Обявление

Дата на публикуване: 14.09.2022 09:55

На основание чл. 20, ал.1, ал. 2 и ал 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, наричана за краткост „Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм. и доп./, и на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ,

Община Аврен, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е изработен доклад за екологична оценка на Общ устройствен план /ОУП/ - на община Аврен. Доклада и неговите приложения са общодостъпни и могат да се разгледат в Информационен център - Аврен от 9.00 до 16.00 часа, както и на официалната интернет страница на Община Аврен:  www.avren.bg

Становища и мнения относно доклада за екологична оценка на Общ устройствен план /ОУП/ - на община Аврен, се приемат в Община Аврен, с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8.  

Моля всички становища и мнения да бъдат депозирани в писмен вид в деловодството на община Аврен или МОСВ.

Срока за изразяване на становища и мнения е 30 дни от публикуване на обявата.

За контакти от страна на Възложителя: Елена Бойчева – Директор дирекция „ИИП“, тел. 0882 948119 ; e-mail: eu@avren.bg

Срещата за общественото обсъждане, ще се проведе на 14.10. 2022г., от 10.00  часа, в  сградата на НЧ „П. Р. Славейков  - 1901“  с. Аврен, Община Аврен, ул. Кирил и Методий“ №1

ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АВРЕН

Приложения:

Доклад за екологична оценка на ОУП Аврен
Опорен план 
Общ устройствен план- предварителен проект


* Приложенията следват да бъдат изтеглени като файлове от: Прикачени документи (Виж повече долу/ Изтегли)  


Потърсете в сайта