Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Номер[Filter]
Дата[Filter]
Вид[Filter]
Основание[Filter]
Начин на разпореждане[Filter]
Насрещна страна[Filter]
Данъчна оценка[Filter]
Акт Номер[Filter]
Акт Дата[Filter]
Собственост[Filter]
Вид и описание на имот[Filter]
Местонахождение[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
60124.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3302/09.02.2017г.Няма 528,10 лв. /петстотин двадесет и осем лева и десет стотинки/, съгл. Удостоверение № 292/15.02.2012г.197520.2.2012 г.ПубличнаЗемеделска земя с площ 3,899 дка /три декара, осемстотин деветдесет и девет ара/ начин на трайно ползване - Др. селскост. тер.Област Варна, Община Аврен, с.Близнаци, ЕКАТТЕ 00084, имот № 000440
124.4.2017 г.Заповед за деактуванеЧл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за продажба № 51/07.04.2017г. и Заявление с вх. № ОП-945(1)/18.04.2017г. от ,,Агро Ивкора"" ЕООД, представлявано от Марина Димитрова Иванова.Няма 219,33 лв. №3449/12.10.2016г.310016.11.2016 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ - 1.421 дак./един декар четиристотин двадесет и един кв.м./ Начин на трайно ползване - др. селищна територия Категория на земята при неполивни условия - четвъртас.Добри дол, имот № 000090, местност 'Над селото'
60524.4.2017 г.Заповед за деактуванечл., 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3281/20.01.2017г.Няма 617,40169109.12.2009 г.ЧастнаНива с площ 6,000 дка.Близнаци, парцел 043035
60324.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3278/20.01.2017г.Няма 1276,00169209.12.2009 г.ЧастнаНива с площ 12,400 дка.Близнаци, парцел 043034
60424.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3301/10.02.2017г.Няма 408,70169915.12.2009 г.ЧастнаНива с площ 2,755 дкаБлизнаци, парцел 055001
59221.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3361/24.03.2017г.Няма 1407,60178216.8.2010 г.ЧастнаУПИ с площ 690 кв.м.Близнаци, кв. 81, парцел XII
59321.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3375/29.03.2017г.Няма 93.00 лв., съгласно Удостоверение №998/25.03.2009 г.142526.3.2009 г.ЧастнаДворно място с площ 45.6 кв.м.-отредено за трафопостУПИ ХХІІІ-общ., кв.71 по регулационния план на с.Близнаци, община Аврен, област Варна
59421.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3376/29.03.2017г.Няма 2886,60177417.5.2010 г.ПубличнаУПИ С ПЛОЩ 1415 КВ.М.Близнаци, пл.№677, кв. 83, парцел V
59021.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3374/29.03.2017г.Няма 406.00 лв., съгласно удостоверение №21/09.10.2012г.205911.10.2012 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 98 /деветдесет и осем/кв.м., ведно с построена едноетажна, масивна сграда от тухлена зидария на плосък покрив със ЗП-13 /тринадесет/ кв.м. , с предназначение за трафопост. Година на построяване -1953г.Област Варна, община Аврен, с.Близнаци, пл.№210, кв. 22, парцел ІV
59521.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3378/29.03.2017г.Няма  48426.2.2004 г.ЧастнаУПИ с площ 1090 кв.м.Близнаци, кв. 66, парцел XXI
59121.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3377/29.03.2017г.Няма  49717.5.2004 г.ЧастнаУПИ с площ 950 кв.м.Близнаци, кв. 66, парцел XVIII
59021.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3374/29.03.2017г.Няма  209505.12.2012 г.ЧастнаТрафопостБлизнаци
57719.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и писмо с вх. № ОП-1003(2)/21.03.2017г. на Началник отдел УТ при Община Аврен.Няма 223,50 лв., съгл.удостоверение № 18/09.10.2012г.205811.10.2012 г.ЧастнаСграда със застроена площ 12/дванадесет/кв.м., представлявяща трафопост, находяща се в северозападната част на УПИ І-431/ едно римско , четиристотин тридесет и едно / в кв.87 /осемдесет и седем/ по регулационния план на с.Близнаци, одобрен със заповед №204/12.07.1994г. за улична и дворищна регулация.Област Варна, община Аврен, с.Близнаци, пл.№431, кв. 87, парцел І
58319.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3373/29.03.2017г.Няма 232.40 лв., съгласно Удостоверение №994/25.03.2009 г.142726.3.2009 г.ЧастнаДворно място с площ 113.9 кв.м.- отреден за комплексно обществено обсъждане.УПИ ХХІV-общ., кв.71 по регулационния план на с. Близнаци, община Аврен, област Варна
58419.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3379/31.03.2017г.Няма 809,9089707.11.2006 г.Частна700 кв.м.ид.ч. от УПИ цялото с площ 1268 кв.м.Близнаци, пл.№278, кв. 11, парцел І
57519.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и писмо с вх. № 1003(1)/21.03.2017г. на Началник отдел УТ при Община АвренНяма За земя - 149,60 лв. и за сгради - 297,00лв., съгласно Удостоверение № 100/18.01.2013г.211921.1.2013 г.ЧастнаУрегулиран поземелен имот с площ 82/осемдесет и два/кв.м., ведно със сгради със ЗП - 9 /девет/кв.м., представляваша 'Трафопост' и сграда със ЗП - 12 /дванадесет/ кв.м., представляваща 'Сграда за ниско напрежение'Област Варна, Община Аврен, с.Близнаци, кв. 92, парцел ХІІ, одобрен със заповед № 204/12.07.1994г. за улична и за дворищна регулация
57619.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и писмо с вх. № ОП - 1003(1)/21.03.2017г. на Началник отдел УТ при Община АвренНяма  2105.2.1998 г.Частнатерен от 9 кв.м. отреден за изграждане на мачтов трафопостБлизнаци, кв. 74, парцел ХVІ-ОБЩ.
53606.4.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС №3372/29.03.2017г.Няма 390,9081321.3.2006 г.ЧастнаУПИ с площ 432 кв.м. ведно с изградена сграда - КМЕТСТВО И ЗДРАВНА СЛУЖБА със ЗП-104 кв.м.Круша, кв. 2, парцел ХV
53006.4.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС №33622/24.03.2017г.Няма 4522,70167911.11.2009 г.ЧастнаУПИ с площ 2217 кв.м. отреден за обществено обслужващи дейностиБлизнаци, кв. 76, парцел II
53206.4.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС №3364/ 27.03.2017г.Няма 890,30/осемстотин и деветдесет лева и тридесет стотинки/187721.6.2011 г.ПубличнаУрегулиран поземлен имот с площ 436,40/четиристотин тридесет и шест и четиридесет/кв.м.Област Варна, Община Аврен,с.Круша, кв. 2, парцел ХVІІІ
53806.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3382/31.03.2017г.Няма 530,10170722.12.2009 г.Частнаизоставена нива с площ 7,728 дка-. категорияБлизнаци, парцел 049089
52506.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3360/24.03.2017г.Няма 3845,40167811.11.2009 г.ЧастнаУПИ с площ 1885 кв.м. отреден за спорт и рекриацияБлизнаци, кв. 76, парцел III
53506.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3371/27.03.2017г.Няма 2121,60168124.11.2009 г.ЧастнаУПИ с площ 988 кв.м.Близнаци, пл.№25, кв. 1, парцел II
52606.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3357/23.03.2017г.Няма 12448,80 лв. /дванадесет хиляди четиристотин четиридесет и осем лева и осемдесет стотинки/, съгл. Удостоверение № 1170/06.06.2012г.203406.6.2012 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 5400 /пет хиляди и четиристотин/ кв.м., съставляващ УПИ І /едно римско/ в кв.69 /шестдесет и девети/Област Варна, Община Аврен, с.Царевци, кв. 69, парцел І по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 569/20.10.1929г. за улична регулация и Заповед № 879/26.10.1929г. за дворищна регулация
53106.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставени нови АОС № 3363/24.03.2017г., АОС № 3365/27.03.2017г. и АОС № 3366/27.03.2017г.Няма 017102.1.2002 г.ЧастнаУПИ с площ 1450 кв.м.Болярци, пл.№1, кв. 2, парцел І
53706.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3336/20.03.2017г.Няма 308,70лв.282006.7.2016 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 3.000дка./три декара/; Начин на трайно ползване - нива; Категория на земята при неполивни условия - пета;Садово, местност 'Край село' , парцел 037084,
53906.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3336/20.03.2017г.Няма 525 лв. №58/07.03.2017г.332707.3.2017 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 4.292 / четири хиляди двеста деветдесет и два кв.м. / Начин на трайно ползване: нива Категория на земята при неполивни условия: Петас. Садово, местност 'Край села', имот № 037008
52806.4.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС №3353/ 22.03.2017г.Няма  39803.4.2003 г.ЧастнаУПИ с площ 1200 кв.м.Близнаци, пл.№680, кв. 83, парцел ХІ
52906.4.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС №33659/ 24.03.2017г.Няма  40530.6.2003 г.Частнадворно място с площ 900 кв.м.област Варна, община Аврен, с.Близнаци, кв. 90, парцел ІV ОБЩ
52706.4.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС №3351/ 22.03.2017г.Няма  44011.11.2003 г.ЧастнаДворно място с площ 1150 кв.м.Област Варна, община Аврен, с.Близнаци, пл.№679, кв. 83, парцел Х
53306.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3367/27.03.2017г.Няма  44211.11.2003 г.ЧастнаДворно място с площ 540 кв.м.Област Варна, община Аврен, с.Близнаци, кв. 42, парцел ІІ-690
53406.4.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3370/27.03.2017г.Няма  49817.5.2004 г.ЧастнаУПИ с площ 1200 кв.м.Близнаци, кв. 66, парцел XIX
129.3.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставянне на нов АОС №3345/21.03.2017г.Няма  33017.10.2002 г.ЧастнаУПИ с площ 900 квм.Близнаци, кв. 9, парцел ХХІ
129.3.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС №3342/20.03.2017г.Няма  39603.4.2003 г.ЧастнаУПИ с площ 950 кв.м.Близнаци, кв. 91, парцел ІІІ
129.3.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС №3349/21.03.2017г.Няма  40830.6.2003 г.Частнадворно място с площ 950 кв.м.област Варна, община Аврен , с.Близнаци, кв. 91, парцел ІV ОБЩ.
229.3.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС №3347/21.03.2017г.Няма  44111.11.2003 г.ЧастнаДворно място с площ 770 кв.м.област Варна, община Аврен , с.Близнаци, кв. 9, парцел ХVІ-ОБЩ.
220.3.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нови АОС №№ 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335/15.03.2017г.Няма 9874,79 лв. №215/16.01.2017г.323417.1.2017 г.ПубличнаЗемеделска земя с площ - 61.239 / шестдесете и един декар двеста тридесет и девет кв. м. / Начин на трайно ползване - прокар Категория на земята при неполивни условия - четвъртас. Аврен, местност 'Боеви ниви' , имот №001195
120.3.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради дублиране с АОС №1794/15.10.2010г.Няма 909,60 /деветстотин и девет лева и шестдесет стотинки/лв., съгл.Удостоверение № 33/06.01.2012г.196411.1.2012 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 379 /триста седемдесет и девет/ кв.м. Начин на трайно ползване - НиваОбласт Варна, Община Аврен, с.Приселци, ПИ 58445.115.488
00115.3.2017 г.Заповед за деактуванеНа основанише чл.64, ал.1 от ЗОСНяма 6000,00 лв.60410.10.2005 г.Частназем.земя-лозеБлизнаци, парцел 029044
34006.3.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС, Договор за продажба на недвижим имот №16/30.01.2017г. и Заявление от Тошко Детелинов Христов чрез пълномощника Иван Желев ИвановНяма 95,00186202.5.2011 г.ЧастнаНива с площ 843 кв.м.Приселци, кад. район 58445, кв. 200, парцел 90
33906.3.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС, Договор за продажба на недвижим имот № 15/30.01.2017г. и Заявление от Тошко Детелинов Христов, чрез пълномощника му Иван Желев ИвановНяма 348,10186402.5.2011 г.ЧастнаЛозе с плок 1,842 дкаПриселци, кад. район 58445, кв. 200, парцел XXXV
33606.3.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставени нови АОС № 3325/28.02.2017г. и АОС № 3326/28.02.2017г.Няма 591,57 лв. №3045/08.09.2016 лв.298308.9.2016 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ - 8.764 /осем декара седемстотин шестдесет и четири кв.м./дка. Начин на трайно ползване - др.изоставена ливада Категория на земята при неполивни условия - шестас.Аврен, ЕКАТТЕ, имот № 001162, местност 'Каваците'
33906.3.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС, Договор за продажба на надвижим имот № 15/30.01.2017г. и Заявление от Тошко Детелинов Христов, чрез Иван Желев ИвановНяма 381,09лв., съгласно издадено удостоверение №3594/26.10.2016г. от отдел ,,МДТ"" при община Аврен.307526.10.2016 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 1841 кв.м./хиляда осемстотин четиридесет и един квадратни метра/; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - пета; Трайно предназначение на територията - земеделска.с.Приселци, местност ,,Комлука"", кад. район 58445.200.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-6/06.02.2006г. на ИД на АК.
33202.3.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС №3304/21.02.2017г.Няма  46101.12.2003 г.ЧастнаУПИ с площ 485 кв.м.Близнаци, кв. 45, парцел I
23216.2.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3291/26.01.2017г.Няма 565,5083828.4.2006 г.ЧастнаУПИ с площ 500 кв.м.Близнаци, кв. 45, парцел VІІІ
23015.2.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС, поради договор за дарение № 9/08.02.2010г. и АОС № 2469/15.10.2015г.Няма  21701.4.2002 г.ЧастнаЗемя с площ 2180 кв.м..Сградата представлява ламаринена постройка с метален скелет, на бетонов фундамент състояща се от входно предверие, зала-търговска площ и складови помещения.Застроена площ 98 кв.м..Застроет обем 314 куб.м.Урегулиран поземлен имот ІІІ, кв.69, с.Близнаци.
22615.2.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за покупко - продажба № 4/09.01.2017г. и Заявление № ОП-3793(2) от 07.02.2017г. от Величка Алексиева АнгеловаНяма 765,7081121.3.2006 г.ЧастнаУПИ с площ 620 кв.м.Китка, кв. 24, парцел ХІІ
22615.2.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за покупко - продажба № 4/09.01.2017г. и Заявление № ОП-3793(2) от 07.02.2017г. от Величка Алексиева АнгеловаНяма 1447,80лв., съгл.удостоверение №3015/01.09.2016г., издадено от отдел 'МДТ' при община Аврен.298001.9.2016 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 635 /шестстотин тридесет и пет/кв.м.Китка, кв. 24, УПИ ХII-общ., съгласно регулационния план на селото, одобрен със Заповед №586/20.11.1931г. за улична и Заповед №1933/02.12.1931г. за дворищна регулация. Няма промяна
22915.2.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради действащ АОС № 2453/14.09.2015г.Няма  21801.4.2002 г.ЧастнаЗемя с площ 950 кв.м.Сградата представлява търговски комплекс включващ пивница, складови помещения и магазин, едноетажна масивна сграда на дървен гредоред с едноскатен покрив.Урегулиран поземлен имот с план. №187 в п.ІV, кв.36, с.Близнаци.
20507.2.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на АОС №3289/24.01.2017г.Няма 3223,20162114.7.2009 г.ЧастнаУПИ с площ 1580 кв.м. отреден за озеленяванеБлизнаци, кв. 10, парцел X
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next
[Condition]Създай филтър