Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
"Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

Наименование на проект

 

"Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите"

Обща стойност на проекта 132 963.80лв.

Договор №BG051PO001-7.0.01-0040

Продължителност на проекта 12 месеца

 

Проектът ще бъде осъществен в партньорство с Община Венафро, Провинция Исерния, Държава Италия. Общата цел на проекта включва обмяна на опит с други държави членки на ЕС в областта на интеграцията на ромите и борба с дискриминацията. Цели се повишаване на капацитета на общинските служители чрез проучване на практики по прилагане 10-те основни принципа на интеграция на ромите и предоставяне на общински социални услуги за същите. Създаване на партньорска мрежа за сътрудничество при осъществяване на проекти и политики по приобщаване на ромите и борбата с дискриминацията.


ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
ПОКАНА – ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


 На 07.11.2012 год. от 11.00 часа в заседателна зала с. Аврен се проведе първа пресконференция по Проект „Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите” по договор BG051PO001-0040-С0001, осъществяван с финансова подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  Г-н Емануил Манолов – Кмет на Община Аврен и г-жа Даниела Петрова – Ръководител на проекта запознаха присъстващите с целите на проекта и очакваните резултати.

  Присъстваха представители на медийте: „Радио „Фокус”, „Радио Варна“, „Днес плюс” и Медиа бокс“ ЕООД. - ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


   

Проучване относно приложението на 10-те принципа на интеграция на ромите в община Аврен


В периода от 26 до 30 ноември 2012 година четиринадесет представители на Община Аврен посетиха Община Венафро, Провинция Исерния, Република Италия. Работното посещение е в изпълнение на проекта -
ПОВЕЧЕ......


 
  

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА
ПРОГРАМА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

Кръгла маса на тема:

 „Интеграция на ромите, проблеми и добри практики

за решаването им“- ИЗТЕГЛИ


На 30.01.2013 г.в заседателна зала - с. Аврен се проведе кръгла маса на тема: „Интеграция на ромите, проблеми и добри практики за решаването им“ по проект „Партньорството– ключ за ефективната интеграция на ромите” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.01 „Без граници– Компонент 1” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В кръглата маса взеха участие кметове, кметски наместници на територията на общината, общинска администрация, жители на община Аврен и представители на неправителствен сектор.

Участниците в кръглата маса бяха приветствани от г-н Емануил Манолов – Кмет Община Аврен. Той благодари на всички за участието в мероприятието. В обръщението си сподели, че познава проблемите на ромската общност, както и че общинската администрация работи в насока за решаване на проблемите им, свързани с осигуряване на работни места, повишаване на образованието, квалификацията и преквалификацията им, чрез кандидатстване по програми и проекти.

            Даниела Петрова – фасилитатор по проекта представи наблюдаваните добри практики от работното посещение на общинските служители в Община Венафро, Република Италия, които са:Трудова борса”, офис на „Социалното гражданство”, структурата „Институт за настаняване”, здравно осигуряване,клиника за семейно планиране в района на Венафро, превенция на ранното напускане на училище, работа с деца в риск, между културен медиатор, местна ромска организация  „Tikanè Assiem”,музей на ромите.

            Г-жа Ганка Георгиева - координатор по проекта представи партньорска мрежа„Интеграцията на ромите - приоритетна задача на местните власти” и интернет портал www.avren-venafro.com  на български и английски език, с която се предоставя възможност за регистрация.

Дискутираха се представените добри практики от работното посещение.

Чрез анкетно проучване се определи най – добрата практика приложима в Община Аврен.

 


Покана за пресконференция

На19.04.2013 год. от 14.00 часа в големият Арт салон на Радио„Варна” се проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатитепо проекта повече...
Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове