Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 29.05.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молби - декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез  подадено заявление с вх. № М-884/21.05.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 924 кв. м., съставляващ ПИ № 04426.502.89 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК, находящ се в с. Близнаци, община Аврен, област Варна, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 613, квартал: 53, парцел: III, при съседи: 04426.502.90, 04426.502.763, 04426.502.88, 04426.502.746, 04426.502.762, 04426.502.85.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението  се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 29.05.2020 г.


 
                                                                                                                  УВЕДОМЛЕНИЕ

 

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 28.05.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-909 от 27.05.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 1 150 кв.м., съставляващ УПИ VI-342 в квартал 23 по регулационния план на село Синдел, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 6240 от 09.07.1957 г. на Заместник-министъра на Министерството на комуналното стопанство и благоустройството за улична и дворищна регулация на село Синдел, община Аврен, област Варна, ведно с изградените в него жилищна сграда, второстепенна сграда и навес.

За урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-342 в квартал 23 по плана на село Синдел, община Аврен, област Варна, няма одобрени регулационни промени.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Синдел, община Аврен, област Варна, за УПИ VI в квартал 23, като собственик е вписано трето лице.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението  се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 28.05.2020 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 27.05.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-786 от 07.05.2020 г. и допълващо заявление с вх. № М-786(2) от 21.05.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) с площ 1 500 кв.м., съставляващ УПИ VI-221 в квартал 40 кв.м. по сега действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общинския народен съвет – Аврен за улична и дворищна регулация на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, ведно с изградената в него жилищна сграда.

Парцел II-14 в квартал 55 по предходен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 151 от 21.03.1930 г., отговаря на част от урегулиран поземлен имот VI-221 в квартал 40 по сега действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г.

Със заповед № 767 от 02.08.2004 г.на Кмета на Община Аврен е одобрено разделянето на УПИ I-детски дом в квартал 40 по плана на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, на шест нови УПИ I-за детска градина, УПИ II-за парк, УПИ III-за поща и кметство, УПИ IV- за здравна служба, УПИ V-за трафопост и УПИ VI-за жилищни нужди в квартал 40 по плана на същото село.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението  се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 27.05.2020 г.

     УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 11.02.2020 год. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-806 от 11.05.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за сграда с идентификатор № 73393.100.9.1, находяща се в село Тръстиково, община Аврен, област Варна със ЗП-500 кв. м. (петстотин квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор № 73393.100.9., начин на трайно ползване - селскостопанска сграда, брой етажи – 1, съгласно скица № 15-117590 от 30.112.2019 г. издадена от СГКК град Варна.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението  се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 19.05.2020 г.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности , Общинска  администрация  - Аврен,   уведомява  всички собственици на пчелини,  разположени в землището на с. Аврен,  че на 10.05.2020 г. и 11.05.2020 г. от 08.00 ч. до 10.00 ч. в местностите „Кърчанлъка” и „Топлицата”, находящи се в землището на с. Аврен, „РЕЛАКС БЕНКОВСКИ” ЕООД  ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни  и  дезинсекционни дейности,  за третиране на пшеница с фунгицид -  „Синстар” за 325 дка и течна тор „Сийамино” за 325 дка.

  Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.
  За повече информация: тел. 05106/2260 УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 05.05.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-627 от 06.04.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ 1990 кв. м. съставляващ УПИ IV342 от квартал 64 по сега действащия  регулационен план на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 73 от 23.04.1989 г. на Председателя на Изпълнителния комитет на Общински народен съвет – Аврен – за улична и дворища регулация, отговарящ на част от УПИ I-за жилищни блокове на д.з.с. от квартал 36 по предходен план на село Аврен, одобрен със Заповед № 2871 от 09.05.1967 г. – за улична и дворищна регулация.

Със Заповед №1013 от 12.07.2007 г. на Кмета на Община Аврен е одобрено обединяването на УПИ IV342 и V342 от квартал 64 по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна, за попълване на кадастъра и поставяне на планоснимачен номер, съответно УПИ IV342 с площ 1990 кв. м., от квартал 64 по плана на село Аврен, област Аврен, област Варна.

Със Заповед № 972 от 05.07.2007 г. на Кмета на Община Аврен е одобрено изменението на вътрешната регулационна линия между УПИ V-342 и УПИ VI-343,344 и между УПИ IV-342 и УПИ III-340 в квартал 64 по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна. Съгласно нотариален акт № 44, том IV, рег. № 3462, дело № 522 от 2007 г., вписан в СВ-Варна с вх. рег. № 22503 от 06.08.2007 г., под акт № 92, том LXX, дело № 17214, наследници на *** са собственици на 1/3 ид. част от УПИ IV342  от квартал 64 по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна с площ от 1782 кв. м., а мересно графически по регулационния план на същото село, с площ от 1990 кв. м.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Аврен, община Аврен, област Варна за УПИ IV342 от квартал 64, като собственик е вписано трето лице, различно от заявителя.
 
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 05.05.2020 г.УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***, чрез упълномощен адвокат *** и всички заинтересовани лица, че на 24.03.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молби - декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-473 от 19.03.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ 2/6 идеални части от дворно място цялото с площ 1 140 кв. м., съставляващо УПИ IX - 195 от квартал 26 по плана на село Синдел, Община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед 6240 от 09.07.1957 г. на Заместник - министъра на Министерство на комуналното стопанство и благоустройството, ведно с изградената жилищна сграда със ЗП от 50 кв. м. и второстепенна сграда със ЗП от 20 кв. м. за улична и дворищна регулация.

Съгласно нотариален акт № 186, том VI, дело № 693 от 07.08.1979 г., наследници на *** са собственици на урегулиран поземлен имот (УПИ) IX - 195 от квартал 26 по плана на село Синдел, община Аврен, област Варна.

Съгласно нотариален акт № 60, том 3, рег. № 8651, дело № 420 от 2019 г., вписан в СВ – Варна с вх. рег. № 21629 от 20.08.2019 г. под акт № 56, том LX, дело № 13069, *** е собственик на 3/6 идеални части от УПИ IX - 195 от квартал 26 по плана на село Синдел, Община Аврен, област Варна.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Синдел, община Аврен, област Варна, за IX - 195, кв. 26, като собственик е вписано трето лице, различно от заявителя.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 24.03.2020 г.УВЕДОМЛЕНИЕ


На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

   Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице *** и всички заинтересовани лица, че на 24.03.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-475 от 19.03.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за:

- 6/16  идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) съставляващ УПИ V-250 в кв. 30 по сега действащия регулационен план на село Бенковски, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 169 от 14.06.1991 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет-Аврен за улична и дворищна регулация, отговарящ на поземлен имот VII-216 в кв. 20 по предходен план на село Бенковски, община Аврен, одобрен със Заповед № 100 от 18.01.1935 г. за улична и дворищна регулация, ведно с изградените: жилищна сграда със ЗП – 86 кв. м. и гараж със ЗП – 20 кв. м.

По документ за собственост УПИ V-250 в кв. 30 по плана на село Бенковски, община Аврен, област Варна е с площ 785 кв. м., а мерено графически по регулационния план на същото село е с площ 1035 кв. м.

Съгласно нотариален акт № 130, том I, рег. № 1212, дело № 130 от 2004 г., вписан в СВ-Варна с рег. № 5380 от 26.03.2004 г., акт № 55, том XVII, дело № 3781 от 2004 г., *** е собственик на 10/16 идеални части от УПИ V-250 в кв. 30, по плана на село Бенковски, община Аврен, област Варна.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Бенковски, община Аврен, област Варна, за УПИ V-250 в кв. 30, като собственик е вписано трето лице, различно от заявителя.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 24.03.2020 г.УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 19.03.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-309 от 24.02.2020 г. и допълнение с вх. № М - 309(2) от 12.03.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 650 кв. м., съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI – 500, кв. 73 по сега действащия регулационния план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Варна за улична и дворищна регулация, ведно с построените в него жилищна сграда и навес.

Парцел XV – 466 от квартал 106 по предходен регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 151 от 21.03.1930 г., отговаря на урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI – 500 от квартал 73 по сега действащия регулационен план на същото село.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, за XVI – 500, кв. 73, като собственик е вписан  ***.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 19.03.2020 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

   На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомяват се *** и всички заинтересовани лица, че на 19.03.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-398 от 11.03.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) с площ 1 320 кв.м., съставляващ УПИ VII-185 в квартал 22 по сега действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет-Варна, ведно с построена масивна двуетажна жилищна сграда с площ 80 кв. м. и разгъната застоена площ – 160 кв. м.

Парцел IV-284 в кв. 41 по предходен регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 151 от 21.03.1930 г., отговаря на УПИ VII-185 в кв. 22 по сега действащия регулационен план на същото село.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, за VII-185 в кв. 22, като собственик е вписано трето лице различно от заявителя.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 19.03.2020 г.

 


                УВЕДОМЛЕНИЕ


На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 21.02.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез  подадено заявление с вх. № М-278 от 19.02.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 Поземлен имот с идентификатор ПИ № 05311.10.17 с площ 16 030 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 -188/24.01.2018 г. на ИД на АГКК гр. Варна, находящ се в село Болярци, Община Аврен, област Варна, с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 010017, при съседи: 05311.14.500, 05311.10.16, 05311.10.15, 05311.10.14, 05311.10.13, 05311.10.26.

Поземлен имот с идентификатор ПИ № 05311.23.6 с площ 3 167 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18 - 188/24.01.2018 г. на ИД на АГКК гр. Варна, находящ се в село Болярци, Община Аврен, Област Варна, с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 023006, при съседи: 05311.9.50, 05311.23.5, 05311.23.4, 05311.23.7.

Поземлен имот с идентификатор ПИ № 05311.38.10 с площ 13 823 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 -188/24.01.2018 г. на ИД на АГКК гр. Варна, находящ се в село Болярци, Община Аврен, Област Варна, с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 038010, при съседи: 05311.38.13, 05311.37.523, 05311.38.11, 05311.38.9, 05311.39.524.

Поземлен имот с идентификатор ПИ № 61128.20.40 с площ 8 599 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 -635/07.03.2018 г. на ИД на АГКК гр. Варна, находящ се в село Равна гора, Община Аврен, Област Варна, с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 020040, при съседи: 61128.20.105, 61128.20.67, 61128.20.114, 61128.20.17, 61128.20.16.

Поземлен имот с идентификатор ПИ № 61128.34.21 с площ 6 702 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 635/07.03.2018 г. на ИД на АГКК гр. Варна, находящ се в село Равна гора, Община Аврен, Област Варна, с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 034021, при съседи: 61128.34.20, 61128.34.9, 61128.34.10, 61128.34.11, 61128.34.1, 61128.34.35. 

  

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението  се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 21.02.2020 г.

 

 

 

               УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***, че на 18.02.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-208 от 05.02.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот площ 375 кв.м. ид. ч. съставляващ ПИ № 296 в квартал 30 по регулационния план на село Тръстиково, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 3972 от 20.07.1971 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет - Варна, ведно с построена жилищна сграда със застроена площ 80 кв. м.

55 кв. м. ид. ч. от имот с планоснимачен № 296 попадат в улична регулация с О.Т. 66 и О.Т. 67 и час от УПИ XI-за парк по регулационния план на село Тръстиково.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост за улиците не се съставя Акт за общинска собственост.

Поземлен имот с планоснимачен № 296 от квартал 30 по сега действащия регулационен план на село Тръстиково, община Аврен, област Варна, отговаря на част от площад, част от УПИ I-88 от квартал 42 и на част от имот с планоснимачен номер № 87 от квартал 42 по стар план на село Тръстиково, одобрен с Указ на Царя № 3325 от 25.12.1928 г. за дворищна и улична регулация. Със Заповед № 954 от 04.07.2007 г. на Кмета на Община Аврен е одобрено преотреждането и попълването на поземлени имоти 296, 297, 298, 299, 300 и 301 в квартал 30 по плана на село Тръстиково, община Аврен.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Тръстиково, община Аврен, област Варна, за планоснимачен № 296 в квартал 30, като собственик е вписано трето лице, различно от заявителя.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението  се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 18.02.2020 г.УВЕДОМЛЕНИЕ

 

   На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

 Уведомяват се *** и ***, чрез упълномощеното лице адвокат *** и всички заинтересовани лица, че на 06.02.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на *** и ***, чрез подадено заявление с вх. № М-177 от 30.01.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1 250 кв.м., съставляващ УПИ IХ-137 в квартал 18 по сега действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Аврен. Частта от имот с планоснимачен № 137 включена в УПИ-137 е с площ 980 кв.м., като за разликата няма уредени регулационни сметки.

 Парцел V-80 в кв. 29 по предходен регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 151 от 21.03.1930 г., отговаря на част от урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-137 в кв. 18 по сега действащия регулационен план на същото село.

Съгласно нотариален акт № 37, том IV, дело № 1239 от 08.04.1975 г. *** е собственик на парцел V-80 в кв. 29 по предходен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна с площ от 790 кв. м.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, за УПИ IХ-137 в кв. 18, като собственик е вписан *** с нотариален акт №  37, том IV, дело № 1239 от 08.04.1975 г.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 06.02.2020 г.

  

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице адвокат *** и всички заинтересовани лица, че на 28.01.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-90 от 16.01.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ 1 170 кв.м., частта от имот с планоснимачен № 241)  включен в УПИ IХ-241 в квартал 26 по сега действащия регулационен план на село Тръстиково, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 3972 от 20.07.1971 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет – Варна, ведно с построените в него едноетажна жилищна сграда и лятна кухня.

Към поземлен имот с планоснимачен № 241, включен в УПИ IХ-241 в кв. 26 по плана на село Тръстиково, община Аврен, област Варна има придаваема част от улица с площ 140 кв. м.

Съгласно § 7, ал.1, т. 4 от ЗМСМА общинските пътища, улиците, булевардите, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване с общинска собственост, а съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост за тях не се съставят Актове за общинска собственост.

Поземлен имот с планоснимачен № 241 включен в УПИ IХ-241 в кв. 26 по сега действащия регулационен план на село Тръстиково, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 3972 от 20.07.1971 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет – Варна, отговаря на част от УПИ I-90 от квартал 41 по стар план на село Тръстиково, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 3325 от 25.12.1928 г. за дворищна и улична регулация.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Тръстиково, община Аврен, област Варна, за УПИ IХ-241 в кв. 26, като собственик е вписано трето лице различно от заявителя.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 28.01.2020 г.

 

 

 


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове