Минерални води

Дата на публикуване: 31.03.2022 13:50

ДОКЛАД за 2021 г. Относно: Изпълнение на дейностите по стопанисване на участък на минерална вода „Аврен-област Варна, община Аврен” на находище район „Североизточна България”, № 100, буква „д” по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на Закона за водите, предоставен на Община Аврен с Решение № 35 от 31.01.2019 г. на Министъра на околната среда и водите.
Приложение № 1
Приложение № 2

Публикувано на 31.03.2022 г.
РАЗРЕШИТЕЛНО  
ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ № 100-Аврен-02 от 10.02.2022г.

ПРИЛОЖЕНИЕ към РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА № 100- Аврен- 02 от 10.02.2022г.

Публикувано на 15.02.2022 г.
СЪОБЩЕНИЕ 
съгласно чл.62а , ал. 1 от Закона за водите
Публикувано на 10.11.2021 г.Доклад

Приложение №1
Приложение №2
РЕГИСТЪР НА ВОДОВЗЕМНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА МИНЕРАЛНИ ВОДИ
РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНИ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН

РЕШЕНИЕ № 100-АВРЕН-01/23.04.2020 г. ЗА СЛУЖЕБНО ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНИ ВОДИ ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ № 2161 0062 от 07.12.2015 г., ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 1701 ОТ 10.12.2015 Г., РЕШЕНИЕ № 116 ОТ 11.11.2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНИ ВОДИ, РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 123 ОТ 18.11.2016 Г . И РЕШЕНИЕ  № 9 ОТ 13.02.2017 Г............ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ


 1. Минерални води - Текуща страница
 2. Заповеди на отдел ОСЗГ
 3. Заповеди за търгове и конкурси
 4. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
 5. Съобщения на Общинска администрация Аврен
 6. Мери, пасища и ливади
 7. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 8. Инвестиционни предложения
 9. Заседания на ОЕСУТ
 10. Свободна рубрика
 11. Концесии
 12. Свободна рубрика
 13. Туризъм
 14. Свободна подрубрика ДРУГИ
 15. Свободна рубрика
 16. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”
 17. Проекти и програми
 18. Свободна рубрика 2
 19. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 20. Oбявление на отдел
 21. Уведомления на РИОСВ – Варна
 22. Обявление на областен управител Варна
 23. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна
 24. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.
 25. "Личен асистент"- І етап , 2011
 26. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 27. Съобщение
 28. Благодарствено писмо
 29. Решения на Министерски съвет
 30. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 31. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 32. Министерство на околната среда и водите
 33. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”
 34. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 35. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна
 36. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 37. „Личен асистент”
 38. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 39. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна
 40. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Потърсете в сайта