Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията"


       На  24.02.2015 г. от 11:00 ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска Администрация - Аврен се проведе Начална пресконференция по проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М13-22-85/06.08.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.

Присъстващите на пресконференцията бяха приветствани от Кмета на Община Аврен – Г-н Емануил Манолов. Той благодари на всички за участитето в мероприятието и сподели  в специалното си обръщение към аудиторията ползите от това, служителите на Общинска администрация -  Аврен да се обучават в различни области и да доразвиват своите умения и компетенции.

Координаторът по проекта -  г-жа Елена Б. Иванова –  запозна присъстващите както с приоритетните цели, които са  повишаване професионалната квалификация и компетенции на служителите от община Аврен, придобиване на нови умения за подобряване на имиджа на общинската администрация пред обществеността и подобряване на комуникацията между служителите й, така и с очаквани резултати по проектното предложение.  Подробно бяха разяснени етапите  на развитие на дейностите  по реализирането му.

Г-жа Иванова отбеляза, че доброто управление на човешките ресурси е фактор, без който реформата в държавната администрация е трудно осъществима. Капацитетът на администрацията, съчетаващ професионалната квалификация и компетентността на служителите, е предпоставка както за успешното въвеждане на принципите на по-добро управление, така и за подобряване на административното обслужване.


Този документ е създаден в рамките на проект „ Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията ”, по Договор №М 13-22-85/06.08.2014 г.  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Презентация

 


 


 1. Основна рубрика: Проекти и програми 2007-2013
 2. „Нови възможности за грижа“
 3. Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията" - Текуща страница
 4. Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване на привлекателността и качеството на района“
 5. Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Аврен
 6. „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньорство с гражданите”
 7. "Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация"
 8. Мобилна обществена трапезария в община Аврен
 9. Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и стойност"
 10. „Създаване на капацитет за бъдещето- провеждане на студентски стажове в държавната администрация“
 11. Програма “Старт на кариерата”
 12. "Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП”
 13. "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Аврен"
 14. "Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите”
 15. "Рехабилитация на улични мрежи и зони за отдих в община Аврен”
 16. "От 19 до @ 21 век –Традициите са живи...”
 17. "Нов избор – развитие и реализация”
 18. "Растем различни но заедно”
 19. "Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен"

Потърсете в сайта