Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“
26.03.2015
     На 25.03.2015г. община Аврен като партньор на АСП /с представителство в Долни чифлик – Дирекция „Социално подпомагане“/, започна изпълнението на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”  по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020.Дейностите по проекта  предвиждат предоставяне на услугата  «Личен асистент» като целта е  подобряване достъпа не само до социални, но и до здравни услуги на хората с увреждания.

За потребители на услугата могат да кандидатстват:
1.    Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
2.    Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
3.    Семейства на деца с увреждания;
4.    Самотно живеещи тежко болни лица.

Заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти /по образец/ ще се приемат от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г./вкл./.

За лични асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на следните изисквания:

1.    Безработни лица;
2.    Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
3.     Неактивни лица /студенти или придобили пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст/

Индивидуалната оценка на потребностите на кандидат-потребителите ще се извършва в дома им от служители на Дирекция «Социално подпомагане» гр.Долни чифлик.

Образец на заявленията и подробна информация ще бъде получена в община Аврен на 26.03.2015 г. Същите ще бъдат публикувани в сайта на Община Аврен

Приемането на Заявления от кандидат потребители и кандидати за „Лични асистенти“ ще се извършва в деловодството на Община Аврен.

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове