Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Обява по процедура: BG16RFOP002-2.038 МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
30.11.2018
  1. Референтен номер и име на процедурата: BG16RFOP002-2.038 МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
  1. Цели на процедурата:

Основната цел на настоящата процедура е повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности. Цели се повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП и развитие и стимулиране на предприемачество и заетост, подобряване на производствения и управленски капацитет в МСП, насърчаване въвеждането на иновации за осигуряване на растеж и устойчив бизнес на територията на „МИГ Аврен-Белослав“...научете повече...

 

 

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове