Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Номер[Filter]
Дата[Filter]
Вид[Filter]
Основание[Filter]
Начин на разпореждане[Filter]
Насрещна страна[Filter]
Данъчна оценка[Filter]
Акт Номер[Filter]
Акт Дата[Filter]
Собственост[Filter]
Вид и описание на имот[Filter]
Местонахождение[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
00619.4.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3971/29.03.2018 г.Няма 55,60172525.3.2010 г.Публичназемеделска демя - пасище, мера Площ на имота - 0,819 дка. ІІІ категорияАврен, парцел 001297
00319.4.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3979/03.04.2018 г.Няма 144,20172625.3.2010 г.Публичназемеделска демя - пасище, мера Площ на имота - 2,126 дка. ІІІ категорияАврен, парцел 001600
00119.4.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3982/03.04.2018 г.Няма 372,40 лв., съгласно удостоверение №3300/28.10.2013г.225829.10.2013 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 3.800 дка./три декара и осемстотин кв.м./. Начен на трайно ползване- Нива. Категория на земята при неполивни условия - V/пета/.Област Варна, община Аврен, с.Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност 'Вълков дол', имот № 078060
00519.4.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3978/03.04.2018 г.Няма 2952,97лв., съгласно удостоверение №3288/28.10.2013г.226129.10.2013 г.ПубличнаЗемеделска земя с площ 18.262 дка./осемнадесет декара дваста шестдесет и два кв.м./. Начин на трайно ползване- Дере. Категория на земята при неполивни условия- V/пета/.Област Варна, община аврен, с.Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност 'Мешелика', имот № 001145
00419.4.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3981/03.04.2018 г.Няма 195,25 лв. №201/20.01.2016г.258009.2.2016 г.ПубличнаЗемеделска земя с площ - 3.550 дка./три декара петстотин и петдесет кв.в./ Начин на трайно ползване - пасище с храсти Категория на земята при неполивни условия - четвъртас.Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност 'Ибрямова нива', имот№ 001065,
00719.4.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3972/30.03.2018 г.Няма 132,68 лв. №1321/28.03.2016г.268728.3.2016 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ - 4.615 /четири декара шестстотин и петнадесет кв.м./дка. Начин на трайно ползване - др. изост. нива Категория на земята при неполивни условия - деветас.Аврен, местност 'Гьочеклик', имот №090143,
00219.4.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3980/03.04.2018 г.Няма 1217.80 лв. №1514/18.04.2016г.273710.5.2016 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ - 52.948/петдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и осем км.м./ дка. Начин на трайно ползване - изоставена нива Категория на земята при неполивни условия - деветас.Аврен, ЕКАТТЕ 00084, имот № 026002, местност 'Бялата вода'
00318.4.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал. 1 от ЗОС и съставяне на АчОС № 3984/05.04.2018 г.Няма 1903,60 лв., №490/21.02.2017г.330622.2.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 466 /четиристотин шестдесет и шест/ кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване - Ниско застрояване.Област Варна, община Аврен, с.Близнаци, ПИ № 04426.502.7 по кадастралната карта и кадастрални регистри на селото, одобрени със Заповед №РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК. Стар идентификатор: кв.45, УПИ ХХII-общ.
00217.4.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал. от ЗОС и съставяне на АчОС № 3975/02.04.2018 г.Няма 112.70лв., съгласно удостоверение №3301/28.10.2013г.225729.10.2013 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ - 1.000 дка./един декар/; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета/пета/Област Варна, Община Аврен, с.Аврен, ЕКАТТЕ 00084, ивот № 077067, местност 'Беджене'
00117.4.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал. 1 от ЗОС и съставяне на АпОС № 3970/29.03.2018 г.Няма 3270.44лв., съгласно удостоверение №3290/28.10.2013г.226529.10.2013 г.ПубличнаЗемеделска земя с площ-19.346 дка./деветнадесет декара, триста четиридесет и шест кв.м./ Начин на трайно ползване - дере; Категория на земята при неполивни условия-V/пета/.Област Варна, Община Аврен, с. Аврен, ЕКАТТЕ 00084, имот № 001089, местност 'Беджене'
46016.4.2018 г.Заповед за деактуване Няма 797,40169511.12.2009 г.ПубличнаПасище и мера с площ 11,752 дкаАврен, парцел 062167
46116.4.2018 г.Заповед за деактуване Няма 129,70172225.3.2010 г.Публичназемеделска демя - пасище, мера Площ на имота - 1,912 дка. ІІІ категорияАврен, парцел 001212
41302.4.2018 г.Заповед за деактуванеЧл. 64, ал. 1 от ЗОС и съставяне на нов АОС № 2978/25.08.2016 г.Няма 1101,60185208.3.2011 г.ЧастнаУПИ с площ 540 кв.м. Отреден за комплексно обслужванеПриселци, кад. район 58445, кв. 502, парцел 285
38326.3.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3957/13.03.2018 г.Няма 41.80 лв., съгласно Удостоверение №442/06.11.2008 г.126107.11.2008 г.ЧастнаГорски фонд с начин на трайно ползване поляна с площ 1.406 дк.Землище с.Аврен, пл.№3508, местност 'Бялата вода'
38426.3.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3958/13.03.2018 г.Няма 32469,50161703.7.2009 г.Частнагор.стоп.тер. с площ 109,325 дка шир.гораАврен, парцел 003234
38526.3.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3959/13.03.2018 г.Няма 6790,30162320.7.2009 г.Частнагор.стоп.тер. с площ 217,639 дка шир. и игл. гораАврен, парцел 003233
38226.3.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3960/13.03.2018 г.Няма 4523,30162420.7.2009 г.Частнагор.стоп.тер. с площ 95,832 дка шир.гораАврен, парцел 003231
38126.3.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3961/13.03.2018 г.Няма 8803,10162520.7.2009 г.Частнагор.стоп.тер. с площ 186,507 дка шир.гораАврен, парцел 003230
37522.3.2018 г.Заповед за деактуване Няма За земя 7387,20 лв. за сгради - 6927,30 лв.., №1434/07.04.2016г.270808.4.2016 г.ПубличнаУрегулиран поземлен имот с площ 4050/четири хиляди и петдесет/ кв.м. Административна двуетажна сграда със ЗП- 180/сто и осемдесет/ кв.м. Година на строеж 1952г. В Административната сграда се помещават помещенията за Кметство, Пенсионерски клюб и Читалище.с.Болярци, кв. 29, имот № I-160 по регулационния план, одобрен със Заповед №605/05.12.1931 г. за улична и Заповед №5190/25.12.1931г. и 652/12.06.2013г. за дворищна регулация на Кмета на община Аврен.
35520.3.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3962 и 3963/13.03.2018 г.Няма 2663,00 лв. /две хиляди шестстотин шестдесет и три лева/, съгл.Удостоверение № 1243/14.07.2011г.190829.8.2011 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 1168 /хиляда сто шестдесет и осем/ кв.м.Област Варна, Община Аврен, с.Приселци, ПИ 58445.502.87
29607.3.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл.64, ал.1 и съставяне на АОС № 3925/09.02.2018 г.Няма 1752.03 лв., съгласно издадено удостоверение № 250/25.01.2018 г. от отдел 'МДТ' при Община Аврен.391930.1.2018 г.ЧастнаПлощ на имота - 10.364 дка. /десет декара триста шестдесет и четири кв.м/. Начин на трайно ползване - гробище. В имота има две сгради: 01 - Друга сграда с особено предназначение с площ 26 кв. м. 02 - Друга сграда с особено предназначение с площ 27 кв. м.с. Царевци, Имот № 000087, ЕКАТТЕ 70220.
17208.2.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл.644 и съставен нов № 2578/09.02.2018г.Няма 202,30 лв60915.11.2005 г.Частназемеделска земя - пасище, мера категория - VІІ местност 'Герково'Аврен, парцел 003043
17108.2.2018 г.Заповед за деактуване Няма 128,9079821.2.2006 г.Частназем.земя - пасище с храсти с площ 3,550дка ІV и V катег.Аврен, парцел 001065
00207.2.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3921/05.02.2018 г.Няма 788,90184001.1.2011 г.ПубличнаГробище с площ 3,211 дкаЮнак, парцел 000053
00107.2.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3921/05.02.2018 г. и АОС № 3922/05.02.2018 г.Няма 93393,40 лв. №1596/25.04.2016г.276518.5.2016 г.ПубличнаЗемеделска земя с площ - 70.348/седемдесет хиляди триста четиридесет и осем кв.м./ дка. Начин на трайно ползване - пасище, мера Категория на земята при неполивни условия - седма/69.341/ и четвърта/1.007/ Сграда с предназначение 'Дом на покойника' със ЗП - 30 кв.м.с.Юнак, ЕКАТТЕ 86057, имот № 051003, местност 'Караорман'
15901.2.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3916/25.01.2018 г.Няма 878,90183128.1.2011 г.ПубличнаГробище с площ 3,577 дкаСадово, парцел 000029
15801.2.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3916/25.01.2018 г. и АОС № 3917/26.01.2018 г.Няма За земя - 320 511,60 лв., за сграда - 682,70 лв., съгласно удостоверение с изх.№ 2228/17.07.2017г. от МДТ362918.7.2017 г.ПубличнаИмот с площ 222.084 дка. /двеста двадесет и два декара осемдесет и четири кв.м./, ведно с изградена сграда с особено предназначение със ЗП - 44 /четиридесет и четири/ кв.м.; Начин на трайно ползване - пасище с храсти; Категория на земята - шеста. Имота попада в : отдел/ подотдел площ вид на горите или на подотдела 418/и 16.553 дка. - широколиства гора; 418/к 3.770 дка. - широколистна гора; 418/л 28.326 дка. - широколиства гора; 418/м 1.023 дка. - иглолистна гора; 419/к 4.145 дка. - широколиства гора; 419/о 31.944 дка. - широколистна гора;Садово, ЕКАТТЕ 65125, местност 'Край село', имот № 061001,
15701.2.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3916/25.01.2018г. и АОС № 3918/26.01.2018 г.Няма 3893.72 лв.,съгласно издадено удостоверение № 2963/08.09.2017 г. от отдел 'МДТ' при Община Аврен376923.10.2017 г.ПубличнаПлощ на имота - 412.034 дка. / четиристотин и дванадесет декара тридесет и четири кв. м./. Начин на трайно ползване - дере. Имота попада в: Отдел/подотдел: 417/н - 69.253 дка. широколистна гора. 417/о - 76.265 дка. широколистна гора. 417/п - 2.623 дка. широколистна гора.с.Садово, Имот № 000006, ЕКАТТЕ 65125.
13731.1.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3919/30.01.2018 г.Няма 2633.10лв. удостоверение №175/20.01.2010г.171728.1.2010 г.ПубличнаЗемеделска земя с начин на трайно ползване- гробище, имот №000007/нула, нула, нула, нула, нула, седем/ Площ на имота 9.785 дка./девет хил.седемстотин осемдесет и пет кв.м./Област Варна, Община Аврен,,землище с. Царевци, ЕКТЕ-70220, местност '.......' имот №000007
13831.1.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал. 1 и съставяне на АпОС № 3911/23.01.2018 г.Няма 9642,60 лв. №1597/25.04.2016г.273126.4.2016 г.ПубличнаЗемеделска земя с площ - 6.860/шест хиляди осемстотин и шестдесет кв.м./дка. Начин на трайно ползване - Гробище Сграда: 'Дом на покойника' със ЗП - 33 кв.м.с. Равна гора, ЕКАТТЕ 61128, имот № 000150,
13931.1.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал. 1 и съставяне на АпОС № 3911/23.01.2018 г. и АпОС № 3915/25.01.2018 г.Няма 1697,53 лв. 01720/11.05.2016г.276418.5.2016 г.ПубличнаЗемеделска земя с площ - 37.848/тридесет и осем хиляди, осемстотин четиридесет и осем кв.м./ дка. Начин на трайно ползване - пасище, мера Категория на земята при неполивни условия - петас.Равна гора, ЕКАТТЕ 61128, имот № 000004, местност 'Под село'
13530.1.2018 г.Заповед за деактуване Няма 574, 21лв., съгл.удост.№623/14.03.2017г.333515.3.2017 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 3.561дка. /три декара петстотин шестдесет и един кв.м./. Начин на трайно ползване - др.селск.тер. Категория на земята при неполивни условия - Четвърта.Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност 'Боеви ниви', имот № 001197,
12326.1.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал. 1 и съставяне на АпОС № 3914/25.01.2018 г.Няма 57,60177117.5.2010 г.Публичназемеделска демя - пасище, мера Площ на имота - 1,001 дка.Дъбравино, парцел 000605
12426.1.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал. 1 и съставяне на АпОС № 3914/25.01.2018 г.Няма 2399,30183328.1.2011 г.ПубличнаГробище с площ 8,916 дкаДъбравино, парцел 000606
12126.1.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3858/29.11.2017 г.Няма 846,30183901.1.2011 г.ПубличнаГробище с площ 3,145 кв.м.Казашка река, парцел 000041
11726.1.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3912/24.01.2018 г.Няма 2041,90184301.1.2011 г.ПубличнаГробище с площ 7,588 дкаСиндел, парцел 000381
12526.1.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал. 1 и поради съставяне на АпОС № 3914/25.01.2018 г. и АпОС № 3908/19.01.2018 г.Няма 21,506,90 лв. №1594/25.04.2016г.272726.4.2016 г.ПубличнаЗемеделска земя с площ - 10.743 /десет хиляди седемстотин четиридесет и три кв.м./дка. Начин на трайно ползване - пасище, мера Категория на земята при неполивни условия - осма_2.269/ и четвърта/8.474/ Сграда - 'Дом на покойника' със ЗП- 30/тридесет/ кв.м. Сграда - 'Тоалетна' със ЗП-4/четири/ кв.м.с.Дъбравино, ЕКАТТЕ 24400, имот №000655
11426.1.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал. 1 и съставяне на АОС № 3912 и 3913/24.01.2017 г.Няма 158,24 лв. №1721/21.05.2016г.275417.5.2016 г.ПубличнаЗемеделска земя с площ - 2.787/две хиляди седемстотин осемдесет и седем кв.м./дка. Начин на трайно ползване - пасище, мера Категория на земята при неполивни условия - пета/1.160/ и четвърта/1.627/с.Синдел, ЕКАТТЕ 66490, имот № 000023
11626.1.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3912/24.01.2017 г.Няма За земя - 7 365,10лв., за сграда - 615,00лв., №2060/04.07.2017г.362005.7.2017 г.ПубличнаЗемеделска земя с площ - 3.836 дка. /три декара осемстотин тридесет и шест кв.м./, ведно с изградена друга сграда с особено предназначение / Дом на покойника/ със ЗП- 28 /двадесет и осем/ кв.м. Начин на трайно ползване на земята - пасище, мера; Категория на земята при неполивни условия - четвърта.Област Варна, община Аврен, с.Синдел, ЕКАТТЕ 66490, имот № 000385
11526.1.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3912/24.01.2018 г. и АОС № 3907/18.01.2018 г.Няма 1410,38лв., №2061/04.07.2017г.362105.7.2017 г.ПубличнаЗемеделска земя с площ - 8.343 /осем декара триста четиридесет и три кв.м./ дка. Начин на трайно ползване - гробище; Категория на земята при неполивни условия - четвъртаОбласт Варна, община Аврен, с.Синдел, ЕКАТТЕ 66490, имот № 000024
12026.1.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3858/29.11.2017 г.Няма 420,60 лв., съгласно издадено удостоверение № 3130/02.10.2017 г. от отдел ,,МДТ"" при Община Аврен.373205.10.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с площ - 2.488 дка. / два декара четиристотин осемдесет и осем квадратни метра/ Начин на трайно ползване - Нива. Категория на земята при неполивни условия - трета.с. Казашка река, местност ,,Двата шиника"", имот № 017145, ЕКАТТЕ 35208.
11826.1.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3858/29.11.2017 г.Няма 581,19 лв, съгласно издадено удостоверение № 3128/02.10.2017 г. от отдел ,,МДТ"" при община Аврен.373305.10.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с площ - 3.438 дка. /три декара четиристотин тридесет и осем квадратни метра/ Начин на трайно ползване - Нива. Категория на земята при неполивни условия - трета.с. Казашка река, местност ,,Двата шиника"", имот № 017148, ЕКАТТЕ 35208.
11926.1.2018 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал.1 и съставяне на АОС № 3858/29.11.2017 г.Няма 75,73 лв., съгласно издадено удостоверение № 3129/02.10.2017 г. от отдел ,,МДТ"" при община Аврен.373405.10.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с площ - 0.448 дка. /четиристотин четиридесет и осем квадратни метра/ Начин на трайно ползване - Нива. Категория на земята при неполивни условия - трета.с. Казашка река, местност ,,Двата шиника"", имот № 017143, ЕКАТТЕ 35208.
7619.1.2018 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за покупло-продажба № 14/09.01.2018 г. и Заявление с вх. № ОП-4394/1/17.01.2018 г. от ЗП ,,Скорпит' ЕООД, чрез преупълномощеното лице Лъчезар Иванов БалевскиНяма 4265.00/четири хиляди двеста шестдесет и пет /лв., съгласно удостоверение №1375/09.08.2011г.190509.8.2011 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 31.488 дка./тридесет и един декара и четиристотин осемдесет и осем ара/. Начин на трайно ползване - др.изоставена нива. Категория при неполивни условия - четвърта.Област Варна, Община Аврен, с.Садово, м-ст 'Аба пунар', ЕКАТТЕ 65125, имот № 029016
8019.1.2018 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за покупло-продажба № 10/09.01.2018 г. и Заявление с вх. № ОП-4393/1/17.01.2018 г. от ЗП ,,Скорпит' ЕООД, чрез преупълномощеното лице Лъчезар Иванов БалевскиНяма 77,10 лв. /седемдесет и седем лева и десет стотинки/, съгл.удостоверение № 2324/05.10.2012г.206816.10.2012 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 0,906 дка. /деветстотин и шест кв.м./ Категория при неполивни условия VІ начин на трайно ползване - НиваОбласт Варна, Община Аврен, с.Садово, ЕКАТТЕ 65125, местност 'Старите лозя', имот № 000270
7819.1.2018 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за покупло-продажба № 12/09.01.2018 г. и Заявление с вх. № ОП-4395/1/17.01.2018 г. от ЗП ,,Скорпит' ЕООД, чрез преупълномощеното лице Лъчезар Иванов БалевскиНяма 125,40 лв. /сто двадесет и пет лева и четиридесет стотинки/, съгл.удостоверение № 2320/05.10.2012г.206916.10.2012 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 1,474 дка. /един декар, четиристотин седемдесет и четири кв.м./ Категория при неполивни условия VІ начин на трайно ползване - НиваОбласт Варна, Община Аврен, с.Садово, ЕКАТТЕ 65125, местност 'Старите лозя', имот № 000267
8119.1.2018 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за покупло-продажба № 9/09.01.2018 г. и Заявление с вх. № ОП-4391/1/17.01.2018 г. от ЗП ,,Скорпит' ЕООД, чрез преупълномощеното лице Лъчезар Иванов БалевскиНяма 125,40 лв. /сто двадесет и пет лева и четиридесет стотинки/, съгл.удостоверение № 2324/05.10.2012г.207016.10.2012 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 0,812 дка. /осемстотин и дванадесет кв.м./ Категория при неполивни условия VІ начин на трайно ползване - НиваОбласт Варна, Община Аврен, с.Садово, ЕКАТТЕ 65125, местност 'Старите лозя', имот № 000266
7519.1.2018 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за покупло-продажба № 6/04.01.2018 г. и Заявление с вх. № ОП-4397/1/17.01.2018 г. от ЗП ,,Скорпит' ЕООД, чрез преупълномощеното лице Лъчезар Иванов БалевскиНяма 197,20 лв. /сто деветдесет и седем лева и двадесет стотинки/, съгл.удостоверение № 2320/05.10.2012г.207116.10.2012 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 2,319 дка. /два декара, триста и деветнадесет кв.м./ Категория при неполивни условия VІ начин на трайно ползване - НиваОбласт Варна, Община Аврен, с.Садово, ЕКАТТЕ 65125, местност 'Старите лозя', имот № 000265
7719.1.2018 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за покупло-продажба № 13/09.01.2018 г. и Заявление с вх. № ОП-4396/1/17.01.2018 г. от ЗП ,,Скорпит' ЕООД, чрез преупълномощеното лице Лъчезар Иванов БалевскиНяма 137,80 лв. /сто тридесет и седем лева и осемдесет стотинки/, съгл.удостоверение № 2320/05.10.2012г.207216.10.2012 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 1,620 дка. /един декар, шестстотин и двадесет кв.м./ Категория при неполивни условия VІ начин на трайно ползване - НиваОбласт Варна, Община Аврен, с.Садово, ЕКАТТЕ 65125, местност 'Старите лозя', имот № 000263
7919.1.2018 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за покупло-продажба № 11/09.01.2018 г. и Заявление с вх. № ОП-4392/1/17.01.2018 г. от ЗП ,,Скорпит' ЕООД, чрез преупълномощеното лице Лъчезар Иванов БалевскиНяма 94,15лв. 657/25.02.2015г.240425.2.2015 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 1.107 дка./един декар сто и седем квадратни метра/. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при неполивни условия - VІ/шеста/.с.Садово, ЕКАТТЕ 65125, местност 'Старите лозя', имот №000271,
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
32
33
34
Next
[Condition]Създай филтър