Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК


  УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 19.10.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1917 от 15.10.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 540 кв.м., съставляващ УПИ Х-328 в квартал 14 по регулационния план на село Синдел, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 6240 от 09.07.1957 г. на Заместник-министъра на Министерството на комуналното стопанство и благоустройството за улична и дворищна регулация на село Синдел, община Аврен, област Варна, ведно с изградената в него жилищна сграда.

За урегулиран поземлен имот Х-328 в квартал 14 по плана на село Синдел, община Аврен, област Варна, няма данни за извършвани регулационни промени.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Синдел, община Аврен, област Варна, за УПИ Х-328 в квартал 14, като собственик е вписано трето лице.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 18.10.2020г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 19.10.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1916 от 15.10.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 565 кв.м., съставляващ УПИ VI-303,304 в квартал 21 по регулационния план на село Синдел, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 6240 от 09.07.1957 г. на Заместник-министъра на Министерството на комуналното стопанство и благоустройството за улична и дворищна регулация на село Синдел, община Аврен, област Варна.

За урегулиран поземлен имот VI-303,304 в квартал 21 по плана на село Синдел, община Аврен, област Варна, няма данни за извършвани регулационни промени.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Синдел, община Аврен, област Варна, за УПИ VI-303,304 в квартал 21, като собственик е вписано трето лице.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 18.10.2020г.

 

  

   З А П О В Е Д

 

с. Аврен …………2020 г.

 

              На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.6 във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 108 във връзка с чл. 104, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 249/ 31.08.2020 год. на Общински съвет - Аврен.

 

     Н А Р Е Ж Д А М:

 

  Да бъде извършена продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с площ 587 кв. м., съставляващ ПИ с идентификатор № 04426.502.789 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, община Аврен, област Варна, притежаван с АОС № 4495 от 25.02.2019 г. на ***, като собственик на сграда с идентификатор № 04426.502.789.1 със ЗП-97 кв. м., с предназначение – сграда за търговия, брой етажи: един, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба № 109, том III, рег. № 8565, дело № 433 от 2020 г., при цена определена от лицензиран оценител в размер на 16 450,00 лв. (шестнадесет хиляди четиристотин и петдесет лева), без вкл. ДДС, съгласно експертна оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти на 12.08.2020 г.

 1. **** с ЕГН *****, следва да заплати:

  - Сумата от 16 450,00 лв. (шестнадесет хиляди четиристотин и петдесет лева), без вкл. ДДС, представляваща цената на поземления имот, по банкова сметка на Община Аврен при “ЦКБ” АД ВАРНА, IBAN: BG81 CECB 9790 8494 4512 00, банков код: CECBBGSF, код за вид плащане: 445600 или на касата на общината;

- 3,0  (три) % местни данъци, съгласно чл. 47, ал.2 от ЗМДТ в размер на 493,50 лв. (четиристотин деветдесет и три лева и петдесет стотинки), по сметка на Община Аврен при “ЦКБ” АД ВАРНА, IBAN: BG81 CECB 9790 8494 4512 00, банков код: CECBBGSF, код за вид плащане: 442500 или в касата на общината.

           - 20 (двадесет) % данък добавена стойност, съгласно ЗДДС, в размер на 3 388,70 лв. (три хиляди триста осемдесет и осем лева и седемдесет стотинки), по сметка на Община Аврен при “ЦКБ” АД ВАРНА, IBAN: BG81 CECB 9790 8494 4512 00, банков код: CECBBGSF, код за вид плащане: 445600 или в касата на общината;

 1. Ако в петнадесетдневен срок от влизане в сила на настоящата заповед *****, не внесе дължимите суми на Община Аврен, да се счита, че лицето се отказва от сключване на договора.
 2.  В седемдневен срок, считано от датата на депозиране на документите отразяващи изпълнението на плащанията, следва съответните длъжностни лица да изготвят договор за продажба на имота.
 3. Имотът преминава в собственост на купувача след сключване на договора за продажба и вписването му в Агенция по вписванията - гр. Варна.

    5.  Настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на дирекция „ФС”, началник отдел “Общинска собственост земеделие и гори”, деловодството и заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Боян Георгиев - Зам.- Кмет на Община Аврен.

Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването ѝ,  пред административен съд варна, по реда на АПК.

 

 

 

…………………………………

ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АВРЕН

 

 

Съгласували:

Киркор Нишанян

Гл. юрисконсулт

 

Галина Янева

Началник отдел ОСЗГ

 

Изготвил:

Атанаска Няголова

Гл. спец. отдел ОСЗГ
 

  З А П О В Е Д

 

с. Аврен …………2020 г.

 

         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.6 във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 108 във връзка с чл. 104, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 250/ 31.08.2020 год. на Общински съвет - Аврен.

 

     Н А Р Е Ж Д А М:

 

  Да бъде извършена продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ 117,20 (сто и седемнадесет цяло и двадесет) кв. м. ид. ч. включени в поземлен имот с идентификатор № 58445.502.722, целият с площ 671 (шестстотин седемдесет и един) кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, община Аврен, област Варна, с начин на трайно ползване – за друг обществен комплекс, трайно предназначение на територията – урбанизирана, стар идентификатор № 58445.502.87, номер по предходен план 177, квартал 18, парцел X-718, притежаван с АОС № 3963 от 13.03.2018 г. на ****, като собственик на обект с идентификатор № 58445.502.722.1.1 със ЗП-143,80 (сто четиридесет и три цяло и осемдесет) кв. м., находящ се в сграда с идентификатор № 58445.502.722.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, община Аврен, област Варна, при цена в размер на 3 150,00 лв. (три хиляди сто и петдесет лева), без включен ДДС, съгласно експертна оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти на 12.08.2020 г.

 1. ****** с ЕГН *****, следва да заплати:

         - Сумата от 3 150,00 лв. (три хиляди сто и петдесет лева), без вкл. ДДС, представляваща цената на поземления имот, по банкова сметка на Община Аврен при “ЦКБ” АД ВАРНА, IBAN: BG81 CECB 9790 8494 4512 00, банков код: CECBBGSF, код за вид плащане: 445600 или на касата на общината;

          - 3,0  (три) % местни данъци, съгласно чл. 47, ал.2 от ЗМДТ в размер на 94,50 лв. (деветдесет и четири лева и петдесет стотинки), по сметка на Община Аврен при “ЦКБ” АД ВАРНА, IBAN: BG81 CECB 9790 8494 4512 00, банков код: CECBBGSF, код за вид плащане: 442500 или в касата на общината.

           - 20 (двадесет) % данък добавена стойност, съгласно ЗДДС, в размер на 648,90 лв. (шестстотин четиридесет и осем лева и деветдесет стотинки), по сметка на Община Аврен при “ЦКБ” АД ВАРНА, IBAN: BG81 CECB 9790 8494 4512 00, банков код: CECBBGSF, код за вид плащане: 445600 или в касата на общината;

 1. Ако в петнадесетдневен срок от влизане в сила на настоящата заповед ****, не внесе дължимите суми на Община Аврен, да се счита, че лицето се отказва от сключване на договора.
 2.  В седемдневен срок, считано от датата на депозиране на документите отразяващи изпълнението на плащанията, следва съответните длъжностни лица да изготвят договор за продажба на имота. 
 1. Имотът преминава в собственост на купувача след сключване на договора за продажба и вписването му в Агенция по вписванията - гр. Варна.
 2. Настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на дирекция „ФС”, началник отдел “Общинска собственост земеделие и гори”, деловодството и заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Боян Георгиев - Зам.- Кмет на Община Аврен.

Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването ѝ,  пред административен съд варна, по реда на АПК.

 

 

 

…………………………………

ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АВРЕН

 

 

Съгласували:

Киркор Нишанян

Гл. юрисконсулт

 

Галина Янева

Началник отдел ОСЗГ

 

Изготвил:

Атанаска Няголова

Гл. спец. отдел ОСЗГ

 

З А П О В Е Д


№ 892

с. Аврен, 26.08.2020 г.

                                                 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 122 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 67 от Закона за собствеността и Протокол № 1 от 09.07.2020 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

 1. I. Да се извърши изземване на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с площ 874 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, съставляващ ПИ с идентификатор № 04426.503.71 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, община Аврен, област Варна, стар идентификатор: парцел XVI-общ. в квартал 9, притежаван с Акт за частна общинска собственост № 3347/21.03.2017 г. от ***.

 

М О Т И В И:

 

Със заповед № 140/20.03.1990 г. на председателя на ИК на ОбНС село Аврен е отстъпено право на строеж върху държавна земя на ***.  Въз основа на тази заповед е сключен Договор № ОП-343/02.04.1990 г., с който на *** е отстъпено право на строеж върху държавна земя – парцел VIII-общ., квартал 6 по регулационния план на село Близнаци, община Аврен, област Варна с площ 770 кв. м. за срок от 5 (пет) години.

Парцел VIII-общ. в квартал 6 по предходния регулационен план на село Близнаци отговаря на УПИ XVI-общ. в квартал 9 по сега действащия регулационен план на селото. По кадастрална карта имота отговаря на поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 04426.503.71, целият с площ 874 кв.м., одобрен със Заповед РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед РД-18-9145/23.11.2015 г. на Началника на СГКК-Варна.

За незастроено дворно място с площ 770 кв. м. съществува АДС № 989/22.03.1990 г. В последствие е пратено писмо на основание §42 от ПРЗ на ЗИД към Закона за общинската собственост(ЗОС) до Областен Управител на Варненска област с наш изх. № ВО-116/21.02.2002 г. и техен вх. № АО-1-0812(6)/13.03.2002 г. с молба за отписване от актовите книги за държавна собственост. Във връзка с гореизложеното е издадена Заповед № АО-1-7703(370)/24.06.2003 г. на Областния управител област с административен център-Варна за отписване на имота и на основание §42 от ПЗР на ЗОС е съставен Акт за общинска собственост № 441/11.11.2003 г. Поради влязла в сила кадастрална карта за село Близнаци, одобрена със Заповед  РД-18-18/06.03.2015 г. на ИД на АГКК и на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) е съставен Акт за общинска собственост № 3347 от 21.03.2017 г. , като АОС №441 от 2003 г. е отписан от актовите книги за общинска собственост със Заповед № 489 от 29.03.2017 г. на Кмета на Община Аврен.

Със Заповед № 519/03.06.2020 г. на Кмета на Община Аврен е назначена Комисия, която да посети имота и извърши оглед със задача да определи дали е реализирано правото на строеж.

С Протокол № 1 от 09.07.2020 г., Комисията констатира следното:

В имота няма започнато фактическо строителство, същият е обрасъл с растителност има издадено Разрешение за строеж № 108 от 14.05.1990 г.

 

 

Комисията констатира липса на протокол за строителна линия и ниво, като за същия няма данни за издаване.

С изх. № ОП – 2260/14.07.2020 г. на заинтересованото лице е изпратено Уведомление, с което на същото е съобщено, че на основание чл. 65, ал. 1 от ЗОС е започнато административно производство за изземване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с площ 874 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, съставляващ ПИ с идентификатор № 04426.503.71 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, община Аврен, област Варна.  В даденият с Уведомлението срок няма постъпили възражения.

 

При така установеното от фактическа страна се налагат следните правни изводи:

 

Съгласно разпоредба на чл. 65, ал. 1 от ЗОС, общински имот който се владее или държи без основание, не се използва по предназначение или необходимостта от него е отпаднала се изземва въз основа на заповед на Кмета на общината. Заповедта за изземване се издава при кумулативното наличие на следните предпоставки: имотът, който се изземва да е общински и същият да се владее или държи без основание, да не се използва по предназначение или необходимостта от него да е отпаднала. В настоящия случай, първата предпоставка е налице, видно от АОС № 3347/21.03.2017 г., който установява правото на собствеността на Община Аврен. Налице е и втората материално правна предпоставка, общинският имот се държи без правно основание.

Предвид това, че в имота няма започнато фактическо строителство, отстъпеното право на строеж върху държавна земя с Договор № ОП-343/02.04.1990 г. не е упражнено в предвидения от закона пет годишен срок и същото е погасено по давност, поради което общинският имот се държи без правно основание.

Съгласно чл. 67 от ЗС правото да се построи сграда върху чужда земя се погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години.

Предвид изложеното намирам, че са налице двете кумулативно свързани предпоставки и на основание чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 122 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 67 от Закона за собствеността и Протокол № 1 от 09.07.2020 г. имотът подлежи на изземване.

 

 1. II. Определям начин на изпълнение – описване, изземване и предаване на владението върху недвижим имот – общинска собственост, подробно описан в т. I, от комисия по т. V от настоящата заповед.

 

     III. Определям срок за доброволно изпълнение - 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на

връчване на поканата за доброволно изпълнение.

 

 1. IV. Определям срок за принудително изпълнение – 7 (седем) дни след изтичане на

срока за доброволно изпълнение, считано от 10 ч. на следващия ден.

                                                                                              

 1. V. Възлагам изпълнението на заповедта, както следва:
 2. Назначавам комисия в състав:

Председател: Галина Янева Янева – Началник отдел  ОСЗГ;     

Секретар:      Димитринка Вълчева – Гл. специалист „Незаконно строителство”;

Членове:        1. Малина Кирилова Колева – Гл.  специалист  ОСЗГ.

 1.  2. Киркор Ардаш Нишанян – Гл. юрисконсулт при Община Аврен.
 2. Диян Георгиев - Кмет на с. Близнаци

и резервни членове

                              1.1. Елена Бойчева – Директор дирекция ИИП;

                              1.2. Мартин Тодоров Зафиров – Гл. спец. УТ;

      1.3. Снежана Мирова –  Ст. юрисконсулт при Община Аврен.

 1. Възлагам на комисията следните задачи:

2.1. В случай, че *** не изпълни доброволно настоящата заповед в посоченият срок, да предприеме необходимите действия по принудителното изпълнение на заповедта.

2.2. Да извърши опис на състоянието, в което се намира имота.

           

 1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.

            Заповедта се изготви в три еднообразни екземпляра, от които един за деловодството на Община Аврен, един за досието на имота и един за ***. Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол  по изпълнение на настоящата заповед ще осъществява Боян Георгиев – Зам.- Кмет на Община Аврен.

            При необходимост от съдействие при изпълнението и, препис от заповедта да се изпрати на началника на РУ ,,Полиция” – гр. Варна.

Екземпляр от заповедта да се изложи на информационните табла в сградите на Община Аврен и кметство село Близнаци, както и да се публикува на интернет страницата на Община Аврен.

На основание чл. 65, ал. 4 ЗОС настоящата Заповед подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна, в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на Община Аврен, като обжалването не спира изпълнението й, освен ако съдът разпореди друго.

 

ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА АВРЕН 

Съгласувано с:

Киркор Нишанян

Главен юрисконсулт

 

Галина Янева

Началник отдел ОСЗГ

 

Изготвил: 

Атанаска Няголова

Гл.специалист ОСЗГ

 


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове