Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
с. Равна гора

Кметски наместник: Руска Желязкова

 

– телефон за контакти 05105/56 56

 

Селскостопански фонд и горски фонд – 14 930 дка

 

Структуроопределящ отрасъл – селско стопанство и животновъдство

 

Комуникации и инфраструктура – добра пътна мрежа, добра водопроводна мрежа, пощенски клон

 

Културни институции и природни забележителности – особен чар на селото придават запазените къщи от края на ХІХ век, декларирани като паметници накултурата, православен храм

 

Здравеопазване – 1 лекарска практика

 

Празник на населеното място – последната неделя на месец Октомври

 

Възможност за инвестиции – подходящ климат и плодородна почва,благоприятстващи изграждането на лозови и овощни насаждения. Развитие на селски туризъм, екотуризъм и ловен туризъм. Има заселени над 10 чуждестранни семейства.

 

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове