ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Дата на публикуване: 27.09.2021 18:50
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Аврен, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Общ устройствен план (ОУПО) на Община Аврен с всички приложения към разработката на плана.

Общественото обсъждане на ОУПО Аврен ще се проведе на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ.

Срещата за общественото обсъждане ще се проведе на 29.10. 2021г., от 10.00  часа в  сградата на НЧ „П. Р. Славейков  - 1901“  с. Аврен, Община Аврен, ул. Кирил и Методий“ №1.

Проектът на ОУП на Община Аврен, както и приложенията към него, са на разположение на интересуващите се, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа, в сградата на Информационен център на Община Аврен, както и на интернет адрес: www.avren.bg

Писмени становища могат да се предоставят в Община Аврен, по време на насроченото обществено обсъждане, както и в срок до 14 /четиринадесет/ дни след неговото провеждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: Елена Бойчева – Директор дирекция „ИИП“, тел. 0882 948119 ; e-mail: eu@avren.bg

 

Потърсете в сайта