Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Номер[Filter]
Дата[Filter]
Вид[Filter]
Основание[Filter]
Начин на разпореждане[Filter]
Насрещна страна[Filter]
Данъчна оценка[Filter]
Акт Номер[Filter]
Акт Дата[Filter]
Собственост[Filter]
Вид и описание на имот[Filter]
Местонахождение[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
00220.10.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставени нови АОС № 3678/24.08.2017 г. и АОС № 3679/24.08.2017 г.Няма 8869,20лв., съгласно удостоверение №2723/05.09.2013г.222810.9.2013 г.ПубличнаУрегулиран поземлен имот с площ 3890 /три хиляди осемстотин и деветдесет/три хиляди осемстотин и деветдесет кв.м., отреден за 'Градина'.Област Варна, община Аврен, с.Царевци, кв. 44, УПИ І, одобрен със Заповед №569/20.10.1929г. за улична и Заповед №879/26.10.1929г.
00120.10.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОСНяма 1743,30 лв., съгласно издадено удостоверение № 2293/21.07.2017г. от отдел ,,МДТ' при Община Аврен.363325.7.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 618 /шестстотин и осемнадесет/ кв.м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване (до10 м).с. Приселци, местност ,,Пазарлията I', ПИ № 58445.140.443 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Приселци, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК. Стар идентификатор: 58445.140.394 Номер по предходен план: 1400437, квартал 0.
157419.10.2017 г.Заповед за деактуванеЧл. 64, ал. 1, от ЗОС, Договор за покупко-продажба № 157 от 29.08.2017 г. и Заявление с вх. № ОП-2831(1) ОТ 16.10.2017 г. от Ваня Димчева КалояноваНяма 1573,20 лв., №1925/14.06.2017г.354914.6.2017 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 690 /шестстотин и деветдесет/ кв.м.Равна гора, кв. 14, УПИ IX-312, съгласно регулационния план на селото, одобрен със Заповед №123/05.02.1930 г. за улична регулация, заповед №753/14.03.1930 г. за дворищна регулация, последната изменена със Заповед №355/09.03.2017г. на Кмета на община Аврен.
154617.10.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за замяна на недвижими имоти, вписан под №194, том VІ/ 15.05.2001 г. и Заявление № М-1568/12.10.2017г. от Алтъна Иванова ДрохлеваНяма 02806.1.2000 г.ЧастнаЗемеделска земя - 7.012 дка. Категория на земята при неполивни условия - ІV. Начин на трайно ползване - залесена територияДобри дол, местност Пчеларите, парцел 000015, ЕКНМ 21419
154316.10.2017 г.Заповед за деактуванечл.64 ал.1 от ЗОС , Договор за покупко-продажба № 176 от 28.09.2017г.и Заявление с вх. № ОП-2824/1/ от 11.10.2017г. от Милена Николаева АтанасоваНяма 246,55 лв.242304.5.2015 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ - 2.396 дка. Начин на трайно ползване - врем. неизп.нива. Категория на земята - пета.Област Варна, Община Аврен, с.Китка, ЕКАТТЕ 37068, имот № 028002, местност 'Гозгун дере'.
00112.10.2017 г.Заповед за деактуванечл.64 ал.1 от ЗОС, Договор за покупко-продажба №177 от 28.09.2017г. и Заявление с вх. №ОП-2823/1/ от 11.10.2017г. от Милена Николаева АтанасоваНяма 316,11лв.242404.5.2015 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 3.072 дка./три декара седемдесет и два кв.м./. Начин на трайно ползване - врем. неизп. нива. Категория на земята - пета.Област Варна, Община Аврен, с.Китка, ЕКАТТЕ 37068, имот № 028007, местност 'Гозгун дере'.
152211.10.2017 г.Заповед за деактуванеНа снование чл. 64, ал. 1 от ЗОС и Договор № 174/26.09.2017 г. за покупко-продажба на Красен Стефанов СтоименовНяма 2416,80 лв., 2654/01.08.2016г.294701.8.2016 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 1060 кв.м. /хиляда и шестдесет квадратни метра/с.Здравец, УПИ II-ОБЩ., съгласно одобрен регулационен план на селото със Заповед №386/27.06.1990г. за улична регулация и Заповед №386/27.06.1990г. за дворищна регулация.
152111.10.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал. 1 от ЗОС и Договор № 175/28.09.2017 г. на Ангел Александров ВелковНяма За земя - 755,10лв, за сграда - 323,60лв, съгласно издадено удостоверение №2675/03.08.2016г. от отдел на ""МДТ"" при община Аврен.294801.8.2016 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 414кв.м. /четиристотин и четиринадесет квадратни метра/, отреден за КОО, ведно с изградени сграда със ЗП - 32 кв.м./тридесет и два квадратни метра/ и тоалетна със ЗП - 6кв.м./шест квадратни метра/с.Здравец, кв. 6А, УПИ I-458, съгласно одобрен регулационен план на селото със Заповед №386/27.06.1990г. за улична регулация и Заповеди №386/27.06.1990г. и №912/21.06.2016г.
147129.9.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал 1 от ЗОС и договор за продажба № 156/29.08.2017г.Няма 1664,10169615.12.2009 г.ЧастнаЛозе с площ 8,805 дка.Бенковски, парцел 031006
17628.9.2017 г.Договор за покупко продажбаГА-8491711284/21.09.2017г.НямаМилена Николаева Атанасова246.55242304.5.2015 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ - 2.396 дка. Начин на трайно ползване - врем. неизп.нива. Категория на земята - пета.Област Варна, Община Аврен, с.Китка, ЕКАТТЕ 37068, имот № 028002, местност 'Гозгун дере'.
17728.9.2017 г.Договор за покупко продажбаГА-8491611284/21.09.2017г.НямаМилена Николаева Атанасова316.11242404.5.2015 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 3.072 дка./три декара седемдесет и два кв.м./. Начин на трайно ползване - врем. неизп. нива. Категория на земята - пета.Област Варна, Община Аврен, с.Китка, ЕКАТТЕ 37068, имот № 028007, местност 'Гозгун дере'.
17528.9.2017 г.Договор за покупко продажба477НямаАнгел Александров Велков1000294801.8.2016 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 414кв.м. /четиристотин и четиринадесет квадратни метра/, отреден за КОО, ведно с изградени сграда със ЗП - 32 кв.м./тридесет и два квадратни метра/ и тоалетна със ЗП - 6кв.м./шест квадратни метра/с.Здравец, кв. 6А, УПИ I-458, съгласно одобрен регулационен план на селото със Заповед №386/27.06.1990г. за улична регулация и Заповеди №386/27.06.1990г. и №912/21.06.2016г.
17426.9.2017 г.Договор за покупко продажба476НямаКрасен Стефанов Стоименов1933.4294701.8.2016 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 1060 кв.м. /хиляда и шестдесет квадратни метра/с.Здравец, УПИ II-ОБЩ., съгласно одобрен регулационен план на селото със Заповед №386/27.06.1990г. за улична регулация и Заповед №386/27.06.1990г. за дворищна регулация.
136101.9.2017 г.Заповед за деактуванеНа основание чл. 64, ал. 1, от ЗОС ( неправилно съставен АОС)Няма 1754,50лв., съгласно издадено удостоверение № 2288/21.07.2017г. от отдел' МДТ' при Община Аврен.364909.8.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 622 /шестстотин двадесет и два/ кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м. ).Приселци, местност ,,Пазарлията I', ПИ № 58445.140.365, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Приселци, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006г. на ИД на АК Стар идентификатор: 58445.140.394. Номер по предходен план: няма.
15629.8.2017 г.Договор за покупко продажба НямаРадослав Христов Дончен1664.15169615.12.2009 г.ЧастнаЛозе с площ 8,805 дка.Бенковски, парцел 031006
128822.8.2017 г.Заповед за деактуване Няма 5779,80 лв., съгласно издадено удостоверение № 938/12.04.2017г. от отдел ,,МДТ' при Община Аврен.338318.4.2017 г.ЧастнаУрегулиран позенлен имот с площ - 2535 кв.м./две хиляди петстотин тридесет и пет квадратни метра/, отреден за парк.Тръстиково, кв. 21, парцел IX- парк, одобрен със Заповед № 3972/20.07.1971г. за улична и дворищна регулизация.
122608.8.2017 г.Заповед за деактуване Няма 821,81 лв. №673/20.03.2017г.333620.3.2017 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 7.292 /седем декара двеста деветдесет и два кв.м. /дка. Начин на трайно плзване - нива Категория на земята при неполивни условия - петас. Садово, местност 'Край села', имот № 037086
14407.8.2017 г.Договор за покупко продажбаАА-2173.84448888.84445600Нямаолга85.8484412.5.2006 г.Частназем.земя - лозе с площ 2,000 дка ІХ категорияАврен, парцел 001369
14607.8.2017 г.Договор за покупко продажбаАА-2174.84448888.84445600Нямаолга137.2169311.12.2009 г.ЧастнаЗатревена нива с площ 1,400 дка.Аврен, парцел 144001
14507.8.2017 г.Договор за покупко продажба Нямаолга11784712.5.2006 г.Частназем.земя -лозе с площ 3,000 дка ІХ категорияАврен, парцел 001360
14407.8.2017 г.Договор за покупко продажбаАА-2173.84448888.84445600/28.07.2017г.Нямаолга85.84338419.4.2017 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 2.001 дка. /два декара и един кв.м./. Начин на трайно ползване - Лозе; Категория на земята при неполивни условия - девета.Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност бялата пръст, имот № 001369 Няма промяна
117626.7.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради дублиране на АОС 1671/06.10.2009г. и АОС № 1599/02.07.2009г.Няма 178,70167106.10.2009 г.Частнагор.стоп.тер. с площ 1,351 дка шир.гораАврен, парцел 003259
116625.7.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС и поради съставяне на нов АОС №3620/05.07.2017гНяма 238, 75 лв. №1722/11.05.2016г.275317.5.2016 г.ПубличнаЗемеделска земя с площ - 3.836/три хиляди осемстотин тридесет и шест кв.м./дка. Начин на трайно ползване - пасище, мера Категория на зимята при неполивни условия - четвъртас.Синдел, ЕКАТТЕ 66490, имот № 000385,
112717.7.2017 г.Заповед за деактуване НямаКамен Кондов Дойчев ЕГН:8706301249 52423.9.2004 г.Частна500 кв.м.ид.ч.от УПИ цялото с площ 650 кв.м.Аврен, пл.№743, кв. 116, парцел IV
108810.7.2017 г.Заповед за деактуване Няма 211,80лв., съгласно удостоверение №19/09.10.2012г.205711.10.2012 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 25 кв.м., ведно с изградена масивна сграда от тухлена зидария на плосък покрив със ЗП-9 кв.м., представляваща- трафопост. Етажност 1, година на строеж-1963г.Област Варна, община Аврен, с.Близнаци, пл.№19, кв. 4, парцел ІХ
107830.6.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3566/22.06.2017г.Няма 339,10 лв., съгласно издадено удостоверение № 704/24.03.2017г. от отдел ,,МДТ' при община Аврен.337429.3.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 83 /осемдесет и три/ кв.м.; Трайно предназначение на територията - урбанизирана; Начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс.с. Близнаци, улица ,,Лилия' № 5-7, ПИ № 04426.503.264 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015 г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: кв. 22, парцел IV
12430.6.2017 г.Договор за покупко продажба318НямаИскра Любомирова Василева85.884312.5.2006 г.Частназем.земя - лозе с площ 2,000 дка ІХ категорияАврен, парцел 001368
12530.6.2017 г.Договор за покупко продажба311Нямаолга11784612.5.2006 г.Частназем.земя - лозе с площ 3,000 дка ІХ категорияАврен, парцел 001361
12730.6.2017 г.Договор за покупко продажба№313/26.06.2017г.Нямаолга85.884812.5.2006 г.Частназем.земя -лозе с площ 2,000 дка ІХ категорияАврен, парцел 001370
12830.6.2017 г.Договор за покупко продажба314Нямаолга42.9484912.5.2006 г.Частназем.земя -лозе с площ 1,001 дка ІХ категорияАврен, парцел 001367
12930.6.2017 г.Договор за покупко продажба312Нямаолга96.9585112.5.2006 г.Частназем.земя -лозе с площ 2,260 дка ІХ категорияАврен, парцел 001365
12330.6.2017 г.Договор за покупко продажба317НямаИскра Любомирова Василева377.3169411.12.2009 г.ЧастнаЗатревена ниво с площ 3,500 дка.Аврен, парцел 144002
12630.6.2017 г.Договор за покупко продажба Нямаолга11784512.5.2006 г.Частназем.земя - лозе с площ 3,000 дка. ІХ категорияАврен, парцел 001363
12230.6.2017 г.Договор за покупко продажба Нямаолга39.0485012.5.2006 г.Частназем.земя -лозе с площ 1,001 дка ІХ категорияАврен, парцел 001364
12630.6.2017 г.Договор за покупко продажба Нямаолга117297522.8.2016 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 1110 кв.м. /хиляда сто и десет квадратни метра/;с.Царевци, кв. 96, УПИ II, съгласно одобрен регулационен план на селото със Заповед №569/20.10.1929г. за улична регулация и Заповед №2879/26.10.1929г. за дворищна регулация.
12330.6.2017 г.Договор за покупко продажба317НямаИскра Любомирова Василева377.348512.3.2004 г.ЧастнаУПИ с площ 1235 кв.м.Бенковски, пл.№44, кв. 2, парцел III
99322.6.2017 г.Заповед за деактуване Няма 263,25лв., №538/28.02.2017г.332628.2.2017 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 3.900 дка. /три декара и деветстотин кв.м./. Начин на трайно ползване - Др.изост.ливада; Категория при неполивни условия - Шеста.Област Варна, община Аврен, с. Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност Каваците, имот №001167
96519.6.2017 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОСНяма  47212.1.2004 г.ЧастнаЗемя-ДГФ с площ 2.745 дка В имота е изграден асфалтов паркинг с метална ограда-1985г.КК 'Камчия', парцел 000744
95215.6.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3473/19.05.2017г.Няма 462, 50 лв., съгл.удостоверение №22/09.10.2012г.206011.10.2012 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 76,2 кв.м./седемдесет и шест квадратни метра и двадесет сантиметра/, ведно с изградена масивна сграда, представляваща трафопост със застроена площ 18 /осемнадесет/ кв.м. Сградата се състои от две тела -голямо и малко. Етажност -1, година на строеж - 1950г.Област Варна, община Аврен, с.Близнаци, кв. 60, парцел VІ
95315.6.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3475/22.05.2017г.Няма 183,00лв., съгласно данъчна оценка №1521/25.06.2014г.232826.6.2014 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 0.130 /сто и тредесет /кв.м. Начин на трайно ползване - недефиниран начин на трайно ползване/резервоар/.Област Варна, Община Аврен, с. Близнаци, ЕКАТТЕ 04426, имот №000425
80829.5.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за продажба на недвижим имот № 60/19.04.2017г. и Заявление с вх. № ОП - 735/1/25.05.2017г. от Петър Ангелов ГърбузовНяма 1690,50 лв. №4037/14.12.2016г.315314.12.2016 г.ЧастнаГорски фонд с площ 10.000 /десет декара / дка. Начин на трайно ползване - Гор. стоп. терен Имота попада в отдел/подотдел 400/д - 10.000 дка. - широколистна горас. Аврен, ЕКАТТЕ 00084, имот № 003362, местност 'Дълг. било'
80226.5.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3388/24.04.2017г.Няма 1079,54лв., №627/14.03.2017г.333415.3.2017 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 7.277дка. /седем декара двеста седемдесет и седем кв.м./; Начин на трайно ползване - Нива; Категория при неполивни условия - Четвърта.Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност 'Боеви ниви', имот № 001231
80125.5.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3388/24.04.2017г.Няма 1542,69 лв., съгласно № 626/14.03.2017г.333215.3.2017 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 10.399 дка. /десет декара триста деветдесет и девет кв.м./. Начин на трайно ползване - Нива; Категория на земята при неполивни условия - Четвърта.Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност' Боеви ниви', имот №001230
76719.5.2017 г.Заповед за деактуване Няма 5293,10 лв, съгласно удостоверение №956/29.02.2016г., издадено от отдел ""МДТ"" при община Аврен.264808.3.2016 г.ПубличнаУрегулиран поземлен имот с площ - 2535 кв.м./две хиляди петстотин тридесет и пет кв.м./, отреден за ""Парк"".Тръстиково, кв. 21, парцел ІX,
69911.5.2017 г.Заповед за деактуванеЧл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор № 20/09.02.2017г. и Заявление с вх. № ОП-2412(5)/05.05.2017г. от Атанас Иванов Атанасов-пълномощник на Ивелина Атанасова СлавоваНяма 1556,42 лв. №3536/19.10.2016г.307119.10.2016 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ - 6.405 /шест декара четиристотин и пет кв.в. /дка. Начин на трайно ползване - нива Категория на земята при неполивни условия - трета.с. Садово, ЕКАТТЕ 65125, имот № 034050,местност 'Аба пунар'
69110.5.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3386/19.04.2017г.Няма  35610.12.2002 г.ЧастнаУПИ с площ 790 кв.м.Близнаци, кв. 52, парцел І-ОБЩ.
69210.5.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3368/27.03.2017г.Няма  40330.6.2003 г.Частнадворно място с площ 1090 кв.м.Област Варна, община Аврен , с.Близнаци, кв. 66, парцел VІІ
69310.5.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС и поради съставен нов АОС № 3385/19.04.2017г.Няма  41230.6.2003 г.ЧастнаДворно място с площ 845 кв.м.Област Варна, община Аврен, с.Близнаци, кв. 31, парцел І ОБЩ.
63302.5.2017 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за продажба № 32/28.02.2017г. и Заявление с вх. № ОП- 4172(1)/27.04.2017г. от Тошко Детелинов ХристовНяма 176,50 лв. /сто седемдесет и шест лева и петдесет стотинки/, съгл.Удостоверение № 2472/12.12.2011г.195715.12.2011 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 934 /деветстотин тридесет и четири/ кв.м. Начин на трайно ползване - ЛозеОбласт Варна, Община Аврен, с.Приселци, ПИ 58445.106.332, м-ст 'Комлука'
8628.4.2017 г.Договор за покупко продажба НямаБожидар Атанасов Костадинов263.25332628.2.2017 г.ЧастнаЗемеделска земя с площ 3.900 дка. /три декара и деветстотин кв.м./. Начин на трайно ползване - Др.изост.ливада; Категория при неполивни условия - Шеста.Област Варна, община Аврен, с. Аврен, ЕКАТТЕ 00084, местност Каваците, имот №001167
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
30
31
32
Next
[Condition]Създай филтър