Добре дошли


10.03.2023

Общинската администрация уведомява жителите на общината за настъпилите промени в реда и начина за снабдяване на населението с дърва за огрев приети със Закон за изменение и допълнение на Закона за горите в сила от 02.02.2023 г. (ДВ бр.11/02.02.2023 г.).

Съгласно чл. 111, ал. 6 от Закона за горите, право да закупят дървесина от склад имат физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, по изготвен списък от кмета на населеното място.

За включване в списъка за текущата календарна година е необходимо лицата да подадат заявление до кмета на населеното място в срок до 31 март на календарната година. За улеснение е изготвен образец на заявление, който следва да бъде подаден в кметството в съответното населено място, като за с. Аврен в Информационен център за обслужване на граждани, находящ се на адрес: с. Аврен, ул. „Йордан Ноев“ № 50, гише 5.

След 31 март, изготвените списъци се обявяват на видно място в сградата на общината и кметствата.

Списъците се публикуват на интернет страницата на Община Аврен.

Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи за една календарна година е до 10 пространствени кубически метра, с крайна цена 135,00 лв. за 1 пространствен кубически метър.

 

Съгласно § 1, т. 52 от Допълните разпоредби на Закона за горите - "Домакинство" са две или повече лица, които живеят заедно в един самостоятелен обект или в част от него, в който са регистрирани по постоянен или настоящ адрес, и имат общ бюджет, без оглед на родствената връзка помежду им. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, в стая или в част от нея към дадено жилище, има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и задоволяване на други потребности.

Заявление за дърва


28.02.2023
📍Графици за месец март за:
📌 сметоизвозване на смесени битови отпадъци (СБО) на територията на Община Аврен, област Варна;
📌 събиране и транспортиране на едрогабаритни (обемни) отпадъци на територията на Община Аврен, област Варна.

28.02.2023

Човешко е в живота да сгрешиш,

безгрешни хора няма на земята.

Прекрасно е да можеш да простиш,

със прошката пречистваме душата.

 

Че днес е важен празник- зная аз,

ръката ми за прошка поемете.

Простих на себе си, на всички вас,

за грешките ми, моля ви ...простете!

 

    На 25.02.2023г. в навечерието на Сирни Заговезни, в село Приселци се проведе традиционния празник „Пали кош”. Организиран от НЧ”Просвета-1927”, с любезното съдействие и финансовата подкрепа на община Аврен.

Гости на празника бяха Г-н Емануил Манолов- кмет на Община Аврен и служители на общинаска администрация.

Програмата беше подготвена, с участието на ДТС”Настроение”с.Приселци, с ръководител Габриела Димитрова, ПГ”Златна есен”, МТС „Балкански ритми”, Балет „Ритъм”, ДТС”Звездичка”-с.Садово, младите и талантливи изпълнителки на народни песни Вилияна Станиславова и Ралица Димова и Клуб по български народни танци „Настроение”-гр.Варна.

Г-н Емануил Манолов- Кмет на Община Аврен връчи почитна значка и грамота на г-н Николай Андонов за значителен принос в областта на културата в с. Приселци.

В края на концерта се проведе и Конкурс за „Най-атрактивен кукер”, в които взеха участие деца от селото, облечени с интересни, ръчно изработени кукерски маски и костюми.

Участниците в конкурса получиха награди, осигурени от кмета на Община Аврен г-н Емануил Манолов. Голямата награда от 300 лева и правото да запали ритуалното дърво, тази година спечели Нино Нинов, който със запалена факла в ръка поведе гости и жители на селото до месността „Адата”. Там под звуците на народна музика и кръшни хора, бе запален ритуалния „Пали кош”.


28.02.2023

СЪОБЩЕНИЕ  ЗА  МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ОБЩИНА АВРЕН !

 

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

 

      Във връзка със заплащане на местни данъци и такси за 2023г. предоставяме  график  за  посещения  на служител от  отдел  „Местни данъци и такси“  .

На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

месец март

Месец април

час на посещение

ЦАРЕВЦИ-

06.Март

03.Април

от 09.00 до 12.30

ПРИСЕЛЦИ

08.Март, 29.Март

10. Април, 26. Април

от 08.30 до 12.00

СИНДЕЛ

10.Март

21.Април

от 09.00 до 14.00

БЛИЗНАЦИ /ГОРЕН/

БЛИЗНАЦИ /ГОРЕН/

13.Март,

20.Март

07. Април,

21. Април

от 09.00 до 15.30

от 09.00 до 12.30

ДЪБРАВИНО

22.Март

28. Април

от 09.00 до 12.00

ТРЪСТИКОВО

17.Март

24. Април

от 09.00 до 14.00

КИТКА

15.Март

12. Април

от 09.00 до 12.00

КРУША

15.Март

12. Април

от 12.30 до 14.30

ЮНАК

22.Март

 

от 12.30 до 14.00

КАЗАШКА РЕКА

22.Март

 

от 14.30 до 15.30

РАВНА ГОРА

08.Март

10. Април

от 12.30 до 15.30

БОЛЯРЦИ

29.Март

26. Април

от 12.30 до 15.30

САДОВО

27.Март

 

от 09.00 до 12.00

ЗДРАВЕЦ

20.Март

19.Април

от 09.00 до 12.00

БЕНКОВСКИ

20.Март

19.Април

от 12.30 до 15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

        Срокове за плащане на данъци и такси!

        Данък върху недвижимите имоти , такса смет , данък върху превозните средства

        се  плащат  на две равни вноски както следва :

        От 1 март до 30 юни

        От 1 юли  до 31 октомври на годината, за която е дължим!

 

         Задълженията се плащат както следва:

  • В брой на касите на отдел „Местни данъци и такси“ в Информационен център – Аврен и в кметствата на всички населени места в Община Аврен в дните на определения  график
  • С пощенски запис за превод към бюджет и във всяка каса на EasyPay
  • По банков път: IBAN:BG81CECB97908494451200 в ЦКБ АД, BIC:CECBBGSF

Кодове за вид плащане:

442100 – Данък в/у недвижим имот,

442300-  Данък в/у превозните средства,

442400 – Такса битови отпадъци


28.02.2023
През зимния сезон от домакинствата се изхвърлят множество отпадъчни материали, амбалаж, хартии, фураж и други. С настъпването на топлите пролетни дни започва почистването и хигиенизирането на жилища, учреждения, стопанства, тавани, мазета, дворни места, фуражни площадки, горски участъци, паркове и градини, складове и много други. Ненужните хартии, омаслени конци, суха трева, навятата от вятъра шума, фуражи и т.н. се събират и изхвърлят. Много често обаче тези ненужни материали се изгарят. Къде и как ще изгорят-това са въпросите, които веднага изникват и трябва да намерят правилното решение. Голяма част от хората не обръщат достатъчно внимание на тези въпроси, безразборно палят огньове и при пролетното почистване предизвикват не малко пожари в жилищните домове, обектите и горите.
Поради затопляне на времето употребата на отоплителните и нагревателни уреди в домакинствата се преустановяват. Често се поставят върху печките или до тях най-различни горими материали, а самите печки се пълнят с горими отпадъци. Всичко това представлява пожарна опасност, която хората заети в своето ежедневие не оценяват напълно. При хвърлянето на незагасена цигара в тях пожара е налице. Опасността се отстранява, като печките и димоотводните тръби се демонтират и приберат в складове и мазета. На розетките на коминните тела се поставят метални капачки, в никакъв случай хартии или парцали. Когато поради липсата на складове и мазета, печките останат в работните помещения и стаите, те се почистват добре от сгурията и пепелта, горивото от нафтовите печки се източва. За да не се поставят в тях запалителни материали отоплителните уреди се опаковат. Трябва да се вземат мерки и по отношение на противопожарни уреди и съоръжения, които през зимния сезон са били зазимени или внесени в канцеларии, работни помещения и складове. Същите трябва да се приведат в изправност, да се почистят, ако е нужно пребоядисат и поставят по местата им / противопожарни табла, противопожарни депа и др./ Горските пожари от своя страна нанасят сериозни щети на околната среда. Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за противопожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е това, че (вследствие на вятъра и турбулентните въздушни течения при пожар) фронтът на пожара често променя посоката си. Поради това за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства. Пожарната статистика показва, че в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 на сто причина за огнените бедствия е била човешката небрежност. За да опазим зеленото богатство на страната от пожари, стриктно трябва да спазваме противопожарния ред в гората. Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие, като например хвърлена кибритена клечка, което допринася за бързото разпространение на горенето. Повишена пожарна опасност крие небрежното тютюнопушене. Хвърлянето на неугасени фасове може да породи запалителния ефект на бомба.
За недопускането на пожари при пролетното почистване и пролетно-летния сезон е нужно да се знае:
1.Паленето на огън и извършването на огневи работи в горските територии е забранено, освен в случаите, определени с наредбата по ал. 1, съгласно чл.138, ал.2, от Закона за опазване на земеделските земи, Обн.ДВ.бр.19/2011г., посл.изм.ДВ.бр.17/2019г.
  1. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава: - паленето на стърнища и други растителни остатъци; - използването на открити огнеизточници, съгласно изискванията на чл.12 от Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
3.Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожар с обхващане на значителни площи от огъня.
4.В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
5.Никога не оставайте накладения огън без наблюдение!
6.Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.
 7.Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд. Особена е отговорността за недопускането на пожари на председателите на кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и на кметовете на населените места.
8.Не палете огън в гората, освен на обозначени специално устроени за това туристически места. Преди да запалите огън се уверете, че има осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар.
9.Разчистването от сухи клони и др. на горски участъци трябва да става чрез извозване на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне.
10.При забелязване на признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е необходимо бързо да оцените обстановката – възможно най-точно да се ориентирате за мястото на възникване на пожар, фронтът на придвижване на горенето и скоростта на разпространение на пожара. Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вас зависи техният живот чрез своевременното подаване на точно съобщение за пожар от най-близкото място с мобилна и телефонна връзка. Ако запалването е в начална фаза с пръст, пясък и тупалки от зелени клони пожарът може да бъде предотвратен. Ако сте в група, един от вас трябва да съобщи за възникналия пожар, а останалите – да обединят усилията си за локализиране на запалването до пристигането на органите за пожарна безопасност и спасяване и гасаческите групи, сформирани от кметовете на населените места за участие в гасенето на горски пожари.
В условия на пожар пазете дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително предпазвайте дихателните си пътища чрез намокрени кърпи и други тъкани.
При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете безопасен път за напускане – в посока, обратна на вятъра или по дерета с вода.
След като избегнете опасността лично за себе си, не бива да ви напуска мисълта по най-бързия начин да подадете съобщение за забелязания от вас пожар – на тел. 112, в местното лесничейство, в кметството на населеното място.
Ако от Вашия автомобил забележите признаци на горски пожар, незабавно подайте съобщение за пожар! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.
От решаващо значение за недопускането на пожари през този период е отношението на хората към тази задача. Нужно е всички да разберат голямата отговорност, която носят, да спазват най-съзнателно и точно противопожарните изисквания при пролетното почистване през противопожарния сезон.