Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Съобщения на Общинска администрация АвренИНФОРМАЦИЯ за обществеността по чл. 19, ал. 3, т.1-12, 14 и 15 от Закона за управление на отпадъците."

 Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година 

 Заповед №999 от 10.09.2020 г. за определяне на границите на районите на територията на община Аврен, област Варна, в които през 2021 г. ще се организират услугите по събиране на твърди битови отпадъци по населените места, извозване и преработка.  
Обява от Общинска служба по земеделие за извънреден график на заседанията на комисията 
OБЯВА

На основание чл. 66, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администарция /ЗМДТ/ и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, Кмета на община Аврен представя на вниманието на всички заитересовани лица Доклад относно приемане на актуализация на план – сметка за разходите за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръженията и инсталациите за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образования на община Аврен през 2020г., ведно с проект на актуализация на план – сметка за определяне на разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ и проект на решение за одобряване на актуализация на план - сметка за определяне на разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ.

Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail:  kmet@avren.bg, в деловодството на община Аврен или на адрес: с. Аврен, ул. „Тодор Ноев“ №8....НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

 

Публикувано на 06.08.2020г. 

Обява от Общинска служба по земеделие за график на заседанията на комисията 

Обява от Общинска служба по земеделие за предварителен регистър на имотите СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно изискванията на чл.62а, ал.3 от Закона за водите,уведомяваме всички физически и юридически лица, че е обявено съобщение за инициативата на „ПЛАНЕКС” ЕООД, град Варна, за изменение (отпадане на целта за водовземане „самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели”) на Разрешително №21590257/17.08.2017г. за водовземане чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 „Планекс - Здравец”, предстоящ да се изгради в имот УПИ №00035 (нов номер - имот с идентификатор ПИ№30627.101.78 по

КККР), с площ 21,358 дка, землището на с. Здравец, местност „Дълбокия дол”, ЕКАТТЕ 30627, община Аврен, област Варна, собственост на „ПЛАНЕКС” ЕООД, град Варна...НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

 


 
    СЪОБЩЕНИЕ

 

Във  връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска  администрация   Аврен,   уведомява  всички собственици на пчелини,  разположени в землището на с. Аврен,  че на 07.06.2020 г. и на 08.06.2020 г. от 08.00 ч. до 10.00 ч. в местностите: „Кърчанлъка” и „Топлицата” в землището на с. Аврен, „РЕЛАКС БЕНКОВСКИ” ЕООД, представляван от Росен Христов ще се проведат растителнозащитни,  дезинфекционни  и  дезинсекционни дейности,  за третиране на слънчоглед с хербицид - „Пулсар плюс” за 300 дка.

Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.

 

            За повече информация: тел. 05106/2260

 
Заповед за определяне на пожароопасен сезон в горските райони в Община Аврен през 2020 година.


 

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на Община Аврен уведомява жителите, че е издадена  Заповед №РД-01-114/05.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването,  с която е обявявана  грипна епидемия на територията на Република България, считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително. Засилени са мерките в детските градини за задължителните изисквания за медицински преглед на входа, както и засилени мерки за почистване и дезинфекция в помещенията.Съобщение 

Във връзка с регистрирания голям брой отсъстващи ученици от учебните занятия в училищата на територията на община Аврен с цел ограничаване на епидемично разпространение на грип  и ОРЗ и предприемане на превантивни мерки за опазване здравето на учениците със заповед № 262 на кмета на община Аврен от 05.03.2020 г. се преустановяват учебните занятия в ЧСОУ „Юрий Гагарин“ в КК „Камчия“  на 05.03.2020 г. и на 06.03.2020 г.,  а със заповед № 263 от 05.03.2020г. се преустановяват учебните занятия в останалите училища на територията на община Аврен на 06.03.2020 г.
 Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година > Аврен
 публикувано на 04.02.2020 г.О Б Я В А

            На основание чл. 66, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администарция /ЗМДТ/ и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, Кмета на община Аврен представя на вниманието на всички заитересовани лица Доклад относно приемане на план – сметка за разходите за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръженията и инсталациите за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образования на община Аврен през 2020г., ведно с проект на план – сметка за определяне на разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ и проект на решение за одобряване на план - сметка за определяне на разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ.

            Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail:  kmet@avren.bg, в деловодството на община Аврен или на адрес: с. Аврен, ул. „Тодор Ноев“ №8.

 

Публикувано на 08.11.2019г..

 
Заповед №2296/14.10.2019 г. за границите на районите на територията на община Аврен, област Варна, в които през 2020 г. ще се организират услугите по събиране на твърди битови отпадъци по населените места, извозване и преработка.

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година > Аврен

публикувано на 27.09.2019 г.О Б Я В А 

 

Общинска служба по земеделие Аврен, на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, обявява предварителен регистър на имотите за землищата на Община Аврен за стопанската 2019 - 2020 г. 

публикувано на 01.08.2019 г.Информация за обществеността по чл. 19, ал. 3, т. 1-12, 14 и 15 от Закона за управление на отпадъците
 


Заповед № 1664/ 26.06.2019 г.  относно настъпил етап на „восъчна зрялост” на есенниците... научете повече

пубикувана на 26.06.2019 г.


Заповед № РД-19-04-17/04.06.2019.2019 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Варна за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване на право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 56з, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ....научете повече

публикувана на 05.06.2019 г.


Информация по чл. 21 от Регламент /ЕС/ 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на граждани чрез опростяване на изискванията за представяне на някой официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент /ЕС/ № 1024/2012 г. - изтегли от тук

 


Протокол по чл.37и, ал.4, във връзка с чл.37м, ал.1 ЗСПЗЗ, одобрен от Кмета на община Аврен, област Варна, публикуван на 20.02.2019 г.

 

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с именуване на улиците в с. Болярци и с.Садово, община Аврен, област Варна информираме населението,  че личните карти на гражданите, издадени от ОД на МВР – Варна са валидни за срока на валидност, отбелязан на документа.

 

Именуване на улиците в населеното място  не прави  личните карти невалидни, същите не подлежат на подмяна по тази причина и гражданите не се санкционират.

 

На основание решение № 567 от заседание № 22 на Общински съвет–Аврен, проведено на 31.07.2013год., Общинският съвет  даде съгласие лицата, които имат настоящ или постоянен адрес към момента на именуване на улици при подаване на заявление за промяна на адрес да бъдат освободени от съответната административна такса.

 

Препоръчително е лицата само с настоящ адрес или с постоянен и настоящ адрес в населеното място да подадат адресна карта за настоящ адрес в кметството с цел актуализиране на Национална база данни и избирателните списъци, като представят копие от изискващите се документи, съгласно чл.92 от Закона за гражданската регистрация.

 

При заявяване на нов постоянен адрес от дадено лице на територията на населеното място, съгласно чл.9, ал.1 от Закона за българските лични документи, същото е длъжно в 30-дневен срок да смени личната си карта, след който период подлежи на санкция, съгласно чл.81, ал.1, т.1 от упоменатия по-горе закон.

 

За лицата с безсрочни лични карти промяната в постоянния им адрес не води до подмяна на същите.

 

За допълнителна информация: тел. 05106/2726,  служба „ЕСГРАОН”

 

 

Общинска администрация – Аврен

 

публикувано на 22.02.2019 г. 


 

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година, публикувано на 31.01.2019 г.

 


 

О Б Я В А

 

На основание чл. 66, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администарция /ЗМДТ/ и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, Кмета на община Аврен представя на вниманието на всички заитересовани лица Доклад относно приемане на план – сметка за разходите за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръженията и инсталациите за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образования на община Аврен през 2019 г., ведно с проект на план – сметка за определяне на разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ и проект на решение за одобряване на план - сметка за определяне на разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ.

Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail:  kmet@avren.bg, в деловодството на община Аврен или на адрес: с. Аврен, ул. „Тодор Ноев“ №8.

публикувано на 07.11.2018 г.

 


 

Заповед 1357 от 25.10.2018 г.  за определяне на границите на районите на територията на община Аврен, област варна, в които през 2019 г. ще се организират услугите по събиране на твърди битови отпадъци по населените места, извозване и преработка.


 

Ползване на земеделски земи, процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година, публикувано на 01.10.2018 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

 
Във връзка с именуване на улиците в с. Круша, община Аврен, област Варна информираме жителите на селото, че личните карти на гражданите, издадени от ОД на МВР – Варна са валидни за срока на валидност, отбелязан на документа.
 
Именуване на улиците в населеното място  не прави  личните карти невалидни, същите не подлежат на подмяна по тази причина и гражданите не се санкционират.
 
На основание решение № 567 от заседание № 22 на Общински съвет–Аврен, проведено на 31.07.2013 год., Общинският съвет  даде съгласие лицата, които имат настоящ или постоянен адрес към момента на именуване на улици при подаване на заявление за промяна на адрес да бъдат освободени от съответната административна такса.
 
Препоръчително е лицата само с настоящ адрес или с постоянен и настоящ адрес в населеното място да подадат адресна карта за настоящ адрес в кметството с цел актуализиране на Национална база данни и избирателните списъци, като представят копие от изискващите се документи, съгласно чл. 92 от Закона за гражданската регистрация.
 
При заявяване на нов постоянен адрес от дадено лице на територията на населеното място, съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за българските лични документи, същото е длъжно в 30-дневен срок да смени личната си карта, след който период подлежи на санкция, съгласно чл. 81, ал. 1, т.1 от упоменатия по-горе закон.
 
За лицата с безсрочни лични карти промяната в постоянния им адрес не води до подмяна на същите.
 
За допълнителна информация: тел. за връзка: 05106/2726, служба „ЕСГРАОН”
 
Общинска администрация – Аврен
 
 

 

О Б Я В А 

 

Обява за графика на заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землището на с. Близнаци, община Аврен, област Варна за стопанската 2018-2019 г. /научете повече/

 


О Б Я В А 

 

Обява на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ за график на комисиите за сключване на споразумения в землищата на Община Аврен за стопанската 2018 - 2019 г.: изтегли ....../научете повече/

публикувано на 06.08.2018 г.  

 


О Б Я В А 

 

Обява на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ за изготвен предварителен регистър на имотите за землищата на Община Аврен за стопанската 2017 - 2018 г. изтегли

публикувано на 01.08.2018 г. 

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Относно издадени Заповеди №929/13.07.2018 г., №952/17.07.2018 г. и №953/17.07.2018 г. на Кмета на Община Аврен във връзка с разпоредбите на чл.148, ал.1 и по смисъла на 225, ал2, т. 2 от ЗУТ.

 


Протокол от 27.06.2018г. на Комисия, назначена със Заповед № РД 18-11-263/21.06.2018г. на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Варна за разпределение на имоти - ДПФ, с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади на територията на Община Аврен 

 


 

З А П О В Е Д 

№ 434

Аврен, 10.04.2018 год.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със заповед от г-н Нено Димов – Министър на околната среда и водите № РД – 119 от 08.03.2018 год. относно  осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии /научете повече/

 


ИНФОРМАЦИЯ за обществеността по чл. 19, ал. 3, т. 1-12, 14 и 15 от Закона за управление на отпадъците , публикувано на 28.03.2018 г. 

 


 

Процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година, публикувано на 05.10.2017 г.

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В деловодството на Общинска администрация – Аврен е постъпило писмо от инж. Христина Генова - Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите  (РИОСВ) – гр. Варна относно Решение № ВА – 39/ВО/2017 г. за прененяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Програма за управление на отпадъците на Община Аврен за периода 2014 год. – 2020 год.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението на РИОСВ – Варна по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ – Варна, пред Министъра на ОСВ и Административен съд – Варна в 14 – дневен срок от съобщаването му.

 Решение на ВА 39/ЕО/2017г. - Публикувано на 27.09.2017г.

 


Списък на землищата на територията на ОБЩИНА АВРЕН с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018г., съгласно § 2е, ал.1 и ал.2 от ДР на ЗСПЗЗ на база предходната стопанска 2016/2017 г., публикувано на 05.09.2017 г.

 

Обява на общинска служба по земеделие - Аврен, публикувано на 31.08.2017 г.

 

Информация и график на комисиите за сключване на споразумения по чл.37 в от ЗСПЗЗ на територията на община Аврен.

публикувано на 11.08.2017 г.


Заповед № 17-17-1 от 01.08.2017 г. на Областна дирекция "Земеделие" Варна относно откриване на процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползателите за ползване на земеделски земи в землищата на Община Аврен, област Варна, за стопанската 2017/2018 г.


 

  Заповед 1044 от 29.06.2017 г. на кмета на Община Аврен за обявяване на фф "восъчна зрялост", засети с житни култури, счита но от 20.06.2017 г. : изтегли

                     


ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020 г.

 

На основание Методически указания на МОСВ от 31.03.2015 г. за изготвяне на Общински програми за управление на отпадъците, Община Аврен осигурява обществен достъп до изготвения проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Аврен за периода 2014-2020 г., с цел да се проведат консултации със заинтересованите лица преди нейното финализиране.

Проект на програмата за управление на отпадъците на община Аврен 2014-2020 г. е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа в сградата на Община Аврен, с. Аврен, ул. „Тодор Ноев“ № 8 и на интернет страницата на Общината, http://www.avren.bg.

Моля, да предоставите вашите становища, мнения и препоръки в срок до 30 дни /20.03.17г./ на turizam_avren@abv.bg . или в деловодството на Община Аврен.

 ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

 Резюме на Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Аврен за периода 2014-2020 г.

Лице за контакти: Галина Георгиева – гл. специалист ИП
Тел.: 0893 559214

e-mail: avren_kmet@abv.bg

 
 

Община Аврен

набира членове за доброволни формирования

 

Община Аврен набира доброволци за сформиране на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Кандидатстване в доброволното формирование:

Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

 

Необходими документи за кандидатстване:

Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на Общината за членство в доброволното формирование /приложение № 1 към чл.8, ал.1 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях/.

Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. формуляр за кандидатстване по образец /приложение № 2 към Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях/;
  2. медицинско удостоверение доказващо, че лицето е клинично здраво;
  3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
  4. свидетелство за съдимост;
  5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
  6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
  7. декларация за съгласие за обработка на лични данни;
  8. автобиография.

Кандидатите за доброволци към документите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

Място и срок за подаване на документите: деловодство на Община Аврен на адрес: с. Аврен, ул. „Йордан Ноев“ № 50, Община Аврен, Област Варна всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа.

Лице за допълнителна информация
: Георги Великов, изпълняващ длъжността гл. инспектор „Гражданска защита“ – тел. 0893 33 18 41.

 

Заявление - Приложение № 1.

Формуляр за кандидатстване в доброволно формирование - Приложение № 2.

Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия.

 


 Заповеди на основание 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповеди на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ за стопанската 2015-21016 година
 
05.08.2016г.  
                                                          О Б Я В А

Общинска служба по земеделие - Аврен, на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обявява предварителния регистър на имотите за землищата на Община Аврен за стопанската 2016-2017 година /изтегли/02.08.2016г.

Съобщение за инициативата на Община Аврен касаеща ползване на река Камчия, за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект: „Канализационна система на КК „Камчия““, разположен в землището на село Близнаци, община Аврен, област Варна.                                                        С Ъ О Б Щ Е Н И Е

28.07.2016г.

Предоставена концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Чаирите", участък "Северен 2008", разпорожено в землището на с. Китка, община Аврен, област Варна, на "Лонгоз 04" ООД, гр. Варна, с  Решение № 545 от 4 юли 2016 г. на Министерски съвет  


Протокол за резултатите от извършена проверка
за спазване на изискванията на Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

На основание §16 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация /обн. в ДВ, бр.55 от 2015 год., в сила от 21.07.2015 год./ кмета на Община Аврен със заповед № 818/23.07.2015 год. определи комисия, която извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92 и чл.99а за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода от 01.07.2014 год. до 30.04.2015 год.

Протокол

Oбявления на график за споразумения и за изготвяне на предварителен регистър на имоти в землището на община Аврен


 

                                     ДО ВСИЧКИ ХОТЕЛИЕРИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН

    Информираме Ви, че Министерството на икономиката и енергетиката извърши актуализиране на образците по чл. 116 от Закона за туризма, а именно на:

·                Регистъра за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните оттях нощувки, по чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма изтегли

·                 Справката-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма изтегли

      Справката - декларация за броя на реализираните нощувки следва да се подава в актуализирания й вариант при отчитане на м. септември 2014 г. и занапред.


  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Аврен уведомява всички хотелиерии ресторантьори, които извършват дейност на територията на Общината, че наоснование чл. 133, ал. 2 от Закона за туризма / обн. в ДВ бр. 30 от26.03.2013г./ срокът на издадените удостоверения за определена категория натуристически обекти е 5 /пет/ години.

В изпълнение на § 5 от Предходните и заключителни разпоредби от Закона за туризма, подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на Закона туристически обекти, в изпълнение на чл. 133, ал. 2 се извършва, както следва:

1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.

2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.

3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.

4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.

5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. – през 2018 г.

6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.

          За допълнителна информация  - тел. 0895-77-04-66 – Тони Драгнев

                                                                


 

 

                                                          С Ъ ОБ Щ Е Н И Е

 

            С решение № 761 от заседание № 29 на  Общински съвет-Аврен, проведено на 17.03.2014г. е приета Наредба за устройството и управлението на  гробищните паркове в  община Аврен. Гробищните паркове (гробищата) могат да се посещават:

            1.за времето от 01.04 до 30.09 от 07.00 до 20.00 часа;

            2.за времето от 01.10 до 31.03 от 07.00 до 17.30 часа.

            На територията на гробищните паркове се забранява: посещението на деца под  14 години без пълнолетен придружител; въвеждането на кучета, домашни и други животни.

            Забранява се отсичането на дървета, намиращи се в гробните места без разрешение от общината.

         Забранява се влизането на територията на гробищния парк с моторни превозни средства,освен в случаите когато са получили разрешение от кмета/кметския наместник.

            Не се разрешава извън определените за целта места:

            1.Изхвърлянето на цветя, треви и други отпадъци.

            2.Разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и други подобни.

            3.Засаждането на високостеблена растителност в парцелите,алеите и на гробните места.

            Забранява се паленето на огън и изгарянето на отпадъци.

            Забранява се предварително запазване на индивидуални гробни места.

            Благоустрояването на гробните места може да включва и поставянето на монументално-декоративни елементи по смисъла на чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията, като последните не следва да превишават параметрите, зададени в чл.147, ал.1, т.7от Закона за устройство на територията, както и извън установените размери на гробните места, съгласно Наредба № 2 от 21.04.2011г. Това  може да се реализира единствено след  уведомяване на  кмета/кметския наместник.

        Лицата,които са извършвали работи по оформянето, благоустрояването и поддръжката на гробни места, са длъжни незабавно, за своя сметка, да възстановят терените,засегнати от дейността и да изчистят работните площадки, като извозят материалите и изхвърлят отпадъците на определените за целта места.

           Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.

           Безвъзмездно преотстъпване на това право се допуска само между правоимащите лица. То се извършва с писмено заявление до кмета/кметския наместник с нотариална заверка на подписите на заявителите.

            Предоставянето на нови гробни места става само с писмено разрешение на кмета/кметския наместник.

            Предоставянето на нови гробни места в обособените парцели за различни религиозни общности в гробищните паркове, където съществуват такива се извършва след писмено съгласуване с ръководствата на съответната религиозна общност.

            В гробищните паркове се погребват покойници с последен постоянен  или настоящадрес  през последните 2 години  в Община Аврен.

            Покойници с постоянен адрес приживе в друго населено място, извън територията на общината могат да бъдат погребани на територията на Община Аврен, ако е налице някой от следните случаи:

            1.Единствените им близките са с постоянен адрес в Община Аврен;

            2.Имат право на гробоползване в Община Аврен (имат наследствен гроб);

           На територията на Община Аврен се погребват също и покойници с неустановена самоличност, както и покойници, които не са потърсени от близките им или нямат близки.

            Покойници– чужди граждани се погребват в гробищните паркове на територията на Община Аврен, освен случаите, когато близките на покойника са потърсили тялото.

          Други лица, които поради форсмажорни обстоятелства не могат да бъдат транспортирани и погребани в друг гробищен парк, различен от находящите се на територията на Община Аврен. В такива случаи се извършва погребение след  писмено разрешение на кмета/кметския наместник.

            При неизпълнение  на виновните лица се налагат санкции, съгласно Наредбата за обществения ред на Община Аврен.

                                                                                                            


 


                                                 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

              Във връзка с именуване на улици в населените места на територията на Община Аврен, Област Варна информираме жителите на Общината, че личните карти на гражданите, издадени отОД на МВР – Варна са валидни за срока на валидност, отбелязан на документа.

               Именуване на улици в населени места не прави  личните карти невалидни, същите не подлежат на подмяна по тази причина и гражданите не се санкционират.

            На основание решение № 567 от заседание № 22 на Общински съвет – Аврен, проведено на 31.07.2013 г.,Общинският съвет  даде съгласие лицата,които имат настоящ или постоянен адрес към момента на именуване на улици при подаване на заявление за промяна на адрес да бъдат освободени от съответната административна такса.

          Препоръчително е лицата само с настоящ адрес или с постоянен и настоящ адрес в населеното място да подадат адресна карта за настоящ адрес в кметството/кметското наместничество, с цел актуализиране на Национална база данни и избирателните списъци, като представят копие от изискващите се документи, съгласно чл.92 от Закона за гражданската регистрация.

              При заявяване на нов постоянен адрес от дадено лице на територията на населеното място, съгласно чл.9, ал.1 от Закона за българските лични документи, същото е длъжно в 30-дневен срок да смени личната си карта, след който период подлежи на санкция, съгласно чл.81, ал.1, т.1 от упоменатия по-горе закон.

              За лицата с безсрочни лични карти промяната в постоянния им адрес не води до подмяна на същите.

              За допълнителна информация:тел.05106/2726, служба „ЕСГРАОН”

 


   

ИЗПЛАЩАНЕТО НА РЕНТАТА СТАВА

В КАСАТА НА ОБЩИНАТА

ВТОРНИК  И ЧЕТВЪРТЪК

В  РАБОТНО ВРЕМЕ

 

ПРЕДИ ОБЯД     от 8.30   до  11.30 ЧАСА

 

 СЛЕД ОБЯД       от 13.00  до  16.00 ЧАСА 


                                                         Съобщение

            Във връзка с обслужването от Филиала за спешна медицинска помощ Девня към ЦСМП Варна, Община Аврен, област Варна, уведомява населението от селата Тръстиково, Синдел, Царевци и Казашка река, че в резултат на намаляване екипите за спешна помощ и процедурата по именуване на улиците в общината и свързаното с това изработване на обозначителни табели би могло да се получи затруднено и забавено медицинско обслужване при спешни случаи на упоменатите по-горе населени места от общината.


             Съгласно Закона за гражданската регистрация, обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.,изм. и доп.......посл.., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011г. чл.85, ал.3.,  „Приключените регистри от формуляри на актове се подвързват и се предават за ползване и съхраняване в административния център на общината до 130 години от съставянето им, след което се предават в Държавния архив.

     На основание § 77. (1) от същия закон регистрите на актовете за гражданско състояние, съставени преди 1999 г. в кметствата, се предават за съхранение в административния център на общината в едногодишен срок от влизането в сила на този закон т.е. този срок изтече  на 20.05.2012г. В изпълнение на тези текстове от Закона за гражданската регистрация всички регистри за събития, станали на територията на населените места от общината  се  предават, подвързват и съхраняват по съответния ред  в Общинска администрация Аврен, област Варна.

 


 

 


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове