Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
"Рехабилитация на улични мрежи и зони за отдих в община Аврен”

Оперативна програма "Регионално развитие"

Наименование на проект

"Рехабилитация на улични мрежи и зони за отдих в община Аврен"

Обща стойност на проекта 3 740 000 лв.

Договор №BG161PO001/1.4-05/2009/012

Продължителност на проекта 24 месеца

 

 

Предвидено е да се извърши пълно преасфалтиране на 3.5 км. улична мрежа в центъра на общината , реконструкция на 10 000 кв.м. тротоари, рехабилитация на канавки и други прилежащи съоръжения към уличните платна, хоризонтална и вертикална маркировка. Обновяване и модернизация на 7 дка. парк– зона за обществен отдих в общински център Аврен.

ПОКАНА ЗА ПРИСЪСТВИЕ В ОФИЦИАЛНА ЗАКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПОКАНА ЗА ПРИСЪСТВИЕ НА ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОБЕКТИ

На 27. 09. 2012 г. официално бяха открити успешно реализираните обекти по проект „Рехабилитация на улична мрежа и зона за обществен отдих в община Аврен“, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 –2013 г. по Договор № BG161PO001/1.4-05/2009/012,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда“.

            След като приветстваха гостите в празничния ден и изнесоха речите си, Кмета на Община Аврен – г-н Емануил Манолов и Областният Управител на Варна – г-н Данчо Симеонов прерязаха лентата и засадиха по едно дръвче в обновения парк.

        Гостите на Община Аврен бяха поканени да разгледат обновения парк, който изцяло промени визията на с. Аврен
ГАЛЕРИЯ


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове