126 - нива; Имот № 001341 - скала и имот № 001342 - скала.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
390116.1.2018 г.чл. 2, ал.1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 1.092 дка. /един декар и деветдесет и два квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: трета.с. Аврен, местност ,,Кърчанлъка"", имот № 001345, ЕКАТТЕ 00084.Имот № 001348; Имот № 001341; Имот № 038124; Имот № 038123; Имот № 038122; Имот № 038121.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
390316.1.2018 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ - 2.691 дка. / два декара шестстотин деветдесет и един кв. м./. Начин на трайно ползване - изоставена нива. Категория на земята при не поливни условия - пета.с. Аврен, местност 'БЕДЖЕНЕ', Имот № 001273, ЕКАТТЕ 00084.Имот № 077076 - изоставена нива; Имот № 000997 - лозе; Имот № 000264 - нива; Имот № 000263 - нива; Имот № 000260 - нива; Имот № 077007 - нива; Имот № 077055 - нива; Имот № 077056 - нива; Имот № 077105 - полски път; Имот № 077059 - нива;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
390416.1.2018 г.Чл. 2, ал.1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ: 6.935 дка. /шест декара и деветстотин тридесет и пет квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: четвърта.с. Аврен, местност ,,Сопата"", имот № 000335, ЕКАТТЕ 00084.Имот № 001084; Имот № 002087; ИМот № 000334; Имот № 001087; Имот № 075091; Имот № 000336; Имот № 075090.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
390516.1.2018 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 0.671 /шестстотин седемдесет и един квадратни метра/ дка.; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - трета.с. Аврен, местност ,,Старите лозя', Имот № 062210, ЕКАТТЕ 00084.Имот № 062209 - нива; Имот № 062211 - нива; Имот № 062203 - нива; Имот № 062202 - нива; Имот № 062182 - полски път.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
389808.1.2018 г.чл.59, ал. 2 от ЗОС.Частна Земеделска земя с площ - 3.001 дка. /три декара и един квадратен метар/. Начин на трайно ползване - др. селскост. т. Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Аврен, местност ,,Боеви ниви"", имот № 001249, ЕКАТТЕ 00084.Имот № 001227; Имот № 065092; Имот № 001157; Имот № 001248; Имот № 039013.3335/15.03.2017 г.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
389705.1.2018 г.Чл. 59, ал. 2 от ЗОС, Решение № 301/30.11.2012 г. на Общински съвет - Аврен.Публична Урегулиран поземлен имот с площ 6048 /шест хиляди четиридесет и осем/ кв.м., ведно с изградена в него двуетажна масивна сграда, представляваща Социална кухня и Детска градина със ЗП-296 /двеста деветдесет и шест/ кв.м. Състои се от: сутерен - кухненски блок, състоящ се от входен коридор, умивалня, кухня и складови помещения, І етаж - социална кухня, умивалня и сервизни помещения на бетонова плоча и IІ етаж - Детска градина, състояща се от занималня, спалня, умивалня и сервизни помещения.с. Бенковски, кв. 28, парцел VII, одобрен ПУП-ПР с решение № 301/30.11.2012 г. на ОбС - Аврен.Север: УПИ I-209 и УПИ III-211. Изток: улица. Юг: УПИ III и УПИ IV. Запад: улица.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
389220.12.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 6.475 /шест декара четиристотин седемдесет и пет квадратни метра/ дка.; Начин на трайно ползване - временно неизползваема нива; Категория на земята при неполивни условия - осма.с. Тръстиково, местност ,,Куру Бурун', Имот № 033087, ЕКАТТЕ 73393.Имот № 033086 - врем. неизп. нива; Имот № 033090 - врем. неизп. нива; Имот № 000449 - полски път.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
389120.12.2017 г.чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС § 42 от ПРЗ на ЗИД към ЗОС и Заповед № ДИ-17-7703-87 от Областен управител на област Варна.Частна 1200 кв.ид.ч. /хиляда и двеста квадратни метра/ от имот целият с площ 1600 кв.м. /хиляда и шестстотин квадратни метра/, от имот с план. № 414с. Аврен, кв. 62, парцел I, план. №414 - отреден за ученическо общежитие.Изток - улица. Запад - УПИ XXVI-866; УПИ XXVII-867. Север - план. № 412; Юг - УПИ II - 414.Нямя.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
389520.12.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ -0.803 дка. / осемстотин и три кв. м./. Начин на трайно ползване - храсти. Категория на земята при не поливни условия - пета.с. Тръстиково, местност 'ЛОЗЯТА', Имот № 000266, ЕКАТТЕ 73393Имот № 010124 - нива; Имот № 010123 - лозе; Имот № 010137 - лозе; Имот № 010136 - лозе; Имот № 000288 - полски път; Имот № 010138 - лозе; Имот № 000122 - пасище,мера;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
389420.12.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на ОД 'Земеделие' гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 1.867 дка. /един декар осемстотин шестдесет и седем кв. м. /. Начин на трайно ползване: врем. неизп. нива. Категория на земята при неполивни условия: десета.Тръстиково, местност 'Вътрешна киша', ЕКАТТЕ 73393, Имот № 017040.Имот № 000088 - ЖП линия; Имот № 017039 - врем. неизп. нива.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
389620.12.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ -0.432 дка. / четиристотин тридесет и два кв. м./ Начин на трайно ползване - храсти. Категория на земята при не поливни условия - шеста.с. Юнак, Имот № 000142, ЕКАТТЕ 86057.Имот № 017024 - нива; Имот № 017025 - лозе; Имот № 017027 - лозе; Имот № 017028 - лозе; Имот № 000140 - полски път; Имот № 000089 - полски път; Имот № 017022 - нива; Имот № 017023 - лозе;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
389320.12.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 2.102 /два декара сто и два квадратни метра/ дка.; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - втора.с. Тръстиково, местност ,,Парцелите', Имот № 036003, ЕКАТТЕ 73393.Имот № 036002 - нива; Имот № 000250 - канал; Имот № 036004 - нива; Имот № 000416 - полски път.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
387719.12.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 0.539 /петстотин тридесет и девет квадратни метра/ дка.; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - втора.с. Тръстиково, местност ,,Зебиля', Имот № 030006, ЕКАТТЕ 73393.Имот № 030005 - нива; Имот № 000327 - полски път; Имот № 000367 - водостоп. съор.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
387819.12.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ -0.256 дка. / двеста петдесет и шест кв. м./. Начин на трайно ползване - лозе. Категория на земята при не поливни условия - пета.с.Тръстиково, местност 'ЛОЗЯТА', Имот № 010074, ЕКАТТЕ 73393.Имот № 010073 - лозе; Имот № 010058 - лозе; Имот № 010075 - лозе; Имот № 000100 - полски пътНямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
388019.12.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол №3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД 'Земеделие' гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 0.871 дка. /осемстотин седемдесет и един кв. м./. Начин на трайно ползване: лозе. Категория на земята при неполивни условия: пета.Тръстиково, местност ' Лозята', ЕКАТТЕ 73393, Имот № 010122.Имот № 010123 - лозе. Имот № 000288 - полски път. Имот № 010121 - лозе. Имот № 010125 - лозе. Имот № 010136 - лозе. Имот № 010137 - лозе.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
388119.12.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" - Варна.Частна Земеделска земя с площ - 1.585 дка. /един декар петстотин осемдесет и пет квадратни метра/. Начин на трайно ползване - изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия - шеста.с. Юнак, местност ,,Край село"", имот № 052005, ЕКАТТЕ 86057.Имот № 000869, Имот № 052004, Имот № 000131.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
387919.12.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ -0.629 дка. / шестстотин двадесет и девет кв. м./. Начин на трайно ползване - лозе. Категория на земята при не поливни условия - пета.с.Тръстиково, местност 'ЛОЗЯТА', Имот № 010144, ЕКАТТЕ 73393.Имот № 010145 - лозе; Имот № 000288 - полски път; Имот № 000212 - пасище, мера; Имот № 010157 - лозе;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
388219.12.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 0.605 /шестстотин и пет квадратни метра/ дка.; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Тръстиково, местност ,,Лозята', Имот № 010124, ЕКАТТЕ 73393.Имот № 000309 - канал; Имот № 000290 - из. нива - жп. канал; Имот № 000288 - полски път; Имот № 000266 - храсти.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
388319.12.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ -0.549 дка. / петстотин четиридесет и девет кв. м./. Начин на трайно ползване - лозе. Категория на земята при не поливни условия - пета.с. Тръстиково, местност 'ЛОЗЯТА', Имот № 010148, ЕКАТТЕ 73393.Имот № 010147 - лозе; Имот № 010153 - лозе; Имот № 000288 - полски път;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
388519.12.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 1.682 /един декар шестстотин осемдесет и два квадратни метра/ дка.; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - осма.с. Тръстиково, местност ,,Герена"", Имот № 028050, ЕКАТТЕ 73393.Имот № 028060 - нива; Имот № 000413 - полски път; Имот № 000232 - канал.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
388419.12.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ -0.619 дка. / шестстотин и деветнадесет кв. м./. Начин на трайно ползване - лозе. Категория на земята при не поливни условия - пета.с. Тръстиково, местност 'ЛОЗЯТА', Имот № 010159, ЕКАТТЕ 73393.Имот № 010158 - лозе; Имот № 000288 - полски път; Имот № 000212 - пасище,мера; Имот № 010169 - лозе;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
388619.12.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" - Варна.Частна Земеделска земя с площ - 7.300 дка. /седем декара и триста квадратни метра/. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при неполивни условия - четвърта.с. Юнак, местност ,,Караорман"", имот № 044002, ЕКАТТЕ 86057.Имот № 044001, Имот № 000821, Имот № 000820, Имот № 044003.Няма.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
388719.12.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД 'Земеделие' гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 0.509 дка. /петстотин и девет кв. м./. Начин на трайно ползване: лозе. Категория на земята при неполивни условия: пета.Тръстиково, местност ' Лозята', ЕКАТТЕ 73393, Имот № 010165.Имот № 000288 - полски път; Имот № 010162 - лозе; Имот № 010166 - лозе; Имот № 000289 - полски път.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
388819.12.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 0.596 /петстотин деветдесет и шест квадратни метра/ дка.; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - пета.с. Тръстиково, местност ,,Лозята', Имот № 010166, ЕКАТТЕ 73393.Имот № 010165 - лозе; Имот № 010161 - лозе; Имот № 000288 - полски път Имот № 000289 - полски път.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
388919.12.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ -0.734 дка. / седемстотин тридесет и четири кв. м./. Начин на трайно ползване - лозе. Категория на земята при не поливни условия - пета.с. Тръстиково, местност 'ЛОЗЯТА', Имот № 010174, ЕКАТТЕ 73393.Имат № 010033 - лозе; Имот № 010012 - лозе; Имот № 000146 - пасище,мера; Имот № 000126 - полски път;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
389019.12.2017 г.Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД 'Земеделие' гр. Варна.Частна Земеделска земя с площ 2.160 дка. /два декара сто и шестдесет кв. м./. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: втора и осма.Тръстиково, местност ,,Герена"", ЕКАТТЕ 73393, Имот № 028057.Имот № 000235 - водостоп. съор. Имот № 028056 - нива; Имот № 000232 - канал; Имот № 028058 - нива; Имот № 000315 - полски път; Имот № 028056 - нива.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
387214.12.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Протокол №3/06.02.2009г. и Заповед №РД-09-38/09.02.2009г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Публична Земеделска земя с площ: 0.688 дка. /шестстотин осемдесет и осем квадратни метра/; Начин на трайно ползване: пасище, мера; Категория на земята при неполивни условия: четвърта.с. Синдел, имот № 000274, ЕКАТТЕ 66490.Имот № 000069 - водостоп. съор.; Имот № 000012 - полски път; Имот № 000066 - полски път.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
387314.12.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Публична Земеделска земя с площ: 4.011 дка. /четири декара и единадесет квадратни метра/. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Категория на земята при неполивни условия: четвърта.с. Синдел, имот № 000382, ЕКАТТЕ 66490.Имот № 000106 - полски път; Имот № 000024 - гробище; Имот № 000105 - дере; Имот № 000024 - гробище; Имот № 000107 - полски път.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
387414.12.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Публична Земеделска земя с площ -3.489 дка. / три декара четирирстотин осемдесет и девет кв. м./. Начин на трайно ползване - пасище,мера. Категория на земята при не поливни условия - четвърта.с.Синдел, Имот № 000323, ЕКАТТЕ 66490.Имот № 000378 - път IV кл.; Имот № 000379 - полски път; Имот № 039001 - нива; Имот № 039002 - нива; Имот № 000532 - полски път; Имот № 039013 - нива; Имот № 039014 - нива; Имот № 039015 - нива; Имот № 039016 - нива; Имот № 039017 - нива; Имот № 039018 - нива; Имот № 039019 - нива; Имот № 000529 - полски път; Имот № 039020 - нива; Имот № 000322 - полски път;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
387614.12.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС.Публична Площ на имота: 103.323 дка. /сто и три декара триста двадесет и три квадратни метра/. Начин на трайно ползване - дере. Имота попада в: Отдел/подотдел: 407/и - 103.324 дка. - широколистна гора.с. Аврен, местност ,,Заминека"", имот № 001236, ЕКАТТЕ 00084.Имот № 119017 - нива; Имот № 119039 - нива; Имот № 119040 - нива; Имот № 119041 - нива; Имот № 119042 - нива; Имот № 119043 - нива; Имот № 119044 - нива; Имот № 119071 - полски път; Имот № 119058 - нива; Имот № 000779 - нива; Имот № 000775 - лозе; Имот № 119059 - нива; Имот № 119061 - пасище, мера; Имот № 138140 - полски път; Имот № 138126 - нива; Имот № 138140 - полски път; Имот № 138032 - нива, землищна граница; Имот № 117117 - полски път; Имот № 117111 - полски път; Имот № 117110 - полски път; Имот № 118031 - лозе; Имот № 000772 - нива; Имот № 118052 - полски път; Имот № 000766 - нива; Имот № 000767 - нива; Имот № 000768 - нива; Имот № 000769 - нива; Имот № 000765 - нива; Имот № 000765 - нива; Имот № 000764 - нива; Имот № 118021 - лозе; Имот № 119009 - нива; Имот № 119008 - нива; Имот № 119007 - нива; Имот № 119006 - нива; Имот № 119005 - нива; Имот № 119004 - нива; Имот № 119003 - нива; Имот № 119002 - нива; Имот № 119001 - нива; Имот № 119070 - полски път; Имот № 119010 - нива; Имот № 119011 - нива; Имот № 119012 - нива; Имот № 119013 - нива; Имот № 119014 - нива; Имот № 119015 - нива; Имот № 119016 - нива.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
387514.12.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Протокол № 3/06.02.2009 г. и Заповед № РД-09-38/09.02.2009 г. на Директора на ОД ,,Земеделие"" гр. Варна.Публична Земеделска земя с площ - 11.411 дка. /единадесет декара четиристотин и единадесет кв. м./. Начин на трайно ползване - пасище с храсти. Категория на земята при не поливни условия - десета /11.149/; четвърта /0.262/с. Синдел, Имот № 000031, ЕКАТТЕ 66490.Имот № 025002 - нива; Имот № 025027 - нива; Имот № 000500 - полски път; землищна граница Имот № 000009 - напоител.канал; Имот № 025005 - нива; Имот № 025004 - нива; Имот № 025003 - нива;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
387108.12.2017 г.чл. 2, ал. 1, т. 2 и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.Частна Поземлен имот с площ: 10645 кв.м. /десет хиляди шестстотин четиридесет и пет квадратни метра/с. Дъбравино, кв. 55, парцел 559.Поземлен имот в кв. 55 предназначен за почивна база и озеленяване.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
386905.12.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ.Публична Земеделска земя с площ - 0.094 дка. / деветдесет и четири кв. м./. Начин на трайно ползване - пасище,мера. Категория на земята при не поливни условия - трета.с. Синдел, Имот № 000199, ЕКАТТЕ 66490.Имот № 000026 - блато; Имот № 000376 - местен път; Имот № 000034 - ЖП транспорт; Имот № 000205 - ЖП транспорт;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
387005.12.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ.Публична Земеделска земя с площ - 4.133 дка. / четири декара сто тридесет и три кв. м./. Начин на трайно ползване - пасище,мера. Категория на земята при не поливни условия - третас. Синдел, Имот № 000198, ЕКАТТЕ 66490.Имот № 024003 - нива; Имот № 000092 - стопански двор; Имот № 024002 - нива; Имот № 024001 - нива; Имот № 000376 - местен път; Имот № 000109 - стопански двор; Имот № 024004 - нива;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
385901.12.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС.Публична Площ на имота: 13.076 дка. /тринадесет декара и седемдесет и шест квадратни метра/. Начин на трайно ползване - дере, овраг, яма. Имота попада в: Отдел/подотдел: 374/ж - широколистна гора.с. Равна гора, местност ,,Чакър Келеме', Имот № 000103, ЕКАТТЕ 61128.Имот № 690001 - дървопроизв. пл.; Имот № 000104 - дере, овраг, яма; Имот № 000111 - полски път.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
386001.12.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСППЗЗ.Публична Земеделска земя с площ - 3.622 дка. / три декара шестстотин двадесет и два кв. м./. Начин на трайно ползване - пасище,мера. Категория на земята при не поливни условия - четвърта.с. Синдел, Имот № 000182, ЕКАТТЕ 66490.Имот № 000192 - ЖП транспорт; Имот № 000187 - пасище,мера; Имот № 000181 - ЖП транс.; Имот № 000187 - пасище,мера; Имот № 000225 - ЖП транспорт;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
386101.12.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ.Публична Земеделска земя с площ - 1.905 дка. / един декар деветстотин и пет кв. м./. Начин на трайно ползване - пасище,мера. Категория на земята при не поливни условия - пета / 0,680 дка./; четвърта / 1.225 дка./с. Синдел, Имот № 000104, ЕКАТТЕ 66490.Имот № 000101 - път IV кл.; Имот № 000388 - път IV кл.; Имот № 000094 - полски път; Имот № 000518 - полски път; Имот № 030113 - нива; Имот № 030116 - нива; Имот № 000085 - полски път;Ням аНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
386201.12.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС.Публична Площ на имота: 22.693 дка. /двадесет и два декара шестстотин деветдесет и три квадратни метра/. Начин на трайно ползване - дере, овраг, яма. Имота попада в: Отдел/подотдел: 407/1 - 0.269 дка. - поляна 407/а - 7.656 дка. - широколистна гора; 407/г - 0.629 дка. - широколистна гора; 407/ж - 14.139 дка. - широколистна гора.с. Аврен, местност ,,Кумпищата"", Имот № 003423, ЕКАТТЕ 00084.Имот № 003424 - дере, овраг, яма; Имот № 003338 - широколистна гора; Имот № 003419 - горски път; Имот № 003421 - гор. стоп. тер.; Имот № 003424 - дере, овраг. яма; Имот № 003475 - поляна; Имот № 003337 - гор. стоп. тер.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
386401.12.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ.Публична Земеделска земя с площ - 1.438 дка. / един декар четиристотин тридесет и осем кв. м./. Начин на трайно ползване - пасище,мера. Категория на земята при не поливни условия - четвърта.с. Синдел, Имот № 000061, ЕКАТТЕ 66490Имот № 000160 - населено място; Имот № 000077 - дере; Имот № 021360 - нива;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
386501.12.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ.Публична Земеделска земя с площ - 0.126 дка. / сто двадесет и шест кв. м./. Начин на трайно ползване - пасище,мера. Категория на земята при не поливни условия - четвърта.с. Синдел, Имот № 000057, ЕКАТТЕ 66490.Имот № 000183 - ЖП гара; Имот № 015096 - нива; Имот № 015097 - нива; Имот № 000189 - складов терен;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
386301.12.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС.Публична Площ на имота: 7.350 дка. /седем декара триста и петдесет квадратни метра/. Начин на трайно ползване - дере, овраг, яма.с. Равна гора, местност ,,Големи ниви', Имот № 000112, ЕКАТТЕ 61128.Имот № 000113 - пасище, мера; Имот № 031006 - нива; Имот № 031005 - нива; Имот № 031004 - нива; Имот № 031008 - нива; Имот № 031007 - нива; Имот № 000116 - полски път.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
386601.12.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ.Публична Земеделска земя с площ - 3.436 дка. / три декара четиристотин тридесет и шест кв. м./. Начин на трайно ползване - пасище,мера. Категория на земята при не поливни условия - четвърта.с. Синдел, Имот № 000051, ЕКАТТЕ 66490.Имот № 000158 - полски път; Имот № 020376 - храсти; Имот № 000053 - дере; Имот № 000160 - населено място; Имот № 000155 - дере;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
386701.12.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ.Публична Земеделска земя с площ - 1.680 дка. / един декар шестстотин и осемдесет кв. м./. Начин на трайно ползване - пасище,мера. Категория на земята при не поливни условия - четвърта.с. Синдел, Имот № 000050, ЕКАТТЕ 66490.Имот № 000160 - населено място; Имот № 000052 - дере; Имот № 020375 - нива; Имот № 000160 - населено място; Имот № 000058 - др.произв.тер.;НямаНа основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС , имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
386801.12.2017 г.Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС.Публична Земеделска земя с площ: 21.261 дка. /двадесет и един декара и двеста шестдесет и един квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Дере, овраг, яма.с. Равна гора, местност ,,Тютюнлъка', имот № 000157, ЕКАТТЕ 61128.Имот № 000158; Имот № 000216, Имот № 000217, Имот № 000218, Имот № 000215, Имот № 000144, Имот № 000047, Имот № 000045, Имот № 000195, Имот № 000196.Няма.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на Община Аврен.Не
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
76
77
78
Next
[Condition]Създай филтър