ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Дата на публикуване: 06.01.2022 10:00

Община Аврен, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Аврен 2021 – 2027г. с всички приложения към разработката на плана.

Общественото обсъждане на План за интегрирано развитие на община Аврен 2021 – 2027г. ще се проведе на основание чл. 20, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР).

Срещата за общественото обсъждане ще се проведе на 21.01.2022 г., от 10.00  часа в  сградата на НЧ „П. Р. Славейков  - 1901“  с. Аврен, Община Аврен, ул. Кирил и Методий“ №1.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Аврен е да се очертаят рамките и възможните интервенции, водещи до устойчивото и интегрирано развитие на комплекса от природни дадености, на  икономическите и социални сектори, на човешкия ресурс и потенциал. Опазването на природната среда и прилагането на екологичните норми и изисквания също е цел и задача на плана.

 С цел запознаване с Проекта на ПИРО на Община Аврен, същият е достъпен на интернет страницата на общината - www.avren.bg.

За контакти по общественото обсъждане: Елена Бойчева – Директор дирекция „ИИП“, тел. 0882 948119 ; e-mail: eu@avren.bg

ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АВРЕН

Потърсете в сайта