Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
27.03.2015

Започва прием на документи за потребители и лични асистенти по проекта „Нови възможности за грижа”.
Заявления от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа” се приемат в общинска администрация  Аврен от днес, 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително.

Към заявлението по образец и задължителното приложение към него се прилагат следните документи:
•    документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
•    документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
•    експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
•    удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
•    заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент” ще се извършват в дома им от служители на дирекциите „Социално подпомагане” гр. Долни чифлик.

Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти подават заявление в деловодството на община Аврен в срок - от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително. Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.

Към заявлението се прилагат следните документи:
•    документ за самоличност (за справка);
•    автобиография;
•    документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;
•    служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
•    служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
•    пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
•    копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.»
За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:
•    безработни лица;
•    трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
•    неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

Целеви групи са:
•    Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
•    Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
•    Семейства на деца, с увреждания;
•    Самотно живеещи тежко болни лица.


Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „личен асистент” – до 10 месеца.

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове