Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
МКОРС

Местна комисия за обществен ред и сигурност

към  Община Аврен

 

Местната комисия за обществен ред и сигурност /МКОРС/ е създадена с решение № 259, прието на заседание № 10 на Общински съвет – Аврен, проведено на 24.06.2016 год.

В изпълнение на приетия План за изпълнение на приоритетите и постигане на целите на Националния съвет по превенция на престъпността за периода 2016 год. - 2018 год. на 15.07.2016 год. между Община Аврен и Четвърто РУП при ОД на МВР - Варна се сключи споразумение за обществен ред и сигурност. Предмет на споразумението е обединяване на усилията, възможностите и компетенциите на страните и привличане на широката общественост, гражданските, административните, стопанските и неформални органи, организации и институции на територията на Община Аврен, Област Варна за реализиране на общата кауза за повишаване ефективността по опазване на обществения ред и сигурност на гражданите, създаване на ефективна, резултатна и близка до хората система от мерки и превенции, с цел осигуряване на стабилен обществен ред и сигурност.
 
Със заповед на Кмета на Община Аврен  определи поименен състав на МКОРС.
 
Основните принципи за работата на МКОРС са:
  1. приоритет – опазване на живота и здравето на гражданите, собствеността на юридически и физически лица, подобряване на обществения ред и гарантиране на сигурността на населението;
  2. прагматизъм – залагане на реално постижими цели, чието изпълнение ще допринесе за осъществяване на посочените по – горе приоритети;
  3. партньорство и съгласуваност – реализирането на приоритетите и постигане на целите е в резултат на партньорство, съгласуваност и координация между заинтересованите страни, в лицето на местната администрация, полицейски органи, местна общественост, юридически лица, неправителствените структури и др.;
  4. териториалност – предметът на дейност касае реализиране на ефикасни решения по местни проблеми на сигурността и обществения ред на територията на съответните населени места.

 

        

         контакти

 

          Споразумение за обществен ред и сигурност

          
         ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ НА ОБЩИНА АВРЕН ЗА ПЕРИОДА 2016 год. – 2018 год.

       

          

                                                                                                                                                                          

 
            

        

        
          
Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове