Наредби

Дата на публикуване: 03.02.2022 13:50
НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ  И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН

Наредба за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на Община Аврен
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3


 

НАРЕДБА  ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АВРЕН В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА  НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН  

Приложение 1
Приложение 2


НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АВРЕН 
       
     


НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
 
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ПРАВИЛАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО – ЧАСТНO ПАРТНЬОРСТВOНАРЕДБА ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА АВРЕН


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО


НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ФИНАНСИРАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН


НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН


НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АВРЕН
 
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ


НАРЕДБА  ЗА УСТРОЙСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ В ОБЩИНА АВРЕН


НАРЕДБА №16 ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ,ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН


НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН


 
 
 
 

Наименование Брой тегления
Naredba zemedelski zemi - obshtinski fond new.doc 1 Изтегли документ с име "Naredba zemedelski zemi - obshtinski fond new.doc"
Tarifa.docx 1 Изтегли документ с име "Tarifa.docx"
наредба за опр и адм на мт и цени.docx 1 Изтегли документ с име "наредба за опр и адм на мт и цени.docx"
Prilojenie 2 NTCY 2019_2.docx 1 Изтегли документ с име "Prilojenie 2 NTCY 2019_2.docx"
Наредба горски територии.pdf 5 Изтегли документ с име "Наредба горски територии.pdf"
НАРЕДБА ЖИВОТНИ (1).doc 11 Изтегли документ с име "НАРЕДБА ЖИВОТНИ (1).doc"
Приложение 2.doc 24 Изтегли документ с име "Приложение 2.doc"
Приложение 3.docx 23 Изтегли документ с име "Приложение 3.docx"
Приложение1.docx 28 Изтегли документ с име "Приложение1.docx"
Наредба за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на Община Аврен.docx 17 Изтегли документ с име "Наредба за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на Община Аврен.docx"
Приложение 2.doc 9 Изтегли документ с име "Приложение 2.doc"
Наредба ОК (1).doc 32 Изтегли документ с име "Наредба ОК (1).doc"

Потърсете в сайта