Добре дошли


03.11.2022

Уведомяваме Ви, че на територията на община Аврен заработи нова система за разделно събиране на отпадъци, а именно „Система за разделно събиране на зелени биоотпадъци“.

          За целта бяха изградени ограждения за разделно събиране на зелени биоотпадъци по всички населени места с локации, както следва:

 • с. Бенковски – срещу гробищен парк
 • с. Добри дол – до кметството
 • с. Здравец – срещу гробищен парк
 • с. Китка – до трансформатора (след входа на селото в ляво)
 • с. Круша – до читалището
 • с. Равна гора – до чешмата
 • с. Болярци – до чешмата
 • с. Приселци – до гробищата; в края на ул. „Паркова“; ул. „Лозенград“ до чешмата; в края на ул. „Опълченска“
 • с. Садово – в началото на ул. „Ивайло“
 • с. Близнаци (горен) – в края на ул. „Хаджи Димитър“; ул. „Ружа“ (до чешмата)
 • с. Близнаци (долен) – в края на ул. „Струма“; в края на ул. „Ропотамо“
 • с. Дъбравино – до гробищен парк
 • с. Тръстиково – в края на ул. „Хаджи Димитър“
 • с. Казашка река – зад читалището
 • с. Юнак – зад спирката
 • с. Царевци – до гробищен парк
 • с. Синдел –до чешмата (срещу училището)
 • с. Аврен - до гробищен парк; ул. „Тодор Ноев“ (до парка)

 

НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ МЕСТА СЕ ОСТАВЯТ ЕДИНСТВЕНО ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ -  ЛИСТА, ТРЕВИ, КЛОНИ, ХРАСТИ, СТЕБЛА ОТ РАСТЕНИЯ И ДР.

ЗАБРАНЕНО Е ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА БИТОВИ, СТРОИТЕЛНИ, ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ, ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, ПОЧВА, КАМЪНИ И ДР.

ГЛОБА:500 ЛЕВА

 

Общинска администрация – Аврен призовава жителите към отговорно отношение и ползване на огражденията само за отпадъците, за които са предназначени.


03.11.2022

СЪОБЩЕНИЕ

 

          Във връзка с предоставена информация от мониторинга на РЗИ-Варна за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област през периода 01.10.2022г.-15.10.2022г., община Аврен уведомява жителите, гостите и общопрактикуващите лекари на село Аврен, че водата предназначена за питейно-битови цели не отговаря на Наредба№9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, както следва:

- нитрати > 85,8 мг/л, при норма- 50 мг/л;

- калций- 176 мг/л, при норма- 150 мг/л;

          Предвид гореизложеното, РЗИ-Варна препоръчва питейната вода с наднормено съдържание на нитрати и калций да не се ползва за пиене и приготвяне на храна от следните уязвими групи от населението: бременни жени, кърмачки, кърмачета, хора със заболявания на храносмилателната система и панкреаса.

          На сайта на РЗИ-Варна www.rzi-varna.com, в раздел „Здравна информация” можете да намерите по-подробни данни за въздействието на нитратите върху здравето на човека и някои основни препоръки.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ- АВРЕН


03.11.2022

          Във връзка с предоставена информация от мониторинга на РЗИ-Варна за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област през периода 16.10.2022г.-31.10.2022г., община Аврен уведомява жителите, гостите и общопрактикуващите лекари на село Садово, че водата предназначена за питейно-битови цели не отговаря на Наредба№9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, както следва:

- нитрати > 100 мг/л, при норма- 50 мг/л;

- калций- 198 мг/л, при норма- 150 мг/л;

          Предвид гореизложеното, РЗИ-Варна препоръчва питейната вода с наднормено съдържание на нитрати и калций да не се ползва за пиене и приготвяне на храна от следните уязвими групи от населението: бременни жени, кърмачки, кърмачета, хора със заболявания на храносмилателната система и панкреаса.

          На сайта на РЗИ-Варна www.rzi-varna.com, в раздел „Здравна информация” можете да намерите по-подробни данни за въздействието на нитратите върху здравето на човека и някои основни препоръки.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ- АВРЕН


02.11.2022

Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява собствениците на съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани и др. съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита/, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова дирекция „Черноморски район“, че на 28 ноември 2022 г. изтича срока за регистрацията им.

Заявлението за регистрация може да се подаде в Басейнова дирекция, както и чрез кмета на община Аврен, кмета на кметството или кметския наместник по местонахождението на съоръжението. Кметовете и кметските наместници входират всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни ги предават на съответната Басейнова дирекция.

Обръщаме внимание, че:

 • за подаване на заявление за регистрация не се дължи такса.
 • не е необходимо представяне на допълнителни документи. Достатъчен документ е попълненото и подписано заявление. Заявлението може да се разпечата от официалната страница на Басейнова дирекция „Черноморски район“: https://www.bsbd.org/bg/formulqri.html.
 • граждани, подали заявления за регистрация в предходен момент, не подават повторно заявление.

 

Общинска администрация


17.10.2022

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АВРЕН И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Днес 14.10.2022г. в сградата на НЧ „П. Р. Славейков  - 1901“  с. Аврен, Община Аврен, ул. Кирил и Методий“ №1, се проведе обществено обсъждане на  проект на ОУП на Община  Аврен и Екологична оценка към него., на основание чл. 20, ал.1, ал. 2 и ал 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, наричана за краткост „Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм. и доп./, и на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ.

На срещата присъстваха Кмета на Община Аврен г-н  Емануил Манолов, Главният архитект на Община Аврен Александър Тричков, служители на общинска администрация, представители на организации, юридически лица и граждани, както и представители на фирмата изпълнител „ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, съгласно договор  №50/05.03.2019г. с предмет „Изработване на Общ устройствен план и екологична оценка на община Аврен“.   


29.09.2022
Във връзка с празника на възрастните хора – 1 октомври, за жителите на територията на Община Аврен беше организирано празнично събитие, което се състоя на язовир Здравец под звуците на хубава народна музика. Кметът на община Аврен г-н Емануил Манолов и г-н Боян Георгиев-зам.кмет на община Аврен лично посетиха присъстващите, за да изразят своята дълбока почит към хората, като им пожелаха да бъдат здрави и да се радват на дълги години спокоен и достоен живот.