Програми

 
ПРОГРАМА СПОРТ ЗА 2020  ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ  ЗА 2020 г.

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА ОТ ЛИЦА В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, ПОДЛЕЖАЩИ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ за 2020 год.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  ЗА 2020 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АВРЕН ЗА 2020 г.
 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2020 г.  
 

 
 

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА АВРЕН 2014 г. - 2020 г.

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА АВРЕН 2018 -2020 г.


МЕХАНИЗЪМ ЗА МОНИТОРИНГ,  КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА
ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА АВРЕН

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА АВРЕН 2014 г. – 2020 г.

 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА АВРЕН 2018 - 2020 г., ведно с ДЕЙНОСТИ ПО ПЛАНА

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА АВРЕН В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ OT РОМСКИ ПРОИЗХОД В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И ДРУГИ ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНИ НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ (2015 – 2020)


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА "СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО В ОБЩИНА АВРЕН" 2018 г. - 2023 г.

 

 


Потърсете в сайта