Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията"


       На  24.02.2015 г. от 11:00 ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска Администрация - Аврен се проведе Начална пресконференция по проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М13-22-85/06.08.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.

Присъстващите на пресконференцията бяха приветствани от Кмета на Община Аврен – Г-н Емануил Манолов. Той благодари на всички за участитето в мероприятието и сподели  в специалното си обръщение към аудиторията ползите от това, служителите на Общинска администрация -  Аврен да се обучават в различни области и да доразвиват своите умения и компетенции.

Координаторът по проекта -  г-жа Елена Б. Иванова –  запозна присъстващите както с приоритетните цели, които са  повишаване професионалната квалификация и компетенции на служителите от община Аврен, придобиване на нови умения за подобряване на имиджа на общинската администрация пред обществеността и подобряване на комуникацията между служителите й, така и с очаквани резултати по проектното предложение.  Подробно бяха разяснени етапите  на развитие на дейностите  по реализирането му.

Г-жа Иванова отбеляза, че доброто управление на човешките ресурси е фактор, без който реформата в държавната администрация е трудно осъществима. Капацитетът на администрацията, съчетаващ професионалната квалификация и компетентността на служителите, е предпоставка както за успешното въвеждане на принципите на по-добро управление, така и за подобряване на административното обслужване.


Този документ е създаден в рамките на проект „ Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията ”, по Договор №М 13-22-85/06.08.2014 г.  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Презентация

 


 


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове