Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Инвестиционни предложения


Съгласно решението на член 4, ал. 2 от Наредбата за проверка и редакция за оценка на въздействието на този момент в понеделник, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че ЕТ „ВИНИ - КИРИЛ БАКАЛОВ” има следното съобщение за реализация на инвестиционно предложение отделено с: „Изграждане на магазин и цех за преработка на месо и месни продукти“,
в ПИ 03811.95,30, урбанизирана площ, с площ 3270 кв.м., НТП „За стопански двор“, местност „Колак баши“ , с. Бенковски, община Аврен, област Варна, отделено с изработка на проект за Подробен устройствен план - план за регулиране и застрояване (ПУП - ПРЗ) с тел отречен на имот за „магазин и цех за преработка на месо и месни продукти“....НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 

Публикувано на 29.05.2020г.Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на винарна с дегустационна и ресторант, пет етажни къщи, руска баня и параклис”, свързано с изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в обхват на ПИ 03811.84.150, с площ 5000кв.м., с НТП „Лозе”, по КККР на с. Бенковски, местност „Ени чешма”, община Аврен, област Варна, с възложител: „ВАРТ” ЕООД, с. Аврен, община Аврен, област Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.05.2020 г... НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 22.05.2020 г.Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство и смяна предназначение на съществуваща сграда – гараж в обект за винопроизводство” в УПИ XII, „за социални дейности и безвредни производствени дейности”, кв.71 по плана на с. Аврен, община Аврен, област Варна, с възложител: „ХОЛИДЕЙ БИО” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.04.2020 г.... НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 

Публикувано на 09.04.2020 г.


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Е. Димитрова, гр. Варна има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: : „Изграждане на къмпинг за каравани, бунгала, офис и санитарни възли” в поземлен имот  (ПИ) с идентификатор 04426.102.153, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя”, с площ 2060 кв.м., КК „Камчия”, с. Близнаци, община Аврен, област Варна......НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 

Публикувано на 13.03.2020 г.Съгласно изискванията начл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на  въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): с „Изграждане на кариера за добив на подземни богатства – пясъци от находище за строителни материали „Милкова мера””, землище на с. Садово, община Аврен, област Варна, с възложител: „Техком” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано  от 11.03.2020 г.....НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕСъгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане от нов сондажен кладенец „СК Холидей – Аврен”” в поземлен имот (ПИ) №00084.1.365, лозе, местност „Бялата пръст”, с. Аврен, община Аврен, област Варна, с цел напояване на лозови насаждения, в ПИ№ 00084.1.365, 00084.1.513 и 00084.1.515, местност „Бялата пръст”, по плана на с. Аврен, община Аврен, област Варна, с възложител: „ХОЛИДЕЙ БИО” ООД, с. Аврен, община Аврен, област Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.03.2020г...НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива“ (КПИИ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 05311.50.2 и 05311.50.3 по КККР на с. Болярци, общ. Аврен свързан с изработване на: проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и инвестиционен проект за промяна предназначение на сгради и изграждане на цех за преработка на месни и спиртни продукти, с възложител: Б. СТАТЕВА. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.02.2020 г... НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 03.02.2020 г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че "ХОЛИДЕЙ БИО" ООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: "Водовземане от нов сондажен кладенец „СК Холидей – Аврен”” в поземлен имот (ПИ) №00084.1.365, лозе, местност „Бялата пръст”, с. Аврен, община Аврен, област Варна....НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 13.12.2019 г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че "ХОЛИДЕЙ БИО" ООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: "Преустройство и смяна предназначение на съществуваща сграда - гараж в обект за вино производство" в УПИ №XII - "за социални дейности и безвредно производствени дейности", в кв. 71 по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна ...научете повече

публикувано на 05.11.2019г.
 


Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че "БОЛЯРСКИ ХАН" ЕООД има следното искане за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: "Реновиране на обект за производство на мляко и млечни продукти от собствена ферма", разположен в землището на село Болярци, община Аврен, област Варна ...научете повече

публикувано на 21.11.2019 г.

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове