Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Услуги "Гражданско състояние"

 

Информация по чл. 21 от Регламент /ЕС/ 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на граждани чрез опростяване на изискванията за представяне на някой официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент /ЕС/ № 1024/2012 г. - изтегли от тук

 


 

УСЛУГИ ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

 

1. Издаване на удостоверение за раждане-оригинал

Необходими документи:                                                   

- съобщение за раждане                                        

- документ за самоличност или пълномощно                     
- съдебно решение
Срок на валидност: няма

Място: Информационен център Аврен

Срок за изпълнение: 7дни                                                                               

Цени:  безплатно                                                                              
Формуляр: изтегли 

 

2. Издаване на дубликат на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно  издаване на препис-извлечение от акт за смърт

Необходими документи:                                                                                
- заявление                                                                          

- документ за самоличност или пълномощно  

Срок на валидност: няма             

Място: Информационен център Аврен

Срок за изпълнение и цена:                                    

-7 дни- обикновена- 2лв                                                                 

-3 дни- бърза         - 3лв.      

-1 ден- експресна  - 4лв.    

Формуляр: изтегли

                                      

3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал.

Необходими документи:   

- заявление                                          

- документи за самоличност
- медицинско свидетелство                                   

- декларация за семейно положение                      
Срок на валидност: 
до промяна на данните в акта

Срок за изпълнение: 1 ден

Място: Информационен център Аврен 

Цена: безплатно  

Формуляр: изтегли

                                    

4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат.

Необходими документи:                                               

- заявление                                          

- документ за самоличност или пълномощно      

Срок на валидност: до промяна на данните в акта

Срок за изпълнение и цена:                           

- 7 дни - обикновена- 2лв.                                                                         

- 3 дни - бърза         - 3лв.                          

- 1 ден - експресна  - 4лв. 

Място: Информационен център Аврен         

Формуляр: изтегли

 

5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт-за пръв път

Необходими документи:                                                           
- документ за самоличност на починалия и обявителя                      

- съобщение за смърт от медицинско учреждение                            

- документ от чужбина
Срок за изпълнение: 1 ден                                                                             
          

Цена: безплатно                                                                               

Място: Информационен център Аврен 

 

6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път.

Необходими документи:   
- заявление                                                                              

- документ за самоличност на починалия                                      

Срок за изпълнение и цена:                                                                           

- 7 дни - обикновена- 2лв.

- 3 дни - бърза         - 3лв.                                              

- 1 ден - експресна  - 4лв.                                                                 

Срок на валидност: няма
Място: 
Информационен център Аврен

Формуляр: изтегли

 

7. Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт

Необходими документи:                                                          
-  заявление                                                                                                       
-  документ за самоличност или пълномощно                                

Срок за изпълнение и цена:                                                         

- 7 дни - обикновена - 1лв.                              

- 3 дни - бърза          - 2лв.                         

- 1 ден - експресна   - 4лв.   

Срок на валидност: до промяна на данните в акта        

Място: Информационен център Аврен

Формуляр: изтегли

 

8. Издаване на удостоверение за наследници

Необходими документи:       

- искане                                                                                   

- документ за самоличност или пълномощно                                

- препис от смъртен акт

Срок за изпълнение и цена:                                                            
- 7 дни - обикновена - 3лв.   
- 3 дни - бърза          - 5лв. 

- 1 ден - експресна  - 10лв.    

Срок на валидност: 6 месеца

Място: Информационен център Аврен

Формуляр: изтегли

                                     

9. Издаване на удостоверение за семейно положение

Необходими документи:   

искане                                                                                        

- документ за самоличност или пълномощно                                    

Срок за изпълнение  и цена:

- 7 дни-обикновена- 1 лв.

- 3 дни-бърза         - 2 лв.

- 1 ден-експресна  - 3 лв.   

Срок на валидност:                            

Място: Информационен център Аврен

Формуляр: изтегли

 

10. Издаване на удостоверение за съпруг/а/ и за родствени връзки

Необходими документи:                                                     
-
 искане                                                                                 

- документ за самоличност или пълномощно                             

Срок за изпълнение и цена:                                                                  

- 7 дни-обикновена- 2лв.                                                

- 3 дни-бърза         - 3лв.                                              

- 1 ден-експресна  - 4лв.   

Срок на валидност: до промяна с влязло в сила Съдебно решение

Място: Информационен център Аврен             

Формуляр: изтегли

 

11. Издаване удостоверение за семейно положение, съпруг/а/и деца

Необходими документи:                                                  

- искане                                                                               
- документ за самоличност или пълномощно 

Срок за изпълнение и цена:                                                 

- 7 дни-обикновена- 2лв.                                                

- 3 дни-бърза         - 3лв.

- 1 ден-експресна  - 4лв.

Срок на валидност: до промяна с  влязло в сила Съдебно решение

Място: Информационен център Аврен                    

Формуляр: изтегли

 

12. Издаване  удостоверение за родените от майката деца

- искане                                                                                       
- документ за самоличност или пълномощно                                           
Срок за изпълнение и цена:                                                         

- 7 дни - обикновена - 2лв.                                                   

- 3 дни - бърза           - 3лв.

- 1 ден - експресна   - 4лв.

Срок на валидност: до промяна влязло в сила Съдебно решение

Място: Информационен център Аврен  

Формуляр: изтегли

     

13. Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство

Необходими документи:                                                                   

- заявление                                                                                                        

- документ за самоличност на родителите (настойнически съвет)                                      

- свидетелство за съдимост                                                                          

- Съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение                      

Срок за изпълнение: 5 дни

Цена: безплатно                                                        
Срок на валидност: до промяна в съвета по настойничество или попечителство 

Място: Информационен център Аврен  

Формуляр: изтегли

 

14. Обработка на заявление за постоянен адрес и издаване на удостоверение за постоянен адрес.

Необходими документи:    

- заявление за постоянен адрес                                                                                                          

- документ за самоличност или пълномощно                                    

- документ за собственост
- удостоверение за идентичност на административен адрес
Срок за изпълнение и цена:
 веднага – 4 лв.  

Срок на валидност: 6 месеца

Място: Информационен център Аврен

Формуляри:                                                                                                  

Заявление
Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГР
Декларация по чл.92, ал.6 от ЗГР
                                                                                                                                  

15. Издаване на удостоверения за постоянен  или настоящ адрес за втори и следващ път

Необходими документи:                                                   
- искане                                                                                

- документ за самоличност или пълномощно                              

Срок за изпълнение:                                                              

- 7 дни - обикновена- 1лв.       

- 3 дни - бърза         - 2лв.

- 1 ден - експресна  - 4лв.

Срок на валидност: до промяна на настоящия адрес

Място: Информационен център Аврен   

Формуляр: изтегли

                                                     

16. Обработка на адресна карта и издаване на удостоверение за настоящ адрес
Необходими документи:                                                   
- адресна карта                                                                                          

- документ за самоличност или пълномощно                              

- документ за собственост
- удостоверение за идентичност на административен адрес
Срок за изпълнение и цена:
 веднага – 4 лв.                                                                         

Срок на валидност:  6 месеца               

Място: Информационен център Аврен

Формуляри:

Заявление 

Декларация по чл.92, ал.3
Декларация по чл.92, ал.6
 

17. Припознаване на дете

Необходими документи:                                                    

- заявление                                                                                                       

- документ за самоличност  на родителите                                   

- нотариално заверени декларации за припознаване                           

- акт за раждане на детето-оригинал                                            

Срок за изпълнение: 3 месеца

Цена: безплатно

Срок на валидност: до промяна на данните в акта 

Място: Информационен център Аврен                                                            

Формуляр: изтегли

 

18. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Необходими документи:      

- заявление                                                                                      

- документ за самоличност или пълномощно                                      

- съответния документ, напечатан на машина или компютър                 

Срок за изпълнение : 1 ден - 10 лв.

Срок на валидност: няма

Място:Информационен център Аврен

Формуляр: изтегли                                       

 

19. Възстановяване и промяна на име

Необходими документи:                                                       

заявление                                                                                  

- документ за самоличност или пълномощно                                     

- акт за граждански брак-копие                                                     

- нотариално заверено заявление

Срок за изпълнение: 30 дни

Цена: безплатно   

Място:Информационен център Аврен

Срок на валидност: до промяна на данните

Формуляр: изтегли                                             

  

20. Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние

Необходими документи:                                                         

- заявление                                                                                                         

- документи, доказващи необходимостта от промени в акта-технически грешки и неточности (заверено копие, съдебно решение, адмнистративен акт)

Срок за изпълнение: 1 ден

Цена: безплатно                                                              

Срок на валидност: до следваща  промяна

Място:Информационен център Аврен

Формуляр: изтегли

 

21. Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние

Необходими документи:                                                                  

- заявление                                                                                                         

- документ за самоличност                                                         

- пълномощно, ако не е правоимащо лице                             

Срок за изпълнение и цена:

- 1 ден - експресна- 2 лв. на страница                                                           

Срок на валидност: до промяна на данните в акта

Място: Информационен център Аврен

Формуляр: изтегли

 

22. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Необходими документи: 

- заявление или писмо от МВнР                                                                                                       

- документ за самоличност или пълномощно                                   

- преведен и заверен препис от оригиналния акт

Срок за изпълнение и цена :

- 7 дни - обикновена- 5 лв.

- 3 дни - бърза        - 10 лв.

Срок на валидност: няма    

Място: Информационен център Аврен                                                                   

Формуляр: изтегли

 

23. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно или дългосрочно местопребиваване или бежанец или на лице без гражданство

Необходими документи:                                                   
- документ за самоличност или пълномощно                                  

- документ за разрешение на постоянно  или дългосрочно пребиваване в Република България или удостоверение от МП                            

- преведени актове по гражданско състояние

- адресна карта / заявление за постоянен адрес
Срок за изпълнение и цена:

- 7 дни- обикновена- 3 лв.

- 3 дни- бърза          - 5 лв.  
 Срок на валидност: няма
Място: Информационен център Аврен   

Формуляр: изтегли

 

24. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване наличието  на българско гражданство

Необходими документи:                                                                                        

- заявление                                                   

- копие на документ за самоличност                                                                                   

- заверен препис ок акт, удостоверяващ български произход и начин на изселване            

- 2 броя снимки (ляв полуанфас)                                                            

- документ за платена такса по сметка на Министерство на правосъдието

Срок за изпълнение: 30 дни  - 10 лв.

Срок на валидност: 1година от издаването на удостоверението от МП            

Място: Информационен център Аврен    

Формуляр:изтегли

 

25. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Необходими документи:                                                                                        

- заявление                                                   

- документ за самоличност или пълномощно                                         

Срок за изпълнение и цена:

-1 ден – експресна – 4 лв.

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център Аврен   

Формуляр:изтегли

 

26. Издаване удостоверение за правно ограничение

Необходими документи:                                                                                        

- искане                                                        

- документ за самоличност или пълномощно           

- решение на съд                             

Срок за изпълнение и цена:

-3 дни – бърза – 4 лв.

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център Аврен   

Формуляр:изтегли

 

27. Признаване от общината  на чуждестранни съдебни решения и други актове, свързани с гражданското състояние и гражданската регистрация

Необходими документи

-заявление

-документ за самоличност или пълномощно

-преведено и легализирано решение на чуждестранен съд

-декларация по КМЧП

Срок за изпълнение и цена

-14 дни – обикновена – 10 лв.

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център Аврен   

Формуляризтегли

                                                                                                 

28. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции по чл.106, ал.1, т.2 и т.3 от ЗГР

Необходими документи:                                                          
- документ за самоличност                                                          

- документи, свързани с исканото удостоверение                         

Срок за изпълнение: 1 ден

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център Аврен                                
Цена: безплатно

 

29. Присвояване на ЕГН

Необходими документи: 

- искане                                                                                       

- документ за самоличност                                                              

- Уведомително писмо от РДВР за постоянно или дългосрочно  пребиваване в страната                                 

- акт за раждане, преведен и легализиран-оригинал и копие                        

- Указ за придобито българско гражданство

Срок за изпълнение: 3 дни

Цена: безплатно                                                          

Срок на валидност:  няма

Място: Информационен център Аврен

 

30. Издаване на удостоверение за административен адрес

Необходими документи:                                                      

- заявление                                                                                    

- документ за собственост /Нотариален акт или договор за покупко - продажба/              

- Скица  на имота

- Разрешително за строеж/удостоверение за ползване/

Срок за изпълнение: 20 дни

Цена: 20 лв.                                                      

Срок на валидност:  няма    

Място: Информационен център Аврен 

Формуляр: изтегли

 

31. Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

Необходими документи:                                                    

- заявление                                                                                                            

- документ за собственост                                                                                

- квитанция за платена такса                                                                           

Срок за изпълнение:

- 7 дни-обикновена - 1 лв.

- 3 дни-бърза - 2 лв.

- 1 ден-експресна – 3лв.                 

Срок навалидност:  няма  

Място: Информационен център Аврен  

Формуляр: изтегли

 

32. Удостоверение на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали години

Необходими документи:                                                             

- документ за самоличност (ако притежава  такъв)                        
- актуална скица на имота                                                           

- удостоверение за наследници (ако молбата се подава от такива)                                   

- пълномощно (при нужда)

- други                       

Срок за изпълнение: 7 дни

Цена: безплатно                                                          

Срок на валидност:  няма     

Място: Информационен център Аврен           

Формуляр: изтегли

 

33. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина

Необходими документи:                                                         

- заявление  
- документ за семейно положение и гражданство, преведен и заверен
- документ за самоличност или пълномощно за бълг.гражданин                                         

Срок за изпълнение  и цена:

- 7 дни-обикновена-   7 лв.

- 1 ден-експресна -  15 лв.                 

Срок на валидност: до промяна на данните 

Място: Информационен център Аврен

Формуляр: изтегли

 

34. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България

Необходими документи:                                                  
заявление                                                                              

- документ за самоличност или пълномощно за бълг.гражданин                                         

документ за семейно положение и гражданство, преведен и заверен

Срок за изпълнение  и цена:

- 7 дни-обикновена- 7 лв.

- 1 ден-експресна-  15 лв.                 

Срок на валидност: до промяна на данните

Място: Информационен център Аврен

Формуляр: изтегли

 

35. Издаване на удостоверение за идентичност на  лице с различни имена

Необходими документи:                                               

- искане                                                                                 

- документ за самоличност                                                         

- други документи, където  лицето е с различно име

Срок за изпълнение  и цена:

- 7 дни - обикновена- 1 лв.

- 3 дни - бърза          - 2 лв.

- 1 ден - експресна   - 4 лв.

Срок на валидност: до промяна на данните

Място: Информационен център Аврен     
Формуляр: изтегли


36. Издаване на други удостоверения по искане на граждани, относно тяхната гражданска регистрация

Срок за изпълнение  и цена:                                                                  

- 7 дни - обикновена- 1 лев                                  

- 3 дни - бърза        - 2 лв.

- 1 ден - експресна - 3 лв.    

 Формуляр: изтегли

 

37. За преписи от документи за 1 страница

Срок за изпълнение  и цена:

- 1 ден - експресна  –  2 лв.

 

38. За съставяне  и отпечатване на пълномощно, молби и декларации – 2 лв.39. За попълване на декларации на неграмотни или възрастни граждани – 1 лв.
 


       
40. Удостоверения  и справки по искания  на съдебни изпълнители – съгласно утвърдените такси.


41. Неподлежат на таксуване следните услуги:
1. Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане.
2. Съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак.
3. Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него.
4. Отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние.
5. Учредяване на настойничество и назначаване на настойник/попечител.
6. Поддържане на регистъра на населението.
7. Отразяване на промяна на име в регистрите по гражданско състояние на населението.
8. Отразяване промяна на режим на имуществени отношения в акт за граждански брак.         

 

 


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове