Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Номер[Filter]
Дата[Filter]
Вид[Filter]
Основание[Filter]
Начин на разпореждане[Filter]
Насрещна страна[Filter]
Данъчна оценка[Filter]
Акт Номер[Filter]
Акт Дата[Filter]
Собственост[Filter]
Вид и описание на имот[Filter]
Местонахождение[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
220.3.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нови АОС №№ 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335/15.03.2017г.Няма 9874,79 лв. №215/16.01.2017г.323417.1.2017 г.ПубличнаЗемеделска земя с площ - 61.239 / шестдесете и един декар двеста тридесет и девет кв. м. / Начин на трайно ползване - прокар Категория на земята при неполивни условия - четвъртас. Аврен, местност 'Боеви ниви' , имот №001195
120.3.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради дублиране с АОС №1794/15.10.2010г.Няма 909,60 /деветстотин и девет лева и шестдесет стотинки/лв., съгл.Удостоверение № 33/06.01.2012г.196411.1.2012 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 379 /триста седемдесет и девет/ кв.м. Начин на трайно ползване - НиваОбласт Варна, Община Аврен, с.Приселци, ПИ 58445.115.488
00115.3.2017 г.Заповед за деактуванеНа основанише чл.64, ал.1 от ЗОСНяма 6000,00 лв.60410.10.2005 г.Частназем.земя-лозеБлизнаци, парцел 029044
33606.3.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставени нови АОС № 3325/28.02.2017г. и АОС № 3326/28.02.2017г.Няма 591,57 лв. №3045/08.09.2016 лв.298308.9.2016 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ - 8.764 /осем декара седемстотин шестдесет и четири кв.м./дка. Начин на трайно ползване - др.изоставена ливада Категория на земята при неполивни условия - шестас.Аврен, ЕКАТТЕ, имот № 001162, местност 'Каваците'
34006.3.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС, Договор за продажба на недвижим имот №16/30.01.2017г. и Заявление от Тошко Детелинов Христов чрез пълномощника Иван Желев ИвановНяма 95,00186202.5.2011 г.ЧастнаНива с площ 843 кв.м.Приселци, кад. район 58445, кв. 200, парцел 90
33906.3.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС, Договор за продажба на недвижим имот № 15/30.01.2017г. и Заявление от Тошко Детелинов Христов, чрез пълномощника му Иван Желев ИвановНяма 348,10186402.5.2011 г.ЧастнаЛозе с плок 1,842 дкаПриселци, кад. район 58445, кв. 200, парцел XXXV
33906.3.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС, Договор за продажба на надвижим имот № 15/30.01.2017г. и Заявление от Тошко Детелинов Христов, чрез Иван Желев ИвановНяма 381,09лв., съгласно издадено удостоверение №3594/26.10.2016г. от отдел ,,МДТ"" при община Аврен.307526.10.2016 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 1841 кв.м./хиляда осемстотин четиридесет и един квадратни метра/; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - пета; Трайно предназначение на територията - земеделска.с.Приселци, местност ,,Комлука"", кад. район 58445.200.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-6/06.02.2006г. на ИД на АК.
33202.3.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС №3304/21.02.2017г.Няма  46101.12.2003 г.ЧастнаУПИ с площ 485 кв.м.Близнаци, кв. 45, парцел I
23216.2.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3291/26.01.2017г.Няма 565,5083828.4.2006 г.ЧастнаУПИ с площ 500 кв.м.Близнаци, кв. 45, парцел VІІІ
23015.2.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС, поради договор за дарение № 9/08.02.2010г. и АОС № 2469/15.10.2015г.Няма  21701.4.2002 г.ЧастнаЗемя с площ 2180 кв.м..Сградата представлява ламаринена постройка с метален скелет, на бетонов фундамент състояща се от входно предверие, зала-търговска площ и складови помещения.Застроена площ 98 кв.м..Застроет обем 314 куб.м.Урегулиран поземлен имот ІІІ, кв.69, с.Близнаци.
22615.2.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за покупко - продажба № 4/09.01.2017г. и Заявление № ОП-3793(2) от 07.02.2017г. от Величка Алексиева АнгеловаНяма 765,7081121.3.2006 г.ЧастнаУПИ с площ 620 кв.м.Китка, кв. 24, парцел ХІІ
22615.2.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за покупко - продажба № 4/09.01.2017г. и Заявление № ОП-3793(2) от 07.02.2017г. от Величка Алексиева АнгеловаНяма 1447,80лв., съгл.удостоверение №3015/01.09.2016г., издадено от отдел 'МДТ' при община Аврен.298001.9.2016 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 635 /шестстотин тридесет и пет/кв.м.Китка, кв. 24, УПИ ХII-общ., съгласно регулационния план на селото, одобрен със Заповед №586/20.11.1931г. за улична и Заповед №1933/02.12.1931г. за дворищна регулация. Няма промяна
22915.2.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради действащ АОС № 2453/14.09.2015г.Няма  21801.4.2002 г.ЧастнаЗемя с площ 950 кв.м.Сградата представлява търговски комплекс включващ пивница, складови помещения и магазин, едноетажна масивна сграда на дървен гредоред с едноскатен покрив.Урегулиран поземлен имот с план. №187 в п.ІV, кв.36, с.Близнаци.
20507.2.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на АОС №3289/24.01.2017г.Няма 3223,20162114.7.2009 г.ЧастнаУПИ с площ 1580 кв.м. отреден за озеленяванеБлизнаци, кв. 10, парцел X
20607.2.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС №3290/25.01.2017г.Няма 111,20186302.5.2011 г.ЧастнаНива с площ 1,081 дкаПриселци, кад. район 58445, кв. 112, парцел 426
17201.2.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3225/13.01.2017г.Няма 16,07 лв., съгласно удостоверение №2626/13.10.2014г., издадено от отдел 'МДТ' при община Аврен.234906.11.2014 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 0.085 дка. /осемдесет и пет кв.м./. Начин на трайно ползване - Лозе. Категория при неполивни условия- V /пета/.Община Аврен, с.Близнаци, ЕКАТТЕ 04426, местност 'Чамурлията над село', имот № 003008
17301.2.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3226/13.01.2017 г.Няма 86,75лв., съгласно удостоверение №2614/13.10.2014г., издадено от отдел 'МДТ' при община Аврен.235406.11.2014 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 0.495 дка. /четиристотин деветдесет и пет кв.м./. Начин на трайно ползване - Овощно градина; Категория при неполивни условия - V /пета/.Област Варна, община Аврен, с.Близнаци, ЕКАТТЕ 04426, местност 'Чамурлията над село', имот № 003013
17101.2.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3224/13.01.2017 г.Няма 53,92 лв. съгласно удостоверение №2618/13.10.2014г. издадено от отдел 'МДТ' при Община Аврен.235906.11.2014 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 0.524 дка. /петстотин двадесет и четири кв.м./. Начин на трайно ползване - нива. Категория при неполивни условия - V /пета/.Област Варна, Община Аврен, с.Близнаци, ЕКАТТЕ 04426, местност 'Чамурлията над село', имот №003026
17301.2.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3226/13.01.2017 г.Няма  238223.1.2015 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 0.459 /четиристотин петдесет и девет/ кв.м. Начин на трайно ползване - Овощна градина. Категория на земята при неполивни условия - V /пета/.Област Варна, община Аврен, с.Близнаци, ЕКАТТЕ 04426, местност 'Чамурлията над село'Близнаци, имот № 003013
1630.1.2017 г.Договор за покупко продажба№ 31/26.01.2017г.НямаТошко Детелинов Христов103.27186202.5.2011 г.ЧастнаНива с площ 843 кв.м.Приселци, кад. район 58445, кв. 200, парцел 90
1530.1.2017 г.Договор за покупко продажба№ 30/26.01.2017г.НямаТошко Детелинов Христов381.09186402.5.2011 г.ЧастнаЛозе с плок 1,842 дкаПриселци, кад. район 58445, кв. 200, парцел XXXV
1530.1.2017 г.Договор за покупко продажба30/26.01.2017 г.НямаТошко Детелинов Христов381.09307526.10.2016 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 1841 кв.м./хиляда осемстотин четиридесет и един квадратни метра/; Начин на трайно ползване - лозе; Категория на земята при неполивни условия - пета; Трайно предназначение на територията - земеделска.с.Приселци, местност ,,Комлука"", кад. район 58445.200.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-6/06.02.2006г. на ИД на АК.
14727.1.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС, договор №05/09.01.2017г. и Заявление с вх.№ М-3018/8/от 24.01.2017г. от Станимира Ангелова Бахчеванска - КръстеваНяма 2129,80 л., съгласно Удостоверение №2541/08.07.2015 г.244215.7.2015 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 1020 кв.м.УПИ ХVІІ, кв.11 по регулационния план на с. Круша, община Аврен, област Варна.
14727.1.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС, договор №05/09.01.2017г. и Заявление с вх.№ М-3018/8/от 24.01.2017г. от Станимира Ангелова Бахчеванска - КръстеваНяма 2129,80 л., съгласно Удостоверение №3626/08.09.2008 г.118908.9.2008 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 990 кв.м.УПИ ХVІІ, кв.11 по регулационния план на с. Круша, община Аврен, област Варна.
10625.1.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3220/13.01.2017 г.Няма 188,24 лв., съгласно удостоверение №2620/13.10.2014г., издадено от отдел 'МДТ' при Община Аврен.235706.11.2014 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 0.996 дка. /деветстотин деветдесет и шест кв.м./. Начин на трайно ползване - Лозе. Категория при неполивни условия - V /пета/.Област Варна, Община Аврен, с.Близнаци, ЕКАТТЕ 04426, местност 'Чамурлията над село', имот №003024
10425.1.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставен АОС №728/30.01.2006г.Няма 2448,00 лв., съгласно Удостоверение №3044/31.07.2008 г.112508.8.2008 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 1800 кв.м.УПИ V-общ., кв.93 по регулационния план на с. Садово, община Аврен, област Варна.
10325.1.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗНяма 15,80179315.10.2010 г.Частназем.земя с площ 387 кв.м.Приселци, кад. район 58445, кв. 115, парцел 479
10225.1.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от зОС и чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗНяма 137,20181504.11.2010 г.ЧастнаПасище с площ 3,350 дкаПриселци, кад. район 58445, кв. 116, парцел 494
10825.1.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3223/13.01.2017 г.Няма 155,74 лв., съгласно удостоверение №2627/13.10.2014г., издадено от отдел 'МДТ' при община Аврен.234806.11.2014 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 0.824 дка. /осемстотин двадесет и четири кв.м./. Начин на трайно ползване - Лозе. Категория при неполивни условия - V /пета/.Област Варна, община Аврен, с.Близнаци, ЕКАТТЕ 04426, местност ' Чамурлията над селото', имот № 003007
10925.1.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3222/13.01.2017г.Няма 115,71 лв. съгласно удостоверение №2619/13.10.2014г. издадено от отдел 'МДТ' при Община Аврен.235806.11.2014 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 0.559 дка. /петстотин петдесет и девет кв.м./. Начин на трайно ползване - Лозе. Категория при неполивни условия - V /пета/.Област Варна, Община Аврен, с.Близнаци, ЕКАТТЕ 04426, местност 'Чамурлията над село', имот №003025
10725.1.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3221/13.01.2017 г.Няма 200,53 лв. съгласно удостоверение №2617/13.10.2014г. издадено от отдел 'МДТ' при Община Аврен.236006.11.2014 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 1.061 дка. /един декар шесдесет и един кв.м./. Начин на трайно ползване - лозе. Категория при неполивни условия - V /пета/.Област Варна, Община Аврен, с.Близнаци, ЕКАТТЕ 04426, местност 'Чамурлията над село', имот №003029
10525.1.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС № 3219/13.01.2017 г.Няма 39,31 лв. съгласно удостоверение №2615/13.10.2014г. издадено от отдел 'МДТ' при Община Аврен.236206.11.2014 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 0.382 дка. /триста осемдесет и два кв.м./. Начин н атрайно ползване - нива. Категория при неполивни условия - V /пета/.Област Варна, Община Аврен, с.Близнаци, ЕКАТТЕ 04426, местност 'Чамурлията над село', имот №003031
9724.1.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС, Договор № 191/29.12.2016г. и Заявление с вх. № ОП-4008(1)/17.01.2017г. от Веселина Панева КостадиноваНяма 1135.10 лв., съгласно Удостоверение №519/10.02.2009 г.135512.2.2009 г.ЧастнаГожрски фонд с площ 28.377 дк. с начин на трайно ползване поляна Отдел/подотдел: 468/4-28.377 дк.-поляна;Землище с.Аврен, пл.№3465, местност 'Пещите', ЕКАТЕ-00084
9724.1.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за покупко-продажба № 191/29.12.2016г. и Заявление с вх. № ОП-4008(1)/17.01.2017г. от Веселина Панева КостадиноваНяма 3558,11 лв. №1266/22.03.2016г.267523.3.2016 г.ЧастнаГорски фонд с площ - 30.256 дка./тридесет декара двеста петдесет и шест кв.м./ Начин на трайно ползване - поляна Имота попада в, Отдел/подоотдел 468/4 - 29.264 дка. - поляна 468/л - 0.992 дка. - широколистна горас.Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност 'Пещите', имот № 003465,
4817.1.2017 г.Заповед за деактуванеЧл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор № 192/29.12.2016 г. и Заявление с вх. № ОП - 3835(1)/10.01.2017 г. от Росен Георгиев ИвановНяма 741,70 лв., съгл.удостоверение №1658/02.08.2012г.205103.8.2012 г.ЧастнаИмот № 58445.64.548 /пет, осем, четири, четири, пет, точка, шест, четири, точка, пет, четири, осем/ по кадастралния регистър, одобрен със Заповед №РД-18-6/06.02.2006г., представляващ земеделски имот с площ 6055/шест хиляди петдесет и пет/ кв.м. Начин на трайно ползване - Друг вид земеделска земя. Категория при неполивни условия- V /пета/. Стар идентификатор 58445.64.521.Облас Варна, община Аврен, с.Приселци, имот № 58445.64.548 /пет, осем, четири, четири, пет, точка, шест, четири, точка, пет, четири, осем/.
4817.1.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС, Договор за покупко-продажба №192/29.12.2016г. и Заявление с вх. №ОП-3835(1)/10.01.2017г. от Росен Георгиев ИвановНяма 533,96 лв., 2694/03.08.2016г.295104.8.2016 г.ЧастнаЗемеделски имот с площ 6054 кв.м /шест хиляди петдесет и четири квадратни метра/; Начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя; Категория при неполивни условия - пета; Стар идентификатор 58445.64.521с.Приселци, Имот №58445.64.548 по кадастралния регистър одобрен със Заповед РД-18-6/06.02.2006г. на ИД на АК, последно изменен със Заповед КД-14-03-2006/31.07.2012г. на Началника на СГКК - Варна.
110.1.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС, договор №171/03.11.2016г. и заявление с вх.№ОП-2596/1/ от 21.11.2016г. от Преслава Данаилова Гушева , чрез упълномощената Миглена Тодорова ЯнковаНяма 709,20 лв.№1978/26.05.2016г.276626.5.2016 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 356 / триста петдесет и шест / кв.м.с.Близнаци, ПИ № 04426.502.611, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед №РД - 18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК
409.1.2017 г.Договор за покупко продажба№ ЖЧ-1457202081/04.01.2017Г.НямаВеличка Алексиева Ангелова1325.981121.3.2006 г.ЧастнаУПИ с площ 620 кв.м.Китка, кв. 24, парцел ХІІ
509.1.2017 г.Договор за покупко продажбаРО-1183012466/23.12.2016НямаСтанимира Ангелова Бахчеванска - Кръстева2129.8244215.7.2015 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 1020 кв.м.УПИ ХVІІ, кв.11 по регулационния план на с. Круша, община Аврен, област Варна.
409.1.2017 г.Договор за покупко продажбаЖЧ-1457202081/04.01.2017Г.НямаВеличка Алексиева Ангелова1325.9298001.9.2016 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 635 /шестстотин тридесет и пет/кв.м.Китка, кв. 24, УПИ ХII-общ., съгласно регулационния план на селото, одобрен със Заповед №586/20.11.1931г. за улична и Заповед №1933/02.12.1931г. за дворищна регулация. Няма промяна
509.1.2017 г.Договор за покупко продажба НямаАндрей Ангелов Бахчевански, Станимира Ангелова и Маргарита Андреева Бахчеванска2129.8118908.9.2008 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 990 кв.м.УПИ ХVІІ, кв.11 по регулационния план на с. Круша, община Аврен, област Варна.
19229.12.2016 г.Договор за покупко продажба№ 716/29122016 г.НямаРосен Георгиев Иванов533.96205103.8.2012 г.ЧастнаИмот № 58445.64.548 /пет, осем, четири, четири, пет, точка, шест, четири, точка, пет, четири, осем/ по кадастралния регистър, одобрен със Заповед №РД-18-6/06.02.2006г., представляващ земеделски имот с площ 6055/шест хиляди петдесет и пет/ кв.м. Начин на трайно ползване - Друг вид земеделска земя. Категория при неполивни условия- V /пета/. Стар идентификатор 58445.64.521.Облас Варна, община Аврен, с.Приселци, имот № 58445.64.548 /пет, осем, четири, четири, пет, точка, шест, четири, точка, пет, четири, осем/.
19129.12.2016 г.Договор за покупко продажба№ BORD00814071/27.12.2016г.НямаВеселина Панева Костадинова2372.07135512.2.2009 г.ЧастнаГожрски фонд с площ 28.377 дк. с начин на трайно ползване поляна Отдел/подотдел: 468/4-28.377 дк.-поляна;Землище с.Аврен, пл.№3465, местност 'Пещите', ЕКАТЕ-00084
19129.12.2016 г.Договор за покупко продажба№ BORD00814071/27.12.2016г.НямаВеселина Панева Костадинова2372.07267523.3.2016 г.ЧастнаГорски фонд с площ - 30.256 дка./тридесет декара двеста петдесет и шест кв.м./ Начин на трайно ползване - поляна Имота попада в, Отдел/подоотдел 468/4 - 29.264 дка. - поляна 468/л - 0.992 дка. - широколистна горас.Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност 'Пещите', имот № 003465,
19229.12.2016 г.Договор за покупко продажба№ 716/29.12.2016г.НямаРосен Георгиев Иванов533.96295104.8.2016 г.ЧастнаЗемеделски имот с площ 6054 кв.м /шест хиляди петдесет и четири квадратни метра/; Начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя; Категория при неполивни условия - пета; Стар идентификатор 58445.64.521с.Приселци, Имот №58445.64.548 по кадастралния регистър одобрен със Заповед РД-18-6/06.02.2006г. на ИД на АК, последно изменен със Заповед КД-14-03-2006/31.07.2012г. на Началника на СГКК - Варна.
222.12.2016 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС, Договор №179/25.11.2016г. и Заявление с вх.№ ОП-35290-/1/ от 22.12.2016г. от Стефка Тодорова ИвановаНяма За земя - 97,10 лв., за сграда - 15,40лв., съгласно №57/08.01.2016г.250314.1.2016 г.ЧастнаСкладово помещение със ЗП - 31 кв.м./тридесет и един кв.м./ - 29,70 кв.м./двадесет и девет кв.м. и седемдесет см./ идеални части от дворно място, цялото с площ 1250 кв.м. - 1.62 км.м. /един кв.м. и шестдесет и два см./.идеални части от общите части на сградата - 68,50 км.м.Аврен, кв. 72, парцел I, съгласно одобрен регулационен план със Заповед №73/23.02.1989г. на Кмета на община Аврен.
122.12.2016 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС, Договор №179/25.11.2016г. и Заявление с вх.№ ОП-35290-/1/ от 22.12.2016г. от Стефка Тодорова ИвановаНяма За земя - 97,10лв., за сграда - 60,90лв., съгласно удостоверение №2820/15.08.2016г., издадено от отдел 'МДТ' при община Аврен.297901.9.2016 г.ЧастнаПомещение с площ 31 кв.м. /тридесет и един кв.м./ , находящо се на приземен етаж от административна , търговски комплекс. Идеални части от дворното място - 29,70кв.м. /двадесет и девет кв.м. и седемдесет см./ от цялото с площ 1250 кв.м. /хиляда двеста и петдесет кв.м./; Идеални части от общите части на сградата - 1,62кв.м. /един кв.м. и шестдесет и два см./ от общо 68,50кв.м. /шестдесет и осем кв.м. и петдесет см./.Област Варна, община Аврен, с.Аврен, кв. 72, УПИ I, съгласно одобрен регулационен план на селото със Заповед №73/23.02.1989г.за улична и за дворищна регулация. Няма промяна
190322.12.2016 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС, договор за пакупко- продажба №178/25.11.2016г. и Заявление с вх.№ОП-3530/1/ от 14.12.2016г. от Божидар Атанасов КостадиновНяма 202,50 лв. №3044/08.09.2016г.298208.9.2016 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ - 3.000 /три/ дка. Начин на трайно ползване - др. изоставена ливада Категория на земята при неполивни условия - шестас.Аврен, ЕКАТТЕ 00084, имот № 001161, местност 'Каваците'
00120.12.2016 г.Заповед за деактуванеЧл.64, ал.1 от ЗОС и Решение №241 от Протокол №15 от 15.02.2001 г. на Общински съвет - Аврен.Няма  5708.1.2010 г.ЧастнаЗемеделска земя - 18.001дка. Категория на земята при неполивни условия - ІV. Начин на трайно ползване - ниваДобри дол, местност Градените ниви, парцел 36 от масив №23, ЕКНМ 21419
00119.12.2016 г.Заповед за деактуванеЧл.64, ал.1 от ЗОС и неправилно съставен.Няма 9,50 лв., 2963/26.08.2016г.299113.9.2016 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 0.211 дка. /двеста и единадесет квадратни метра/; Начин на трайно ползване - пасище с храсти; Категория на земята при неполивни условия - четвърта;с.Добри дол, Местност 'Пчеларите', Имот №000011, ЕКАТТЕ 21419
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
27
28
29
Next
[Condition]Създай филтър