Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
"Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация"

брошура
Презентация за представяне целите и очакваните резултати по проекта


На  15.04.2014 г. от 11:00 ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска Администрация - Аврен се проведе първа пресконференция по проект „Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация“ по Договор №13-22-56/05.12.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“,съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Ръководителят на проекта-  Деница Тодорова –  запозна присъстващите с приоритетните цели и очаквани резултати по проектното предложение. Подробно бяха разяснени етапите  на развитие на дейностите  по реализирането му.

 

По време на пресконференцията присъстваха представители на екипа на управление на проекта и служители  на  Общинска администрация – Аврен. 

 

 Тази публикация е създадена в рамките на проект „Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация”, по Договор№13-22-56/05.12.2013 г.  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Първа пресконференция по проекта

 
 


СПИСЪК НА ОБУЧАЕМИТЕ ПО ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ "ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНА АВРЕН ЗА ПО-КОМПЕТЕНТНА И ПО-ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ПО ОПАК

СПИСЪК НА ОБУЧЕНИЯ ПО ДАТИ

 

ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНА АВРЕН ЗА ПО-КОМПЕТЕНТНА И ПО-ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ “

 

ДОГОВОР за БФП  № 13-22-56/05.12.2013г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет

На 24.07.2014 г. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска Администрация – Аврен се проведе заключителна пресконференция за отчитане резултатите от изпълнението дейностите по проект „Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация”, по Договор №13-22-56/05.12.2013 г.  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

По време на конференцията взеха участие екипа по управление на проекта и представители на Общинска администрация – Аврен.


 


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове