Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Добре дошли


30.06.2020
Покана за информационна среща по проект „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 
Имаме удоволствието да Ви поканим на  информационна среща,  по обявен прием за набиране на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.412 МИГ Аврен - Белослав  19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ “Аврен-Белослав“.
На нея съвместно с Областен информационен център – гр. Варна ще бъдат представени Условията за кандидатстване по процедурата  (цели, допустими кандидати, допустими дейности, допустими разходи) и приложимите към тях докумнети.
 

Срещата ще се проведе на 07.07.2020 г. в Заседателната зала на Народно Читалище „П.Р.Славейков“ с. Аврен  от 10:00 часа.23.06.2020
Заповед от Министерство на здравеопазването

18.06.2020
Обява за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове