Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Постоянни комисии

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АВРЕН
МАНДАТ 2019 – 2023 

 

Комисия „ПРОСВЕТА,  КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ  ДЕЙНОСТИ, СПОРТ, ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И ТРАНСПОРТ”
Председател : Мартин Марков Матев
Зам. Председател  : Данаил Ясенов Чаушев
Членове   1.Йордан Ангелов Йорданов
               2. инж.Румен Борисов Илиев
               3. Кезим Ридван Чакър

Комисия„АДМИНИСТРАТИВНО–ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ЗАКОННОСТ-   ОБЩЕСТВЕН РЕД,  СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ    ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ”
Председател :Симеон Димитров Костадинов
Зам. Председател  : Мелек Тахсин Таир    
Членове : 1.Росен Димитров Статев

                2.Георги  Атанасов Майков

                3.Мирослав Сотиров Коларов

Комисия  „ФИНАНСИ,  БЮДЖЕТ, СТОПАНСКИ   ДЕЙНОСТИ  И ТУРИЗЪМ “
Председател :  Мелек Тахсин Таир
Зам. Председател : инж.Румен Борисов Илиев
Членове : 1.Ангел Ивайлов Ангелов
                2.Данаил Иванов Аджемов
                3.Йордан Ангелов Йорданов

Комисия „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО”
Председател : инж.Румен  Борисов Илиев
Зам. Председател : Мирослав Сотиров Коларов  
Членове : 1. Росен Димитров Статев
                2. Георги Атанасов Майков
                3. Симеон Димитров Костадинов

Комисия “УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ  И  ГОРИ“

Председател : Георги Атанасов Майков
Зам. Председател  : Данаил Иванов Аджемов
Членове : 1. Данаил Ясенов Чаушев
                2. Кезим Ридван Чакър
                3. Ангел Ивайлов Ангелов

Комисия  “КОМИСИЯ ПО ЗП КОНПИ”  

Председател: Данаил Иванов Аджемов
Членове:  1. Мартин Марков Матев
                2. Мелек Тахсин Таир
                3. Данаил Ясенов Чаушев
                4. Ангел Ивайлов Ангелов

 


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове