Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Номер[Filter]
Дата[Filter]
Вид[Filter]
Основание[Filter]
Начин на разпореждане[Filter]
Насрещна страна[Filter]
Данъчна оценка[Filter]
Акт Номер[Filter]
Акт Дата[Filter]
Собственост[Filter]
Вид и описание на имот[Filter]
Местонахождение[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
0618.1.2018 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за покупло-продажба № 14/09.01.2018 г. и Заявление с вх. № ОП-4394/1/17.01.2018 г. от ЗП ,,Скорпит' ЕООД, чрез преупълномощеното лице Лъчезар Иванов БалевскиНяма 4265.00/четири хиляди двеста шестдесет и пет /лв., съгласно удостоверение №1375/09.08.2011г.190509.8.2011 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 31.488 дка./тридесет и един декара и четиристотин осемдесет и осем ара/. Начин на трайно ползване - др.изоставена нива. Категория при неполивни условия - четвърта.Област Варна, Община Аврен, с.Садово, м-ст 'Аба пунар', ЕКАТТЕ 65125, имот № 029016
0218.1.2018 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за покупло-продажба № 10/09.01.2018 г. и Заявление с вх. № ОП-4393/1/17.01.2018 г. от ЗП ,,Скорпит' ЕООД, чрез преупълномощеното лице Лъчезар Иванов БалевскиНяма 77,10 лв. /седемдесет и седем лева и десет стотинки/, съгл.удостоверение № 2324/05.10.2012г.206816.10.2012 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 0,906 дка. /деветстотин и шест кв.м./ Категория при неполивни условия VІ начин на трайно ползване - НиваОбласт Варна, Община Аврен, с.Садово, ЕКАТТЕ 65125, местност 'Старите лозя', имот № 000270
0418.1.2018 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за покупло-продажба № 12/09.01.2018 г. и Заявление с вх. № ОП-4395/1/17.01.2018 г. от ЗП ,,Скорпит' ЕООД, чрез преупълномощеното лице Лъчезар Иванов БалевскиНяма 125,40 лв. /сто двадесет и пет лева и четиридесет стотинки/, съгл.удостоверение № 2320/05.10.2012г.206916.10.2012 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 1,474 дка. /един декар, четиристотин седемдесет и четири кв.м./ Категория при неполивни условия VІ начин на трайно ползване - НиваОбласт Варна, Община Аврен, с.Садово, ЕКАТТЕ 65125, местност 'Старите лозя', имот № 000267
0118.1.2018 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за покупло-продажба № 9/09.01.2018 г. и Заявление с вх. № ОП-4391/1/17.01.2018 г. от ЗП ,,Скорпит' ЕООД, чрез преупълномощеното лице Лъчезар Иванов БалевскиНяма 125,40 лв. /сто двадесет и пет лева и четиридесет стотинки/, съгл.удостоверение № 2324/05.10.2012г.207016.10.2012 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 0,812 дка. /осемстотин и дванадесет кв.м./ Категория при неполивни условия VІ начин на трайно ползване - НиваОбласт Варна, Община Аврен, с.Садово, ЕКАТТЕ 65125, местност 'Старите лозя', имот № 000266
0718.1.2018 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за покупло-продажба № 6/04.01.2018 г. и Заявление с вх. № ОП-4397/1/17.01.2018 г. от ЗП ,,Скорпит' ЕООД, чрез преупълномощеното лице Лъчезар Иванов БалевскиНяма 197,20 лв. /сто деветдесет и седем лева и двадесет стотинки/, съгл.удостоверение № 2320/05.10.2012г.207116.10.2012 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 2,319 дка. /два декара, триста и деветнадесет кв.м./ Категория при неполивни условия VІ начин на трайно ползване - НиваОбласт Варна, Община Аврен, с.Садово, ЕКАТТЕ 65125, местност 'Старите лозя', имот № 000265
0518.1.2018 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за покупло-продажба № 13/09.01.2018 г. и Заявление с вх. № ОП-4396/1/17.01.2018 г. от ЗП ,,Скорпит' ЕООД, чрез преупълномощеното лице Лъчезар Иванов БалевскиНяма 137,80 лв. /сто тридесет и седем лева и осемдесет стотинки/, съгл.удостоверение № 2320/05.10.2012г.207216.10.2012 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 1,620 дка. /един декар, шестстотин и двадесет кв.м./ Категория при неполивни условия VІ начин на трайно ползване - НиваОбласт Варна, Община Аврен, с.Садово, ЕКАТТЕ 65125, местност 'Старите лозя', имот № 000263
6218.1.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал. 1 и поради съставяне на АОС № 3897/05.01.2018 г.Няма за земя-11031,60 лв. и за сграда-12743,40 лв., съгласно Удостоверение № 174/21.01.2013г.213407.2.2013 г.ПубличнаУрегулиран поземлен имот с площ 6048 /шест хиляди четиридесет и осем/ кв.м., ведно с изградена в него двуетажна масивна сграда, представляваща Детска градина и училище със ЗП-296 /двеста деветдесет и шест/ кв.м. ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИОбласт Варна, община Аврен, с.Бенковски, кв. 28, парцел VІІ, одобрен ПУП-ПР с решение № 301/30.11.2012г. на ОбС-Аврен
0318.1.2018 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за покупло-продажба № 11/09.01.2018 г. и Заявление с вх. № ОП-4392/1/17.01.2018 г. от ЗП ,,Скорпит' ЕООД, чрез преупълномощеното лице Лъчезар Иванов БалевскиНяма 94,15лв. 657/25.02.2015г.240425.2.2015 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 1.107 дка./един декар сто и седем квадратни метра/. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при неполивни условия - VІ/шеста/.с.Садово, ЕКАТТЕ 65125, местност 'Старите лозя', имот №000271,
6017.1.2018 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор № 5/04.01.2018г. и Заявление с вх. № ОП-4455/1/10.01.2018 г. от ,,Илкнур' ЕООД - представлявано от Калин Йосифов Георгиев.Няма 5049,70 лв., съгласно издадено удостоверение № 2733/14.08.2017 г. от отдел ,,МДТ"" при Община Аврен.366115.8.2017 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ - 2535 кв.м./две хиляди петстотин тридесет и пет квадратни метра/с. Тръстиково, кв. 21, парцел IX-127.
2609.1.2018 г.Заповед за деактуване Няма 13 161.60 лв70423.1.2006 г.ЧастнаЗемеделска земя - гори земеделска земя. Площ на имота - 69.638 дк. Категория при неполивни условия - 3,4,6Землище с. Юнак, парцел 063007, местност 'Чобан чешме', ЕКАТЕ-86057
2609.1.2018 г.Заповед за деактуване Няма 6125,16лв., съгласно удостоверение №3545/08.10.2015г., изд. от отдел 'МДТ'при община Аврен.246714.10.2015 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 69.639 дка. /шестдесет и девет декара шестстотин тридесет и девет кв.м./. Начин на трайно ползване - др.селскостопанска територия. Категория при неполивни условия -шеста /66.354дка./, четвърта /1.330дка./ и трета /1.954дка./.Област Варна, община Аврен, с.Юнак, ЕКАТТЕ 86057, местност 'Чобан чешме', имот №063007. Няма промяна
1409.1.2018 г.Договор за покупко продажба№614/28.12.2017г.НямаЗП Скорпит чрез Лъчезар Иванов Балевски4265.05190509.8.2011 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 31.488 дка./тридесет и един декара и четиристотин осемдесет и осем ара/. Начин на трайно ползване - др.изоставена нива. Категория при неполивни условия - четвърта.Област Варна, Община Аврен, с.Садово, м-ст 'Аба пунар', ЕКАТТЕ 65125, имот № 029016
1009.1.2018 г.Договор за покупко продажба№ 614/28.12.2017г.НямаЗП Скорпит, чрез преупълномощеното лице Лъчезар Иванов Балевски77.06206816.10.2012 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 0,906 дка. /деветстотин и шест кв.м./ Категория при неполивни условия VІ начин на трайно ползване - НиваОбласт Варна, Община Аврен, с.Садово, ЕКАТТЕ 65125, местност 'Старите лозя', имот № 000270
1209.1.2018 г.Договор за покупко продажба№ 614/28.12.2017г.НямаЗП Скорпит чрез Лъчезар Иванов Балевски125.36206916.10.2012 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 1,474 дка. /един декар, четиристотин седемдесет и четири кв.м./ Категория при неполивни условия VІ начин на трайно ползване - НиваОбласт Варна, Община Аврен, с.Садово, ЕКАТТЕ 65125, местност 'Старите лозя', имот № 000267
909.1.2018 г.Договор за покупко продажба№ 614/28.12.2017г.НямаЗП Скорпит, чрез преупълномощеното лице Лъчезар Иванов Балевски69.06207016.10.2012 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 0,812 дка. /осемстотин и дванадесет кв.м./ Категория при неполивни условия VІ начин на трайно ползване - НиваОбласт Варна, Община Аврен, с.Садово, ЕКАТТЕ 65125, местност 'Старите лозя', имот № 000266
1309.1.2018 г.Договор за покупко продажба№ 614/28.12.2017г.НямаЗП Скорпит чрез Лъчезар Иванов Балевски137.78207216.10.2012 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 1,620 дка. /един декар, шестстотин и двадесет кв.м./ Категория при неполивни условия VІ начин на трайно ползване - НиваОбласт Варна, Община Аврен, с.Садово, ЕКАТТЕ 65125, местност 'Старите лозя', имот № 000263
1109.1.2018 г.Договор за покупко продажба№ 614/28.12.2017г.НямаЗП Скорпит чрез Лъчезар Иванов Балевски94.15240425.2.2015 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 1.107 дка./един декар сто и седем квадратни метра/. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при неполивни условия - VІ/шеста/.с.Садово, ЕКАТТЕ 65125, местност 'Старите лозя', имот №000271,
405.1.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал. 1 и поради дублиране с АОС № 3828/15.11.2017 г.Няма 52,95 лв., съгласно издадено удостоверение № 3357/27.10.2017 г. от отдел ,,МДТ' при Община Аврен.388519.12.2017 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 1.682 /един декар шестстотин осемдесет и два квадратни метра/ дка.; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - осма.с. Тръстиково, местност ,,Герена"", Имот № 028050, ЕКАТТЕ 73393.
00105.1.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 от ЗОС и поради дублиране с АОС № 3827/15.11.2017 г.Няма 315,72 лв., съгласно издадено удостоверение № 3356/27.10.2017 г. от отдел 'МДТ' при Община Аврен.389019.12.2017 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 2.160 дка. /два декара сто и шестдесет кв. м./. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: втора и осма.Тръстиково, местност ,,Герена"", ЕКАТТЕ 73393, Имот № 028057.
504.1.2018 г.Договор за покупко продажбаБИ-9.84445600/22.12.2017г.Няма,Илкнур' ЕООД - представлявано от Калин Йосифов Георгиев5779.8366115.8.2017 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ - 2535 кв.м./две хиляди петстотин тридесет и пет квадратни метра/с. Тръстиково, кв. 21, парцел IX-127.
604.1.2018 г.Договор за покупко продажбаБИ-9.84445600/28.12.2017г.НямаЗП Скорпит, чрез преупълномощеното лице Лъчезар Иванов Балевски197207116.10.2012 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 2,319 дка. /два декара, триста и деветнадесет кв.м./ Категория при неполивни условия VІ начин на трайно ползване - НиваОбласт Варна, Община Аврен, с.Садово, ЕКАТТЕ 65125, местност 'Старите лозя', имот № 000265
195928.12.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал. 1 и съставяне на нови АОС № 3155 и 3159 от 14.12.2016 г.Няма 2959,0082604.4.2006 г.Частназем.земя - изоставена нива с площ 32,768 ІV и V категорияАврен, парцел 065031
190515.12.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3845/16.11.2017 г.Няма 958,80 лв.149718.5.2009 г.Частнадворно място с площ 470 кв.м.Царевци, кв. 109, парцел ІІ
191315.12.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и поради съставен нов АОС № 3845/16.11.2017 г.Няма 938,40 лв.149818.5.2009 г.Частнадворно място с площ 460 кв.м.Царевци, кв. 109, парцел ХІ
191515.12.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и поради съставен нов АОС № 3845/16.11.2017 г.Няма 1142,40 лв.149918.5.2009 г.Частнадворно място с площ 560 кв.м.Царевци, кв. 109, парцел ІІІ
190715.12.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и поради съставен нов АОС № 3845/16.11.2017 г.Няма 1142,40150118.5.2009 г.ЧастнаУПИ с площ 560Царевци, кв. 109, парцел VIII
191015.12.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и поради съставен нов АОС № 3845/16.11.2017 г.Няма 1142,40150418.5.2009 г.ЧастнаУПИ с площ 560 кв.м.Царевци, кв. 109, парцел ІХ
191115.12.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и поради съставен нов АОС № 3845/16.11.2017 г.Няма 1142,40150518.5.2009 г.ЧастнаУПИ с площ 560 кв.м.Царевци, кв. 109, парцел V
191215.12.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и поради съставен нов АОС № 3845/16.11.2017 г.Няма 1183,20150718.5.2009 г.ЧастнаУПИ с площ 580 кв.м.Царевци, кв. 109, парцел VI
191715.12.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3286 и 3288/24.01.2017 г.Няма 6941,30160202.7.2009 г.Частнагор.стоп.тер. с площ 28,565 дка шир.гораАврен, парцел 003251
191615.12.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и поради съставен нов АОС № 3845/16.11.2017 г.Няма 0150018.5.2009 г.ЧастнаПлощ на имота 1.232 дка. Начин на трайно ползване - поляна. Отдел/подотдел: 409/1 - 1.232 дка. - поляна.Царевци, кв. 109, парцел VІІ
191415.12.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и поради съставен нов АОС № 3845/16.11.2017 г.Няма 1142,40150218.5.2009 г.ЧастнаУПИ с площ 560 кв.м.Царевци, кв. 109, парцел IV
190615.12.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и поради съставен нов АОС № 3845/16.11.2017 г.Няма 1026,00 лв., 2538/22.07.2016г.289725.7.2016 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 450 кв.м. /четиристотин и петдесет квадратни метра/;с.Царевци, кв. 109, УПИ I, съгласно одобрен регулационен план на селото със Заповед №569/20.10.1929г. за улична регулация и Заповед №2879/26.10.1929г. за дворищна регулация.
191515.12.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и поради съставен нов АОС № 3845/16.11.2017 г.Няма 1311.00 лв., 2592/26.07.2016г.291727.7.2016 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 575 кв.м. /петстотин седемдесет и пет квадратни метра/;с.Царевци, кв. 109, УПИ III, съгласно одобрен регулационен план със Заповед №569/20.10.1929г. за улична регулация и Заповед №2879/26.10.1929г. за дворищна регулация. Няма промяна.
191415.12.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и поради съставен нов АОС № 3845/16.11.2017 г.Няма 1311,00 лв., 2630/28.07.2016г.294601.8.2016 г.ЧастнаДворно място с площ 575 кв.м. /петстотин седемдесет и пет квадратни метра/.с.Царевци, кв. 109, парцел IV, съгласно одобрен регулационен план със Заповед №569/20.10.1929г. за улична и изменена Заповед №2879/26.10.1929г. за дворищна регулация.
190915.12.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и поради съставен нов АОС № 3845/16.11.2017 г.Няма 1142,40 ЛВ. , У-НИЕ № 1387/12.05.2009Г.150318.5.2009 г.ЧастнаДворно място с площ 560 кв.м.Царевци, кв. 109, парцел X,
187011.12.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3760/23.10.2017 г.Няма  3916.3.2000 г.ЧастнаЗем.земя- 41.107 дка Категория на земята - 0,409дка.-ІVкат. - 40,698 дка.- ІХкат. Начин на трайно ползване - залесена територияДобри дол, местност Кому дере, парцел 49, ЕКНМ 21419
178021.11.2017 г.Заповед за деактуване Няма 1990,80лв., съгласно удостоверение №644/10.02.2016г.262723.2.2016 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 1050 кв.м. /хиляда и петдесет кв.м./.Област Варна, община Аврен, с.Круша, кв. 2, УПИ ХIV, одобрен със Заповед №72/12.08.1929г. за улична регулация, Заповед №512/21.03.1929г. за дворищна регулация , изменена със Заповед №966/14.11.2002г. на Кмета на община Аврен. Няма промяна
174516.11.2017 г.Заповед за деактуванеЧл.64, ал.1 от ЗОС, Договор за покупко-продажба № 188/23.10.2017г. и Заявление вх. № М-1727/07.11.2017 г. от Николай Николов РачинскиНяма 979,20 лв., съгласно Удостоверение №3675/08.09.2008 г.119009.9.2008 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 720 кв.м.УПИ ХХІІІ, кв.11 по регулационния план на с. Круша, община Аврен, област Варна.
175116.11.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС, Договор за покупко-продажба № 127/30.06.2017г. и Заявление вх. № М-1742/09.11.2017 г. от Олга Пламенова ГавриловаНяма 57,2084812.5.2006 г.Частназем.земя -лозе с площ 2,000 дка ІХ категорияАврен, парцел 001370
174516.11.2017 г.Заповед за деактуване Няма  241828.4.2015 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 755 кв.м. /седемстотин петдесет и пет кв.м./.Круша, кв. 11, парцел ХХІІІ
175516.11.2017 г.Заповед за деактуванеЧл.64, ал.1 от ЗОС, Договор за покупко-продажба № 124/30.06.2017г. и Заявление вх. № :-1746/09.11.2017 г. от Искра Любомирова ВасилеваНяма 57,2084312.5.2006 г.Частназем.земя - лозе с площ 2,000 дка ІХ категорияАврен, парцел 001368
175016.11.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС, Договор за покупко-продажба № 144/07.08.2017г. и Заявление вх. № М-1741/09.11.2017 г. от Олга Пламенова ГавриловаНяма 57,2084412.5.2006 г.Частназем.земя - лозе с площ 2,000 дка ІХ категорияАврен, парцел 001369
175216.11.2017 г.Заповед за деактуванеЧл.64, ал.1 от ЗОС, Договор за покупко-продажба № 125/30.06.2017г. и Заявление вх. № М-1743/09.11.2017 г. от Олга Пламенова ГавриловаНяма 70,2084612.5.2006 г.Частназем.земя - лозе с площ 3,000 дка ІХ категорияАврен, парцел 001361
174616.11.2017 г.Заповед за деактуванеЧл.64, ал.1 от ЗОС, Договор за покупко-продажба № 128/30.06.2017г. и Заявление вх. № М-1737/09.11.2017 г. от Олга Пламенова ГавриловаНяма 28,6084912.5.2006 г.Частназем.земя -лозе с площ 1,001 дка ІХ категорияАврен, парцел 001367
174816.11.2017 г.Заповед за деактуванеЧл.64, ал.1 от ЗОС, Договор за покупко-продажба № 122/30.06.2017г. и Заявление вх. № М-1739/09.11.2017 г. от Олга Пламенова ГавриловаНяма 23,4085012.5.2006 г.Частназем.земя -лозе с площ 1,001 дка ІХ категорияАврен, парцел 001364
174716.11.2017 г.Заповед за деактуване Няма 73,5085112.5.2006 г.Частназем.земя -лозе с площ 2,260 дка ІХ категорияАврен, парцел 001365
174916.11.2017 г.Заповед за деактуванеЧл.64, ал.1 от ЗОС, Договор за покупко-продажба № 146/07.08.2017г. и Заявление вх. № :-1740/09.11.2017 г. от Искра Любомирова ВасилеваНяма 137,20169311.12.2009 г.ЧастнаЗатревена нива с площ 1,400 дка.Аврен, парцел 144001
175416.11.2017 г.Заповед за деактуванеЧл.64, ал.1 от ЗОС, Договор за покупко-продажба № 123/30.06.2017г. и Заявление вх. № :-1745/09.11.2017 г. от Искра Любомирова ВасилеваНяма 377,30169411.12.2009 г.ЧастнаЗатревена ниво с площ 3,500 дка.Аврен, парцел 144002
175616.11.2017 г.Заповед за деактуване Няма 11 817,20 ЛВ.159618.6.2009 г.ЧастнаУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И СГРАДА ПРЕДСТАВЛЯВАЩА БИВШ 'ПИОНЕРСКИ ДОМ' СЪС ЗП 324 КВ.М. И ГАРАЖ СЪС ЗП 77 КВ.М.кв. 71, парцел VІІ
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
31
32
33
Next
[Condition]Създай филтър