Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Наредби

 
НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
 
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ПРАВИЛАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО – ЧАСТНO ПАРТНЬОРСТВO


НАРЕДБА ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА АВРЕН

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ФИНАНСИРАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН

НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АВРЕН
 
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

НАРЕДБА  ЗА УСТРОЙСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ В ОБЩИНА АВРЕН

НАРЕДБА №16 ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ,ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН

 
 
 
 

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове