Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Концесии

Съобщение относно открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обекти – публична общинска собственост

 

 

          До участниците и заинтересованите лица в открита процедура за предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите върху обект – публична общинска собственост, представляващ: Язовир „Мумлеза”, съставляващ поземлен имот № 001247, ЕКАТТЕ 00084, с площ 17,112 дка., с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в местност „Картала” в землището на с. Аврен, община Аврен, област  Варна, притежаван с Акт за публична общинска собственост №71 от 23.10.2000г. и Акт за поправка №2952 от 05.08.2016г., при граници: имот № 001244, № 001246, № 000383, № 001215, № 001217, съгласно скица № К12101/01.06.2017 г.

 

Уважаеми дами и господа,

 

С настоящото Ви уведомяваме, че на 06.10.2017 г. от 11:00 часа в заседателна зала на Община Аврен, втори етаж на „ТСУ”, ул. „Йордан Ноев” № 50 ще бъде проведено публично заседание на комисията, на което ще бъдат отворени Плик № 2 – „Предложение” и Плик № 3 – „Обвързващо предложение” на допуснатите до този етап от процедурата участници.

 

Заседанието ще се проведе при условията на чл. 47, ал. 3 и по реда, предвиден в чл. 55б от ППЗК.

 

 

Даниела Петрова,

Председател на комисията

 

публикувано на 03.10.2017 г.


Съобщение относно открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обекти – публична общинска собственост

 

           До участниците и заинтересованите лица в открита процедура за предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите върху обект – публична общинска собственост, представляващ: Язовир „Здравец”, находящ се в землището на с. Аврен, община Аврен, област Варна, разположен в имоти: Поземлен имот № 001138, ЕКТТЕ 00084, с площ 56,482 дка, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в местността „Над язовира”, в землището на с. Аврен, oбщина Аврен, oбласт Варна, притежаван с Акт за публична общинска собственост №74 от 23.10.2000г. и Акт за поправка №2953 от 05.08.2016г., при граници: имот № 003287, № 003284, № 003494, № 003271, № 003602, № 003495, № 003268, № 003362, №001220, № 001201, № 001214, № 001213, № 001211, съгласно скица № К 12100/01.06.2017 г.;  Поземлен имот № 003494, ЕКТТЕ 00084, с площ 2.211 дка, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в местността „Ков. извор”, в землището на с. Аврен, oбщина Аврен, oбласт Варна, притежаван с Акт за публична общинска собственост №3014 от 26.09.2016г., при граници: имот № 003284, № 003280, № 003274, № 001138, съгласно скица № К12098/01.06.2017 г. и Поземлен имот № 003495, ЕКТТЕ 00084, с площ 2.631 дка, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в местността „Над язовира”, в землището на с. Аврен, oбщина Аврен, oбласт Варна, притежаван с Акт за публична общинска собственост №3013 от 26.09.2016г., при граници: имот № 003268, № 003602, № 001138, съгласно скица № К12099/01.06.2017 г.
 
 

Уважаеми дами и господа,

 

С настоящото Ви уведомяваме, че на 06.10.2017 г. от 10:00 часа в заседателна зала на Община Аврен, втори етаж на „ТСУ”, ул. „Йордан Ноев” № 50 ще бъде проведено публично заседание на комисията, на което ще бъдат отворени Плик № 2 – „Предложение” и Плик № 3 – „Обвързващо предложение” на допуснатите до този етап от процедурата участници.

 

Заседанието ще се проведе при условията на чл. 47, ал. 3 и по реда, предвиден в чл. 55б от ППЗК.

 

Даниела Петрова,

Председател на комисията

 

публикувано на 03.10.2017 г.


СЪОБЩЕНИЕ

            На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 30, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Община Аврен съобщава, че с Решение № 612, по протокол от редовно заседание № 26 на Общински съвет – Аврен, проведено на 18.08.2017г. е открита процедура за предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите върху обект – публична общинска собственост, представляващ:  Язовир „Садово”, съставляващ поземлен имот № 000059, ЕКТТЕ 65125, с площ 8.638 дка, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в местността „Старите лозя”, в землището на с. Садово, oбщина Аврен, oбласт Варна, притежаван с Акт за публична общинска собственост №124 от 05.12.2000 г., при граници: имот № 000174, № 000054, № 029016, № 029023 и № 000062, съгласно скица № К03806/01.06.2017 г.
            Документацията за участие в процедурата за предоставяне на концесия се закупува при условията и в сроковете, посочени в обявлението и се получава от отдел „Общинска собственост земеделие и гори” в сградата на Община Аврен, на адрес: област Варна, община Аврен, с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8, всеки работен ден до 16:00 часа срещу представен документ за закупена концесионна документация.
При получаване на документацията, заинтересуваното лице подава декларация, в която посочва едно или повече имена, адрес/и, телефон/и и електронна/и поща/и, на които да бъдат предоставяни разяснения, документи и информация по чл. 48, ал. 1, т. 8 от Закона за концесиите. Когато се посочват данни на упълномощено лице, към декларацията се прилага писмено пълномощно, подписано от физическото лице или от законен представител на юридическото лице, за което е получена документацията.
Обявлението за провеждане на процедурата е обнародвано в електронната страница на „Държавен вестник” (ДВ), раздел „Концесии“, вид на концесията: общинска концесия, под № 3 от 23.08.2017 г. и е вписано в Националния концесионен регистър (НКР) под пореден № A - 000902.
 
публикувано на 23.08.2017 г.
 
 

СЪОБЩЕНИЕ

            На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 30, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Община Аврен съобщава, че с Решение № 613, по протокол от редовно заседание № 26 на Общински съвет – Аврен, проведено на 18.08.2017г. е открита процедура за предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите върху обект – публична общинска собственост, представляващ: Язовир „Мумлеза”, съставляващ поземлен имот № 001247, ЕКАТТЕ 00084, с площ 17,112 дка., с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в местност „Картала” в землището на с. Аврен, община Аврен, област  Варна, притежаван с Акт за публична общинска собственост №71 от 23.10.2000г. и Акт за поправка №2952 от 05.08.2016г., при граници: имот № 001244, № 001246, № 000383, № 001215, № 001217, съгласно скица № К12101/01.06.2017 г.
            Документацията за участие в процедурата за предоставяне на концесия се закупува при условията и в сроковете, посочени в обявлението и се получава от отдел „Общинска собственост земеделие и гори” в сградата на Община Аврен, на адрес: област Варна, община Аврен, с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8, всеки работен ден до 16:00 часа срещу представен документ за закупена концесионна документация.
При получаване на документацията, заинтересуваното лице подава декларация, в която посочва едно или повече имена, адрес/и, телефон/и и електронна/и поща/и, на които да бъдат предоставяни разяснения, документи и информация по чл. 48, ал. 1, т. 8 от Закона за концесиите. Когато се посочват данни на упълномощено лице, към декларацията се прилага писмено пълномощно, подписано от физическото лице или от законен представител на юридическото лице, за което е получена документацията.
Обявлението за провеждане на процедурата е обнародвано в електронната страница на „Държавен вестник” (ДВ), раздел „Концесии“, вид на концесията: общинска концесия, под № 2 от 23.08.2017 г. и е вписано в Националния концесионен регистър (НКР) под пореден № A - 000901.
 
публикувано на 23.08.2017 г.
 
 

СЪОБЩЕНИЕ

            На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 30, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Община Аврен съобщава, че с Решение № 611, по протокол от редовно заседание № 26 на Общински съвет – Аврен, проведено на 18.08.2017г. е открита процедура за предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите върху обект – публична общинска собственост, представляващ: Язовир „Здравец”, находящ се в землището на с. Аврен, община Аврен, област Варна, разположен в имоти:
  • Поземлен имот № 001138, ЕКТТЕ 00084, с площ 56,482 дка, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в местността „Над язовира”, в землището на с. Аврен, oбщина Аврен, oбласт Варна, притежаван с Акт за публична общинска собственост №74 от 23.10.2000г. и Акт за поправка №2953 от 05.08.2016г., при граници: имот № 003287, № 003284, № 003494, № 003271, № 003602, № 003495, № 003268, № 003362, №001220, № 001201, № 001214, № 001213, № 001211, съгласно скица № К 12100/01.06.2017 г.;
  • Поземлен имот № 003494, ЕКТТЕ 00084, с площ 2.211 дка, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в местността „Ков. извор”, в землището на с. Аврен, oбщина Аврен, oбласт Варна, притежаван с Акт за публична общинска собственост №3014 от 26.09.2016г., при граници: имот № 003284, № 003280, № 003274, № 001138, съгласно скица № К12098/01.06.2017 г.;
  • Поземлен имот № 003495, ЕКТТЕ 00084, с площ 2.631 дка, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в местността „Над язовира”, в землището на с. Аврен, oбщина Аврен, oбласт Варна, притежаван с Акт за публична общинска собственост №3013 от 26.09.2016г., при граници: имот № 003268, № 003602, № 001138, съгласно скица № К12099/01.06.2017 г.
            Документацията за участие в процедурата за предоставяне на концесия се закупува при условията и в сроковете, посочени в обявлението и се получава от отдел „Общинска собственост земеделие и гори” в сградата на Община Аврен, на адрес: област Варна, община Аврен, с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8, всеки работен ден до 16:00 часа срещу представен документ за закупена концесионна документация.
При получаване на документацията, заинтересуваното лице подава декларация, в която посочва едно или повече имена, адрес/и, телефон/и и електронна/и поща/и, на които да бъдат предоставяни разяснения, документи и информация по чл. 48, ал. 1, т. 8 от Закона за концесиите. Когато се посочват данни на упълномощено лице, към декларацията се прилага писмено пълномощно, подписано от физическото лице или от законен представител на юридическото лице, за което е получена документацията.
Обявлението за провеждане на процедурата е обнародвано в електронната страница на „Държавен вестник” (ДВ), раздел „Концесии“, вид на концесията: общинска концесия, под № 1 от 23.08.2017 г. и е вписано в Националния концесионен регистър (НКР) под пореден № A - 000900.
 
публикувано на 23.08.2017 г.
 
 


Съобщения по чл. 43, ал. 1 от ЗК изтегли, публикувано на 23.08.2017 г.


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове