Новини


15.10.2021
ОБЩИНА АВРЕН СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД и „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД  ЩЕ ПРОВЕДЕ АКЦИЯ   
ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ.
ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ МОЖЕ ДА ОСТАВИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, СТАРИ ПЕЧКИ, ТЕЛЕВИЗОРИ   И ДРУГО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННООБОРУДВАНЕ В СГРАДАТА НА ВСЯКО КМЕТСТВО, А ЗА СЕЛО АВРЕН  В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА ОТ 18.10.2021Г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ДО 29.10.2021Г. /ПЕТЪК/.
НИЕ ВИ ПРИЗОВАВАМЕ ДА СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НАС  В БОРБАТА СЪС ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА!
НЕКА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА ЗА НАС И БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ!
За допълнителна информация:
Телефон: 05106/23-20
 

14.10.2021

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), процедура „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2020“ за периода от 19.10.2021 г. до 29.10.2021 г. включително състава на Общински съвет на БЧК – Аврен съвместно с кметовете / кметските наместници по населените места на територията на Община Аврен ще раздава индивидуални пакети с хранителни продукти.

 

Групите правоимащи лица, подлежащи на подпомагане по хранителната програма са:

 1. лица и семейства подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2019 г./2020 г.);
 2. майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД през м. юли 2021г.;
 3. лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2020/2021;
 4. лица с над 90% степен на увреждане с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия ( до 369 лв.) и получават месечна добавка за социална интеграция по чл.70 от ЗХУ през м. юли 2021 г.;
 5. лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД през м. юли 2021г. ;
 6. лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД през м. юли 2021 г., като по отношение на еднократните помощи - за периода 01.01.2021 - 31.07.2021 г.;
 7. лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, на основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2021 г.-31.07.2021 г.

 

        

На интернет адрес https://foodprogram.redcross.bg/ всеки потребител може да направи  справка по ЕГН дали фигурира в списъците с правоимащи лица, изготвени от Агенцията за социално подпомагане.

 


12.10.2021

 Уведомяваме Ви, че на територията на община Аврен заработи нова система за разделно събиране на отпадъци, а именно „Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки”.

  Целта на въвеждането на новата система е максимално оползотворяване на рециклируемите отпадъци и по възможност намаляване на общите количества отпадъци.

 Новата система е от двуконтейнерен тип - зелените контейнери са предназначени за разделно събиране на стъкло, а жълтите за разделно събиране на хартия, пластмаса и метал.

 Разчетите за необходимия брой съдове са направени при съблюдаване на минималните изисквания към системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирани от организациите по оползотворяване, съгласно чл.24 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки и броя на жителите по настоящ адрес в община Аврен, по данни на ГД ГРАО към 31.12.2020г.

 Контейнерите са разположени по своите локации, както следва:

Населени места, разположени жълти, разположени зелени, Местоположение на съдовете

за отпадъци от опаковки:

с. Аврен, 2, 2, ул. „Йордан Ноев”№50 и до  ВиК;

с. Близнаци, 2, 2, Горен Близнак-кметство; Долен Близнак-Параклис (център);

с. Дъбравино, 4, 4, ул. „Камчия”№16 (завоя); ул. „Камчия” - до чешмата; до гробищен парк; ул. „Нептун (зад кметството);

с. Приселци, 3, 3, На площада зад читалището; на спирката; на бензиностанция „Газпром”;

с. Синдел, 3, 3, До гарата; на центъра до кметството; горен парк (посока с. Царевци);

с. Тръстиково, 2, 2, ул. „Кирил и Методий”; ул. „Христо Ботев”;

с. Царевци, 2, 2, ул. „Теменуга” (преди №1 и 4); ул. „Орхидея” (между№2 и 4);

с. Бенковски, 2, 2, ул. „Бели Лом”; ул. „Дунав”;

с. Здравец, 2, 2, ул. „Св. Архангел Михаил” (терена зад спирката); на кръстовището на ул. „Кедър” и ул. „Света Марина”;

с. Садово, 1, 1, ул. „Васил Левски” №10.

До края на седмицата предстои разставяне на контейнери за отпадъци от опаковки и на следните четири локации:

Населени места, разположени жълти, разположени зелени, Местоположение на съдовете

за отпадъци от опаковки:

с. Приселци, 1, 1, ул. „Централна”№31;

с. Близнаци, 1, 1, Долен Близнак - Кръстовището на ул. „Лонгоз” и ул.”Камчия” (над трафопоста);

КК „Камчия”, 2, 2, На паркинга над заведение „Златна рибка” (от страната на бивша дискотека „Луцифер”); ПБ „Захарчето”.

  Общинска администрация - Аврен апелира жителите и собствениците на търговски обекти да не изхвърлят смесен битов отпадък в специализираните контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки.


12.10.2021

Днес в НЧ "П.Р.Славейков-1901"", с. Аврен се проведе информационен семинар  "Ден на кариерата за лица с увреждания" по проект BG05M9OP001-2.054-0002  „Активно включване за по-добър живот в Община Аврен".

От екипа на г-н Емануил Манолов- кмет на община Аврен, съобщиха, че към настоящия момент на територията на Община Аврен, като делегирана от държавата дейност са разкрити следните услуги:

 • Активно включване за по-добър живот в община Аврен по проект „Патронажна грижа“/80 потребители/ ;
 • Социално предприятие за обществено хранене (СПОХ), което работи и по оперативна програма „Топъл обяд“ /180 потребители/;
 • Асистентска подкрепа /31 потребители/;
 • Лична помощ /39 потребители/;
 • Проект „Приеми ме“ /4 потребители/;
 • По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ функционират „Център за предоставяне на социални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните семейства“ /258 потребители/;
 • „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждане и техните близки“ /63 потребители/.

За следващия програмен период, поради завишения интерес към услугата бихме желали да завишим възрастта на децата, които  са потребители на услугата от 0 до 7 г. на 0 до 10 г.

Социалните услуги обхващат 6,69 % от общия брой на населението на територията на община Аврен.

 

Oт 02.01.2022 г. ще стартира социална услуга по проект „Патронажна грижа + в община Аврен“  финансиран по ОПРЧР. Функционирането и ще продължи до 02.02.2023 г. Капацитетът на услугата е 33 лица с увреждане и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляването на последиците от COVID-19.

 

Днес бяха връчени 5 удостоверения за завършили обучение за социален асистент, 10 удостоверения за ключова компетентност-4-компютърна грамотност. В момента се обучават 10 човека за озеленител.


12.10.2021

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ,

 

            За мен е чест да Ви поздравя по случай Деня на българската Община – 12 октомври.

            Днес, на тази дата се навършват 139 години от приемането на първия Закон за общините и градското управление в България.                                         

Съвремието изправя всички нас пред хиляди предизвикателства, пред ежедневно решаване на проблемите на общината, пред непрестанната работа за стабилното бъдеще.                                                                                                                               
    Вярвам, че усилията на всички служители на общинска администрация ще намират достойна оценка в очите на населението на Нашата община, които помнят и признават направеното! Можем да се гордеем с постигнатите до днес резултати в обслужването, в работата по подобряване на инфраструктурата, в реализирането на проекти, в активността ни за развитието на културата, в здравеопазването, в предоставяне на по - качествени социални услуги.

           Изказвам своята благодарност към всички с чиято помощ развиваме местното самоуправление в името на просперитета на Община Аврен.                                          Желая Ви здраве, личностно и професионално удовлетворение!

                                                                                                              Честит празник!                                                                                                                   
 
ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
Кмет на Община Аврен

11.10.2021
Община Аврен получи златна статуетка на XI-то издание на LUXURY Property AWARDS в категория „Малка Община с принос в благоустройството“.
Община Аврен спечели с реализирани проекти за улична, пътна и спортна инфраструктура през 2021 г.
Сред тях е „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за „Основен ремонт на общински път, в участъка от жп прелез Царевци до Граница общ. (Аврен-Провадия)-Житница, с дължина 1941,83 м. Стойност на инвестицията 382 800 лева с ДДС. Изградена е сигурна, комфортна и безопасна инфраструктурна среда на пътуващите, и удовлетворени потребностите на населението за подобряване условията на живот и мобилност.
2. „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Бенковски, Община Аврен, с приблизителна дължина 1 056 м“. Стойност на инвестицията 807 360 лв. с ДДС. Изградени и възстановени елементи на уличната инфраструктура включващи пет улици на територията на с. Бенковски, обособени в квартал. Осигурена нова достъпна сигурна инфраструктурна достъпност за жителите на едно от бързо развиващите се села на територията на общината.
3. Проект „Изграждането на учебно-тренировъчно футболно игрище - мини футбол с размери 20/40 м.“, за обект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ I-209 за спортен терен в кв.28 по плана на с. Бенковски, община Аврен. Стойност на инвестицията 150 000 лв. Изградена нова модерна спортна площадка, отговаряща на всички стандарти.
4. Проект изграждане на „Комбинирана спортна площадка на открито в ОУ "Св. Климент Охридски", в урегулиран поземлен имот УПИ - IV "за училище" кв. 32, по регулационният план на с. Дъбравино, общ. Аврен, обл. Варненска“. С проектното решение е извършен ремонт, реконструкцията и преустройството на спортните площадки на открито. Разработката е съобразена със съществуващата дълготрайна декоративна едроразмерна дървесна и храстова растителност, съществуващата алейна мрежа и съществуващите особеностите на терена. Съобразно капацитета на детското заведение и в съответствие с нормативните изисквания са проектирани и изградени Спортна площадка на открито – комбинирано игрище с размери 15/28 м за футбол, баскетбол и волейбол и Тенис маса на открито. Стойност на инвестицията 107 674 лв. с ДДС.
5. Проект „Основен ремонт и рехабилитация на общински път, находящ се в ПИ 30627.16.58 в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, от км 0+000 до км 1+930“, по проект „Изграждане на достъпна инфраструктура за ефективно използване, развитие и популяризиране на рибарската област“. Стойност на инвестицията 398 076 лв. с ДДС. Изградена достъпна инфраструктура за ефективно използване, развитие и популяризиране на рибарската област в с. Здравец, водеща до воден обект с цел подобряване транспортната достъпност и създаване на оптимални условия за развитие на сектор рибарство и развитие на туристически, културен и социален туризъм и популяризиране на рибарската област.
6. Проект „Изграждане на физкултурен салон в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Синдел, община Аврен“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и дофинансиран от Община Аврен. Стойност на инвестицията 601 444 лв. с ДДС.
Общо инвестиции за периода януари - септември 2021 г. в размер на 2 447 354 лв.

Потърсете в сайта