Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Номер[Filter]
Дата[Filter]
Вид[Filter]
Основание[Filter]
Начин на разпореждане[Filter]
Насрещна страна[Filter]
Данъчна оценка[Filter]
Акт Номер[Filter]
Акт Дата[Filter]
Собственост[Filter]
Вид и описание на имот[Filter]
Местонахождение[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
122608.8.2017 г.Заповед за деактуване Няма 821,81 лв. №673/20.03.2017г.333620.3.2017 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 7.292 /седем декара двеста деветдесет и два кв.м. /дка. Начин на трайно плзване - нива Категория на земята при неполивни условия - петас. Садово, местност 'Край села', имот № 037086
117626.7.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради дублиране на АОС 1671/06.10.2009г. и АОС № 1599/02.07.2009г.Няма 178,70167106.10.2009 г.Частнагор.стоп.тер. с площ 1,351 дка шир.гораАврен, парцел 003259
116625.7.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС №3620/05.07.2017гНяма 238, 75 лв. №1722/11.05.2016г.275317.5.2016 г.ПубличнаЗемеделска земя с площ - 3.836/три хиляди осемстотин тридесет и шест кв.м./дка. Начин на трайно ползване - пасище, мера Категория на зимята при неполивни условия - четвъртас.Синдел, ЕКАТТЕ 66490, имот № 000385,
112717.7.2017 г.Заповед за деактуване НямаКамен Кондов Дойчев ЕГН:8706301249 52423.9.2004 г.Частна500 кв.м.ид.ч.от УПИ цялото с площ 650 кв.м.Аврен, пл.№743, кв. 116, парцел IV
108810.7.2017 г.Заповед за деактуване Няма 211,80лв., съгласно удостоверение №19/09.10.2012г.205711.10.2012 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 25 кв.м., ведно с изградена масивна сграда от тухлена зидария на плосък покрив със ЗП-9 кв.м., представляваща- трафопост. Етажност 1, година на строеж-1963г.Област Варна, община Аврен, с.Близнаци, пл.№19, кв. 4, парцел ІХ
107830.6.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3566/22.06.2017г.Няма 339,10 лв., съгласно издадено удостоверение № 704/24.03.2017г. от отдел ,,МДТ' при община Аврен.337429.3.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 83 /осемдесет и три/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - урбанизирана; Начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс.с. Близнаци, улица ,,Лилия' № 5-7, ПИ № 04426.503.264 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: кв. 22, парцел IV
99322.6.2017 г.Заповед за деактуване Няма 263,25лв., №538/28.02.2017г.332628.2.2017 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 3.900 дка. /три декара и деветстотин кв.м./. Начин на трайно ползване - Др.изост.ливада; Категория при неполивни условия - Шеста.Област Варна, община Аврен, с. Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност Каваците, имот №001167
96519.6.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОСНяма  47212.1.2004 г.ЧастнаЗемя-ДГФ с площ 2.745 дка В имота е изграден асфалтов паркинг с метална ограда-1985г.КК 'Камчия', парцел 000744
95215.6.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3473/19.05.2017г.Няма 462, 50 лв., съгл.удостоверение №22/09.10.2012г.206011.10.2012 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 76,2 кв.м./седемдесет и шест квадратни метра и двадесет сантиметра/, ведно с изградена масивна сграда, представляваща трафопост със застроена площ 18 /осемнадесет/ кв.м. Сградата се състои от две тела -голямо и малко. Етажност -1, година на строеж - 1950г.Област Варна, община Аврен, с.Близнаци, кв. 60, парцел VІ
95315.6.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3475/22.05.2017г.Няма 183,00лв., съгласно данъчна оценка №1521/25.06.2014г.232826.6.2014 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 0.130 /сто и тредесет /кв.м. Начин на трайно ползване - недефиниран начин на трайно ползване/резервоар/.Област Варна, Община Аврен, с. Близнаци, ЕКАТТЕ 04426, имот №000425
80829.5.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за продажба на недвижим имот № 60/19.04.2017г. и Заявление с вх. № ОП - 735/1/25.05.2017г. от Петър Ангелов ГърбузовНяма 1690,50 лв. №4037/14.12.2016г.315314.12.2016 г.ЧастнаГорски фонд с площ 10.000 /десет декара / дка. Начин на трайно ползване - Гор. стоп. терен Имота попада в отдел/подотдел 400/д - 10.000 дка. - широколистна горас. Аврен, ЕКАТТЕ 00084, имот № 003362, местност 'Дълг. било'
80226.5.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3388/24.04.2017г.Няма 1079,54лв., №627/14.03.2017г.333415.3.2017 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 7.277дка. /седем декара двеста седемдесет и седем кв.м./; Начин на трайно ползване - Нива; Категория при неполивни условия - Четвърта.Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност 'Боеви ниви', имот № 001231
80125.5.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3388/24.04.2017г.Няма 1542,69 лв., съгласно № 626/14.03.2017г.333215.3.2017 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 10.399 дка. /десет декара триста деветдесет и девет кв.м./. Начин на трайно ползване - Нива; Категория на земята при неполивни условия - Четвърта.Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност' Боеви ниви', имот №001230
76719.5.2017 г.Заповед за деактуване Няма 5293,10 лв, съгласно удостоверение №956/29.02.2016г., издадено от отдел ""МДТ"" при община Аврен.264808.3.2016 г.ПубличнаУрегулиран поземлен имот с площ - 2535 кв.м./две хиляди петстотин тридесет и пет кв.м./, отреден за ""Парк"".Тръстиково, кв. 21, парцел ІX,
69911.5.2017 г.Заповед за деактуванеЧл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор № 20/09.02.2017г. и Заявление с вх. № ОП-2412(5)/05.05.2017г. от Атанас Иванов Атанасов-пълномощник на Ивелина Атанасова СлавоваНяма 1556,42 лв. №3536/19.10.2016г.307119.10.2016 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ - 6.405 /шест декара четиристотин и пет кв.в. /дка. Начин на трайно ползване - нива Категория на земята при неполивни условия - трета.с. Садово, ЕКАТТЕ 65125, имот № 034050,местност 'Аба пунар'
69110.5.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3386/19.04.2017г.Няма  35610.12.2002 г.ЧастнаУПИ с площ 790 кв.м.Близнаци, кв. 52, парцел І-ОБЩ.
69210.5.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3368/27.03.2017г.Няма  40330.6.2003 г.Частнадворно място с площ 1090 кв.м.Област Варна, община Аврен , с.Близнаци, кв. 66, парцел VІІ
69310.5.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3385/19.04.2017г.Няма  41230.6.2003 г.ЧастнаДворно място с площ 845 кв.м.Област Варна, община Аврен, с.Близнаци, кв. 31, парцел І ОБЩ.
63302.5.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за продажба № 32/28.02.2017г. и Заявление с вх. № ОП- 4172(1)/27.04.2017г. от Тошко Детелинов ХристовНяма 176,50 лв. /сто седемдесет и шест лева и петдесет стотинки/, съгл.Удостоверение № 2472/12.12.2011г.195715.12.2011 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 934 /деветстотин тридесет и четири/ кв.м. Начин на трайно ползване - ЛозеОбласт Варна, Община Аврен, с.Приселци, ПИ 58445.106.332, м-ст 'Комлука'
8628.4.2017 г.Договор за покупко продажба НямаБожидар Атанасов Костадинов263.25332628.2.2017 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 3.900 дка. /три декара и деветстотин кв.м./. Начин на трайно ползване - Др.изост.ливада; Категория при неполивни условия - Шеста.Област Варна, община Аврен, с. Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност Каваците, имот №001167
61726.4.2017 г.Заповед за деактуванеЧл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за продажба № 51/07.04.2017г. и Заявление с вх. № ОП-945(1)/18.04.2017г. от ,,Агро Ивкора"" ЕООД, представлявано от Марина Димитрова Иванова.Няма 219,33 лв. №3449/12.10.2016г.310016.11.2016 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ - 1.421 дак./един декар четиристотин двадесет и един кв.м./ Начин на трайно ползване - др. селищна територия Категория на земята при неполивни условия - четвъртас.Добри дол, имот № 000090, местност 'Над селото'
60524.4.2017 г.Заповед за деактуванечл., 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3281/20.01.2017г.Няма 617,40169109.12.2009 г.ЧастнаНива с площ 6,000 дка.Близнаци, парцел 043035
60324.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3278/20.01.2017г.Няма 1276,00169209.12.2009 г.ЧастнаНива с площ 12,400 дка.Близнаци, парцел 043034
60424.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3301/10.02.2017г.Няма 408,70169915.12.2009 г.ЧастнаНива с площ 2,755 дкаБлизнаци, парцел 055001
60124.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3302/09.02.2017г.Няма 528,10 лв. /петстотин двадесет и осем лева и десет стотинки/, съгл. Удостоверение № 292/15.02.2012г.197520.2.2012 г.ПубличнаЗемеделска земя с площ 3,899 дка /три декара, осемстотин деветдесет и девет ара/ начин на трайно ползване - Др. селскост. тер.Област Варна, Община Аврен, с.Близнаци, ЕКАТТЕ 00084, имот № 000440
59221.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3361/24.03.2017г.Няма 1407,60178216.8.2010 г.ЧастнаУПИ с площ 690 кв.м.Близнаци, кв. 81, парцел XII
59321.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3375/29.03.2017г.Няма 93.00 лв., съгласно Удостоверение №998/25.03.2009 г.142526.3.2009 г.ЧастнаДворно място с площ 45.6 кв.м.-отредено за трафопостУПИ ХХІІІ-общ., кв.71 по регулационния план на с.Близнаци, община Аврен, област Варна
59421.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3376/29.03.2017г.Няма 2886,60177417.5.2010 г.ПубличнаУПИ С ПЛОЩ 1415 КВ.М.Близнаци, пл.№677, кв. 83, парцел V
59021.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3374/29.03.2017г.Няма 406.00 лв., съгласно удостоверение №21/09.10.2012г.205911.10.2012 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 98 /деветдесет и осем/кв.м., ведно с построена едноетажна, масивна сграда от тухлена зидария на плосък покрив със ЗП-13 /тринадесет/ кв.м. , с предназначение за трафопост. Година на построяване -1953г.Област Варна, община Аврен, с.Близнаци, пл.№210, кв. 22, парцел ІV
59521.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3378/29.03.2017г.Няма  48426.2.2004 г.ЧастнаУПИ с площ 1090 кв.м.Близнаци, кв. 66, парцел XXI
59121.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3377/29.03.2017г.Няма  49717.5.2004 г.ЧастнаУПИ с площ 950 кв.м.Близнаци, кв. 66, парцел XVIII
59021.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3374/29.03.2017г.Няма  209505.12.2012 г.ЧастнаТрафопостБлизнаци
57719.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и писмо с вх. № ОП-1003(2)/21.03.2017г. на Началник отдел УТ при Община Аврен.Няма 223,50 лв., съгл.удостоверение № 18/09.10.2012г.205811.10.2012 г.ЧастнаСграда със застроена площ 12/дванадесет/кв.м., представлявяща трафопост, находяща се в северозападната част на УПИ І-431/ едно римско , четиристотин тридесет и едно / в кв.87 /осемдесет и седем/ по регулационния план на с.Близнаци, одобрен със заповед №204/12.07.1994г. за улична и дворищна регулация.Област Варна, община Аврен, с.Близнаци, пл.№431, кв. 87, парцел І
58319.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3373/29.03.2017г.Няма 232.40 лв., съгласно Удостоверение №994/25.03.2009 г.142726.3.2009 г.ЧастнаДворно място с площ 113.9 кв.м.- отреден за комплексно обществено обсъждане.УПИ ХХІV-общ., кв.71 по регулационния план на с. Близнаци, община Аврен, област Варна
58419.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3379/31.03.2017г.Няма 809,9089707.11.2006 г.Частна700 кв.м.ид.ч. от УПИ цялото с площ 1268 кв.м.Близнаци, пл.№278, кв. 11, парцел І
57519.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и писмо с вх. № 1003(1)/21.03.2017г. на Началник отдел УТ при Община АвренНяма За земя - 149,60 лв. и за сгради - 297,00лв., съгласно Удостоверение № 100/18.01.2013г.211921.1.2013 г.ЧастнаУрегулиран поземелен имот с площ 82/осемдесет и два/кв.м., ведно със сгради със ЗП - 9 /девет/кв.м., представляваша 'Трафопост' и сграда със ЗП - 12 /дванадесет/ кв.м., представляваща 'Сграда за ниско напрежение'Област Варна, Община Аврен, с.Близнаци, кв. 92, парцел ХІІ, одобрен със заповед № 204/12.07.1994г. за улична и за дворищна регулация
57619.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и писмо с вх. № ОП - 1003(1)/21.03.2017г. на Началник отдел УТ при Община АвренНяма  2105.2.1998 г.Частнатерен от 9 кв.м. отреден за изграждане на мачтов трафопостБлизнаци, кв. 74, парцел ХVІ-ОБЩ.
6019.4.2017 г.Договор за покупко продажба№900РМОВ0009/06.04.2017г.НямаПетър Ангелов Гърбузов1690.5315314.12.2016 г.ЧастнаГорски фонд с площ 10.000 /десет декара / дка. Начин на трайно ползване - Гор. стоп. терен Имота попада в отдел/подотдел 400/д - 10.000 дка. - широколистна горас. Аврен, ЕКАТТЕ 00084, имот № 003362, местност 'Дълг. било'
5107.4.2017 г.Договор за покупко продажба161/06.04.2017г.Няма,Агро ивкора' ЕООД , представлявано от Марина Димитрова Иванова192.47310016.11.2016 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ - 1.421 дак./един декар четиристотин двадесет и един кв.м./ Начин на трайно ползване - др. селищна територия Категория на земята при неполивни условия - четвъртас.Добри дол, имот № 000090, местност 'Над селото'
53606.4.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС №3372/29.03.2017г.Няма 390,9081321.3.2006 г.ЧастнаУПИ с площ 432 кв.м. ведно с изградена сграда - КМЕТСТВО И ЗДРАВНА СЛУЖБА със ЗП-104 кв.м.Круша, кв. 2, парцел ХV
53006.4.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС №33622/24.03.2017г.Няма 4522,70167911.11.2009 г.ЧастнаУПИ с площ 2217 кв.м. отреден за обществено обслужващи дейностиБлизнаци, кв. 76, парцел II
53206.4.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС №3364/ 27.03.2017г.Няма 890,30/осемстотин и деветдесет лева и тридесет стотинки/187721.6.2011 г.ПубличнаУрегулиран поземлен имот с площ 436,40/четиристотин тридесет и шест и четиридесет/кв.м.Област Варна, Община Аврен,с.Круша, кв. 2, парцел ХVІІІ
53806.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3382/31.03.2017г.Няма 530,10170722.12.2009 г.Частнаизоставена нива с площ 7,728 дка-. категорияБлизнаци, парцел 049089
52506.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3360/24.03.2017г.Няма 3845,40167811.11.2009 г.ЧастнаУПИ с площ 1885 кв.м. отреден за спорт и рекриацияБлизнаци, кв. 76, парцел III
53506.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3371/27.03.2017г.Няма 2121,60168124.11.2009 г.ЧастнаУПИ с площ 988 кв.м.Близнаци, пл.№25, кв. 1, парцел II
52606.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3357/23.03.2017г.Няма 12448,80 лв. /дванадесет хиляди четиристотин четиридесет и осем лева и осемдесет стотинки/, съгл. Удостоверение № 1170/06.06.2012г.203406.6.2012 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 5400 /пет хиляди и четиристотин/ кв.м., съставляващ УПИ І /едно римско/ в кв.69 /шестдесет и девети/Област Варна, Община Аврен, с.Царевци, кв. 69, парцел І по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 569/20.10.1929г. за улична регулация и Заповед № 879/26.10.1929г. за дворищна регулация
53106.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставени нови АОС № 3363/24.03.2017г., АОС № 3365/27.03.2017г. и АОС № 3366/27.03.2017г.Няма 017102.1.2002 г.ЧастнаУПИ с площ 1450 кв.м.Болярци, пл.№1, кв. 2, парцел І
53706.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3336/20.03.2017г.Няма 308,70лв.282006.7.2016 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 3.000дка./три декара/; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета;Садово, местност 'Край село' , парцел 037084,
53906.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3336/20.03.2017г.Няма 525 лв. №58/07.03.2017г.332707.3.2017 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 4.292 / четири хиляди двеста деветдесет и два кв.м. / Начин на трайно ползване: нива Категория на земята при неполивни условия: Петас. Садово, местност 'Край села', имот № 037008
52806.4.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС №3353/ 22.03.2017г.Няма  39803.4.2003 г.ЧастнаУПИ с площ 1200 кв.м.Близнаци, пл.№680, кв. 83, парцел ХІ
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
29
30
31
Next
[Condition]Създай филтър